Zapri

BETA RAZLIČICA PORTALA JE ZDAJ NA VOLJO!

Obiščite BETA različicoevropskega portala ePravosodje in opišite svojo izkušnjo!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Δικαστικοί πλειστηριασμοί - Ιταλία

Stran je strojno prevedena in njena kakovost ni zajamčena.

Kakovost prevoda je: nezanesljiva

Ali menite, da je ta prevod koristen?


1 Γνωστοποίηση και καθορισμός της τιμής πώλησης των κατασχεθέντων εμπορευμάτων

Οι πλειστηριασμοί δημοσιεύονται μέσω της εισαγωγής της αγγελίας.

 • Για την ενιαία εθνική ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης (Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttps://pvp.giustizia.it/pvp/)
 • σε έναν ή περισσότερους ιδιωτικούς δικτυακούς τόπους.

Αυτά τα μέσα διάδοσης είναι υποχρεωτικά.

Ο δικαστής μπορεί επίσης να φροντίζει για τη διεξαγωγή της διαφήμισης σε μία ή περισσότερες εφημερίδες.

Η τιμή καθορίζεται από το δικαστήριο, αλλά αυτό γίνεται πάντα από εμπειρογνώμονα στον τομέα των ακινήτων.

2 Τρίτος εξουσιοδοτημένος προς πώληση

Το δικαστήριο γενικά αναθέτει τις συναλλαγές στους επαγγελματίες, και συγκεκριμένα: τους δικηγόρους, τους λογιστές και τους συμβολαιογράφους.

Καταρτίζεται κατάλογος των επαγγελματιών σε κάθε δικαστήριο.

3 Τύποι πλειστηριασμών στους οποίους εφαρμόζονται εν μέρει οι εκτελεστικοί κανόνες

Στην περίπτωση πωλήσεων σε διαδικασία αφερεγγυότητας (πτώχευση και πτωχευτικό συμβιβασμό), το δικαστήριο μπορεί να αποφασίσει εάν θα προβεί στην πώληση εφαρμόζοντας τους κανόνες του κώδικα πολιτικής δικονομίας ή όχι.

Στην πρώτη περίπτωση, εφαρμόζονται όλες οι διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

4 Πληροφορίες για τα εθνικά μητρώα αγαθών

Περιουσιακό στοιχείο: υπάρχει Μητρώο Ακινήτων, το οποίο περιέχει όλα τα στοιχεία που αφορούν όχι μόνο στις αγορές και πωλήσεις, αλλά και στη δημιουργία, τροποποίηση ή λήξη εμπράγματων δικαιωμάτων (επικαρπία κ.λπ.) ή εμπράγματων δικαιωμάτων (υποθήκη).

Κινητά: υπάρχει το μητρώο δημοσίων οχημάτων, το οποίο περιλαμβάνει όλα τα δεδομένα για τα ταξινομημένα οχήματα και τα κινητά αγαθά.

Καταχώριση σημάτων και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας: είναι άυλα περιουσιακά στοιχεία· το Μητρώο φυλάσσεται από το Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM).

Μητρώο σκαφών και αεροσκαφών: απαιτείται από τον κώδικα ναυσιπλοΐας.

Εμπορικό μητρώο: συμμετοχές σε ανώνυμες εταιρείες ή εταιρείες περιορισμένης ευθύνης ή μετοχές σε συμπράξεις.

5 Πληροφορίες σχετικά με τις βάσεις δεδομένων που μπορεί να χρησιμοποιεί ο πιστωτικός φορέας για την ταυτοποίηση των περιουσιακών στοιχείων ή των απαιτήσεων του οφειλέτη

Οι βάσεις δεδομένων τις οποίες μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας πιστωτής για να λάβει πληροφορίες σχετικά με τα περιουσιακά στοιχεία και τις απαιτήσεις του οφειλέτη, οι οποίες πρέπει να επισυναφθούν, είναι οι εξής:

Α) αρχείο οικονομικών εκθέσεων, από το οποίο μπορούν να λαμβάνονται πληροφορίες από:

