Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Публични продажби - Полша


1. Обявление за публична продажба и цени на възбраненото/запорираното имущество

Оценяването на имота се извършва от оценител (назначен от съдебен изпълнител), който е упълномощен да оценява имущество по съответната правната уредба. Въпреки това, ако на имота е била направена пазарна оценка не повече от шест месеца преди налагането на възбрана върху него и тази оценка отговаря на изискванията, свързани с оценяването на имоти, извършвано за целите на принудителното изпълнение, не се извършва нова оценка. От друга страна, ако между момента, в който е направена и оценката, и датата на публичната продажба са настъпили значителни промени в състоянието на имота, по искане на кредитора или длъжника може да бъдат направени допълнителни описание и оценка.

Имот, върху който е наложена възбрана, се продава чрез публична продажба. Продажбата не може да се насрочва по-рано от две седмици след датата, на която описанието и оценката са станали окончателни, или преди съдебното решение, с което се нарежда принудителното изпълнение, да е станало окончателно.

Съдебният изпълнител обявява датата и предмета на публичната продажба чрез публично обявление, което се предоставя на страните по производството, общински власти, данъчна служба, в чиято юрисдикция се намира имота и органите за социална сигурност.

Също така, обявлението за публичната продажба се публикува поне две седмици преди датата на провеждането ѝ в сградата на съда и в помещенията на общината, в ежедневник, който с широко разпространение в населеното място, в което се провежда продажбата, и на уебсайта на Националния съвет на съдебните изпълнители (Krajowa Rada Komornicza). Освен това, по искане и за сметка на дадена страна, съдебният изпълнител може да разпореди публикуването на обявлението и по друг начин, указан от страната.

2. Трети лица, които могат да извършват публични продажби

Продажбите са публични и се извършват от съдебен изпълнител в присъствието и под контрола на съдия или съдебен помощник (referendarz sądowy). Принудително изпълнение срещу имущество се извършва от съдебен изпълнител от съда, в чиято юрисдикция се намира имуществото.

3. Видове продажби, по отношение на които правилата могат да не бъдат напълно приложими

  • принудително изпълнение срещу част от собственост;
  • принудително изпълнение срещу правото на постоянно плодоползване;
  • принудително изпълнение срещу неблагоустроена земя и върху земя, застроена с жилищна или търговска сграда, ако към момента на подаване на молбата за образуване на изпълнително производство не е било подадено уведомление за приключването на строителните работи или не е била подадена молба за разрешително за обитаване по смисъла на стрителното право (prawo budowlane);
  • принудително изпълнение срещу кораби, вписани в корабния регистър;
  • принудително изпълнение чрез продажбата на предприятие или земеделско стопанство;
  • принудително изпълнение, извършено с цел да се прекрати съсобственост посредством публична продажба.

4. Информация относно националните регистри на вещите

Поземленият и ипотечният регистър (księga wieczysta) се поддържат от районните съдилища (sąd rejonowy) с цел да се определи правният статут на собствеността. Тези регистри са създадени и се поддържат в ИКТ система. Поземленият и ипотечният регистър са публични и се състоят от четири части:

1) в първия раздел се включва посочване на собствеността и вписвания, отнасящи се до правата, свързани със собствеността;

2) вторият раздел съдържа вписвания във връзка със собствеността и постоянното плодоползване;

3) третият раздел съдържа вписвания, свързани с ограничените права на собственост, с изключение на ипотеките, ограниченията относно разпореждането с имущество или постоянно плодоползване, както и вписвания за други права и искове, с изключение на исковете, свързани с ипотеките;

4) четвъртият раздел съдържа вписвания на ипотеки.

В допълнение към поземления и ипотечния регистър, вторият имотен регистър е регистърът на поземлените имоти и сгради (ewidencja gruntów i budynków), който е уреден от Закона за геодезията и картографията от 17 май 1989 г. (Prawo geodezyjne i kartograficzne) (консолидиран текст: Сборник закони 2010/193, точка 1287, както е изменен). Поддържането на регистъра на поземлените имоти и сгради е отговорност на областния управител (starosta).

5. Информация за базите данни, в които кредиторите могат да установят имуществото и вземанията на длъжника

Базите данни, описани в точка 5, т.е. поземленият и ипотечният регистър и регистърът на поземлените имоти и сгради, са достъпни за кредиторите и служат за установяване на имуществото на длъжниците. Освен това, поземленият и ипотечният регистър позволяват да се установят вземанията на кредиторите, които са обезпечени с ипотеки.

6. Публичните продажби онлайн

Публичните продажби не се извършват онлайн. Само обявленията за публични продажби се публикуват на уебсайта на Националния съвет на съдебните изпълнители (по закон) и обикновено на уебсайта на съдебния изпълнител, който провежда въпросната продажба.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация: 23/10/2017