Tuomioistuinjärjestelmät

Tuomioistuinjärjestelmä tai tuomioistuinlaitos tarkoittaa jonkin valtion tai muun täysivaltaisen organisaation, kuten Euroopan unionin (EU), kaikkia tuomioistuimia ja oikeusviranomaisia. Tuomioistuinten tärkeimpänä tehtävänä on ratkaista oikeusriitoja ja taata, että lakeja sovelletaan oikein ja johdonmukaisesti.

Jokaisella EU:n jäsenvaltiolla ja myös Euroopan unionilla on oma tuomioistuinjärjestelmänsä. Seuraavilla sivuilla, jotka koskevat

annetaan tietoa tuomioistuinjärjestelmästä ja asiaankuuluvista menettelyistä. Saat ohjeita siitä, mikä tuomioistuin käsittelee asiaasi, jos sinun on ryhdyttävä oikeustoimiin.

Tuomioistuinten vastuu lainsäädännön soveltamisesta merkitsee sitä, että niiden on myös tulkittava lainsäädäntöä. Tehdessään uusia tulkintoja ne samalla luovat oikeuskäytäntöä.

Vaikka jäsenvaltioiden tuomioistuinjärjestelmät poikkeavat erityispiirteiltään huomattavasti toisistaan, kaikilla niillä, samoin kuin EU:n tuomioistuinjärjestelmällä, on joitakin yhteisiä periaatteita. Yksi näistä yhteisistä periaatteista on se, että tuomioistuinten on oltava puolueettomia ja riippumattomia hallituksista ja lainsäätäjistä (toisin sanoen lakeja säätävistä elimistä). Tuomioistuinlaitoksen riippumattomuutta koskeva periaate kuuluu EU:n perustana oleviin arvoihin, joita ovat oikeusvaltion periaate sekä vapauden, tasa-arvon ja perusoikeuksien kunnioittamista koskevat periaatteet. Tämä periaate on nimenomaisesti mainittu EU:n perusoikeuskirjan 47 artiklassa ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklassa.

Päivitetty viimeksi: 06/10/2020

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.