Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

Navigācijas ceļš

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Sodne dražbe - Francija

Šīs lapas saturs ir mašīntulkojums, kura kvalitāti nevar garantēt.

Šī tulkojuma kvalitāte ir novērtēta kā: apšaubāma

Vai šis tulkojums palīdz?


1. Oglaševanje in oblikovanje cen zaseženega premoženja

A. Pripravljalni ukrepi za prisilno prodajo

Obvezna prodaja nepremičnin je predmet obveznega oglaševanja na pobudo dajalca kredita:

  • z izobešanjem mesta, ki je lahko dostopno javnosti v prostorih sodišča, se obvestilo nanaša na uporabljeno stavbo in vsebuje kratek opis (vrsto, morebitno zasedenost, vse znane elemente v zvezi z njeno površino) in znesek cene.
  • s prikazom poenostavljenega obvestila ob prodaji blaga,
  • vključitev mnenja v literaturo za lokalno razširjanje.

Dajalec kredita lahko na svojo odgovornost ali z dovoljenjem sodnika izvede dodatne oglase.

Obvezna prodaja premičnin je predmet obveznega oglaševanja z napotitvijo v občino, kjer ostane dolžnik, in na prodajnem mestu.

Trgovec, ki bo prodajal na svojem spletnem mestu, ali, v primeru sodnih dražiteljev, na ustreznih spletnih straneh poklica lahko dodatno oglašuje: Povezava se odpre v novem oknuHttps://www.interencheres.com/ ali sPovezava se odpre v novem oknupomočjo tiska, prospekta ali kataloga. To obveščanje javnosti lahko vključuje opis blaga in njegovo oceno.

Omare, dane v prodajo na javni dražbi, ob prodaji predloži dražitelj ali pooblaščeni strokovnjak, ki organizira prodajo. Lahko se opravi predhodna razstava nepremičnine.

Zasežene zgradbe se lahko obiščejo na datume in ure, ki jih določi sodnik (člen R.322-26 CPCE), obiski pa se opravijo s pomočjo sodnega uradnika. Mandat, ki med drugim vsebuje opis blaga, ki ga proda sodni uradnik, in glavne pogoje prodaje, je lahko prosto dostopen v sodnem tajništvu sodišča, ki je pristojno za prodajo, ali pod določenimi pogoji v pravu odvetniške pisarne, ki jo izvaja.

B. Uvedba in vodenje dražb:

Kar zadeva zaseg nepremičnine, so prodajni pogoji sestavljeni na odgovornost upnika, ki želi: to sodišče torej določi znesek cene, ki pa ga dolžnik lahko izpodbija, pri čemer mora izvršitveni sodnik po orientacijski obravnavi izdati odločbo.

Kar zadeva zaseg vrednostnih papirjev, prodajalec prosto določa ceno, to je ceno, po kateri se blago proda. Trgovec, ki izvaja prodajo, lahko uporabi storitve strokovnjaka, če to zahteva ocena blaga.

Kar zadeva dražbo, se najboljšemu ponudniku in končnemu ponudniku na dražbi dodeli nepremičnina, pri čemer je treba opozoriti, da dražbe niso časovno omejene, temveč se lahko izvedejo šele po treh dražbah. Ponudba ni pogojena z nobenim pologom jamstva ali vloge.

Kar zadeva izključitev premoženja, je sistem dražb sistem dražb, v katerem mora vsaka dražba kriti prejšnjo dražbo; dražbe se ustavijo, ko od zadnje dražbe preteče 90 sekund (z vizualnim in zanesljivim načinom poročanja javnosti vsakokrat).

Zainteresirane stranke, ki želijo sodelovati na dražbi, morajo svojemu odvetniku predložiti nepreklicno bančno garancijo ali bančni ček, sestavljen po vrstnem redu depozitnega sklada, ki predstavlja 10 % zneska zaračunane cene (vendar znesek ne sme biti nižji od 3000 EUR). Ta znesek se vrne ponudniku ob koncu razpisnega postopka, če ni bil razglašen za uspešnega.

2. Tretja oseba, pooblaščena za izvedbo prodajne transakcije

Dražitelji, notarji, zapriseženi borzni posredniki in sodni izvršitelji so edini strokovnjaki, pooblaščeni za organizacijo sodne prodaje premičnin (zlasti zaseženih premičnin) na javni dražbi.

Prodaja nepremičnin na dražbi se opravi izključno pred sodiščem izvršbe.

