Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Sundenampakkumine - Põhja-Iirimaa

See riik on üleminekuprotsessis, et astuda EList välja.

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje inglise keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.


Kohtuotsuste täitmise büroo (Enforcement of Judgments Office, büroo) on Põhja-Iirimaa kohtuteenistuse haru (justiitsministeeriumi asutus), kes vastutab raha, esemete ja varaga seotud tsiviilkohtu otsuste täitmisele pööramise eest Põhja-Iirimaal. Põhja-Iirimaa 1981. aasta kohtuotsuste täitmise määrus võimaldab esemeid arestida ja müüa, et nõuda sisse kohtuotsuse alusel sissenõutav summa.

Bürool on eri volitused, et pöörata täitmisele kohtumäärusega tehtud otsus rahalise võla tasumise kohta. Need volitused hõlmavad 1981. aasta kohtuotsuste täitmise (Põhja-Iirimaa) määruse artikli 31 alusel tehtud arestimiskorraldust.

Bürool on 1981. aasta määruse alusel õigus vara arestida ja müüa see enampakkumisel, kasutades müügi netotulu (pärast arestimisega seotud kulude tasumist) maksmata võlgade tasumiseks (vt 1981. aasta määruse artiklid 31, 34 ja 40). Arestimismääruse täitmisel on bürool õigus siseneda 1981. aasta määruse artikli 38 alusel võlgniku, tema abikaasa või kostja valduses olevale või kasutatavale kinnistule või teatud tingimustel muu isiku valduses olevale või kasutatavale kinnistule.

Büroo võib väljastada seda liiki korralduse (esitades kohtuametnikule taotluse vastavalt Põhja-Iirimaa 1981. aasta kohtuotsuste täitmise eeskirjade eeskirja 30 lõikele 1), kui ilmneb, et võla tasumiseks on piisavalt arestitavaid esemeid. Praktikas otsib ta muid asjaomaseid täitmise vahendeid, nt sissetulekute arestimise korraldus (kusjuures rahasumma arvatakse võlgniku palgast maha), enne kui otsustab esitada kohtuametnikule taotluse arestimismääruse tegemiseks.

On kehtestatud piirangud selle kohta, milliseid esemete liike on võimalik arestida (näiteks ei saa arestida võlgniku riideid ja olulist mööblit majapidamises (vt 1981. aasta määruse artikkel 33).

Põhja-Iirimaa 1981. aasta kohtuotsuste täitmise eeskirjades 30–33 on sätestatud menetlus, mida büroo arestimismääruse tegemisel järgib.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Viimati uuendatud: 18/10/2017