Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

Navigācijas ceļš

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Licytacje sądowe - Francja

Šīs lapas saturs ir mašīntulkojums, kura kvalitāti nevar garantēt.

Šī tulkojuma kvalitāte ir novērtēta kā: apšaubāma

Vai šis tulkojums palīdz?


1. Reklama i wycena zajętego mienia

A. Środki przygotowawcze do obowiązkowej sprzedaży

Przymusowa sprzedaż nieruchomości jest przedmiotem obowiązkowej reklamy z inicjatywy wierzyciela:

  • poprzez wyświetlenie miejsca łatwo dostępnego dla publiczności w lokalu sądu zawiadomienie zawiera odniesienie do użytego budynku wraz z krótkim opisem (charakter, możliwe zajęcie, wszystkie znane elementy związane z jego powierzchnią) oraz podaje kwotę ceny.
  • poprzez wystawienie uproszczonego zawiadomienia przy sprzedaży towarów,
  • włączenie opinii do dziennika prawnego ad hoc na potrzeby lokalnego rozpowszechniania.

Wierzyciel może na własną odpowiedzialność lub za zgodą sędziego dokonać dodatkowych ogłoszeń.

Przymusowa sprzedaż ruchomości jest przedmiotem obowiązkowej reklamy poprzez delegowanie do ratuszu gminy, w której dłużnik pozostaje i w punkcie sprzedaży.

Przedsiębiorca, który dokona sprzedaży na swojej stronie internetowej lub, w przypadku prowadzących aukcje sądowe, może zamieszczać dodatkowe ogłoszenia na odpowiednich stronach internetowych danego zawodu: Link otworzy się w nowym oknieHttps://www.interencheres.com/ lub, za Link otworzy się w nowym okniepośrednictwem prasy, prospektu emisyjnego lub katalogu. Takie upublicznienie może obejmować opis towarów i ich oszacowanie.

Szafy wystawione na sprzedaż w drodze aukcji publicznej są przedstawiane w momencie sprzedaży przez prowadzącego aukcje lub przez upoważnionego przedstawiciela zawodowego, który organizuje sprzedaż. Można przeprowadzić uprzednią wystawę nieruchomości.

Zajęte budynki mogą być odwiedzane w terminach i godzinach ustalonych przez sędziego (art. R.322-26 CPCE), a wizyty przeprowadza się przy wsparciu urzędnika sądowego. Zakres uprawnień, który zawiera między innymi zapis opisu towarów sprzedanych przez urzędnika sądowego oraz główne warunki sprzedaży, może być swobodnie konsultowany w sekretariacie sądu właściwego do dokonania sprzedaży lub, na określonych warunkach, w prawie kancelarii adwokackiej prowadzącej sprzedaż.

B. Ustanowienie i prowadzenie aukcji:

W odniesieniu do zajęcia nieruchomości warunki sprzedaży są ustalane na odpowiedzialność wierzyciela, który dąży do: sąd ten ustala zatem kwotę ceny, która może jednak zostać zakwestionowana przez dłużnika, przy czym sąd egzekucyjny zostaje wezwany do wydania orzeczenia na zakończenie rozprawy.

Jeżeli chodzi o zajęcie papierów wartościowych, przedsiębiorca zbywający swobodnie ustala cenę, to znaczy cenę, po której towary są sprzedawane. Przedsiębiorca, który dokonuje sprzedaży, może skorzystać z usług eksperta, jeżeli wymaga tego oszacowanie towarów.

Jeżeli chodzi o aukcję, oferent proponujący najwyższą cenę i oferent końcowy biorący udział w aukcji zostają wydzieleni z nieruchomości, zauważając, że aukcje nie są ograniczone w czasie, ale mogą zostać przeprowadzone dopiero po trzech aukcjach. Oferta nie jest uwarunkowana żadnym depozytem w formie gwarancji lub depozytu.

W odniesieniu do zamknięcia dostępu do nieruchomości systemem jest system aukcji, w ramach którego każda aukcja musi obejmować poprzednią aukcję; aukcje są przerywane po upływie 90 sekund od ostatniej aukcji (za pomocą wizualnych i rzetelnych środków zgłaszania opinii publicznej co drugi raz).

Zainteresowane strony pragnące uczestniczyć w aukcji muszą przedstawić swojemu adwokatowi nieodwołalną gwarancję bankową lub czek bankowy sporządzony w porządku funduszu powierniczego lub depozytowego, stanowiący 10 % kwoty żądanej ceny (jednak kwota nie może być niższa niż 3000 EUR). Kwota ta zostaje zwrócona oferentowi po zakończeniu procedury przetargowej, jeżeli nie został uznany za zwycięskiego.

2. Osoba trzecia upoważniona do przeprowadzenia transakcji sprzedaży

Licytatorzy, notariusze, zaprzysiężeni pośrednicy w obrocie towarowym i komornicy są jedynymi przedsiębiorcami uprawnionymi do organizowania sądowej sprzedaży ruchomości (w szczególności zajętego mienia ruchomego) na aukcji publicznej.

Sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji dokonuje się wyłącznie przed sądem egzekucyjnym.

