Συστήματα απονομής δικαιοσύνης στα κράτη μέλη

Τα δικαστικά συστήματα των κρατών μελών είναι πολύ διαφορετικά μεταξύ τους, αντικατοπτρίζοντας τις διαφορές μεταξύ των εθνικών δικαστικών παραδόσεων.


Δικαστήρια

Στα περισσότερα κράτη μέλη, υπάρχουν διαφορετικοί κλάδοι δικαστηρίων. Σε γενικές γραμμές, εντοπίζονται τρεις βασικοί τύποι δικαστηρίων:

Τα τακτικά δικαστήρια ασχολούνται συνήθως με διαφορές που αφορούν αστικές υποθέσεις (δηλαδή διαφορές μεταξύ πολιτών και/ή επιχειρήσεων) και/ή ποινικές υποθέσεις. Επιπλέον, πολλά κράτη μέλη έχουν ιδρύσει δικαστήρια για ειδικές υποθέσεις, όπως είναι οι διαφορές μεταξύ δημοσίων αρχών και πολιτών ή επιχειρήσεων (διοικητικές υποθέσεις, κτλ.).

Ακόμα, αρκετά κράτη μέλη διαθέτουν ένα θεσμικό όργανο ή δικαστήριο που διασφαλίζει την τήρηση των συνταγματικών τους διατάξεων. Μπορεί να ζητηθεί από πολλά από αυτά τα δικαστήρια ή θεσμικά όργανα να επαληθεύσουν εάν κάποιος συγκεκριμένος νόμος ή νομοθεσία συνάδει με τις συνταγματικές απαιτήσεις. Ορισμένα από αυτά μπορούν να εξετάζουν μεμονωμένες υποθέσεις, αλλά συνήθως αυτό συμβαίνει μόνο ως έσχατη λύση.

Πέραν των πληροφοριών που παρέχονται στις ειδικές για κάθε χώρα σελίδες (βλ. τη σειρά με τις σημαίες στη δεξιά πλευρά), μπορείτε να βρείτε πολύτιμες πληροφορίες στους ακόλουθους ευρωπαϊκούς δικτυακούς τόπους (ενδεχομένως ο κατάλογος που ακολουθεί δεν είναι εξαντλητικός):

Εύρεση του κατάλληλου δικαστηρίου

Εάν έχετε εμπλακεί ή αναμένετε να εμπλακείτε σε ένδικη διαδικασία, πρέπει να εντοπίσετε το δικαστήριο που είναι αρμόδιο για την εκδίκαση της υπόθεσής σας, που έχει, με άλλα λόγια, τη δικαιοδοσία. Εάν απευθυνθείτε σε λάθος δικαστήριο ή εάν υπάρξει διαφορά για το ζήτημα της δικαιοδοσίας, αντιμετωπίζετε τον κίνδυνο σημαντικής καθυστέρησης της δίκης ή και απόρριψης της υπόθεσής σας λόγω αναρμοδιότητας.

Εάν μία υπόθεση που παραπέμπεται στο δικαστήριο έχει διασυνοριακή διάσταση και εμπλέκονται σε αυτήν, για παράδειγμα, μέρη που κατοικούν σε διαφορετικά κράτη μέλη, πρέπει καταρχάς να εντοπίσετε σε ποιο κράτος μέλος πρέπει να διεξαχθεί η δίκη. Η σελίδα της πύλης "Προσφυγή σε δικαστήριο " μπορεί να σας καθοδηγήσει σε αυτή τη διαδικασία.

Άλλες δικαστικές αρχές και θεσμικά όργανα

Πέραν των δικαστηρίων, στα περισσότερα κράτη μέλη το δικαστικό σύστημα περιλαμβάνει και άλλες δικαστικές αρχές και θεσμικά όργανα που ασκούν δημόσια εξουσία, όπως οι εισαγγελείς ή σε ορισμένες περιπτώσεις οι γενικοί εισαγγελείς, οι συμβολαιογράφοι ή οι δικαστικοί επιμελητές. Όσον αφορά τους ιδιωτικούς δικηγόρους, συμβολαιογράφους και τα σχετικά επαγγέλματα με σημαντικές λειτουργίες στο πλαίσιο του δικαστικού συστήματος, δείτε τη σελίδα για τα νομικά επαγγέλματα.

Η εισαγγελία ή εισαγγελική αρχή, που θεωρείται τμήμα του δικαστικού συστήματος σε πολλά κράτη μέλη, διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στο πλαίσιο των ποινικών διαδικασιών. Οι αρμοδιότητες των εισαγγελέων και το καθεστώς στο οποίο υπάγονται διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών. Σχετικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε επιλέγοντας τη σημαία του αντίστοιχου κράτους μέλους στο τμήμα που αναφέρεται στα τακτικά δικαστήρια, καθώς και στους ακόλουθους δικτυακούς τόπους:


Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.
Η Επιτροπή επικαιροποιεί επί του παρόντος μέρος του περιεχομένου του ιστοτόπου λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 06/10/2020

Συστήματα απονομής δικαιοσύνης στα κράτη μέλη - Βέλγιο

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γαλλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: ολλανδικά

Στη σελίδα αυτή γίνεται ανασκόπηση της οργάνωσης των δικαστηρίων όλων των βαθμών δικαιοδοσίας.


Οργάνωση της δικαιοσύνης δικαστικό σύστημα

Το νομικό σύστημα του Βελγίου ανήκει στην παράδοση του αστικού δικαίου και περιλαμβάνει ένα σύνολο κωδικοποιημένων κανόνων, τους οποίους εφαρμόζουν και ερμηνεύουν οι δικαστές.

Στο Βέλγιο, η οργάνωση των δικαστηρίων είναι αποκλειστικά ομοσπονδιακή αρμοδιότητα.

Αρχές

Πριν από την παρουσίαση της δικαστικής οργάνωσης του Βελγίου, είναι σκόπιμο να υπενθυμιστούν μερικές συνταγματικές και γενικές αρχές που αφορούν την οργάνωση της δικαστικής εξουσίας.

Το Σύνταγμα θεσμοθέτησε τη δικαστική εξουσία, η οποία ασκείται από τα δικαστήρια και χαίρει ισοτιμίας με τις άλλες δύο εξουσίες, τη νομοθετική και την εκτελεστική. Τα δικαστήρια αποτελούν έτσι μια ανεξάρτητη εξουσία παράλληλη προς τις άλλες συνταγματικές εξουσίες.

Η δικαστική εξουσία ασκείται από τα δικαιοδοτικά όργανα στο πλαίσιο των διατάξεων του Συντάγματος και των νόμων. Αποστολή της δικαστικής εξουσίας είναι να δικάζει, δηλαδή να εφαρμόζει το δίκαιο: επιλύει τις διαφορές αστικού δικαίου και επιβάλλει το ποινικό δίκαιο στα πρόσωπα που έχουν διαπράξει αδίκημα. Γίνεται διάκριση μεταξύ της «καθήμενης δικαιοσύνης» (δικαστών) και της «ιστάμενης δικαιοσύνης» (των μελών της εισαγγελίας).

Δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 144 και 145 του Συντάγματος, οι αμφισβητήσεις που αφορούν αστικά δικαιώματα υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων, ενώ οι αμφισβητήσεις που αφορούν πολιτικά δικαιώματα υπόκεινται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων, πλην εξαιρέσεων που θεσπίζονται διά νόμου.

Δικαστήριο ή όργανο αμφισβητουμένης δικαιοδοσίας μπορεί να συσταθεί μόνον με νόμο. Σύμφωνα με το άρθρο 146 του Συντάγματος, απαγορεύεται η σύσταση έκτακτων επιτροπών ή δικαστηρίων υπό οιαδήποτε ονομασία.

Οι συνεδριάσεις των δικαστηρίων είναι δημόσιες, εκτός αν η δημοσιότητα είναι επικίνδυνη για τη δημόσια τάξη ή τα χρηστά ήθη. Στην περίπτωση αυτή, το δικαστήριο αποφαίνεται σχετικά με απόφαση (άρθρο 148 πρώτο εδάφιο του Συντάγματος). Η αρχή της δημοσιότητας των συνεδριάσεων εγγυάται, μεταξύ άλλων, τη διαφάνεια της δικαιοσύνης.

Κάθε δικαστική απόφαση είναι αιτιολογημένη και απαγγέλλεται σε δημόσια συνεδρίαση (άρθρο 149 του Συντάγματος). Η υποχρέωση αιτιολόγησης, την οποία επιβάλλει το Σύνταγμα και το άρθρο 780 του Δικαστικού Κώδικα, σημαίνει ότι ο δικαστής πρέπει να απαντήσει στους πραγματικούς και νομικούς ισχυρισμούς που περιέχονται στις προτάσεις των διαδίκων. Η αιτιολογία πρέπει να είναι πλήρης, σαφής, συγκεκριμένη και πρόσφορη. Η υποχρέωση αιτιολόγησης των αποφάσεων, όπως και η ανεξαρτησία του δικαστή, αποτελούν εχέγγυα για τον διάδικο έναντι ενδεχόμενης αυθαιρεσίας του δικαστή και του επιτρέπουν, σε σχέση με την αιτιολόγηση, να αξιολογήσει την άσκηση ενδίκου μέσου ενώπιον του εφετείου ή του Ακυρωτικού Δικαστηρίου.

Τόσο η ανεξαρτησία των δικαστών κατά την άσκηση των δικαιοδοτικών τους αρμοδιοτήτων, όσο και η ανεξαρτησία της εισαγγελικής αρχής κατά την άσκηση των μεμονωμένων ερευνών και διώξεων, επιφυλασσομένου του δικαιώματος του αρμόδιου υπουργού να διατάξει την άσκηση δίωξης και να θεσπίσει υποχρεωτικές κατευθυντήριες γραμμές εγκληματολογικής πολιτικής, ακόμα και όσον αφορά τις έρευνες και τις διώξεις, κατοχυρώνονται στο άρθρο 151 παράγραφος 1 του Συντάγματος.

Δυνάμει της παραγράφου 4 του ίδιου άρθρου, οι ειρηνοδίκες, οι πρωτοδίκες και οι δικαστές των ανώτερων δικαστηρίων και του Ακυρωτικού διορίζονται από τον Βασιλέα βάσει των προϋποθέσεων και κατά τον τρόπο που καθορίζει ο νόμος.

Οι δικαστές είναι ισόβιοι. Συνταξιοδοτούνται όταν φθάσουν την ηλικία που καθορίζει ο νόμος και λαμβάνουν την προβλεπόμενη από το νόμο σύνταξη. Ο δικαστής δεν μπορεί να απομακρυνθεί από τη θέση του ή να τεθεί σε διαθεσιμότητα παρά μόνον με δικαστική απόφαση. Μπορεί να μετατεθεί μόνον με νέο διορισμό και εφόσον συναινεί (άρθρο 152 του Συντάγματος). Ο Βασιλεύς διορίζει και παύει επίσης τους εισαγγελείς (άρθρο 153 του Συντάγματος).

Οι μισθοί των μελών του δικαστικού σώματος καθορίζονται δια νόμου (άρθρο 154 του Συντάγματος).

Εξάλλου, κανένας δικαστής δεν μπορεί να αναλάβει την παροχή μισθωτών υπηρεσιών στην κυβέρνηση, εκτός αν τις εκτελεί αμισθί και εξαιρουμένων των περιπτώσεων ασυμβίβαστου που προσδιορίζονται νομοθετικά (άρθρο 155 του Συντάγματος).

Τύποι δικαστηρίων

Το Βέλγιο διαιρείται σε πέντε μεγάλες δικαστικές περιφέρειες, τις πέντε περιφέρειες των εφετείων (cours d' appel) : Βρυξέλλες, Λιέγη, Μονς, Γάνδη και Αμβέρσα.

Οι περιφέρειες αυτές διαιρούνται σε δικαστικά διαμερίσματα σε καθένα από τα οποία εδρεύει ένα πρωτοδικείο (tribunal de première instance). Στην επικράτεια του Βελγίου υπάρχουν 12 δικαστικά διαμερίσματα. Το δικαστικό διαμέρισμα των Βρυξελλών περιλαμβάνει δύο πρωτοδικεία, ένα ολλανδόφωνο και ένα γαλλόφωνο.

Στα δικαστικά διαμερίσματα εδρεύουν επίσης 9 πρωτοβάθμια εργατοδικεία (tribunaux du travail) και 9 εμποροδικεία (tribunaux de commerce).

Τα διαμερίσματα διαιρούνται σε δικαστικά καντόνια, σε καθένα από τα οποία εδρεύει ένα ειρηνοδικείο (justice de paix). Στην επικράτεια του Βελγίου υπάρχουν 187 καντόνια.

Σε καθεμία από τις δέκα επαρχίες της χώρας και στη διοικητική μητροπολιτική περιφέρεια των Βρυξελλών εδρεύει ένα κακουργιοδικείο (cour d’assises). Το κακουργιοδικείο δεν είναι μόνιμο δικαστήριο. Συγκροτείται κάθε φορά που παραπέμπονται ενώπιόν του κατηγορούμενοι.

Το είδος του δικαστηρίου που θα κρίνει μια υπόθεση προσδιορίζεται με βάση τη φύση και τη σοβαρότητα του αδικήματος, τη φύση της διαφοράς και το ύψος των επίδικων ποσών.

