Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Soudní dražby - Francie

Ova je stranica strojno prevedena i njezina kvaliteta nije zajamčena.

Kvaliteta ovog prijevoda ocijenjena je kao: nepouzdana

Smatrate li ovaj prijevod korisnim?


1. Reklama a tvorba cen zabaveného majetku

A. Přípravná opatření pro nucený prodej

Povinný prodej nemovitostí je předmětem povinné inzerce z podnětu věřitele:

  • zveřejněním místa snadno přístupného veřejnosti v prostorách soudu se oznámení vztahuje na použitou budovu s souhrnným popisem (povaha, možné obývání, všechny známé prvky týkající se její plochy) a uvádí výši ceny.
  • zobrazením zjednodušeného oznámení při prodeji zboží,
  • zahrnutí stanoviska do právního časopisu určeného k místnímu šíření.

Věřitel může na vlastní odpovědnost nebo se souhlasem soudce provést další inzeráty.

Nucený prodej movitého majetku je předmětem povinné reklamy prostřednictvím vysílání na radnici obce, kde dlužník zůstává, a v místě prodeje.

Další inzeráty může učinit obchodník, který provede prodej na svých internetových stránkách, nebo v případě soudních dražitelů na příslušných internetových stránkách daného povolání: Odkaz se otevře v novém okně.Https://www.interencheres.com/ nebo prostřednictvímOdkaz se otevře v novém okně.tisku, prospektu nebo katalogu. Tato reklama může zahrnovat popis zboží a jeho odhad.

Sklady nabízené k prodeji veřejnou dražbou musí být v okamžiku prodeje předloženy dražitelem nebo oprávněným odborníkem, který prodej zařizuje. Tento majetek může být předem vystavován.

Zabavené budovy mohou být navštíveny v termínech a časech stanovených soudcem (článek R.322-26 CPCE) a návštěvy probíhají za podpory soudního úředníka. Zadávací podmínky, které obsahují zejména popis zboží prodávaného soudním úředníkem a hlavní podmínky prodeje, mohou být volně konzultovány v kanceláři soudu odpovědného za prodej nebo, za určitých podmínek, v právu advokátní kanceláře, která jej sleduje.

B. Zřízení a průběh dražeb:

Pokud jde o zabavení nemovitého majetku, podmínky prodeje jsou stanoveny na odpovědnost věřitele, který se snaží: tento soud tedy stanoví výši ceny, kterou však může dlužník napadnout, přičemž vykonavatel má vydat rozhodnutí na konci orientačního jednání.

Pokud jde o zabavení cenných papírů, prodávající obchodník svobodně stanoví cenu, tedy cenu, za kterou je zboží prodáváno. Obchodník, který provádí prodej, může využít služeb znalce, pokud to vyžaduje odhad zboží.

Pokud jde o dražbu, je nemovitost přidělena nabízejícímu s nejvyšší nabídkou a konečnému nabízejícímu v dražbě, přičemž aukce nejsou časově omezené, ale mohou být provedeny až po třech dražbách. Nabídka není podmíněna složením záruky nebo vkladu.

Pokud jde o zabavení majetku, jedná se o systém dražeb, v němž se každá aukce musí vztahovat na předchozí dražbu; dražby se zastaví, pokud od poslední aukce uplynulo 90 sekund (s vizuálními a zvukovými prostředky pro podávání zpráv veřejnosti pokaždé podruhé).

Zúčastněné strany, které se chtějí aukce zúčastnit, musí svému právnímu zástupci poskytnout neodvolatelnou bankovní záruku nebo bankovní šek vystavený v pořadí úschovy nebo vkladového fondu ve výši 10 % z účtované ceny (avšak tato částka nesmí být nižší než 3000 EUR). Tato částka se vrátí nabízejícímu na konci nabídkového řízení, pokud nebyla prohlášena za úspěšnou.

2. Třetí osoba oprávněná k provádění prodejní transakce

Dražitelé, notáři, přísežní komoditní makléři a soudní vykonavatelé jsou jedinými odborníky oprávněnými organizovat soudní prodej movitého majetku (zejména zabaveného movitého majetku) veřejné dražbě.

Dražba nemovitostí se uskuteční výlučně před soudem výkonu rozhodnutí soudu.