3. Vrste sodne prodaje, za katere bi se pravila lahko uporabljala le delno

Prostovoljne javne dražbe so možne za prostovoljne dražbe, za katere veljajo veliko prožnejša pravila kot za dražbe. Uporabljajo se členi L. 321-1 in naslednji ter R. 321-1 in naslednji trgovinskega zakonika. Prostovoljna prodaja ni del sodnih izvršilnih postopkov.

V primeru nepremičnin se lahko prodaja odredi na podlagi sodnega poziva v okviru delitve med lastniki na nedeljene delnice ali pa ga v okviru kolektivnega postopka proti lastniku odredi Commissioner. V obeh primerih so pogoji prodaje določeni v sodni odločbi, s katero je bila odrejena prodaja.

4. Informacije o nacionalnih registrih nepremičnin

V zvezi z lastninsko pravico lahko zemljiška knjiga - ki je upravni in davčni dokument - upniku zagotovi informacije o nepremičnini, ki jo ima dolžnik na ozemlju občine, in o njeni skladnosti (nepremičnine ali nezgrajene zgradbe, zmogljivost parcel, narava vsake sobe). Poleg tega službe za oglaševanje zemljišč (upravne službe Generalnega direktorata za javne finance) za vsako občino vodijo dokumentacijo o stavbah, v kateri so pod imenom vsakega lastnika in za vsako zgradbo navedeni izvlečki objavljenih dokumentov, s čimer je predstavljen pravni položaj vsake stavbe.

Kar zadeva premičnine, identifikacijski sistem vozil zagotavlja informacije o osebnem stanju imetnika potrdila o registraciji motornih vozil in dveh koles o registrski številki in značilnostih vozila. Obstajajo nacionalne datoteke, v katerih je treba registrirati plovila (odloki se pripravljajo), plovila (registracija, računalniški sistem, ki ga vodi ministrstvo za promet) in letala (register registracije, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za civilno letalstvo). Pravice intelektualne lastnine so navedene v nacionalnem spisu, ki je neposredno dostopen upnikom in je v lasti INPI (Nacionalni inštitut za intelektualno lastnino). Naslovi kinematografskih del za javno predvajanje v Franciji so navedeni v javnem kinematografiji in avdiovizualnem registru, ki ga upravlja zastopnik davčne uprave, naslovi književnih del, ki so predmet opcije za nakup pravic do konverzije, pa so vpisani v register možnosti.

Na področju stavb: vsaka občina vodi zemljiško knjigo z več vrstami dokumentov (katastrski zemljevid, status odseka, katastrska matrika); v elektronski obliki se vodi samo katastrska raziskava. Zemljiško knjigo vodijo lokalne službe za oglaševanje zemljišč na vsakem okrajnem sodišču (ni nacionalnega spisa).

V primeru motornih vozil vsaka prefektura vodi register, vendar SIV vodi nacionalno računalniško datoteko.

V primeru plovil je register računalniško podprt in ga vodi Ministrstvo za promet; za plovila obstaja šest različnih registrov, ki jih ima tudi Ministrstvo za promet.

Register za zrakoplove vodi ministrstvo, pristojno za civilno letalstvo, in je v informativne namene dostopen prek interneta.

Informacije o različnih pravicah intelektualne lastnine je centralizirano v enem samem organu, INPI, ki omogoča dostop do različnih dokumentarnih virov prek svoje spletne strani.

Storitve katastra so delno dostopne na spletu. Gre le za katastrsko storitev in ne za katastrsko matrico (ki se lahko uporabi kot informacija o lastnikih), kot je francoski mednarodni register, v katerem so navedena plovila za prosti bok, in register INPI.

Na splošno za večino registrov, kadar so javni, veljajo določbe zakonika o odnosih med javnostjo in upravo, ki določajo, da se dostop do upravnih dokumentov lahko opravi brezplačno z vpogledom na kraju samem ali z brezplačnim izvodom, ki bremeni stroške reproduciranja ali brezplačno elektronsko pošto, če je dokument na voljo v elektronski obliki.

5. Informacije o podatkovnih zbirkah, ki upnikom omogočajo identifikacijo premoženja in terjatev dolžnika

Člen L.152-1 CPCE omogoča sodnemu uradniku, da pridobi informacije, ki omogočajo razkritje naslova dolžnika, identitete in naslova njegovega delodajalca ali katere koli tretje osebe, ki je dolžnik ali depozitar denarnega toka ali plačljivega denarnega toka, ter sestave njegovega premoženja organom države, regij, oddelkov, občin, javnih ustanov ali subjektov, ki jih nadzoruje upravni organ.