Σε ορισμένες περιπτώσεις το αρμόδιο δικαστήριο προσδιορίζεται με βάση τη φύση της διαφοράς. Έτσι, το ειρηνοδικείο είναι αρμόδιο για γειτονικές διαφορές, ενώ το πρωτοδικείο είναι αρμόδιο για υποθέσεις διαζυγίου. Σε άλλες περιπτώσεις, κριτήριο είναι η ιδιότητα των διαδίκων. Κατ’ αρχήν, διαφορές μεταξύ εμπόρων εκδικάζονται κατά το μεγαλύτερο μέρος από το εμποροδικείο.

Αφού προσδιοριστεί το είδος του αρμόδιου δικαστηρίου, πρέπει να καθοριστεί ο τόπος στον οποίο θα εκδικαστεί η υπόθεση.

Σε αστικές υποθέσεις, η αγωγή μπορεί να ασκηθεί στο δικαστήριο της κατοικίας του εναγομένου ή του τόπου όπου αναλήφθηκε ή όπου έπρεπε να εκτελεστεί η δέσμευση.

Σε ποινικές υποθέσεις, αρμόδια είναι εξίσου το δικαστήριο του τόπου όπου διαπράχθηκε το αδίκημα, του τόπου κατοικίας του υπόπτου και του τόπου όπου μπορεί να ανευρεθεί ο ύποπτος. Για τα νομικά πρόσωπα, αρμόδιο είναι το δικαστήριο της εταιρικής έδρας ή της έδρας εκμεταλλεύσεως του νομικού προσώπου.

Τα δικαστήρια όλων των βαθμών δικαιοδοσίας και η ιεραρχία τους:

Τα δικαστήρια όλων των βαθμών δικαιοδοσίας είναι οργανωμένα βάσει ιεραρχικής δομής. Η δομή των δικαστηρίων είναι η ακόλουθη:

4

ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

3

Εφετεία

Δευτεροβάθμια εργατοδικεία

Κακουργιοδικεία

2

Πρωτοδικεία

Πρωτοβάθμια εργατοδικεία

Εμποροδικεία

1

Ειρηνοδικεία

Πταισματοδικεία

Οι αποφάσεις των πρωτοβάθμιων δικαστηρίων αποκαλούνται «jugements», ενώ οι αποφάσεις των εφετείων, των δευτεροβάθμιων εργατοδικείων και του Ακυρωτικού Δικαστηρίου αποκαλούνται «arrêts».

Τα πολιτικά δικαστήρια ασχολούνται κυρίως με ιδιωτικής φύσεως διαφορές μεταξύ φυσικών ή νομικών προσώπων.

Σκοπός των ποινικών δικαστηρίων είναι να επιβάλλουν στους δράστες αξιοποίνων πράξεων τις ποινές που προβλέπει ο νόμος (στερητικές της ελευθερίας, κοινωνική εργασία, χρηματικές ποινές…).

Μερικές φορές, κάποιος από τους διαδίκους δεν συμφωνεί με απόφαση που εκδίδει κάποιο πρωτοβάθμιο δικαστήριο. Διάφορα ένδικα μέσα επιτρέπουν στους διαδίκους, ή σε ορισμένες περιπτώσεις σε τρίτους, να επιτύχουν την έκδοση νέας απόφασης για υπόθεση που έχει ήδη κριθεί από δικαστήριο. Τα ένδικα μέσα υποδιαιρούνται σε δύο κατηγορίες : τακτικά και έκτακτα ένδικα μέσα.

Τα τακτικά ένδικα μέσα είναι δύο : η ανακοπή ερημοδικίας (opposition) και η έφεση (appel).
Η ανακοπή ερημοδικίας επιτρέπει στον εναγόμενο που καταδικάστηκε ερήμην να αντιταχθεί στην απόφαση. Στην περίπτωση αυτή, το δικαστήριο που εξέδωσε την ερήμην απόφαση εξετάζει εκ νέου την υπόθεση στο σύνολό της.
Εκτός από ορισμένες (λίγες) περιπτώσεις για τις οποίες δεν προβλέπεται, η έφεση είναι δικαίωμα που μπορούν να ασκήσουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι. Τόσο ο καταδικασθείς, ο πολιτικώς ενάγων, ο ενάγων και ο εναγόμενος όσο και η εισαγγελική αρχή, έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν να εκδικασθεί και πάλι η υπόθεση. Η έφεση κρίνεται πάντα από δικαστήριο ανώτερο εκείνου που εξέδωσε την πρωτόδικη απόφαση.

Στον πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται συνοπτικά τα δικαστήρια που εκδικάζουν τις εφέσεις, ανάλογα με το δικαστήριο που έχει εκδώσει την εκκαλούμενη απόφαση:

Απόφαση

Έφεση

Ειρηνοδίκης

- αστικές υποθέσεις

Πρωτοδικείο (πολιτικό τμήμα)

- εμπορικές υποθέσεις

Εμποροδικείο

Πταισματοδικείο

- ποινικές υποθέσεις

Πρωτοδικείο (πλημμελειοδικείο)

- αστικές υποθέσεις

Πρωτοδικείο (πολιτικό τμήμα)

Πρωτοβάθμιο εργατοδικείο

Δευτεροβάθμιο εργατοδικείο

Πρωτοδικείο

Εφετείο

Εμποροδικείο

Εφετείο

Στο δεύτερο βαθμό δικαιοδοσίας, οι πρωτοδίκες ή οι εφέτες δικαστές κρίνουν για δεύτερη και τελευταία φορά την ουσία της υπόθεσης και αποφαίνονται σε τελευταίο βαθμό. Εντούτοις, οι διάδικοι μπορούν να ασκήσουν αναίρεση (pourvoi).

Πράγματι, εκτός από αυτά τα τακτικά ένδικα μέσα υπάρχουν και τα «έκτακτα» ένδικα μέσα, το κυριότερο από τα οποία είναι η αναίρεση. Το έκτακτο αυτό ένδικο μέσο ενώπιον του Ακυρωτικού Δικαστηρίου δεν αποτελεί τρίτο βαθμό δικαιοδοσίας. Το Ακυρωτικό Δικαστήριο δεν εξετάζει τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης που παραπέμπεται ενώπιόν του, αλλά ελέγχει την τήρηση της νομιμότητας.

Εκτός από τα προαναφερθέντα δικαστήρια, στο Βέλγιο υπάρχουν δύο άλλα δικαστικά όργανα που ασκούν εξουσία ελέγχου: το Συμβούλιο της Επικρατείας (Conseil d'Etat) και το Συνταγματικό Δικαστήριο (Cour Constitutionnelle). Το Συμβούλιο της Επικρατείας είναι το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο και ελέγχει τη διοίκηση. Παρεμβαίνει όταν ο πολίτης θεωρεί ότι η διοίκηση δεν τηρεί το νόμο. Ο ρόλος του Συνταγματικού Δικαστηρίου είναι να εξασφαλίζει ότι οι νόμοι, τα διατάγματα και οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου είναι σύμφωνα με το Σύνταγμα και να εποπτεύει την ορθή κατανομή των εξουσιών μεταξύ των δημοσίων αρχών του Βελγίου.

Νομικές βάσεις δεδομένων

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΗ δικτυακή πύλη της δικαστικής εξουσίας του Βελγίου επιτρέπει την πρόσβαση, μεταξύ άλλων, στη νομολογία, στη βελγική νομοθεσία και στην Επίσημη Εφημερίδα (Moniteur belge).

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στη βάση δεδομένων;

Ναι, η πρόσβαση στη βάση δεδομένων παρέχεται δωρεάν.

Συναφείς σύνδεσμοι

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΟμοσπονδιακή δημόσια υπηρεσία Δικαιοσύνης


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 03/08/2017

Συστήματα απονομής δικαιοσύνης στα κράτη μέλη - Βουλγαρία

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση βουλγαρικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

Η παρούσα ενότητα παρέχει πληροφορίες σχετικά με το σύστημα απονομής δικαιοσύνης στη Βουλγαρία.


Οργάνωση της απονομής δικαιοσύνης – σύστημα απονομής δικαιοσύνης

Η Βουλγαρία διαθέτει τρεις βαθμίδες απονομής δικαιοσύνης. Τα δικαστήρια αποτελούν δημόσιες αρχές που απονέμουν δικαιοσύνη σε αστικές, ποινικές και διοικητικές υποθέσεις.

Στη Βουλγαρία λειτουργούν τα εξής δικαστήρια:

 • τοπικά – 113
 • περιφερειακά – 28
 • διοικητικά – 28
 • Ειδικευμένο ποινικό δικαστήριο – 1
 • εφετεία – 5
 • Ειδικευμένο ποινικό εφετείο – 1
 • στρατιωτικά – 5
 • Στρατιωτικό εφετείο – 1
 • Ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο – 1
 • Ανώτατο διοικητικό δικαστήριο – 1.

Διοίκηση των δικαστηρίων

Η οργάνωση και οι δραστηριότητες των δικαστηρίων της Βουλγαρίας διέπονται από τον νόμο περί δικαστικού συστήματος, ο οποίος καθορίζει τη δομή και τις αρχές λειτουργίας των δικαστικών οργάνων, τη μεταξύ τους συνεργασία, καθώς και τη συνεργασία μεταξύ δικαστικών οργάνων και νομοθετικών και εκτελεστικών οργάνων.

Σύμφωνα με τον νόμο περί δικαστικής εξουσίας, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αριθ. 64/2007, το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο αποτελεί το ανώτατο διοικητικό όργανο διαχείρισης της δικαστικής εξουσίας, το οποίο εκπροσωπεί τη δικαστική εξουσία και διασφαλίζει την ανεξαρτησία της, καθορίζει τη σύνθεση και την οργάνωση της λειτουργίας της και διαχειρίζεται τα διάφορα θέματα που την αφορούν χωρίς να θίγει την ανεξαρτησία των οργάνων της.

Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο ορίζει τον αριθμό των δικαστικών περιφερειών και τις έδρες των τοπικών, περιφερειακών, διοικητικών δικαστηρίων και των εφετείων, κατόπιν πρότασης του Υπουργού Δικαιοσύνης και, όσον αφορά τα στρατιωτικά δικαστήρια, σε συντονισμό με τον Υπουργό Άμυνας.

Οι περιφέρειες των τοπικών, περιφερειακών, διοικητικών, στρατιωτικών δικαστηρίων και των εφετείων δεν συμπίπτουν υποχρεωτικά με τη διοικητική διαίρεση της χώρας.

Είδη δικαστηρίων – σύντομη περιγραφή

Τοπικά δικαστήρια – Τα τοπικά δικαστήρια αποτελούν τα βασικά δικαστήρια τα οποία εξετάζουν τις υποθέσεις πρωτοβάθμια. Οι αποφάσεις τους υπόκεινται σε έφεση ενώπιον των αντίστοιχων περιφερειακών δικαστηρίων.

Περιφερειακά δικαστήρια – Τα περιφερειακά δικαστήρια ενεργούν ως πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια δικαστήρια. Ως πρωτοβάθμιο δικαστήριο, το περιφερειακό δικαστήριο εξετάζει αυστηρά συγκεκριμένη κατηγορία υποθέσεων υψηλού οικονομικού ενδιαφέροντος ή υψηλής κοινωνικής σημασίας. Ως δευτεροβάθμιο δικαστήριο (εφετείο), το περιφερειακό δικαστήριο εξετάζει τις αποφάσεις των τοπικών δικαστηρίων.

Διοικητικά δικαστήρια – Τα διοικητικά δικαστήρια έχουν δικαιοδοσία ως προς όλες τις προσφυγές που αφορούν την έκδοση, τροποποίηση, ανάκληση ή κήρυξη ακυρότητας διοικητικών πράξεων· την κήρυξη ακυρότητας ή ακύρωση διακανονισμών δυνάμει του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας· ένδικα μέσα κατά καταχρηστικών πράξεων και παραλείψεων της διοίκησης· την προστασία έναντι παράνομης αναγκαστικής εκτέλεσης· την αποζημίωση για βλάβη που απορρέει από αντίθετες προς τον νόμο πράξεις, ενέργειες και παραλείψεις διοικητικών αρχών και υπαλλήλων· την αποζημίωση για βλάβη που απορρέει από αναγκαστική εκτέλεση· τη δήλωση ακυρότητας, την ακύρωση ή την ανατροπή αποφάσεων διοικητικών δικαστηρίων· τη διαπίστωση της μη κανονικότητας διοικητικών πράξεων δυνάμει του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

Οποιοσδήποτε μπορεί να ασκήσει δικαστική αγωγή για τη διαπίστωση της ύπαρξης ή μη διοικητικού δικαιώματος ή έννομης σχέσης, εφόσον έχει έννομο συμφέρον και δεν διαθέτει άλλο είδος προσφυγής.

Οι υποθέσεις εξετάζονται από το διοικητικό δικαστήριο στην κατά τόπον δικαιοδοσία του οποίου υπάγεται η αρχή που εξέδωσε την αμφισβητούμενη διοικητική πράξη και, εφόσον η έδρα της αρχής αυτής ευρίσκεται στο εξωτερικό, από το Διοικητικό Δικαστήριο της πόλης της Σόφιας.

Οποιεσδήποτε διοικητικές πράξεις στις οποίες έχουν άμεση εφαρμογή οι εθνικές πολιτικές σε θέματα εξωτερικών σχέσεων, άμυνας και ασφάλειας δεν υπόκεινται σε δικαστική προσφυγή, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από τον νόμο.