3. Druhy soudních prodejů, na které by se pravidla mohla vztahovat pouze částečně

Dobrovolné veřejné dražby jsou možné v případě dobrovolných dražeb, na něž se vztahují mnohem pružnější pravidla než dražby. Použijí se články L. 321-1 a násl. a R. 321-1 a násl. obchodního zákoníku. Dobrovolné prodeje nejsou součástí vykonávacího řízení, které je soudní.

V případě nemovitého majetku může být prodej nařízen na základě předvolání v rámci rozdělení mezi vlastníky nerozdělených akcií nebo komisařem v rámci kolektivního řízení proti vlastníkovi. V obou případech jsou podmínky prodeje stanoveny v soudním rozhodnutí nařizujícím prodej.

4. Informace o vnitrostátních katastrech nemovitostí

Pokud jde o vlastnictví majetku, může katastr nemovitostí, který je správním a daňovým dokumentem, věřiteli poskytnout informace o majetku, který má dlužník na území obce, a o jeho konzistenci (nemovitý nebo nevybudované budovy, kapacita pozemků, povaha každé místnosti). Kromě toho služby v oblasti propagace pozemků (administrativní útvary generálního ředitelství pro veřejné finance) uchovávají pro každou obec spis budovy, v němž jsou pod jménem každého vlastníka a každé budovy uvedeny výtahy z zveřejněných dokumentů, čímž je uvedena právní situace každé budovy.

Pokud jde o movitý majetek, systém identifikace vozidla (VRS) poskytuje informace o osobním stavu držitele osvědčení o registraci motorových vozidel a o obou kolech na registračním čísle a vlastnostech vozidla. Existují vnitrostátní spisy, v nichž mají být plavidla registrována (vypracovává se decrety), plavidla (registrační rejstřík, počítačový systém vedený Ministerstvem dopravy) a letadla (registrace vedená ministerstvem civilního letectví). Práva duševního vlastnictví jsou uvedena ve vnitrostátním spisu, který je přímo přístupný věřitelům a je v držení INPI (Národní institut duševního vlastnictví). Názvy kinematografických děl k veřejnému promítání ve Francii jsou uvedeny ve veřejném kinematografickém a audiovizuálním rejstříku spravovaném zástupcem daňové správy a názvy literárních děl, které byly předmětem opce na koupi práv na přeměnu, jsou uvedeny v rejstříku opcí.

V oblasti budov: každá obec vede katastr nemovitostí s několika dokumenty (katastrální mapa, stav sekce, katastrální matrice); elektronicky je vedeno pouze katastrální šetření. Katastr nemovitostí vede místní reklamní služby u každého okresního soudu (neexistuje žádný vnitrostátní spis).

V případě motorových vozidel vede každá prefektura rejstřík, ale SIV vedou vnitrostátní počítačový soubor.

V případě plavidel je evidenční kniha vedena Ministerstvem dopravy; pro plavidla existuje šest různých rejstříků, které jsou rovněž vedeny ministerstvem dopravy.

V případě letadel vede registrační rejstřík ministerstvo civilního letectví a je přístupný na internetu pro informační účely.

Informace týkající se různých práv duševního vlastnictví jsou centralizovány jediným subjektem INPI, který prostřednictvím svých internetových stránek poskytuje přístup k různým dokumentačním zdrojům.

Katastrální služby jsou částečně přístupné on-line. Jedná se pouze o službu katastrálního průzkumu, a nikoli o katastrální matici (která může být použita jako informace o vlastnících), stejně jako francouzský mezinárodní rejstřík, v němž jsou uvedena plavidla s volným bokem, a rejstříky INPI.

Obecně platí, že na většinu rejstříků, jsou-li veřejné, se vztahují ustanovení kodexu vztahů mezi veřejností a správou, která stanoví, že přístup ke správním dokumentům může být poskytnut bezplatně, nahlédnutím na místě, vydáním bezplatné kopie nákladů na reprodukci nebo elektronickou poštou, je-li dokument k dispozici v elektronické podobě.

5. Informace o databázích, které věřitelům umožňují identifikovat majetek a pohledávky dlužníka

Článek L.152-1 CPCE umožňuje soudnímu úředníkovi získat informace umožňující sdělit orgánům státu, krajů, departementů, obcí, veřejných zařízení nebo subjektů kontrolovaných správním orgánem informace o adrese povinného, totožnosti a adrese jeho zaměstnavatele nebo jakékoli třetí strany, která je dlužníkem nebo depozitářem peněžních toků nebo splatných peněžních prostředků, a o složení jeho majetku.