3. Rodzaje sprzedaży sądowej, do których przepisy mogłyby mieć zastosowanie tylko częściowo

Dobrowolne aukcje publiczne są możliwe w przypadku dobrowolnych aukcji, które podlegają znacznie bardziej elastycznym przepisom niż aukcje. Zastosowanie mają art. L. 321-1 i nast. oraz R. 321-1 i nast. kodeksu handlowego. Sprzedaż dobrowolna nie jest objęta postępowaniem egzekucyjnym, które ma charakter sądowy.

W przypadku nieruchomości sprzedaż może zostać zarządzona na podstawie wezwania do stawienia się przed sądem w ramach podziału między właścicielami w niepodzielonych akcjach lub przez pełnomocnika w ramach postępowania zbiorowego przeciwko właścicielowi. W obu przypadkach warunki sprzedaży są określone w orzeczeniu sądowym nakazującym sprzedaż.

4. Informacje o krajowych rejestrach nieruchomości

W odniesieniu do prawa własności, rejestr nieruchomości - będący dokumentem administracyjnym i podatkowym - może dostarczyć wierzycielowi informacji na temat nieruchomości będącej w posiadaniu dłużnika na terenie gminy oraz na temat jej spójności (nieruchomości lub niebudynkowane budynki, pojemność działek, charakter każdego pomieszczenia). Ponadto służby zajmujące się reklamą gruntów (działy administracyjne Dyrekcji Generalnej ds. Finansów Publicznych) prowadzą dokumentację budynku dla każdej gminy, w której znajdują się, pod nazwiskiem każdego właściciela i dla każdego budynku, wyciągi z opublikowanych dokumentów, przedstawiające w ten sposób sytuację prawną każdego budynku.

Jeżeli chodzi o majątek ruchomy, system identyfikacji pojazdów (VRS) dostarcza informacji na temat stanu cywilnego posiadacza dowodu rejestracyjnego pojazdów silnikowych oraz dwóch kół na temat numeru rejestracyjnego i cech charakterystycznych pojazdu. Istnieją rejestry krajowe, w których statki mają być zarejestrowane (przygotowywane są przepisy), statki (rejestr rejestracyjny, system komputerowy prowadzony przez Ministerstwo Transportu) oraz statki powietrzne (rejestr rejestracji prowadzony przez ministerstwo lotnictwa cywilnego). Prawa własności intelektualnej są wymienione w aktach krajowych dostępnych bezpośrednio dla wierzycieli i będących w posiadaniu INPI (Krajowego Instytutu Własności Intelektualnej). Tytuły utworów kinematograficznych przeznaczonych do publicznej projekcji we Francji są wymienione w publicznym rejestrze kin i audiowizualnym prowadzonym przez agenta administracji podatkowej, a tytuły utworów literackich, które były przedmiotem opcji zakupu praw do przekształcenia, są wpisane do rejestru opcji.

W dziedzinie budynków: każda gmina prowadzi rejestr nieruchomości zawierający szereg serii dokumentów (mapa katastralna, status sekcji, matryca katastralna); jedynie badanie katastralne prowadzone jest drogą elektroniczną. Rejestr nieruchomości prowadzony jest przez lokalne służby reklamowe w każdym sądzie rejonowym (nie istnieje akta krajowe).

W przypadku pojazdów silnikowych każdy prefektur prowadzi rejestr, ale SIV prowadzą krajowy plik komputerowy.

W przypadku statków rejestr jest skomputeryzowany, prowadzony przez Ministerstwo Transportu; w przypadku statków istnieje sześć różnych rejestrów, które są również prowadzone przez Ministerstwo Transportu.

W przypadku statków powietrznych rejestr rejestrowy prowadzony jest przez ministerstwo odpowiedzialne za lotnictwo cywilne i jest dostępny do celów informacyjnych za pośrednictwem Internetu.

Informacje dotyczące różnych praw własności intelektualnej są scentralizowane przez jeden organ - INPI, który zapewnia dostęp do różnych materiałów dokumentacyjnych za pośrednictwem swojej strony internetowej.

Usługi katastralne są częściowo dostępne online. Jest to jedynie usługa badań katastralnych, a nie matryca katastralna (która może być wykorzystywana jako informacja o właścicielach), podobnie jak francuski rejestr międzynarodowy, który zawiera wykaz statków wolnocłowych, oraz rejestry INPI.

Ogólnie rzecz biorąc, większość rejestrów, gdy są one publicznie dostępne, podlega przepisom kodeksu stosunków między społeczeństwem a administracją, które przewidują, że dostęp do dokumentów administracyjnych może być bezpłatny, w drodze wglądu na miejscu lub bezpłatnego odpisu na koszt zwielokrotnienia, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, jeżeli dokument jest dostępny w formie elektronicznej.