Άλλα ειδικευμένα δικαστήρια

Τα στρατιωτικά δικαστήρια, ως πρωτοβάθμια δικαστήρια, εξετάζουν τις αξιόποινες πράξεις που διαπράττουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους αξιωματικοί σε στρατιωτική υπηρεσία, στρατηγοί, αξιωματικοί και υπαξιωματικοί καθώς και απλοί οπλίτες, απασχολούμενοι σε άλλα υπουργεία και οργανισμούς, πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Άμυνας, του βουλγαρικού στρατού ή απασχολούμενο σε δομές που υπάγονται στο Υπουργείο Άμυνας, στον Οργανισμό Εθνικής Ασφάλειας και στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Για αυτές τις υποθέσεις ως δευτεροβάθμιο δικαστήριο ορίζεται το στρατιωτικό εφετείο. Η δικαιοδοσία των στρατιωτικών δικαστηρίων ορίζεται από τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Τα δικαστήρια αυτά υπόκεινται στο ίδιο καθεστώς με τα περιφερειακά δικαστήρια.

Το Στρατιωτικό εφετείο είναι ένα και εξετάζει τις εφέσεις και ενστάσεις κατά των πράξεων των στρατιωτικών δικαστηρίων ολόκληρης της χώρας.

Τα εφετεία εξετάζουν τις εφέσεις και τις προσφυγές που ασκούνται κατά των πράξεων των περιφερειακών δικαστηρίων, τα οποία ενεργούν ως πρωτοβάθμια δικαστήρια στη δικαστική τους περιφέρεια.

Το Ειδικευμένο ποινικό δικαστήριο είναι ισόβαθμο με το περιφερειακό δικαστήριο και έχει την έδρα του στη Σόφια. Η αρμοδιότητα του ειδικευμένου ποινικού δικαστηρίου ορίζεται από τον νόμο. Στο άρθρο 411α του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας απαριθμούνται διεξοδικά οι υποθέσεις οι οποίες εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του ειδικευμένου ποινικού δικαστηρίου και οι οποίες αφορούν εγκλήματα που διαπράττονται από οργανωμένες εγκληματικές ομάδες ή για λογαριασμό τους.

Το Ειδικευμένο ποινικό εφετείο εξετάζει τις εφέσεις και ενστάσεις που ασκούνται κατά των πράξεων του Ειδικευμένου ποινικού δικαστηρίου.

Το Ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο αποτελεί το ανώτατο δικαστικό όργανο σε ποινικές και αστικές υποθέσεις. Η δικαιοδοσία του καλύπτει το σύνολο του εδάφους της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας. Το δικαστήριο αυτό είναι επίσης επιφορτισμένο με την ανώτατη δικαστική επιτήρηση της ομοιόμορφης εφαρμογής των νόμων από όλα τα δικαστήρια. Το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο έχει την έδρα του στη Σόφια.

Το Ανώτατο διοικητικό δικαστήριο ασκεί την ανώτατη δικαστική επιτήρηση της ομοιόμορφης εφαρμογής των νόμων στη διοικητική δικαιοσύνη.

Το Ανώτατο διοικητικό δικαστήριο εξετάζει τις καταγγελίες και τις ενστάσεις κατά των πράξεων του Συμβουλίου των Υπουργών, του Πρωθυπουργού, του Αναπληρωτή Πρωθυπουργού, των υπουργών, των προϊσταμένων άλλων οργάνων που υπάγονται άμεσα στο Συμβούλιο των Υπουργών, των πράξεων του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου, των πράξεων της Εθνικής Τράπεζας της Βουλγαρίας, των πράξεων των διοικητών περιφερειών και άλλων οριζόμενων από το νόμο πράξεων· αποφαίνεται επί διαφορών σχετικά με τη νομιμότητα των κανονιστικών θεσμοθετημένων πράξεων. Ως ακυρωτικό όργανο ελέγχει δικαστικές πράξεις επί διοικητικών υποθέσεων και εξετάζει αιτήσεις ακύρωσης ισχυουσών δικαστικών αποφάσεων που αφορούν διοικητικές υποθέσεις.

Διαιτητικό δικαστήριο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της Βουλγαρίας

Το Διαιτητικό δικαστήριο επιλύει περιουσιακές διαφορές, καθώς και διαφορές σχετικές με τη συμπλήρωση ή την αναπροσαρμογή συμβάσεων, ανεξαρτήτως αν ο ένας ή και οι δύο διάδικοι διαμένουν ή κατοικούν στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας ή στο εξωτερικό.

Συνταγματικό δικαστήριο της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας

Το Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΣυνταγματικό δικαστήριο της Βουλγαρίας διασφαλίζει τη μη αναστρεψιμότητα των δημοκρατικών διαδικασιών στη Βουλγαρία, η υλοποίηση των οποίων αποτελεί τον κύριο στόχο του Συντάγματος. Το δικαστήριο αυτό δεν υπάγεται στον δικαστικό τομέα, αλλά αποτελεί ανεξάρτητο όργανο. Οι εξουσίες του που απορρέουν απευθείας από το Σύνταγμα και οι δραστηριότητές του ορίζονται με ειδικό νόμο. Οι αποφάσεις του δικαστηρίου αυτού σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των νόμιμων συμφερόντων των πολιτών, τη διάκριση των εξουσιών, την προστασία της ιδιοκτησίας, την ελεύθερη επιχειρηματική πρωτοβουλία, την ανεξαρτησία των μέσων μαζικής επικοινωνίας και την απαγόρευση της λογοκρισίας, τη συνταγματική νομιμότητα της σύμβασης–πλαισίου για την προστασία των εθνικών μειονοτήτων κ.λπ. είχαν σημαντική απήχηση στο κοινό και στη διεθνή κοινότητα.

Νομική βάση δεδομένων

Κάθε δικαστήριο στη Βουλγαρία διαθέτει δικτυακό τόπο ο οποίος παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη δομή και τις δραστηριότητές του καθώς και στοιχεία σχετικά με τις εκκρεμείς υποθέσεις και τις υποθέσεις που έχουν ήδη αρχειοθετηθεί.

Στον δικτυακό τόπο του Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΑνώτατου Δικαστικού Συμβουλίου παρατίθεται λεπτομερής κατάλογος με τα δικαστήρια της Βουλγαρίας και  τις ταχυδρομικές και ηλεκτρονικές διευθύνσεις τους (μόνο στη βουλγαρική γλώσσα).

Στη συνέχεια παρατίθενται οι κύριοι δικτυακοί τόποι των δικαστηρίων:

Νομοθετική βάση δεδομένων σε ηλεκτρονική μορφή :

 1. Επί πληρωμή
 1. Δωρεάν

3.      Άλλοι χρήσιμοι δικτυακοί τόποι με νομικές πληροφορίες:


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 25/08/2017

Συστήματα απονομής δικαιοσύνης στα κράτη μέλη - Τσεχική ∆ηµοκρατία


Οργάνωση της Δικαιοσύνης - συστήματα απονομής δικαιοσύνης

Το δικαστικό σύστημα στη Τσεχική Δημοκρατία απαρτίζεται από το Ανώτατο Δικαστήριο (Ústavní soud České republiky) και από τα λεγόμενα τακτικά δικαστήρια.

Το σύστημα των τακτικών δικαστηρίων απαρτίζεται από το Ανώτατο Δικαστήριο (Nejvyšší soud), το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο (Nejvyšší správní soud), τα ανώτερα δικαστήρια / εφετεία (vrchní soudy), τα περιφερειακά δικαστήρια (krajské soudy) και τα τοπικά δικαστήρια (okresní soudy).

Διοίκηση των δικαστηρίων

Κεντρικό κρατικό όργανο αρμόδιο για τη διοίκηση των δικαστηρίων είναι το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Τσεχικής Δημοκρατίας.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης διοικεί τα ανώτερα δικαστήρια, τα περιφερειακά δικαστήρια και τα τοπικά δικαστήρια βάσει του νόμου αριθ. 6/2002 Συλ. περί δικαστηρίων και δικαστών, είτε απευθείας είτε μέσω των προέδρων των δικαστηρίων. Η διοίκηση των τοπικών δικαστηρίων μπορεί επίσης να ανατεθεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης στους προέδρους των περιφερειακών δικαστηρίων.

Ορισμένα καθήκοντα της κεντρικής κυβέρνησης επιτελούνται από τον Πρόεδρο (ή ενδεχομένως τον Αντιπρόεδρο) του Ανωτάτου Δικαστηρίου και τον Πρόεδρο (ή ενδεχομένως τον Αντιπρόεδρο) του Ανωτάτου Διοικητικού Δικαστηρίου της Τσεχικής Δημοκρατίας.

Τα κρατικά όργανα που είναι αρμόδια για τη διοίκηση της δικαιοσύνης επιτελούν τα καθήκοντά τους λαμβάνοντας υπόψη τις γνώμες που εκδίδουν τα σχετικά συμβούλια δικαστών (soudcovské rady) τα οποία έχουν συσταθεί εντός του Ανωτάτου Δικαστηρίου και του Ανωτάτου Διοικητικού Δικαστηρίου της Τσεχικής Δημοκρατίας, των ανωτέρων δικαστηρίων, των περιφερειακών δικαστηρίων και όλων των τοπικών δικαστηρίων.

Ορισμένα διοικητικά καθήκοντα ανατίθενται στον διοικητικό διευθυντή του δικαστηρίου, ο οποίος υπάγεται στον πρόεδρο του οικείου δικαστηρίου.

Είδη δικαστηρίων – σύντομη περιγραφή

Το σύστημα των τακτικών δικαστηρίων αποτελείται από τέσσερις οργανωτικούς κλάδους:

 • τα τοπικά δικαστήρια ισότιμα με αυτά είναι τα πρωτοδικεία (obvodní soudy) στην πρωτεύουσα Πράγα και το Δημοτικό Δικαστήριο του Μπρνο (Městský soud v Brně),
 • τα περιφερειακά δικαστήρια στις πόλεις Μπρνο, České Budějovice, Hradec Králové, Ostrava, Plzeň, Πράγα, Ústí nad Labem και το Δημοτικό Δικαστήριο της Πράγας (Městský soud v Praze),
 • τα ανώτερα δικαστήρια της Πράγας και του Olomouc,
 • το Ανώτατο Δικαστήριο και το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο, τα οποία εδρεύουν στο Μπρνο.

Το σύστημα ειδικών δικαστηρίων αποτελείται αποκλειστικά από το Συνταγματικό Δικαστήριο της Τσεχικής Δημοκρατίας.

Δικαστική ιεραρχία

Το δικαστικό σύστημα της Τσεχικής Δημοκρατίας αποτελείται από δύο βαθμίδες, στοιχείο καθοριστικό όσον αφορά την οργανωτική ιεράρχηση του συστήματος ενδίκων μέσων. Από την άποψη αυτή, η ιεραρχική σχέση μεταξύ των δικαστηρίων, βάσει της βαθμίδας κάθε δικαστηρίου εντός του δικαστικού συστήματος, διαρθρώνεται σε τρεις βαθμίδες.

Για περισσότερες πληροφορίες, πρβλ. το τμήμα για τα τακτικά δικαστήρια στην Τσεχική Δημοκρατία

Σύμφωνα με τον νόμο αριθ. 6/2002 Συλ. περί δικαστηρίων και δικαστών,

τα τοπικά δικαστήρια:

α) εκδίδουν αποφάσεις ως πρωτοβάθμια δικαστήρια, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά σε δικονομικές διατάξεις,

β) εκδίδουν αποφάσεις σε άλλες υποθέσεις που προβλέπει ο εν λόγω νόμος.

τα περιφερειακά δικαστήρια:

α) εκδίδουν αποφάσεις σε υποθέσεις που προβλέπει η νομοθεσία περί δικονομικών θεμάτων ως δευτεροβάθμια δικαστήρια σε υποθέσεις που εκδικάσθηκαν πρωτοβάθμια από τοπικά δικαστήρια της κατά τόπον αρμοδιότητάς τους,

β) εκδίδουν αποφάσεις σε υποθέσεις που προβλέπει η νομοθεσία περί δικονομικών θεμάτων ως πρωτοβάθμια δικαστήρια,

γ) εκδίδουν αποφάσεις σε υποθέσεις διοικητικής δικαιοσύνης όπως προβλέπει ο εν λόγω νόμος,

δ) εκδίδουν αποφάσεις σε άλλες υποθέσεις που προβλέπει ο εν λόγω νόμος.

τα ανώτερα δικαστήρια:

α) εκδίδουν αποφάσεις σε υποθέσεις που προβλέπει η νομοθεσία περί δικονομικών θεμάτων ως δευτεροβάθμια δικαστήρια σε υποθέσεις που εκδικάσθηκαν πρωτοβάθμια από περιφερειακά δικαστήρια της κατά τόπον αρμοδιότητάς τους,

β) εκδίδουν αποφάσεις σε άλλες υποθέσεις που προβλέπει ο εν λόγω νόμος.