Hasič může přímo požádat FICOBA (soubor národních bankovních účtů spravovaný daňovými orgány a financovaný bankami), aby získal informace o existenci bankovních účtů vedených na jméno dlužníka a o místech, kde jsou tyto účty vedeny.

Pracovník se může obrátit na zdravotní pojišťovnu nebo pojišťovnu pro případ nezaměstnanosti.

Podle článku L.152-2 CPCE jsou banky povinny informovat soudního úředníka oprávněného věřitelem, je-li jeden nebo více účtů otevřeno na jméno dlužníka a místa, kde jsou tyto účty vedeny, s výjimkou jakýchkoli jiných informací.

Systém identifikace vozidel (VRS), k němuž může mít přístup soudní úředník pověřený věřitelem, umožňuje získat informace o osobním stavu držitele osvědčení o registraci motorových vozidel a o obou kolech na registračním čísle a vlastnostech vozidla.

Věřitel nemá k těmto databázím přímý přístup, ale může tak učinit prostřednictvím výběrového řízení soudního úředníka oprávněného k provedení exekučního řízení.

6. Informace o elektronickém soudním prodeji

Ve Francii existují dva typy internetových aukcí v aukcích pro movitý majetek:

  • „živý“ prodej neboli „živý“ prodej, který je částečně dematerializován: Prodej probíhá fyzicky na daném místě a je vysílán v přímém přenosu online, na internetových stránkách obchodníka nebo na jedné z příslušných internetových stránek, které jsou k dispozici pro povolání dražitele (https://www.interencheres.com/ nebo). Odkaz se otevře v novém okně.https://www.interencheres.com/Odkaz se otevře v novém okně.https://www.drouotlive.com Takové soudní prodeje jsou povoleny, jelikož jim nic nebrání, a v současné době jsou na vzestupu.
  • Prodej on-line, který je zcela bezpapírový: prodej probíhá pouze na internetu bez fyzické přítomnosti na daném místě. Tento prodej není možný v soudních záležitostech (na rozdíl od dobrovolných prodejů), jak je uvedeno v textech, neboť pro to existují právní technické překážky.

(částečné) bezpapírové prodeje jsou možné pouze u movitého majetku.

Obchodníci, kteří se účastní prodeje, mohou inzerovat přeshraniční prodej a dražby mohou pocházet od úspěšného nabízejícího bez ohledu na místo a státní příslušnost, bez ohledu na to, zda je prodej „živý“, či nikoli (existují rovněž mechanismy aukce na dálku: objednávky předané písemně nebo telefonicky).

K účasti na bezpapírové aukci nemusí osoba (potenciální nabízející) poskytnout svůj podpis, ale obchodník odpovědný za prodej může požadovat razítko bankovní karty. Registrace musí být získána od obchodníka odpovědného za prodej a může být v zásadě provedena jakýmkoli způsobem, s největší pravděpodobností registrací prostřednictvím internetové stránky, na níž je prodej dále přenášen. Písemné objednávky na nákupy jsou možné bez ohledu na médium.

Přijaté způsoby platby stanoví obchodník odpovědný za prodej.

Vzdálený uchazeč nemusí být přítomen osobně (může, pokud si to přeje). Může sledovat živou dražbu a předat svůj příkaz v reálném čase. Může rovněž zaevidovat jednu nebo více objednávek před prodejem, přičemž v takovém případě se dražba postupně zvyšuje s přihlédnutím k okamžiku odjezdu navrhované dražby. Telefonní linka je obvykle možná i během aukce.

Možnosti překladu závisí na kapacitě obchodníka odpovědného za prodej a jeho pomocných pracovníků, neboť pravidla v tomto ohledu nestanoví žádné povinnosti.

V případě konfigurace prodejních internetových stránek mají přístup k prodeji prostřednictvím internetových stránek pouze osoby registrované pro on-line prodej. Na druhé straně má veřejnost přístup k prodeji v místě, kde se uskutečňuje.


Toto je strojový překlad. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Poslední aktualizace: 25/09/2020