Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

Navigācijas ceļš

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Pakkohuutokauppa - Ranska

Šīs lapas saturs ir mašīntulkojums, kura kvalitāti nevar garantēt.

Šī tulkojuma kvalitāte ir novērtēta kā: apšaubāma

Vai šis tulkojums palīdz?


1 Takavarikoidun omaisuuden mainonta ja hinnoittelu

A. Pakollista myyntiä koskevat valmistelevat toimenpiteet

Pakkomyynnistä ilmoitetaan velkojan aloitteesta:

  • ilmoituksessa on viitattava käytettyyn rakennukseen siten, että se on helposti yleisön saatavilla tuomioistuimen tiloissa, ja siinä on esitettävä pääpiirteittäinen kuvaus (luonne, mahdollinen käyttö, kaikki sen pinta-alaan liittyvät tunnetut seikat) sekä mainittava hinnan suuruus.
  • yksinkertaistetulla ilmoituksella, kun tavaroita myydään,
  • lausunnon sisällyttäminen paikalliseen levitykseen tarkoitettuun lailliseen julkaisuun.

Velkoja voi tehdä lisäilmoituksia omalla vastuullaan tai tuomarin luvalla.

Irtaimen omaisuuden pakkomyynti on pakollista mainostamalla se sen kunnan kaupungintalolle, jossa velallinen on, myyntipisteessä.

Lisämainoksia voi tehdä elinkeinonharjoittaja, joka tekee myynnin omalla verkkosivustollaan tai, jos kyseessä on tuomioistuimen huutokaupanpitäjä, kyseisen ammatin asiaankuuluvilla verkkosivustoilla: Linkki avautuu uuteen ikkunaanHttps://Linkki avautuu uuteen ikkunaanwww.interencheres.com/ tai https://www.interencheres.com/ lehdistön, esitteen tai luettelon avulla. Tämä julkistaminen voi sisältää tavaran kuvauksen ja sen arvioinnin.

Huutokaupanpitäjän tai myynnin järjestävän valtuutetun elinkeinonharjoittajan on esitettävä julkisessa huutokaupassa myytäväksi saatetut kaapit myyntihetkellä. Omaisuudesta voidaan järjestää aiempi näyttely.

Takavarikoituihin rakennuksiin voidaan tutustua tuomarin vahvistamina päivinä ja kellonaikoina (siviiliprosessilain R.322–26 §), ja vierailu tapahtuu oikeusviranomaisen avustuksella. Toimeksianto, johon sisältyy muun muassa oikeusviranomaisen myymien tavaroiden kuvaus ja myyntiehdot, on vapaasti nähtävissä myynnistä vastaavan tuomioistuimen kansliassa tai tietyin edellytyksin sitä valvovan asianajotoimiston lainsäädännössä.

B. Huutokauppojen perustaminen ja toteuttaminen:

Kiinteän omaisuuden takavarikoinnin osalta myyntiehdot laaditaan velkojan vastuulla, joka pyrkii kyseinen tuomioistuin vahvistaa näin ollen hinnan määrän, jonka velallinen voi kuitenkin riitauttaa, ja täytäntöönpanotuomarin on annettava päätös suuntaa-antavan istunnon päätteeksi.

Vakuuksien takavarikoinnin osalta myyjä vahvistaa vapaasti hinnan eli tavaran myyntihinnan. Kaupan suorittava elinkeinonharjoittaja voi käyttää asiantuntijan palveluja, jos tavaroiden arvioitu määrä sitä edellyttää.

Huutokaupan osalta omaisuus jaetaan huutokaupan korkeimman ja lopullisen tarjoajan kesken. huutokaupat eivät ole ajallisesti rajoitettuja, vaan ne voidaan järjestää vasta kolmen huutokaupan jälkeen. Tarjouksen tekeminen ei saa riippua vakuudesta tai talletuksesta.