το Ανώτατο Δικαστήριο της Τσεχικής Δημοκρατίας:

ως ανώτατη δικαστική αρχή σε αστικές και ποινικές υποθέσεις, το Ανώτατο Δικαστήριο μεριμνά ως εξής για τη συνέπεια και τη νομιμότητα των δικαστικών αποφάσεων:

α) εκδίδει αποφάσεις σε περιπτώσεις εκτάκτων ενδίκων μέσων σε υποθέσεις που προβλέπει η νομοθεσία περί δικονομικών θεμάτων,

β) εκδίδει αποφάσεις σε άλλες υποθέσεις που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις ή από διεθνή σύμβαση εγκριθείσα από το τσεχικό Κοινοβούλιο, η οποία δεσμεύει την Τσεχική Δημοκρατία και η οποία έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Περαιτέρω, το Ανώτατο Δικαστήριο εκδίδει αποφάσεις σχετικά με:

α) την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων δικαστηρίων της αλλοδαπής, εφόσον αυτό απαιτείται από ειδική νομοθεσία εγκριθείσα από το τσεχικό Κοινοβούλιο, η οποία δεσμεύει την Τσεχική Δημοκρατία και η οποία έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,

β) σε άλλες υποθέσεις που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις ή από διεθνή σύμβαση εγκριθείσα από το τσεχικό Κοινοβούλιο, η οποία δεσμεύει την Τσεχική Δημοκρατία και η οποία έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Το Ανώτατο Δικαστήριο παρακολουθεί και αξιολογεί τις τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις σε αστικές και ποινικές υποθέσεις και, βάσει των αποφάσεων αυτών, για να εξασφαλίζεται συνέπεια στη νομολογία, γνωμοδοτεί επί των αποφάσεων των δικαστηρίων σε ειδικές κατηγορίες υποθέσεων.

Σύμφωνα με τον νόμο αριθ. 150/2002 Συλ., περί Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας,

το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο της Τσεχικής Δημοκρατίας:

ως ανώτατη δικαστική αρχή σε διοικητικές υποθέσεις, το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο μεριμνά για τη συνέπεια και τη νομιμότητα των δικαστικών αποφάσεων εκδίδοντας αποφάσεις επί αναιρέσεων σε υποθέσεις που προβλέπει ο εν λόγω νόμος, καθώς και σε άλλες υποθέσεις που προβλέπει ο εν λόγω νόμος ή άλλος, ειδικός νόμος.

Το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο παρακολουθεί και αξιολογεί τις τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις διοικητικών δικαστηρίων και, βάσει των αποφάσεων αυτών, για να εξασφαλίζεται συνέπεια στη νομολογία, γνωμοδοτεί επί των αποφάσεων των δικαστηρίων σε ειδικές κατηγορίες υποθέσεων.

Για να εξασφαλίζεται νομιμότητα και συνέπεια στη νομολογία των διοικητικών δικαστηρίων, το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο δύναται, στις υποθέσεις που προβλέπει ο εν λόγω νόμος και σύμφωνα με τη διαδικασία από αυτός ορίζει, να εκδίδει ψηφίσματα επί των αρχών στο πλαίσιο των δικαιοδοτικών του δραστηριοτήτων.

Βάσεις νομικών δεδομένων

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΠύλη για τη Δικαιοσύνη

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΠύλη για τη Δημόσια Διοίκηση

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων;

Η πρόσβαση και στις δύο αυτές βάσεις δεδομένων παρέχεται δωρεάν.

Συνοπτική περιγραφή του περιεχομένου

Η Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΠύλη για τη Δικαιοσύνη περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, τα διάφορα δικαστήρια, την Εισαγγελία και τα στοιχεία επικοινωνίας τους.

Στην επίσημη διαδικτυακή πύλη της τσεχικής κυβέρνησης διατίθενται οι νομικές πράξεις της Τσεχικής Δημοκρατίας που έχουν δημοσιευθεί στη Συλλογή Νόμων.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 15/06/2020

Συστήματα απονομής δικαιοσύνης στα κράτη μέλη - Δανία

Στο κεφάλαιο αυτό μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για το δικαστικό σύστημα της Δανίας.


Οργάνωση της Δικαιοσύνης – συστήματα απονομής δικαιοσύνης

Το δικαστικό σύστημα της Δανίας περιλαμβάνει:

 • το Ανώτατο Δικαστήριο
 • τα δύο εφετεία
 • το Δικαστήριο Ναυτικών και Εμπορικών Υποθέσεων
 • το Κτηματολογικό Δικαστήριο
 • 24 πρωτοδικεία
 • τα δικαστήρια των νήσων Φερόε και της Γροιλανδίας
 • το Συμβούλιο Ενδίκων Μέσων
 • το Ειδικό Πειθαρχικό Δικαστήριο
 • το Δανικό Συμβούλιο Δικαστικών Διορισμών και
 • τη Δανική Διοίκηση Δικαστηρίων

Διοίκηση των δικαστηρίων

Τα δικαστήρια διοικούνται από τη Δανική Διοίκηση Δικαστηρίων που ιδρύθηκε ως νέο ανεξάρτητο όργανο την 1η Ιουλίου 1999. Ο οργανισμός αυτός εξασφαλίζει την πρόσφορη και αποτελεσματική διαχείριση των πόρων, του προσωπικού, των κτιρίων και των τεχνολογιών πληροφορικής των δικαστηρίων και του Συμβουλίου Ενδίκων Μέσων.

Επικεφαλής της Δανικής Διοίκησης Δικαστηρίων βρίσκεται διοικητικό συμβούλιο και διευθυντής. Η Δανική Διοίκηση Δικαστηρίων υπάγεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, αλλά ο Υπουργός δεν έχει διευθυντική εξουσία και δεν μπορεί να τροποποιήσει τις αποφάσεις που λαμβάνει η Δανική Διοίκηση Δικαστηρίων.

Το διοικητικό συμβούλιο είναι το κύριο εκτελεστικό όργανο και γενικά υπέχει ευθύνη για τις δραστηριότητες της Δανικής Διοίκησης Δικαστηρίων. Ο διευθυντής – ο οποίος διορίζεται και παύεται από το διοικητικό συμβούλιο – είναι αρμόδιος για την καθημερινή διαχείριση. Ο διευθυντής δεν χρειάζεται να διαθέτει πτυχίο νομικής.

Ο νόμος περί της Δανικής Διοίκησης Δικαστηρίων καθορίζει τη σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου της. Το διοικητικό συμβούλιο απαρτίζεται από 11 μέλη, οκτώ από τα οποία είναι εκπρόσωποι των δικαστηρίων, ένα είναι νομικός και δύο έχουν ειδική εξειδίκευση στον τομέα της διοίκησης και των κοινωνικών θεμάτων.

Νομικές βάσεις δεδομένων

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευθείτε την ανασκόπηση και περιγραφή του Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροδανικού δικαστικού συστήματος που ενημερώνεται διαρκώς.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΥπηρεσία Αστικών Υποθέσεων


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 03/06/2019

Συστήματα απονομής δικαιοσύνης στα κράτη μέλη - Γερµανία

Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: γερμανικά

Στην παρούσα ενότητα παρέχεται επισκόπηση του δικαστικού συστήματος στη Γερμανία.


Οργάνωση της δικαιοσύνης- συστήματα απονομής δικαιοσύνης

Λόγω της ομοσπονδιακής οργάνωσης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, το δικαστικό σύστημα είναι επίσης διαρθρωμένο με ομοσπονδιακό τρόπο. Η δικαιοσύνη απονέμεται από τα ομοσπονδιακά δικαστήρια και από τα δικαστήρια των 16 ομόσπονδων κρατιδίων (Länder). Τα Länder είναι κυρίως επιφορτισμένα με τη διοίκηση της δικαιοσύνης.

Το γερμανικό δικαστικό σύστημα υποδιαιρείται σε πέντε ανεξάρτητους ειδικούς κλάδους ή δικαιοδοσίες:

 • Τακτική δικαιοδοσία
 • Δικαιοδοσία επί εργατικών διαφορών
 • Δικαιοδοσία επί διοικητικών υποθέσεων
 • Δικαιοδοσία επί φορολογικών υποθέσεων
 • Δικαιοδοσία στον τομέα της κοινωνικής νομοθεσίας.

Επιπλέον αυτών των ειδικών δικαιοδοσιών, υπάρχει η συνταγματική δικαιοδοσία η οποία περιλαμβάνει το Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο και τα συνταγματικά δικαστήρια των Länder.

Μπορείτε να δείτε την επισκόπηση της διάρθρωσης των δικαστηρίων στον δικτυακό τόπο του Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρογερμανικού ομοσπονδιακού υπουργείου Δικαιοσύνης.

Διοίκηση των δικαστηρίων

Τα δικαστήρια των Länder διοικούνται συνήθως από τα υπουργεία Δικαιοσύνης των ομόσπονδων κρατιδίων. Σε ομοσπονδιακό επίπεδο, ο ομοσπονδιακός υπουργός Δικαιοσύνης είναι υπεύθυνος για το Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΟμοσπονδιακό Ακυρωτικό Δικαστήριο, το Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΟμοσπονδιακό Διοικητικό Δικαστήριο και το Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΟμοσπονδιακό Φορολογικό Δικαστήριο. Το ομοσπονδιακό υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων είναι υπεύθυνο για το Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΟμοσπονδιακό Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών και το Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΟμοσπονδιακό Δικαστήριο κοινωνικών υποθέσεων.

Οι αρμόδιοι υπουργοί διαχειρίζονται επίσης τους αναγκαίους δημοσιονομικούς πόρους. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί το Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΟμοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο, στο οποίο έχει παραχωρηθεί οργανωτική αυτονομία ως ανεξάρτητο συνταγματικό όργανο. Υποβάλλει τον δικό του δικαστικό προϋπολογισμό για έγκριση.

Είδη δικαστηρίων – σύντομη περιγραφή

Στη Γερμανία, το σύστημα των δικαστηρίων υποδιαιρείται στην τακτική δικαιοδοσία και στα ειδικά δικαστήρια. Η τακτική δικαιοδοσία περιλαμβάνει την αστική και την ποινική δικαιοδοσία. Τα ειδικά δικαστήρια είναι τα διοικητικά δικαστήρια, τα φορολογικά δικαστήρια, τα δικαστήρια εργατικών διαφορών και τα δικαστήρια κοινωνικών υποθέσεων. Επιπλέον, υπάρχει η συνταγματική δικαιοδοσία, η οποία περιλαμβάνει το Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο και τα συνταγματικά δικαστήρια των Länder.

Ιεράρχηση των δικαστηρίων

Βλέπε Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροιεράρχηση των δικαστηρίων (επισκόπηση) που παρέχεται από το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΔικτυακός τόπος του γερμανικού ομοσπονδιακού υπουργείου Δικαιοσύνης

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΟμοσπονδιακό Ακυρωτικό Δικαστήριο

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΟμοσπονδιακό Διοικητικό Δικαστήριο

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΟμοσπονδιακό Φορολογικό Δικαστήριο

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΟμοσπονδιακό Εργαστήριο Εργατικών Διαφορών

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΟμοσπονδιακό Δικαστήριο κοινωνικών υποθέσεων

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΟμοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΟμοσπονδιακό Υπουργείο Δικαιοσύνης


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 20/02/2013

Συστήματα απονομής δικαιοσύνης στα κράτη μέλη - Εσθονία

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση εσθονικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

Στην παρούσα ενότητα παρέχεται επισκόπηση του δικαστικού συστήματος της Εσθονίας.


Οργάνωση της δικαιοσύνης – συστήματα απονομής δικαιοσύνης

Το Σύνταγμα της Εσθονίας ορίζει ότι η δικαιοσύνη πρέπει να απονέμεται μόνο από τα δικαστήρια, τα οποία εκτελούν το έργο τους ανεξάρτητα. Τα δικαστήρια απονέμουν δικαιοσύνη σύμφωνα με το Σύνταγμα και τους λοιπούς νόμους. Σύμφωνα με το Σύνταγμα, το δικαστικό σύστημα της Εσθονίας είναι αποκλειστικά αρμόδιο να απονέμει δικαιοσύνη. Τα δικαστήρια είναι διακριτά, κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων τους, τόσο από την εκτελεστική όσο και από τη νομοθετική εξουσία.

Το δικαστικό σύστημα της Εσθονίας περιλαμβάνει τρία επίπεδα: Τα περιφερειακά και τα διοικητικά δικαστήρια είναι πρωτοβάθμια δικαστήρια. Στην Εσθονία λειτουργούν τέσσερα περιφερειακά δικαστήρια: στο Harju, το Viru, το Tartu και το Pärnu. Στην Εσθονία λειτουργούν δύο διοικητικά δικαστήρια: ένα στο Tallinn και ένα στο Tartu. Τα περιφερειακά και τα διοικητικά δικαστήρια χωρίζονται σε δικαστικά μέγαρα.

Τα εφετεία είναι δευτεροβάθμια δικαστήρια ενώπιον των οποίων εκδικάζονται προσφυγές κατά αποφάσεων που έχουν εκδοθεί από πρωτοβάθμια δικαστήρια. Λειτουργούν δύο εφετεία: ένα στο Tallinn και ένα στο Tartu.

Το Ανώτατο Δικαστήριο είναι το ανώτατο δικαιοδοτικό όργανο ενώπιον του οποίου εκδικάζονται αναιρέσεις κατά δικαστικών αποφάσεων που εκδίδονται από δευτεροβάθμια δικαστήρια. Το δικαστικό σύστημα της Εσθονίας δεν προβλέπει την ύπαρξη χωριστού συνταγματικού δικαστηρίου. Τα καθήκοντα συνταγματικού δικαστηρίου εκτελούνται από το Ανώτατο Δικαστήριο.

Διοίκηση των δικαστηρίων

Το υπουργείο Δικαιοσύνης και το Συμβούλιο Διοίκησης των Δικαστηρίων διοικούν από κοινού τα πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια δικαστήρια. Το Συμβούλιο Διοίκησης των Δικαστηρίων είναι συμβουλευτικό όργανο αρμόδιο για τη λειτουργία του δικαστικού συστήματος υπό τη διεύθυνση του Προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Τα πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια δικαστήρια χρηματοδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό, μέσω του προϋπολογισμού του υπουργείου Δικαιοσύνης. Το Ανώτατο Δικαστήριο λειτουργεί ανεξάρτητα, είναι το ίδιο υπεύθυνο για τη διοίκησή του και έχει δικό του προϋπολογισμό.

