Kruimelpad

  • Home
  • Gerechtelijke systemen

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Gerechtelijke systemen


Het rechtssysteem, of de rechterlijke macht, wordt gevormd door het geheel aan rechtbanken en gerechtelijke autoriteiten in een staat of andere soevereine organisatie, zoals de Europese Unie (EU). De rechtbanken hebben vooral tot taak geschillen te beslechten en erop toe te zien dat de wetgeving juist en coherent wordt toegepast.


Gerechtelijke systemen

Elk van de lidstaten en de Europese Unie zelf hebben een eigen rechtssysteem. Op de volgende pagina’s:

kunt u informatie vinden over de wijze waarop de rechtbanken zijn georganiseerd en over de desbetreffende procedures. Wanneer u partij wordt in een gerechtelijke procedure, kunt u hier informatie vinden over welke rechtbank zich over uw zaak kan buigen.

Het feit dat de rechtbanken verantwoordelijk zijn voor de toepassing van het recht, houdt in dat ze dit ook moeten interpreteren. Iedere keer dat ze nieuwe interpretaties maken, creëren ze jurisprudentie.

Hoewel de rechtssystemen van de verschillende lidstaten op detailniveau aanzienlijk van elkaar verschillen, hebben ze ook een aantal beginselen gemeen die voor alle systemen gelden, net als voor dat van de EU als geheel. Een van de gemeenschappelijke beginselen is dat de rechterlijke macht onpartijdig moet zijn en onafhankelijk van de regering en van de wetgevende macht (d.w.z. de instelling(en) die wetten aanne(e)m(t)(en). Dit beginsel van onafhankelijkheid van de rechterlijke macht is een van de fundamentele waarden die ten grondslag liggen aan de EU: de beginselen van de rechtsstaat, vrijheid en gelijkheid en eerbiediging van de grondrechten. Het wordt expliciet genoemd in artikel 47 van het De link wordt in een nieuw venster geopend.Handvest van de grondrechten van de EU, en ook in artikel 6 van het De link wordt in een nieuw venster geopend.Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens.


Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.
Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Laatste update: 18/01/2019