 • τρέχων λογαριασμός
 • λογαριασμός χαρτοφυλακίου τίτλων ή/και ομολόγων
 • λογαριασμός ελεύθερου/δεσμευμένου λογαριασμού
 • σχέσεις με τις εταιρείες καταπιστευματικής διαχείρισης
 • όλα τα μέσα συλλογικής διαχείρισης των αποταμιεύσεων: μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων και επενδυτικών κεφαλαίων (SICAV) (μια εταιρεία μεταβλητού κεφαλαίου, η οποία έχει ως αντικείμενο τη συλλογική επένδυση περιουσιακών στοιχείων μέσω προσφοράς στο κοινό των δικών της μετοχών) και η οποία διαφέρει από το κοινό ταμείο, επειδή ο επενδυτής καθίσταται μέλος της ΕΕΜΚ
 • εξατομικευμένη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων υπέρ του μεμονωμένου αποταμιευτή
 • πιστοποιητικά καταθέσεων και άτοκη κατάθεση
 • χαρτοφυλάκιο (δηλαδή εκθέσεις έκπτωσης, εκτός από την περίπτωση εκτέλεσης, λαμβάνεται υπόψη)
 • σκευοθήκες ασφαλείας
 • συμβάσεις καταθέσεων
 • συμβάσεις παραγώγων (για παράδειγμα: ανταλλαγή, δικαίωμα προαίρεσης, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures), συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures), συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures
 • Πιστωτικές/χρεωστικές κάρτες με ένδειξη του ανώτατου ορίου δαπανών
 • εξασφαλίσεις και εγγυήσεις που είναι ενεργές και παθητικές, δηλαδή εκείνες που παρέχονται από την οικονομική οντότητα στους πελάτες της, καθώς και εκείνες που παρέχονται από πελάτες
 • πίστωση: κάθε είδος πίστωσης που έχει η οικονομική οντότητα με την τράπεζα ή τον μεσάζοντα: ανοίγματα σε άσπρο, ανοίγματα εξασφαλισμένα κατά τη λήξη της πίστωσης, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αμφισβητούνται από την τράπεζα
 • χρηματοδότηση: ενυπόθηκα δάνεια, μη εξασφαλισμένες επιχορηγήσεις, καταναλωτική πίστη, προσωπικά δάνεια, ομολογιακά δάνεια και χρηματοδότηση ιδίων κεφαλαίων
 • συνταξιοδοτικά ταμεία
 • συμμετοχές σε εταιρείες

Φορολογικό μητρώο, από το οποίο μπορούν να προέρχονται οι πληροφορίες από:

 • κατάλογος πελατών και προμηθευτών
 • συμβατικές πράξεις που υπόκεινται σε τέλος ταξινόμησης

η βάση δεδομένων που ονομάζεται NOIPA από την οποία μπορούν να προέρχονται οι πληροφορίες από:

 • μισθολογική αξίωση
 • εκποιήσεις πέντε

Βάση δεδομένων για τις συντάξεις πολέμου, από τα οποία μπορούν να αντληθούν πληροφορίες από τις συντάξεις που λαμβάνουν όχι μόνο όσοι συμμετείχαν στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο αλλά και όσοι συμμετείχαν σε διεθνείς αποστολές.

Και) βάση δεδομένων του UNILAV, από την οποία μπορούν να αντληθούν πληροφορίες σχετικά με τους μισθούς που λαμβάνουν οι εργοδότες.

6 Πληροφορίες σχετικά με τους επιγραμμικούς δικαστικούς πλειστηριασμούς

Ο πλειστηριασμός γίνεται μέσω διαδικτύου τόσο για κινητή όσο και για ακίνητη περιουσία.

Δεν υπάρχει ενιαία κυβέρνηση, αλλά πολλαπλές πλατφόρμες που έχουν δημιουργηθεί από διάφορους εθνικούς φορείς εκμετάλλευσης


Αυτόματη μετάφραση του περιεχομένου. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Τελευταία επικαιροποίηση: 27/11/2019