Το Συμβούλιο Διοίκησης των Δικαστηρίων απαρτίζεται από:

 • τον Πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου (και πρόεδρο του Συμβουλίου)
 • πέντε δικαστές που διορίζονται για τριετή θητεία από την ολομέλεια των δικαστών
 • δύο μέλη του εσθονικού κοινοβουλίου
 • έναν δικηγόρο που ορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου
 • τον ανώτατο εισαγγελέα ή εισαγγελέα που ορίζεται από αυτόν
 • τον Επίτροπο Δικαιοσύνης ή εκπρόσωπο που ορίζεται από αυτόν
 • τον υπουργό Δικαιοσύνης, ή εκπρόσωπο που ορίζεται από αυτόν, ο οποίος συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου και έχει δικαίωμα λόγου.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης μπορεί να συγκαλεί τις συνεδριάσεις αλλά δεν διαθέτει δικαιώματα ψήφου.

Το Συμβούλιο χορηγεί έγκριση για τα εξής ζητήματα:

 • καθορισμός της εδαφικής δικαιοδοσίας των δικαστηρίων, της δομής των δικαστηρίων, της ακριβούς θέσης των δικαστηρίων και των δικαστικών μεγάρων, του αριθμού των μόνιμων δικαστών που υπηρετούν σε δικαστήρια και δικαστικά μέγαρα, και των λαϊκών δικαστών
 • διορισμός και πρόωρη απαλλαγή των προέδρων των δικαστηρίων
 • καθορισμός των εσωτερικών κανονισμών των δικαστηρίων
 • καθορισμός του αριθμού των υποψηφίων για ανάληψη δικαστικού αξιώματος
 • καθορισμός πρόσθετης αμοιβής για τους διοικητές των δικαστικών μεγάρων
 • θέσπιση διαδικασιών για τη συλλογή και υποβολή στοιχείων μητρώου από το πληροφοριακό σύστημα των δικαστηρίων
 • καθορισμός του τρόπου καταβολής και του ύψους της αμοιβής των λαϊκών δικαστών.

Το Συμβούλιο πρέπει:

 • να υποβάλλει προκαταρκτική γνώμη σχετικά με τις αρχές που εφαρμόζονται για την κατάρτιση και τροποποίηση των ετήσιων προϋπολογισμών των δικαστηρίων
 • να υποβάλλει γνώμη σχετικά με τους υποψηφίους για την ανάληψη θέσης δικαστή στο Ανώτατο Δικαστήριο
 • να υποβάλλει γνώμη σχετικά με την απαλλαγή δικαστή
 • να συζητά, εκ των προτέρων, την ανασκόπηση που πρόκειται να υποβληθεί στο Κοινοβούλιο από τον Πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου σχετικά με τη διοίκηση των δικαστηρίων, τη διοίκηση της δικαιοσύνης και την ομοιόμορφη εφαρμογή του νόμου
 • να συζητά άλλα θέματα με πρωτοβουλία του Προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου ή του υπουργού Δικαιοσύνης.

Ιεράρχηση των δικαστηρίων

Το δικαστικό σύστημα της Εσθονίας περιλαμβάνει τρία επίπεδα:

 • Τα περιφερειακά και τα διοικητικά δικαστήρια είναι πρωτοβάθμια δικαστήρια.
 • τα εφετεία είναι δευτεροβάθμια δικαστήρια
 • το Ανώτατο Δικαστήριο είναι το ανώτατο δικαιοδοτικό όργανο (ακυρωτικό δικαστήριο).

Ως δικαστήρια γενικής δικαιοδοσίας, τα περιφερειακά δικαστήρια εκδικάζουν αστικές και ποινικές υποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων των πταισμάτων. Ως πρωτοβάθμια δικαστήρια, τα διοικητικά δικαστήρια εκδικάζουν τις διοικητικές υποθέσεις που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία τους βάσει νομοθεσίας. Τα εφετεία είναι δευτεροβάθμια δικαστήρια που ελέγχουν αποφάσεις τις οποίες εκδίδουν τα περιφερειακά και διοικητικά δικαστήρια της χώρας σε περίπτωση άσκησης έφεσης. Το Ανώτατο Δικαστήριο είναι το ανώτατο δικαιοδοτικό όργανο ενώπιον του οποίου εκδικάζονται αναιρέσεις κατά των αποφάσεων των εφετείων. Το Ανώτατο Δικαστήριο λειτουργεί επίσης ως συνταγματικό δικαστήριο.

Νομικές βάσεις δεδομένων

Γενικές πληροφορίες σχετικά με το νομικό σύστημα της Εσθονίας διατίθενται μέσω του δικτυακού τόπου του Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΥπουργείου Δικαιοσύνης.

Επισκόπηση του δικαστικού συστήματος της Εσθονίας διατίθεται στον Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροδικτυακό τόπο των δικαστηρίων.

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων;

Η πρόσβαση στις πληροφορίες για το νομικό και το δικαστικό σύστημα της Εσθονίας παρέχεται δωρεάν.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 03/08/2017

Συστήματα απονομής δικαιοσύνης στα κράτη μέλη - Ιρλανδία

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση αγγλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

Στην ενότητα αυτή παρέχεται μια επισκόπηση του δικαστικού συστήματος της Ιρλανδίας.


Οργάνωση της δικαιοσύνης – Ιρλανδία

Η Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΥπηρεσία των δικαστηρίων (Courts Service) είναι ένα ανεξάρτητο νομικό πρόσωπο που άρχισε να λειτουργεί τον Νοέμβριο του 1999 και ιδρύθηκε από την κυβέρνηση δυνάμει του Νόμου για την Υπηρεσία των δικαστηρίων του 1998 (Courts Service Act). Η Υπηρεσία αυτή έχει τις ακόλουθες εκ του νόμου αρμοδιότητες:

α.   διαχείριση των δικαστηρίων,

β.   παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στους δικαστές,

γ.   παροχή πληροφοριών στο κοινό για το δικαστικό σύστημα,

δ.   παροχή, διαχείριση και συντήρηση των δικαστικών κτιρίων, και

ε.   παροχή διευκολύνσεων στους χρήστες των δικαστηρίων.

Το Σύνταγμα της Ιρλανδίας προβλέπει ότι η δικαιοσύνη απονέμεται σε δικαστήρια που συστήνονται με νόμο από δικαστές που διορίζονται από τον Πρόεδρο μετά από πρόταση της κυβέρνησης. Δυνάμει του Συντάγματος οι δικαστές όλων των δικαστηρίων είναι απολύτως ανεξάρτητοι κατά την άσκηση των δικαστικών καθηκόντων τους. Ο δικαστής δεν απαλλάσσεται των καθηκόντων του παρά μόνο σε περίπτωση αποδεδειγμένης απρεπούς συμπεριφοράς ή ανικανότητας και αυτό μόνο μετά από ψηφίσματα και των δύο Σωμάτων του Κοινοβουλίου (Oireachtas).

Ιεράρχηση των δικαστηρίων

Σύμφωνα με το Σύνταγμα το δικαστικό σύστημα περιλαμβάνει ένα δικαστήριο τελευταίου βαθμού, το Ανώτατο Δικαστήριο (Supreme Court), και δικαστήρια πρώτου βαθμού στα οποία περιλαμβάνονται το Ανώτερο Δικαστήριο (High Court), με πλήρη δικαιοδοσία σε όλες τις ποινικές και αστικές υποθέσεις, και δικαστήρια περιορισμένης δικαιοδοσίας, τα Κομητειακό Δικαστήριο (Circuit Court) και Περιφερειακό Δικαστήριο (District Court), τα οποία εδρεύουν στις περιφέρειες.

Όσον αφορά ποινικές δίκες, στο άρθρο 38 αναφέρεται ότι «κανείς δεν δικάζεται για κατηγορίες ποινικής φύσεως χωρίς δίκαιη δίκη». Οι παραβάσεις ήσσονος σημασίας εκδικάζονται από δικαστήρια συνοπτικής δικαιοδοσίας, ενώ όσοι κατηγορούνται για περισσότερα από ένα σοβαρά αδικήματα δεν μπορούν να δικαστούν χωρίς ενόρκους. Το Σύνταγμα προβλέπει επίσης τη σύσταση Ειδικών Δικαστηρίων για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής απονομής δικαιοσύνης σε περίπτωση που τα τακτικά δικαστήρια αδυνατούν να πράξουν αναλόγως.

Η είσοδος του κοινού είναι ελεύθερη σε όλα τα δικαστήρια, εκτός εάν υπάρχει η ένδειξη «in camera» (κεκλεισμένων των θυρών), το οποίο σημαίνει ότι η συνεδρίαση δεν είναι ανοικτή στο ευρύ κοινό.

Τα δικαστήρια που εκδικάζουν αστικές υποθέσεις είναι οργανωμένα ως εξής:

Ανώτατο Δικαστήριο (Supreme Court)

Ανώτερο Δικαστήριο (High Court)

(Έδρα στο Δουβλίνο)
Δευτεροβάθμια δικαιοδοσία

(Έδρα στο Δουβλίνο)
Πλήρης αρχική δικαιοδοσία και δευτεροβάθμια δικαιοδοσία για τις αποφάσεις του Κομητειακού Δικαστηρίου και ορισμένων άλλων δικαστηρίων

Κομητειακό Δικαστήριο (Circuit Court)

Περιφερειακό Δικαστήριο (District Court)

(Έδρα σε καθεμία από τις πρωτεύουσες των 26 κομητειών)
Αρχική δικαιοδοσία μέχρι του ποσού των 38.092,14 ευρώ και δευτεροβάθμια δικαιοδοσία για τις αποφάσεις του Περιφερειακού Δικαστηρίου και ορισμένων άλλων δικαστηρίων

(Έδρα σε 24 περιφέρειες)
Αρχική δικαιοδοσία μέχρι του ποσού των 6.348,69 ευρώ
(Περιλαμβάνει τη διαδικασία μικροδιαφορών για ορισμένες απαιτήσεις καταναλωτών μέχρι του ποσού των 1.269,74 ευρώ)


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 12/09/2014

Συστήματα απονομής δικαιοσύνης στα κράτη μέλη - Ελλάδα

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζεται επισκόπηση του δικαστικού συστήματος της Ελλάδας.


Οργάνωση της δικαιοσύνης- συστήματα απονομής δικαιοσύνης

Η δικαιοσύνη στην Ελλάδα είναι μία από τις τρεις λειτουργίες του κράτους. Σύμφωνα με την αρχή της διάκρισης των εξουσιών, η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη από τη νομοθετική και την εκτελεστική εξουσία.

Είδη δικαστηρίων – σύντομη περιγραφή

Τα δικαστήρια στην Ελλάδα υποδιαιρούνται στις ακόλουθες κύριες κατηγορίες:

 • Διοικητικά δικαστήρια
 • Πολιτικά δικαστήρια
 • Ποινικά δικαστήρια

Διοίκηση των δικαστηρίων

Τα Δικαστήρια διευθύνονται από δικαστικούς λειτουργούς και, ειδικότερα, από τον Πρόεδρο του Δικαστηρίου ή το Τριμελές Συμβούλιο του Δικαστηρίου κατά περίπτωση.

Ιεράρχηση δικαστηρίων

Πολιτικά Δικαστήρια:

 • Άρειος Πάγος, Εφετεία, Πρωτοδικεία, Eιρηνοδικεία

Ποινικά Δικαστήρια:

 • Άρειος Πάγος, Εφετεία, Πλημμελειοδικεία, Πταισματοδικεία

Διοικητικά Δικαστήρια:

 • Συμβούλιο της Επικρατείας, Διοικητικά Εφετεία, Διοικητικά Πρωτοδικεία

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΣυμβούλιο της Επικρατείας

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΔιοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΕισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΥπουργείο Δικαιοσύνης

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΆρειος Πάγος


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 28/08/2020

Συστήματα απονομής δικαιοσύνης στα κράτη μέλη - Ισπανία

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ισπανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

Στο παρόν τμήμα παρέχεται γενική επισκόπηση του συστήματος δικαστηρίων (juzgados και tribunales) στην Ισπανία.


Οργάνωση της δικαιοσύνης – συστήματα απονομής δικαιοσύνης

Απονομή δικαιοσύνης

Στο πλαίσιο των σύγχρονων συστημάτων απονομής δικαιοσύνης, το ισπανικό σύστημα πληροί τα κριτήρια του καλούμενου ηπειρωτικού συστήματος.

Τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά του ηπειρωτικού συστήματος είναι τα εξής:

 • Διάκριση μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού δικαίου, η οποία γενικεύεται και στα πεδία του συνταγματικού, του ποινικού, του διοικητικού, του φορολογικού, του αστικού, του εμπορικού, του εργατικού και του δικονομικού δικαίου.
 • Υπεροχή του νόμου και του γραπτού δικαίου στο πλαίσιο του συστήματος πηγών δικαίου που ορίζονται από τον Αστικό Κώδικα, και συγκεκριμένα του νόμου, του εθίμου και των γενικών αρχών του δικαίου.
 • Ιεραρχική οργάνωση της δικαστικής εξουσίας με ένα σύστημα ένδικων μέσων.