Omistusoikeuden sulkemisen osalta järjestelmä on huutokauppajärjestelmä, jossa kunkin huutokaupan on katettava edellinen huutokauppa; huutokaupat on keskeytettävä, kun edellisestä huutokaupasta on kulunut 90 sekuntia (näkyvillä ja luotettavilla keinoilla raportoida yleisölle joka toinen kerta).

Asianomaisten osapuolten, jotka haluavat osallistua huutokauppaan, on annettava asianajajalleen peruuttamaton pankkitakaus tai sekki, joka on laadittu sulkupankin tai talletusrahaston toimeksiannosta ja jonka määrä on 10 % perittävästä hinnasta (kuitenkin vähintään 3000 euroa). Tämä summa palautetaan tarjoajalle tarjouskilpailumenettelyn päätteeksi, jos sen ei ole todettu voittaneen tarjouskilpailua.

2 Kolmas osapuoli, jolla on lupa toteuttaa myyntitoimi

Huutokaupanpitäjät, notaarit, valantehneet hyödykevälittäjät ja haastemiehet ovat ainoita ammattilaisia, joilla on valtuudet järjestää irtaimen omaisuuden (erityisesti takavarikoidun irtaimen omaisuuden) oikeudellinen myynti julkiseen huutokauppaan.

Kiinteistöjen huutokauppa tapahtuu yksinomaan täytäntöönpanotuomioistuimessa.

3 Tuomioistuinmyynnin tyypit, joihin sääntöjä voitiin soveltaa vain osittain

Vapaaehtoiset julkiset huutokaupat ovat mahdollisia vapaaehtoisille huutokaupoille, joihin sovelletaan paljon joustavampia sääntöjä kuin huutokauppoihin. Sovelletaan kauppalain L. 321–1 §: ää ja sitä seuraavia pykäliä sekä R. 321–1 §: ää ja sitä seuraavia pykäliä. Vapaaehtoinen myynti ei ole osa pakkotäytäntöönpanomenettelyjä, jotka ovat oikeudellisia.

Kiinteän omaisuuden osalta myynti voidaan määrätä haasteen perusteella jakamattomien osakkeiden omistajien välisen jaon yhteydessä tai komission jäsenen toimesta omistajaa koskevan kollektiivisen menettelyn yhteydessä. Kummassakin tapauksessa myyntiehdot vahvistetaan tuomioistuimen päätöksessä, jolla myynti määrätään.

4 Tiedot kansallisista kiinteistörekistereistä

Kiinteistöjen omistuksesta voidaan todeta, että kiinteistörekisteri – joka on hallinnollinen ja verotuksellinen asiakirja – voi antaa velkojalle tietoja velallisen kunnan alueella omistamasta kiinteistöstä ja sen koostumuksesta (kiinteät tai rakentamattomat rakennukset, tonttien kapasiteetti, kunkin huoneen luonne). Lisäksi maamainontapalvelut (julkishallinnon pääosaston hallintoyksiköt) säilyttävät jokaisen kunnan osalta kiinteistötiedoston, jossa luetellaan kunkin omistajan ja kunkin rakennuksen osalta otteet julkaistuista asiakirjoista ja esitetään siten kunkin rakennuksen oikeudellinen tilanne.

Irtaimen omaisuuden osalta ajoneuvon tunnistusjärjestelmä (VRS) antaa tietoja moottoriajoneuvojen rekisteröintitodistuksen haltijan ja ajoneuvon rekisterinumerossa ja ominaisuuksissa olevien kahden pyörän siviilisäädystä. On olemassa kansallisia rekistereitä, joissa rekisteröidään aluksia (asetuksia laaditaan parhaillaan), aluksia (rekisterirekisteri, liikenneministeriön ylläpitämä atk-järjestelmä) ja ilma-aluksia (siviili-ilmailusta vastaavan ministeriön ylläpitämä rekisterirekisteri). Teollis- ja tekijänoikeudet luetellaan kansallisessa tiedostossa, ja ne ovat suoraan velkojien saatavilla. ne ovat kansallisen teollis- ja tekijänoikeusinstituutin (INPI) hallussa. Ranskassa julkiseen esitykseen tarkoitettujen elokuvateosten nimikkeet on lueteltu julkisessa elokuvateatterissa ja audiovisuaalisessa rekisterissä, joita hallinnoi verohallinnon edustaja, ja niiden kirjallisten teosten nimikkeet, jotka ovat olleet muunnosoikeuksien osto-option kohteena, on lueteltu optiorekisterissä.