Uslužbenec lahko neposredno zaprosi FICOBA (nacionalni bančni račun, ki ga upravljajo davčni organi in financirajo banke), da pridobi informacije o obstoju bančnih računov, odprtih v imenu dolžnika, in o krajih, kjer se ti računi vodijo.

Uslužbenci se lahko obrnejo na sklade zdravstvenega zavarovanja ali zavarovanja za primer brezposelnosti.

V skladu s členom L.152-2 CPCE morajo banke sporočiti sodnemu uradniku, ki ga je upnik pooblastil, če se v imenu dolžnika in krajih, kjer se vodijo ti računi, odpre eden ali več računov, pri čemer se izključijo vse druge informacije.

Identifikacijski sistem vozil (VRS), do katerega ima dostop sodni uradnik, ki ga pooblasti upnik, omogoča pridobitev informacij o osebnem stanju imetnika potrdila o registraciji motornih vozil in dveh koles o registrski številki in značilnostih vozila.

Upnik ne more neposredno dostopati do teh zbirk podatkov, vendar lahko to stori s konkurenco sodnega uradnika, pooblaščenega za izvajanje izvršilnega postopka.

6. Informacije o spletnih sodnih dražbah

V francoskem sistemu dražb premičnin obstajata dve vrsti spletnih dražb:

  • prodaja „živih“ ali „živi“ prodaja, ki je delno dematerializirana: Prodaja poteka fizično na določenem kraju in se prenaša v živo prek spleta, na spletišču trgovca ali na enem od ustreznih spletnih mest, ki so na voljo za poklic uradnega dražitelja (https://www.interencheres.com/ ali). Povezava se odpre v novem oknuhttps://www.interencheres.com/Povezava se odpre v novem oknuhttps://www.drouotlive.com Taka sodna prodaja je dovoljena, saj ji nič ne preprečuje, in je trenutno v porastu.
  • Spletna prodaja, ki je popolnoma brezpapirna: prodaja poteka samo prek interneta brez kakršne koli fizične prisotnosti na določenem kraju. Ta prodaja ni mogoča v sodnih zadevah (za razliko od prostovoljne prodaje), kot je navedeno v besedilih, saj za to obstajajo pravne tehnične ovire.

(delna) prodaja brez papirja je mogoča samo za premičnine.

Trgovci, ki se ukvarjajo s prodajo, lahko oglašujejo čezmejno, dražbe pa lahko izvirajo od katerega koli uspešnega ponudnika, ne glede na njegovo lokacijo in državljanstvo, ne glede na to, ali je prodaja „živa“ ali ne (obstajajo tudi mehanizmi dražbe na daljavo: naročila, ki se pošljejo pisno ali po telefonu).

Osebi (morebitnemu ponudniku) za sodelovanje na dražbi brez papirja ni treba predložiti podpisa, vendar lahko trgovec, ki je odgovoren za prodajo, zahteva žig bančne kartice. Registracijo je treba pridobiti pri trgovcu, ki je odgovoren za prodajo, načeloma pa se lahko opravi na kakršen koli način, najverjetneje prek spletne strani, na kateri se prodaja ponovno posreduje. Pisna naročila za nakup so možna ne glede na medij.

Sprejete načine plačila določi trgovec, ki je odgovoren za prodajo.

Oddaljenemu ponudniku ni treba biti prisoten osebno (lahko, če tako želi). Lahko sledi dražbi v živo in posreduje naročilo v realnem času. Registrira lahko tudi eno ali več naročilnic pred prodajo; v tem primeru se dražba postopoma poveča, pri čemer se upošteva čas odhoda predlagane dražbe. Med dražbo je običajno mogoča tudi telefonska povezava.

Možnosti prevajanja so odvisne od sposobnosti trgovca, ki je odgovoren za prodajo, in njegovih pomožnih delavcev, saj pravila v zvezi s tem ne nalagajo nobenih obveznosti.

V primeru konfiguracij prodajnih spletnih mest lahko do prodaje prek spletnega mesta dostopajo samo osebe, registrirane za spletno prodajo. Po drugi strani ima javnost dostop do prodaje na kraju, kjer poteka.


To je strojno prevedena različica vsebine. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Zadnja posodobitev: 25/09/2020