Είδη δικαστηρίων – σύντομη περιγραφή

Σύμφωνα με το ισπανικό Σύνταγμα του 1978, στην Ισπανία θεσπίζεται κοινωνικό και δημοκρατικό κράτος δικαίου, το οποίο κατοχυρώνει ως υπέρτατες αρχές της έννομης τάξης του την ελευθερία, τη δικαιοσύνη, την ισότητα και την πολιτική πολυφωνία.

Το Σύνταγμα εδράζεται στην αδιάρρηκτη ενότητα του ισπανικού έθνους, κοινής και αδιαίρετης πατρίδας όλων των Ισπανών, ενώ αναγνωρίζει και εγγυάται το δικαίωμα στην αυτονομία όλων των εθνοτήτων και των περιφερειών που το συναπαρτίζουν, καθώς και την μεταξύ τους αλληλεγγύη.

Ο τίτλος VI του Συντάγματος είναι αφιερωμένος στη δικαστική εξουσία. Στο άρθρο 117 ορίζεται ότι βάση της οργάνωσης και της λειτουργίας των δικαστηρίων είναι η δικαιοδοτική ενότητα.

Όλες οι ανωτέρω αρχές διέπουν την οργάνωση των δικαστηρίων στην Ισπανία και μεταφράζονται στην ύπαρξη ενιαίας δικαιοδοσίας, η οποία απαρτίζεται από ενιαίο δικαστικό σώμα, το οποίο συνιστά την τακτική δικαιοσύνη.

Υπάρχουν πολυάριθμα δικαστήρια στα οποία κατανέμεται το έργο της απονομής δικαιοσύνης με βάση ορισμένα κριτήρια κατανομής αρμοδιοτήτων: φύση της διαφοράς, αξία του αντικειμένου της διαφοράς, νομική προσωπικότητα, καθήκοντα και εδαφική επικράτεια, δεδομένου ότι η ενιαία δικαιοδοσία δεν αντίκειται στην ύπαρξη διαφόρων οργάνων με διαφορετικές αρμοδιότητες.

Για να θεωρηθεί ότι ανήκει στην τακτική δικαιοσύνη κάποιο δικαιοδοτικό όργανο, πρέπει να διέπεται από τον οργανικό νόμο για τη δικαστική εξουσία, δυνάμει του άρθρου 122 του ισπανικού Συντάγματος του 1978.

Θα πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ τριών θεμελιωδών πτυχών:

 1. Κατά τόπον αρμοδιότητα
 2. Μονομελή ή πολυμελή δικαιοδοτικά όργανα
 3. Καθ’ ύλην αρμοδιότητα

Κατά τόπον αρμοδιότητα

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του οργανικού νόμου 6 της 1ης Ιουλίου 1985 για τη δικαστική εξουσία, το κράτος οργανώνεται, προς τον σκοπό της απονομής δικαιοσύνης, βάσει της αρχής της εδαφικής αρμοδιότητας, και υποδιαιρείται σε δήμους, δικαστικές επαρχίες, νομούς και αυτόνομες κοινότητες, επί των οποίων ασκούν κατά τόπον αρμοδιότητα Ειρηνοδικεία (Juzgados de Paz), Πρωτοδικεία (Juzgados de Primera Instancia e Instrucción), διοικητικά δικαστήρια (Juzgados de lo Contencioso-Administrativo), δικαστήρια εργατικού δικαίου (Juzgados de lo Social), δικαστήρια εκτέλεσης ποινών και δικαστήρια ανηλίκων (Juzgados de Vigilancia Penitenciaria y de Menores), Εφετεία (Audiencias Provinciales) και Ανώτερα Δικαστήρια (Tribunales Superiores de Justicia). Αρμοδιότητα σε όλη την επικράτεια της χώρας ασκεί το Εθνικό Δικαστήριο (Audiencia Nacional) και το Ανώτατο Δικαστήριο (Tribunal Supremo), καθώς και οι κεντρικοί ανακριτές (Juzgados Centrales de Instrucción) και το κεντρικό διοικητικό δικαστήριο (Juzgado Central de lo Contencioso-administrativo).

Μονομελή ή πολυμελή δικαιοδοτικά όργανα

Όσον αφορά το μονομελές ή πολυμελές των οργάνων, όλα τα όργανα είναι μονομελή, εκτός από το Ανώτατο Δικαστήριο, το Εθνικό Δικαστήριο, τα Ανώτερα Δικαστήρια και τα Εφετεία.

Το Ανώτατο Δικαστήριο συντίθεται από τον πρόεδρο, τους προέδρους των τμημάτων και τους δικαστές που προβλέπονται από τον νόμο για κάθε τμήμα και τομέα. Αποτελείται από πέντε τμήματα: αστικό, ποινικό, διοικητικό, εργατικό και στρατιωτικό.

Το Εθνικό Δικαστήριο συντίθεται από τον πρόεδρο, τους προέδρους των τμημάτων και τους δικαστές που προβλέπονται από τον νόμο για κάθε τμήμα και τομέα (εφετείο, ποινικό, διοικητικό και εργατικό).

Τα Ανώτερα Δικαστήρια αποτελούνται από τέσσερα τμήματα (αστικό, ποινικό, διοικητικό, εργατικό). Συντίθενται από τον πρόεδρο, ο οποίος προεδρεύει και του αστικού και του ποινικού τμήματος, καθώς και από τους προέδρους των τμημάτων και τους δικαστές που προβλέπονται από τον νόμο για κάθε τμήμα.

Τα Εφετεία συντίθενται από τον πρόεδρο και δύο ή περισσότερους δικαστές. Εξετάζουν αστικές και ποινικές υποθέσεις κατ’ έφεση και ενδέχεται να έχουν τμήματα με την ίδια σύνθεση.

Εθνική Δικαστική Αρχή (Oficina Judicial)

Ο οργανικός νόμος για τη δικαστική εξουσία (Ley Orgánica del Poder Judicial) ορίζει την Εθνική Δικαστική Αρχή ως «την ειδική οργάνωση, η οποία στηρίζει και επικουρεί τη δικαιοδοτική δραστηριότητα δικαστών και δικαστηρίων».

Η Δικαστική Αρχή σχεδιάστηκε με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και της διαφάνειας των δικαστικών πράξεων, την επιτάχυνση της διεκπεραίωσης διατυπώσεων και δικών, και την προώθηση της συνεργασίας και του συντονισμού μεταξύ των διάφορων διοικητικών αρχών. Επομένως, η θέσπισή της ανταποκρίνεται στη δέσμευση για δημόσια υπηρεσία που διασφαλίζει εγγύτητα και ποιότητα, σύμφωνη με τις συνταγματικές αξίες και προσαρμοσμένη στις τρέχουσες ανάγκες των πολιτών.

Πρόκειται για ένα οργανωτικό πρότυπο, το οποίο θεσπίζει σύγχρονες τεχνικές διαχείρισης, βασισμένο στον συνδυασμό διάφορων διοικητικών μονάδων δικαστικές μονάδες άμεσης στήριξης, αντίστοιχες των πρώην juzgados, οι οποίες στηρίζουν τον δικαστή (Juez ή Magistrado) στα δικαιοδοτικά του καθήκοντα, και κοινές δικαστικές υπηρεσίες, τις οποίες διευθύνουν Δικαστικοί Γραμματείς (Secretarios Judiciales), οι οποίοι φέρουν εις πέρας και λαμβάνουν αποφάσεις για όλα τα μη αμιγώς δικαστικά καθήκοντα, όπως: παραλαβή υπομνημάτων, επιδόσεις, εκτέλεση αποφάσεων, μη δικαστικές διαδικαστικές διατυπώσεις, διαπίστωση του παραδεκτού αγωγής, διαβίβαση στους διαδίκους, διόρθωση διαδικαστικών ελαττωμάτων κ.λπ.

Υπάρχουν τρεις κατηγορίες κοινών δικαστικών υπηρεσιών:

 • Κοινή γενική υπηρεσία
 • Κοινή υπηρεσία οργάνωσης της διαδικασίας
 • Κοινή υπηρεσία εκτέλεσης

Το νέο οργανωτικό πρότυπο απονομής της δικαιοσύνης τέθηκε σε λειτουργία στο Burgos και στη Murcia τον Νοέμβριο του 2010. Τον Φεβρουάριο του επόμενου έτους, η Δικαστική Αρχή εγκαταστάθηκε στο Cáceres και στη Ciudad Real και τον Ιούνιο του 2011 στις έδρες των León, Cuenca και Mérida. Το 2013 πρόκειται να εγκατασταθεί στη Ceuta και στη Melilla. Το συγκεκριμένο οργανωτικό πρότυπο συνυπάρχει με το προηγούμενο των δικαστηρίων (juzgados και tribunales) που υφίσταται στην υπόλοιπη χώρα.

Καθ’ ύλην αρμοδιότητα

Πέραν της κατά τόπον αρμοδιότητας, γίνεται διάκριση βάσει της καθ’ ύλην αρμοδιότητας των δικαστηρίων σε τέσσερα πεδία δικαιοδοσίας:

Αστικό: σε αυτό υπάγονται οι διαφορές οι οποίες δεν υπάγονται ρητά σε άλλο πεδίο δικαιοδοσίας. Για τον λόγο αυτό χαρακτηρίζεται και ως τακτικό ή κοινό.

Ποινικό: στην αρμοδιότητα των ποινικών δικαστηρίων υπάγονται οι ποινικές υποθέσεις. Χαρακτηριστικό της ισπανικής έννομης τάξης είναι ότι, για αστικές αξιώσεις που απορρέουν από αξιόποινη πράξη, μπορεί να εγερθεί αστική αγωγή ταυτόχρονα με την ποινική. Σε μια τέτοια περίπτωση, το ποινικό δικαστήριο επιδικάζει την αποζημίωση για την αποκατάσταση της ζημίας ή βλάβης που προκάλεσε το αδίκημα ή το παράπτωμα.

Διοικητικό: τα διοικητικά δικαστήρια ελέγχουν τη νομιμότητα των πράξεων της δημόσιας διοίκησης και των οικονομικών απαιτήσεων που εγείρονται κατ’ αυτής.

Εργατικό: εκδικάζουν διαφορές που υπάγονται στο εργατικό δίκαιο, τόσο μεταξύ ιδιωτών (εργαζομένου και εργοδότη) δυνάμει σύμβασης εργασίας όσο και σε υποθέσεις συλλογικών διαπραγματεύσεων, καθώς και ασφαλιστικές αξιώσεις ή αξιώσεις έναντι του Δημοσίου εφόσον καθίσταται υπεύθυνο για την εργατική νομοθεσία.

Επιπλέον των τεσσάρων αυτών πεδίων, στην Ισπανία υπάρχει και το στρατιωτικό δίκαιο.

Το στρατιωτικό δίκαιο συνιστά εξαίρεση από την αρχή της δικαιοδοτικής ενότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε «Τακτικά δικαστήρια στην Ισπανία».

Στην Ισπανία δεν υπάρχει σύστημα έκτακτων δικαστηρίων, αξίζει να σημειωθεί ωστόσο ότι στο πλαίσιο των ανωτέρω πεδίων έχουν συσταθεί καθ’ ύλην ειδικά δικαστήρια, π.χ. τα δικαστήρια σεξιστικής βίας, τα δικαστήρια εκτέλεσης ποινών και τα δικαστήρια ανηλίκων. Τα εν λόγω δικαστήρια είναι μεν τακτικά, πλην όμως εξειδικεύονται στην εκδίκαση συγκεκριμένων υποθέσεων. Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε «Ειδικά δικαστήρια στην Ισπανία».

Ιεράρχηση των δικαστηρίων

Στην Ισπανία εφαρμόζεται ένα σύστημα δύο βαθμίδων, το οποίο καθορίζει και την ιεράρχηση των δικαστηρίων εντός του συστήματος των ένδικων μέσων.

Απαιτείται να εξεταστεί τι προβλέπεται από την ισπανική έννομη τάξη όσον αφορά τις αρμοδιότητες κάθε δικαστικού οργάνου προκειμένου να διαπιστωθεί ποια ένδικα μέσα μπορούν να ασκηθούν και ενώπιον ποιου δικαστηρίου. Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε «Τακτικά δικαστήρια στην Ισπανία».

Νομικές βάσεις δεδομένων

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στις νομικές βάσεις δεδομένων;

Ναι, η πρόσβαση παρέχεται δωρεάν.

Σύντομη περιγραφή του περιεχομένου

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΓΕΝΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 11/03/2020

Συστήματα απονομής δικαιοσύνης στα κράτη μέλη - Γαλλία

Στην παρούσα ενότητα παρέχεται μια επισκόπηση της οργάνωσης των δικαστηρίων και δικαιοδοτικών οργάνων στη Γαλλία.


Οργάνωση της δικαιοσύνης – Πολιτικά-ποινικά και διοικητικά δικαστήρια

Βαθμίδες και δικαστήρια, η ιεραρχική τους δομή

Πολιτικά – ποινικά δικαστήρια

1. Πρωτοβάθμια δικαστήρια:

Πολιτικά δικαστήρια

 • Πολυμελές πρωτοδικείο (Tribunal de grande instance)
 • Μονομελές πρωτοδικείο (Tribunal d’instance)
 • Πολιτικά δικαστήρια ειδικής δικαιοδοσίας (Εργατοδικείο, Εμποροδικείο ...)

