Sulje

UUSI BETA-VERSIO ON NYT KÄYTETTÄVISSÄ!

Tutustu Euroopan oikeusportaaliin uuteen beta-versioon ja anna siitä palautetta!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Публични продажби - Италия

Tämän sivun teksti on konekäännös, eikä sen laatua voida taata.

Konekäännöksen arvioitu laatutaso: Heikko

Onko käännös mielestäsi hyödyllinen?


1 Оповестяване и определяне на продажната цена на стоките, които са под възбрана

Обявяването на тръжната продажба се обявява чрез въвеждането на рекламата.

 • На единния национален уебсайт на Министерството на правосъдието (Връзката отваря нов прозорецhttps://pvp.giustizia.it/pvp/)
 • на един или повече частни интернет страници.

Тези средства за разпространение са задължителни.

Съдията може също така да разпореди рекламирането да се извършва в един или повече вестници.

Цената се определя от съда, но това винаги се извършва от експерт в сектора на недвижимите имоти.

2 Трета страна, на която е предоставено разрешение за продажба

По принцип съдът делегира сделките си на професионалисти, а именно: адвокати, счетоводители и нотариуси.

Създава се списък на специалистите от всеки съд.

3 Видове търгове, за които правилата за изпълнение се прилагат частично

При продажби в производство по несъстоятелност (несъстоятелност и предпазен конкордат) съдът може да реши дали да пристъпи към продажба чрез прилагане на правилата на Гражданския процесуален кодекс или не.

В първия случай се прилагат всички разпоредби на Гражданския процесуален кодекс.

4 Информация за националните регистри на стоките

Имот: има Регистър на собствеността, който съдържа всички данни, отнасящи се не само до покупките и продажбите, но и до учредяването, изменението или прекратяването на вещни права (плодоползване и т.н.) или вещни права (ипотека).

Движимо имущество: налице е публичен регистър на превозните средства, който съдържа всички данни за регистрираните превозни средства и движимото имущество.

Регистър на марките и патентите: представляват нематериални активи; регистърът се води от Ufficio Italiano Brevet e Marchi (UIBM).

Регистър на плавателните съдове и въздухоплавателните средства: това се изисква от Кодекса на корабоплаването и въздухоплаването.

Търговски регистър: интереси в акционерни дружества или дружества с ограничена отговорност или дялове в партньорства.

5 Информация относно базите данни, които могат да бъдат използвани от кредитора за установяване на имуществото или вземанията на длъжника

Базите данни, които кредиторите могат да използват, за да получат информация за активите и вземанията на длъжника, които трябва да бъдат приложени, са следните:

Архив на финансовите отчети, от които може да се извлече информация от:

 • текуща сметка
 • сметка „Заеми за ценни книжа и/или облигации“
 • свободна/затворена депозитна сметка
 • отношения с тръстови дружества
 • всички средства за колективно управление на спестяванията: дялови единици на инвестиционен фонд и на дружество от вида SICAV (инвестиционно дружество с променлив капитал, което има за цел колективно инвестиране на активи чрез публично предлагане на собствените си акции) и което се различава от взаимния фонд, тъй като инвеститорът става член на SICAV
 • индивидуализирано управление на имуществото в полза на отделния спестител
 • депозитни сертификати и безлихвени депозити
 • портфейл (т.е. доклади за дисконтиране, с изключение на получените резултати, получени партиди)
 • каси за ценности
 • договори за депозити
 • договори за деривати (например: суап, опция, фючърсни сделки, фючърси)
 • Кредитни/дебитни карти с посочване на тавана на разходите
 • обезпечения и гаранции, които са активни и пасивни, т.е. тези, предоставени от предприятието на неговите клиенти, и тези, получени от клиенти
 • кредит: всеки вид кредит, който предприятието има с банката или посредника: обезпечените експозиции в края на кредита, включително и експозициите, оспорени от банката
 • финансиране: ипотеки, необезпечени заеми, потребителски кредити, лични заеми, облигационни заеми и дялово финансиране
 • пенсионни фондове
 • участия в дружества

Данъчен регистър, от който може да бъде получена информация от:

 • списък на клиентите и доставчиците
 • договорни актове, подлежащи на задължение за регистрация

базата данни, наречена NORIPA, от която може да се извлече информация от:

 • искане за заплати
 • продажби на стойност от пет държави

Г) База данни за военни пенсии, от която може да се получава информация от пенсии, получавана не само от лицата, участвали във Втората световна война, но също и от лицата, участващи в международни мисии.

И) базата данни на UNILAV, от която могат да се извличат информация за заплатите, получавани от работодателите.

6 Информация за онлайн извършване на публични продажби

Търгът се провежда онлайн както за движимо, така и за недвижимо имущество.

Няма единна правителствена платформа, а множество платформи, създадени от няколко национални оператора


Това е машинен превод на съдържанието. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Последна актуализация: 27/11/2019