Rakennusalalla: kullakin kunnalla on maarekisteri, jossa on useita asiakirjakokonaisuuksia (maarekisterikartta, lohkon tila, maarekisterimatriisi). ainoastaan maarekisteritietoja säilytetään sähköisesti. Kiinteistörekisteriä pitävät paikalliset kiinteistömainontapalvelut kussakin käräjäoikeudessa (kansallisia asiakirjoja ei ole).

Moottoriajoneuvojen osalta kukin prefektuuri pitää rekisteriä, mutta SIV:t säilyttävät kansallisen tiedoston.

Alusten osalta rekisteri on atk-pohjainen, ja sitä ylläpitää liikenneministeriö; aluksia varten on kuusi eri rekisteriä, joita ylläpitää myös liikenneministeriö.

Ilma-alusten rekisteröintirekisteriä ylläpitää siviili-ilmailuministeriö, ja siihen voi tutustua Internetin kautta.

Teollis- ja tekijänoikeuksia koskevat tiedot keskitetään yhdelle elimelle, INPI:lle, joka tarjoaa pääsyn erilaisiin asiakirjalähteisiin verkkosivustollaan.

Kiinteistörekisteripalvelut ovat osittain saatavilla verkossa. Kyseessä on ainoastaan maarekisteritutkimuspalvelu, ei maarekisterimatriisi (jota voidaan käyttää omistajia koskevana tietona), kuten myös Ranskan kansainvälinen rekisteri, jossa luetellaan varalaiva-alukset, ja INPI-rekisterit.

Yleensä suurimpaan osaan rekistereistä, kun ne ovat julkisia, sovelletaan yleisön ja hallinnon välisiä suhteita koskevia sääntöjä, joiden mukaan oikeus tutustua hallinnollisiin asiakirjoihin voidaan antaa maksutta tutustumalla niihin paikan päällä tai antamalla niistä maksutta kopio kopioinnista aiheutuviin kustannuksiin tai sähköpostitse maksutta, jos asiakirja on saatavilla sähköisessä muodossa.

5 Tiedot tietokannoista, joiden avulla velkojat voivat tunnistaa velallisen varat ja saatavat

CPCE:n L.152–1 §: n nojalla oikeusviranomainen voi saada tietoja, joiden avulla velallisen osoite, hänen työnantajansa tai kolmannen osapuolen, joka on velallinen tai maksuvelvollinen, henkilöllisyys ja osoite sekä hänen omaisuutensa koostumus voidaan paljastaa valtion, alueiden, departementtien, kuntien, julkisten laitosten tai hallintoviranomaisen tarkastamien elinten viranomaisille.

Vahtimestari voi pyytää suoraan FICOBA:lta (veroviranomaisten hallinnoima ja pankkien rahoittama kansallinen pankkitilitiedosto) tietoja velallisen nimissä avatuista pankkitileistä ja niiden säilytyspaikoista.

Vahtimestari voi kääntyä sairaus- tai työttömyysvakuutuskassan puoleen.

CPCE:n L.152–2 §: n mukaan pankkien on ilmoitettava velkojan valtuuttamalle oikeusviranomaiselle, jos velallisen nimissä ja näiden tilien sijaintipaikoissa on avattu yksi tai useampi tili, lukuun ottamatta muita tietoja.

Ajoneuvon tunnistusjärjestelmä (VRS), johon velkojan valtuuttamalla oikeusviranomaisella voi olla pääsy, mahdollistaa tietojen saamisen moottoriajoneuvojen rekisteröintitodistuksen haltijan ja ajoneuvon rekisterinumerossa ja ominaisuuksissa olevien kahden pyörän siviilisäädystä.