Ποινικά δικαστήρια

 • Πταισματοδικείο (Tribunal de police) (πταίσματα)
 • Πλημμελειοδικείο (Tribunal correctionnel) (πλημμελήματα)
 • Κακουργιοδικείο (Cour d’assises) (εγκλήματα)

2. Δευτεροβάθμια δικαστήρια: Εφετεία

3. Ακυρωτικό Δικαστήριο

Διοικητικά δικαστήρια

1. Πρωτοβάθμια δικαστήρια

 • Διοικητικό πρωτοδικείο
 • Ειδικά διοικητικά δικαστήρια [με οικονομική δικαιοδοσία, όπως το Περιφερειακό Ελεγκτικό Συνέδριο, τα δικαστήρια κοινωνικής αρωγής, τα πειθαρχικά δικαστήρια]

2. Δευτεροβάθμια δικαστήρια

 • Διοικητικό Εφετείο
 • Ειδικά διοικητικά εφετεία (Ελεγκτικό Συνέδριο, Κεντρική Επιτροπή Κοινωνικής Αρωγής…)

3. Συμβούλιο της Επικρατείας

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου της Επικρατείας Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροsite du Conseil d''Etat.

Νομικές βάσεις δεδομένων

Οι νομικές βάσεις δεδομένων στη Γαλλία αποτελούν αντικείμενο δημόσιας υπηρεσίας διάδοσης μέσω του Διαδικτύου. Ο δικτυακός τόπος Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροLégifrance περιλαμβάνει έτσι:

Η πρόσβαση σε αυτές τις βάσεις δεδομένων παρέχεται δωρεάν;

Η πρόσβαση σε αυτές τις βάσεις δεδομένων παρέχεται δωρεάν.

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροChercher tribunaux compétents

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροOrganisation de la justice – France


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 19/05/2017

Συστήματα απονομής δικαιοσύνης στα κράτη μέλη - Κροατία

Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: κροατικά


Δικαστικό σύστημα στη Δημοκρατία της Κροατίας

Το σύνταγμα της Δημοκρατίας της Κροατίας ορίζει ότι η λειτουργία της πολιτείας έχει οργανωθεί σύμφωνα με την αρχή της διάκρισης των εξουσιών, δηλαδή η νομοθετική εξουσία ασκείται από το κροατικό Κοινοβούλιο, η εκτελεστική εξουσία από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Κροατίας και η δικαστική εξουσία από τα δικαστήρια της Κροατίας. Στα πλαίσια της δικαστικής τους εξουσίας, τα δικαστήρια απονέμουν δικαιοσύνη σύμφωνα με το σύνταγμα, τους νόμους και τους κανονισμούς, καθώς και τις διεθνείς συνθήκες που η Κροατία έχει υπογράψει και κυρώσει. Η δικαστική λειτουργία ασκείται από τους δικαστές, οι οποίοι ορίζονται από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο. Κατά την άσκηση των δικαστικών καθηκόντων τους, οι δικαστές πρέπει να είναι ανεξάρτητοι και αυτόνομοι και απολαύουν ασυλίας σύμφωνα με το νόμο. Το δικαστικό αξίωμα είναι μόνιμο και οι δικαστές δεν μπορούν να ασκούν οποιοδήποτε άλλο καθήκον.

Οργάνωση του δικαστικού συστήματος στην Κροατία

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Δημοκρατίας της Κροατίας:

 • Ασκεί νομικά και άλλα καθήκοντα που αφορούν:

το αστικό, ποινικό και εμπορικό δίκαιο και τη διοίκηση της διοικητικής δικαιοσύνης, τη δομή, την άσκηση των καθηκόντων και την επαγγελματική κατάρτιση των δικαστών, των εισαγγελέων και του προσωπικού των δικαστηρίων, των φορέων της εισαγγελικής αρχής που είναι υπεύθυνοι για διαδικασίες πλημμελημάτων και των αρχών που είναι υπεύθυνες για την εφαρμογή των ποινικών κυρώσεων, τα διοικητικά και άλλα καθήκοντα σε σχέση με το έργο των συμβολαιογράφων, των εισαγγελέων, των δικαστικών τελών και τις αμοιβές των συμβολαιογράφων, τη διεθνή δικαστική συνδρομή και άλλες μορφές νομικής συνδρομής, την εκτέλεση ποινικών κυρώσεων, την απονομή χάριτος, τη μηχανοργάνωση, τη θεσμοθέτηση και τον συντονισμό του συστήματος στήριξης για τα θύματα και τους μάρτυρες εντός του δικαστικού συστήματος, τις δραστηριότητες που έχουν σχέση με την παροχή πληροφοριών και στήριξης σε θύματα και μάρτυρες, θέματα σχετικά με την καταβολή αποζημίωσης σε άτομα που συλλαμβάνονται και καταδικάζονται άδικα και αδικαιολόγητα και διοικητικά καθήκοντα σχετικά με την οικονομική αποζημίωση των θυμάτων αξιόποινων πράξεων,

 • Παρακολουθεί τις δραστηριότητες της διοίκησης εντός του δικαστικού συστήματος, της εισαγγελίας και των φορέων που είναι υπεύθυνοι για διαδικασίες πλημμελημάτων,
 • ασκεί διοικητικά και άλλα καθήκοντα που σχετίζονται με:

δικαίωμα ιδιοκτησίας, περιουσιακά ζητήματα που αφορούν απαλλοτρίωση και άλλους περιορισμούς της ιδιοκτησίας, περιουσιακά ζητήματα που αφορούν οικόπεδα για οικοδόμηση, γεωργικές και δασικές εκτάσεις, αναδασμό γης, πώληση και αγορά γης και κτιρίων και γεωργικές δραστηριότητες που δεν εμπίπτουν στη δικαιοδοσία των λοιπών κρατικών οργανισμών, περιουσιακά στοιχεία αλλοδαπών, αποζημιώσεις για περιουσιακά στοιχεία που κατασχέθηκαν υπό το γιουγκοσλαβικό κομμουνιστικό καθεστώς που δεν εμπίπτουν στη δικαιοδοσία άλλων κρατικών οργανισμών και κληρονομική διαδοχή, δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της πρώην ΣΟΔΓ,

 • διοικητικά και επαγγελματικά καθήκοντα που σχετίζονται με την συνεργασία της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κροατίας με διεθνή ποινικά δικαστήρια, την εκπροσώπηση της Δημοκρατίας της Κροατίας ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο, του Διεθνούς Δικαστηρίου και άλλων διεθνών δικαστηρίων, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά σε ειδική απόφαση της κροατικής κυβέρνησης και καθήκοντα που σχετίζονται με την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των εθνικών μειονοτήτων,
 • καθήκοντα που σχετίζονται με τη συμμετοχή της Κροατίας στις εργασίες των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους τομείς που υπάγονται στη δικαιοδοσία του Υπουργείου,
 • άλλα καθήκοντα εντός της αρμοδιότητας του Υπουργείου βάσει ειδικού νόμου.

Δικαστική Ακαδημία

Η Δικαστική Ακαδημία είναι ένας ανεξάρτητος δημόσιος φορέας που παρέχει επαγγελματική κατάρτιση υψηλής ποιότητας για τους ασκούμενους σε δικαστικά όργανα και τους φοιτητές της κρατικής σχολής δικαστικών λειτουργών και οργανώνει και βελτιώνει διαρκώς την δια βίου μάθηση των δικαστικών υπαλλήλων και συμβούλων στα δικαστικά όργανα.

Δομή

 1. Κρατική σχολή δικαστικών λειτουργών
 2. Διεύθυνση για την επαγγελματική κατάρτιση των ασκούμενων και συμβούλων σε δικαστικά όργανα και δικαστικών υπαλλήλων
  • Περιφερειακά κέντρα στα περιφερειακά δικαστήρια σε Zagreb, Split, Rijeka, Osijek και Varaždin
  • η Δικαστική Ακαδημία διοικείται από δικαστές, εισαγγελείς, πανεπιστημιακούς καθηγητές και άλλους εμπειρογνώμονες

Η Δικαστική Ακαδημία συμμετέχει ενεργά στη διεθνή συνεργασία και συμμετέχει σε έργα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τόσο ως δικαιούχος όσο και ως συμμετέχων. Τα έργα αυτά αποσκοπούν στη θεσμική ενίσχυση  της Ακαδημίας και στην επαγγελματική εξέλιξη των ομάδων στόχων.

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΝόμος για τη Δικαστική Ακαδημία

Δικαστήρια της Δημοκρατίας της Κροατίας

Ο νόμος περί δικαστηρίων ρυθμίζει την οργάνωση, τις αρμοδιότητες και τη δικαιοδοσία των δικαστηρίων.

Στη Δημοκρατία της Κροατίας, η δικαστική εξουσία ασκείται από τα δικαστήρια που αποτελούν διακριτούς φορείς της κρατικής εξουσίας. Ασκούν την εξουσία τους αυτόνομα και ανεξάρτητα, εντός του πεδίου και των αρμοδιοτήτων που προβλέπει ο νόμος.

Τα δικαστήρια προστατεύουν την έννομη τάξη της Κροατίας όπως ορίζεται στο Σύνταγμα, τους νόμους και τις διεθνείς συνθήκες και διασφαλίζουν την ομοιόμορφη εφαρμογή του δικαίου και την ισότητα ενώπιον του νόμου.

Τα δικαστήρια αποφασίζουν για υποθέσεις που αφορούν τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και υποχρεώσεις, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της Δημοκρατίας της Κροατίας και της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των άλλων νομικών προσώπων, επιβάλλουν κυρώσεις και άλλα μέτρα κατά δραστών αξιόποινων πράξεων, πλημμελημάτων και αδικημάτων που ορίζονται από το νόμο και άλλους κανόνες, ελέγχουν τη νομιμότητα των γενικών και ατομικών πράξεων των αρχών της δημόσιας διοίκησης, αποφαίνονται επί διαφορών σχετικά με τις προσωπικές σχέσεις των πολιτών, τις διαφορές όσον αφορά την εργασία, την ιδιοκτησία, το εμπόριο και άλλες αστικές υποθέσεις και εκδίδουν αποφάσεις σε άλλες δικαστικές υποθέσεις, όπως προβλέπεται από τον νόμο.

Τα δικαστήρια απονέμουν δικαιοσύνη σύμφωνα με το σύνταγμα, τους νόμους, τις διεθνείς συνθήκες, και άλλες έγκυρες νομικές πηγές.

Στη Δημοκρατία της Κροατίας η δικαστική εξουσία ασκείται από τακτικά και ειδικευμένα δικαστήρια και το ανώτατο δικαστήριο της Δημοκρατίας της Κροατίας.

Τα τακτικά δικαστήρια είναι τα δημοτικά και τα επαρχιακά δικαστήρια.

Τα ειδικευμένα δικαστήρια είναι τα εμποροδικεία, τα διοικητικά δικαστήρια, τα πλημμελειοδικεία, το ανώτατο εμποροδικείο της Δημοκρατίας της Κροατίας, το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο της Δημοκρατίας της Κροατίας και το ανώτατο πλημμελειοδικείο της Δημοκρατίας της Κροατίας.
Τα δημοτικά δικαστήρια και τα πλημμελειοδικεία είναι εγκατεστημένα στο έδαφος ενός ή περισσότερων δήμων, μιας ή περισσότερων πόλεων ή τμημάτων αστικής περιοχής, και τα επαρχιακά, εμπορικά και διοικητικά δικαστήρια είναι εγκατεστημένα στο έδαφος μιας ή περισσότερων επαρχιών.
Το ανώτατο εμποροδικείο της Δημοκρατίας της Κροατίας, το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο της Δημοκρατίας της Κροατίας, το ανώτατο πλημμελειοδικείο της Δημοκρατίας της Κροατίας και το ανώτατο δικαστήριο της Δημοκρατίας της Κροατίας είναι εγκατεστημένα στο έδαφος της Δημοκρατίας της Κροατίας.

Το ανώτατο δικαστήριο της Δημοκρατίας της Κροατίας είναι το ανώτατο δικαιοδοτικό όργανο της Κροατίας.

Ο νόμος μπορεί να προβλέπει τη δημιουργία άλλων τακτικών και ειδικευμένων δικαστηρίων με δικαιοδοσία σε συγκεκριμένο τεχνικό ή νομικό τομέα.

Ανώτατο δικαστήριο της Δημοκρατίας της Κροατίας

Επαρχιακά δικαστήρια (15)

Ανώτατο εμποροδικείο (1)

Ανώτατο διοικητικό δικαστήριο (1)

Ανώτατο πλημμελειοδικείο (1)

Επαρχιακά δικαστήρια (67)

Εμποροδικεία (7)

Διοικητικά δικαστήρια (4)

Πλημμελειοδικεία (61)

Πρέπει να σημειωθεί ότι την 1η Απριλίου 2015, θα θεσπιστεί ένα νέο δίκτυο δημοτικών δικαστηρίων και εμποροδικείων, αποτελούμενο από 24 δημοτικά δικαστήρια και οκτώ εμποροδικεία. Την 1η Ιουλίου 2015, θα θεσπιστεί ένα νέο δίκτυο 22 πταισματοδικείων. Τα δικαστήρια αυτά θα διέπονται από Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροτον νόμο για τις κατά τόπους αρμοδιότητες και τις έδρες (OG 128/14)
Οι πληροφορίες που παρέχονται εδώ είναι επί του παρόντος ενημερωμένες και ακριβείς, αλλά θα αλλάξουν μετά την 1η Απριλίου 2015 και την 1η Ιουλίου 2015.