5. Informacje na temat baz danych umożliwiających wierzycielom zidentyfikowanie majątku i wierzytelności dłużnika

Artykuł L.152-1 CPCE umożliwia urzędnikowi sądowemu uzyskanie informacji umożliwiających ujawnienie adresu dłużnika, tożsamości i adresu jego pracodawcy lub jakiejkolwiek osoby trzeciej będącej dłużnikiem lub depozytariuszem przepływów pieniężnych lub zobowiązań pieniężnych oraz składu jego majątku organom państwa, regionów, departamentów, gmin, zakładów publicznych lub instytucji kontrolowanych przez organ administracyjny.

Woźny może zwrócić się bezpośrednio do FICOBA (krajowego rejestru rachunków bankowych, zarządzanego przez organy podatkowe i finansowanego przez banki) o uzyskanie informacji o istnieniu rachunków bankowych otwartych w imieniu dłużnika oraz o miejscach, w których rachunki te są prowadzone.

Woźny może zwrócić się do kas chorych lub ubezpieczeń na wypadek bezrobocia.

Zgodnie z art. L.152-2 CPCE banki są zobowiązane do poinformowania urzędnika sądowego upoważnionego przez wierzyciela o otwarciu jednego lub większej liczby rachunków w imieniu dłużnika oraz o miejscach, w których rachunki te są prowadzone, z wyłączeniem wszelkich innych informacji.

System identyfikacji pojazdów (VRS), do którego może mieć dostęp urzędnik sądowy upoważniony przez wierzyciela, umożliwia uzyskanie informacji o stanie cywilnym posiadacza dowodu rejestracyjnego pojazdów silnikowych oraz o dwóch kołach, o numerze rejestracyjnym i cechach charakterystycznych pojazdu.

Wierzyciel nie ma bezpośredniego dostępu do tych baz danych, ale może to zrobić w drodze konkursu komornika sądowego uprawnionego do przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego.

6. Informacja na temat licytacji sądowych przez internet

WE Francji istnieją dwa rodzaje aukcji internetowych w systemie aukcji towarów ruchomych:

  • sprzedaż „na żywo” lub sprzedaż „na żywo”, która jest częściowo zdematerializowana: Sprzedaż odbywa się fizycznie w określonym miejscu i jest transmitowana na żywo w internecie, na stronie internetowej przedsiębiorcy lub w jednej z odpowiednich stron dostępnych dla zawodu prowadzącego aukcje (https://www.interencheres.com/ lub). Link otworzy się w nowym okniehttps://www.interencheres.com/Link otworzy się w nowym okniehttps://www.drouotlive.com Taka sprzedaż sądowa jest dozwolona, ponieważ nic jej nie powstrzymuje i obecnie rośnie.
  • Sprzedaż przez internet, całkowicie bezpapierowa: sprzedaż odbywa się wyłącznie w Internecie, bez fizycznej obecności w danym miejscu. Sprzedaż ta nie jest możliwa w sprawach sądowych (w przeciwieństwie do dobrowolnej sprzedaży), jak wynika z tekstów, ponieważ istnieją prawne przeszkody techniczne w tym zakresie.

sprzedaż (częściowa) bez dokumentów papierowych jest możliwa tylko w odniesieniu do majątku ruchomego.

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż mogą reklamować sprzedaż za granicą, a aukcje mogą pochodzić od zwycięskiego oferenta, niezależnie od jego lokalizacji i narodowości, niezależnie od tego, czy sprzedaż jest „żywotna”, czy nie (mechanizmy aukcji na odległość istnieją również: zlecenia zakupu przekazywane na piśmie lub telefonicznie).

Aby wziąć udział w aukcji bezpapierowej, osoba (potencjalny oferent) nie musi składać podpisu, ale przedsiębiorca odpowiedzialny za sprzedaż może wymagać stempla karty bankowej. Rejestracja musi zostać uzyskana od przedsiębiorcy odpowiedzialnego za sprzedaż i co do zasady może być dokonana za pomocą dowolnych środków, co do których istnieje największe prawdopodobieństwo rejestracji za pośrednictwem strony internetowej, na której dokonuje się retransmisji sprzedaży. Możliwe są pisemne zamówienia zakupu, niezależnie od nośnika.

Akceptowane sposoby płatności ustalane są przez przedsiębiorcę odpowiedzialnego za sprzedaż.

Zdalny oferent nie musi być obecny osobiście (może, jeśli sobie tego życzy). Może on śledzić aukcję na żywo i przekazywać swoją kolejność w czasie rzeczywistym. Może on również zarejestrować jedno lub więcej zleceń zakupu przed sprzedażą, w którym to przypadku aukcja jest zwiększana stopniowo, biorąc pod uwagę okres od momentu odejścia od proponowanej aukcji. W trakcie aukcji zazwyczaj możliwe jest również połączenie telefoniczne.

Możliwość tłumaczenia zależy od zdolności przedsiębiorcy odpowiedzialnego za sprzedaż i jego pracowników pomocniczych, ponieważ przepisy nie nakładają żadnych obowiązków w tym względzie.

W przypadku konfiguracji stron internetowych jedynie osoby zarejestrowane do sprzedaży przez internet mogą uzyskać dostęp do sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej. Z drugiej strony odbiorcy mają dostęp do sprzedaży w miejscu, w którym ma ona miejsce.


Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Ostatnia aktualizacja: 25/09/2020