Velkoja ei voi päästä suoraan näihin tietokantoihin, mutta se voi kilpailla täytäntöönpanomenettelyyn valtuutetun oikeusviranomaisen kanssa.

6 Pakkohuutokauppa internetissä

Irtaimen omaisuuden huutokauppajärjestelmässä on Ranskassa kahdenlaisia internet-huutokauppoja:

  • ”elävänä” tapahtuva myynti tai ”elävänä” tapahtuva myynti, joka on osittain aineetonta: Myynti tapahtuu fyysisesti tietyssä paikassa ja lähetetään suorana lähetyksenä verkossa, elinkeinonharjoittajan verkkosivustolla tai jollakin huutokaupanpitäjän ammatin kannalta merkityksellisillä verkkosivuilla (https://www.interencheres.com/ Linkki avautuu uuteen ikkunaantai https://www.drouotlive.comLinkki avautuu uuteen ikkunaan). Tällainen myynti tuomioistuimessa on sallittua, koska mikään ei estä sitä, ja se on tällä hetkellä kasvussa.
  • Täysin paperiton verkkomyynti: myynti tapahtuu ainoastaan internetissä ilman fyysistä läsnäoloa tietyssä paikassa. Tällainen myynti ei ole mahdollista oikeusasioissa (toisin kuin vapaaehtoinen myynti), kuten teksteissä todetaan, koska sille on oikeudellisia teknisiä esteitä.

(osittainen) paperiton myynti on mahdollista ainoastaan irtaimelle omaisuudelle.

Myyntiä harjoittavat elinkeinonharjoittajat voivat mainostaa rajojen yli, ja huutokaupat voivat olla peräisin kaikilta tarjouskilpailun voittaneilta tarjoajilta riippumatta niiden sijainnista ja kansallisuudesta riippumatta riippumatta siitä, onko myynti ”reaaliaikaista” vai ei (etähuutokauppoja on myös: kirjallisesti tai puhelimitse toimitettavat ostotilaukset).

Voidakseen osallistua paperittomaan huutokauppaan henkilön (mahdollisen tarjoajan) ei tarvitse antaa allekirjoitusta, mutta myynnistä vastaava elinkeinonharjoittaja voi vaatia pankkikorttileiman. Rekisteröinti on hankittava myynnistä vastaavalta elinkeinonharjoittajalta, ja se voidaan periaatteessa tehdä millä tahansa tavalla, joka todennäköisimmin rekisteröidään sen internetsivuston kautta, jolla myynti lähetetään edelleen. Kirjalliset ostotilaukset ovat mahdollisia välineestä riippumatta.

Myynnistä vastaavan elinkeinonharjoittajan on vahvistettava hyväksytyt maksutavat.

Etätarjoajan ei tarvitse olla henkilökohtaisesti läsnä (se voi halutessaan olla läsnä). Hän voi seurata suoraa huutokauppaa ja toimittaa tilauksensa reaaliajassa. Hän voi myös rekisteröidä yhden tai useamman tilauksen ennen myyntiä, jolloin huutokauppaa lisätään asteittain ottaen huomioon ehdotetun huutokaupan lähtöhetkestä alkaen. Myös puhelinyhteys on yleensä mahdollinen huutokaupan aikana.

Kääntämismahdollisuudet riippuvat myynnistä vastaavan elinkeinonharjoittajan ja hänen avustajiensa kapasiteetista, koska säännöissä ei aseteta tältä osin velvoitteita.

Myyntisivustojen kokoonpanojen osalta vain verkkomyyntiä varten rekisteröidyt henkilöt voivat osallistua myyntiin verkkosivuston kautta. Toisaalta yleisöllä on mahdollisuus tutustua myyntiin paikassa, jossa se tapahtuu.


Tämän on konekäännös sivun sisällöstä. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Päivitetty viimeksi: 25/09/2020