Το ανώτατο δικαστήριο της Δημοκρατίας της Κροατίας έχει την έδρα του στο Ζάγκρεμπ.

 1. Διασφαλίζει την ομοιόμορφη εφαρμογή του νόμου και την ισότητα όλων των κατά την εφαρμογή του,
 2. Αποφασίζει σχετικά με τα τακτικά ένδικα μέσα όταν προβλέπονται από ειδική νομοθεσία,
 3. Αποφασίζει σχετικά με έκτακτα ένδικα μέσα κατά των οριστικών αποφάσεων των δικαστηρίων στην Κροατία,
 4. Αποφασίζει σχετικά με συγκρούσεις δικαιοδοσίας όταν προβλέπονται από ειδική νομοθεσία,
 5. Εξετάζει επίκαιρα νομικά θέματα σχετικά με τη δικαστική πρακτική, αναλύει τις ανάγκες επαγγελματικής εξέλιξης των δικαστών, δικαστικών συμβούλων και ασκουμένων και ασκεί άλλες δραστηριότητες που προβλέπονται από τον νόμο.

Ανώτατο δικαστήριο της Δημοκρατίας της Κροατίας
Trg Nikole Šubića Zrinskog 3
10 000 Zagreb
Τηλ: +385 1 486 22 22, +385 1 481 00 36
Φαξ: +385 1 481 00 35
Ηλ. ταχυδρομείο: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροvsrh@vsrh.hr
Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://www.vsrh.hr/

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΝόμος περί δικαστηρίων

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΝόμος για τις κατά τόπους αρμοδιότητες και τις έδρες (OG 128/14)

Οι πράξεις αυτές βρίσκονται επί του παρόντος σε ισχύ.
Ο νέος Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΝόμος για τις κατά τόπους αρμοδιότητες και τις έδρες εκδόθηκε και δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (NN) 128/14 και τέθηκε σε ισχύ την 1η ΑπριλίουΟ σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttps://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_10_128_2430.html 2015 ή την 1η Ιουλίου 2015, αντικαθιστώντας τους προϋπάρχοντες νόμους.

Γραφείο για την πρόληψη της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος

Το Γραφείο για την πρόληψη της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος είναι υπηρεσία της ειδικής εισαγγελίας που ιδρύθηκε για όλη την επικράτεια της Δημοκρατίας της Κροατίας, και ασκεί εισαγγελικά καθήκοντα σε περιπτώσεις αξιόποινων πράξεων οι οποίες αφορούν διαφθορά και οργανωμένο έγκλημα.

Γραφείο για την πρόληψη της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος
Gajeva 30a
10 000 Zagreb Τηλ: +385 4591 874
Φαξ: + 385 1 4591 878
ηλ. ταχυδρομείο: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροtajnistvo@uskok.dorh.hr

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρο
Γραφείο για την πρόληψη της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 20/07/2016

Συστήματα απονομής δικαιοσύνης στα κράτη μέλη - Ιταλία

Στην παρούσα ενότητα παρέχεται επισκόπηση του δικαστικού συστήματος της Ιταλίας.


Οργάνωση της δικαιοσύνης- συστήματα απονομής δικαιοσύνης

Το ιταλικό δικαιοδοτικό σύστημα βασίζεται στο αστικό δίκαιο.

Τα καθήκοντα του δικαστή και του εισαγγελέα ασκούνται από μέλη του δικαστικού σώματος. Η διοίκηση ασκείται από το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Η δικαστική λειτουργία υποδιαιρείται στους ακόλουθους τομείς:

 • Τακτικά αστικά και ποινικά δικαστήρια
 • Διοικητικά δικαστήρια
 • Ελεγκτικό Συνέδριο
 • Στρατιωτικά δικαστήρια
 • Φορολογικά δικαστήρια

Η δικαιοδοσία επί διοικητικών υποθέσεων ανήκει στα περιφερειακά διοικητικά δικαστήρια (Tribunali Amministrativi Regionali ή TAR) και στο Συμβούλιο της Επικρατείας (Consiglio di Stato).

Η δικαιοδοσία επί ελεγκτικών θεμάτων ανήκει στο Ελεγκτικό Συνέδριο (Corte dei conti). Το γραφείο του γενικού εισαγγελέα του εδρεύει στο ίδιο δικαστήριο.

Η δικαιοδοσία επί φορολογικών θεμάτων ανήκει στις επαρχιακές φορολογικές επιτροπές και στις περιφερειακές φορολογικές επιτροπές.

Η δικαιοδοσία επί στρατιωτικών υποθέσεων ανήκει στα στρατιωτικά δικαστήρια, στα στρατιωτικά εφετεία, στα στρατιωτικά δικαστήρια επιτήρησης, στρατιωτικούς εισαγγελείς που εδρεύουν στα στρατιωτικά δικαστήρια, στρατιωτικούς γενικούς εισαγγελείς που εδρεύουν στα στρατιωτικά εφετεία και στον στρατιωτικό γενικό εισαγγελέα που εδρεύει στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο.

Η δικαιοδοσία επί τακτικών αστικών και ποινικών υποθέσεων ασκείται από τακτικούς δικαστικούς, δηλαδή δικαστές και δικαστικούς της εισαγγελίας, οι οποίοι ασκούν τα καθήκοντα των δικαστών και των ανακριτών αντίστοιχα.

Διοίκηση των δικαστηρίων

Το Σύνταγμα αναθέτει τη διοίκηση των δικαστηρίων στο υπουργείο Δικαιοσύνης, λόγω των ειδικών καθηκόντων, του ρόλου και της σχέσης του με το δικαιοδοτικό σύστημα.

Ύστερα από πολύ δύσκολο δημόσιο διαγωνισμό, οι δικαστικοί διορίζονται στα δικαστήρια σε ορισμένο τομέα αρμοδιότητας, βάσει της προσωπικής επιλογής τους. Δεν είναι δυνατόν να διορισθούν, να προαχθούν, να ανακληθούν, να μετατεθούν ή να τιμωρηθούν χωρίς διαβούλευση του Consiglio Superiore della Magistratura ή CSM (το ανώτατο συμβούλιο δικαστικών). Τους παρέχονται ειδικές εγγυήσεις προστασίας.

Όλα τα θέματα που αφορούν τους δικαστικούς πρέπει να αξιολογούνται από το CSM, το οποίο προστατεύει την ανεξαρτησία των δικαστικών και το καθεστώς τους.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Ιταλίας είναι επίσης πρόεδρος του CSM.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης εκτελεί τα διοικητικά και οργανωτικά καθήκοντά του σε δύο επίπεδα:

 • στις κεντρικές δομές (dipartimenti), κυρίως στη Ρώμη, και για ειδικούς τομείς αρμοδιότητας επίσης σε τοπικά τμήματα·
 • σε δικαστικά γραφεία, δικαιοδοτικά όργανα, δικαστήρια και ούτω καθεξής.

Η διοικητική λειτουργία είναι επίσης υπεύθυνη για το προσωπικό που διορίζεται σε δικαστικές υπηρεσίες.

Στην κορυφή των δικαστηρίων (ή των εισαγγελιών) υπάρχει:

 • ο επικεφαλής δικαστής, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τις δικαστικές λειτουργίες και έχει τον τελευταίο λόγο στις αποφάσεις του γραφείου·
 • ο διευθυντής του δικαστηρίου (dirigente), ο οποίο ασχολείται με την οργάνωση των δικαστικών υπηρεσιών για το κοινό και την παροχή εσωτερικής συνδρομής σε δικαστές και εισαγγελείς. Ο dirigente κατέχει την ανώτερη θέση μεταξύ των μελών του διοικητικού προσωπικού.

Είδη δικαστηρίων – σύντομη περιγραφή

Τα δικαστήρια οργανώνονται ως ακολούθως:

Πρώτος βαθμός

 • Ειρηνοδίκες (giudici di pace) – επίτιμοι (όχι επαγγελματίες) δικαστές. Εκδικάζουν ήσσονος σημασίας αστικές και ποινικές υποθέσεις
 • Πρωτοδικεία (tribunali) – εκδικάζουν τις σοβαρότερες υποθέσεις
 • Γραφείο επιτήρησης (ufficio di sorveglianza) – εξετάζει σε πρώτο βαθμό υποθέσεις ποινικής δικαιοσύνης (ζητήματα που αφορούν κρατουμένους, καταδίκες κ.λπ.)
 • Δικαστήρια ανηλίκων (tribunale per i minorenni)

Δεύτερος βαθμός

Για την άσκηση προσφυγής κατά της πρωτοβάθμιας απόφασης για πραγματικούς και νομικούς λόγους:

 • Εφετεία (corte d’appello)
 • Δικαστήριο επιτήρησης (tribunale di sorveglianza) – δευτεροβάθμια δικαστήρια (και, σε ορισμένα θέματα, πρωτοβάθμια) για υποθέσεις ποινικής δικαιοσύνης

Τρίτος βαθμός

Για προσφυγή για νομικούς λόγους στο ανώτατο επίπεδο:

 • Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο (corte di cassazione) – με γενική δικαιοδοσία, δικαστήριο τελευταίου βαθμού δικαιοδοσίας

Εντός των βασικών δικαστηρίων υπάρχουν επίσης ειδικά τμήματα. Τα κακουργιοδικεία (corti d’assise) συνεδριάζουν με δύο επαγγελματίες δικαστές και έξι ενόρκους. Οι ένορκοι επιλέγονται μεταξύ των πολιτών για σύντομη θητεία, για να συνεργασθούν και να εκπροσωπήσουν τους διάφορους τομείς της κοινωνίας. Τα δικαστήρια αυτά αποφασίζουν επί σοβαρών εγκλημάτων (ανθρωποκτονίες, σοβαρές επιθέσεις και άλλα παρόμοια).

Οι δικαστικοί που αναλαμβάνουν τα καθήκοντα του εισαγγελέα στις δίκες είναι:

 • Επικεφαλής εισαγγελείς πρωτοβάθμιων δικαστηρίων (procuratore della Repubblica presso il Tribunale) και οι αναπληρωτές τους (sostituti procuratori)
 • Επικεφαλής εισαγγελείς δευτεροβάθμιων δικαστηρίων (procuratore generale presso la Corte d’appello) και οι αναπληρωτές τους (sostituti procuratori generali)
 • Ο γενικός εισαγγελέας του ανώτατου ακυρωτικού δικαστηρίου (procuratore generale presso la Corte di cassazione) και οι αναπληρωτές του (sostituti procuratori generali)

Στην Ιταλία, τον ρόλο του εισαγγελέα αναλαμβάνουν τακτικοί δικαστές, οι οποίοι ασκούν τα καθήκοντά τους υπό την εποπτεία του επικεφαλής του γραφείου τους. Πρόκειται για ένα είδος ιεραρχίας η οποία ισχύει μόνον στις εισαγγελείς.

Ιεράρχηση των δικαστηρίων

Αστική δικαιοδοσία

Ποινική δικαιοδοσία

Δικαιοδοσία ανηλίκων

Ποινική δικαιοδοσία

Πρώτος βαθμός

Ειρηνοδίκης

Ειρηνοδίκης

Δικαστήριο ανηλίκων

Γραφείο επιτήρησης/Δικαστήριο επιτήρησης

Δεύτερος βαθμός

Πρωτοδικείο

Πρωτοδικείο

Ειδικό τμήμα του Εφετείου

Δικαστήριο επιτήρησης

Εφετείο

Εφετείο

Νομικοί λόγοι

Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο

Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο

Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο

Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο

Νομικές βάσεις δεδομένων

Ο δικτυακός τόπος του Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΥπουργείου Δικαιοσύνης της Ιταλίας περιέχει πληροφορίες σχετικά με τα δικαστήρια, το υπουργείο Δικαιοσύνης, τις αντίστοιχες αρμοδιότητες και τα στοιχεία επικοινωνίας των διάφορων γραφείων.

Ο δικτυακός τόπος του Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΑνώτατου Συμβουλίου Δικαστικών παρέχει πληροφορίες σχετικά με το δικαιοδοτικό σύστημα της Ιταλίας στα ιταλικά, στα αγγλικά και στα γαλλικά.

Η πρόσβαση και στους δύο δικτυακούς τόπους παρέχεται δωρεάν.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 24/02/2020

Συστήματα απονομής δικαιοσύνης στα κράτη μέλη - Κύπρος


Οργάνωση Δικαιοσύνης – Δικαστικά Σώματα

Διοίκηση δικαστηρίων

Μέχρι το 1960 η Κύπρος αποτελούσε αποικία της Μεγάλης Βρετανίας. Το νομικό σύστημα που καθιερώθηκε βασιζόταν σχεδόν εξ ολοκλήρου στο Αγγλικό νομικό σύστημα και η νομοθεσία υιοθετούσε τις αρχές του Κοινού Δικαίου και της Επιείκειας.

Το νομικό σύστημα που ισχύει μετά την εγκαθίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας διατηρεί την επίδραση του Αγγλικού νομικού συστήματος. Οι νόμοι που εφαρμόζουν τα Δικαστήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι:

 • Το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας
 • Οι νόμοι που διατηρήθηκαν σε ισχύ με βάση το άρθρο 188 του Συντάγματος
 • Οι αρχές του Κοινού Δικαίου και οι αρχές της Επιείκειας
 • Οι νόμοι που θεσπίζει η Βουλή των Αντιπροσώπων.
 • Δευτερογενής Νομοθεσία

Μετά την προσχώρηση της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004, το Σύνταγμα της Δημοκρατίας τροποποιήθηκε έτσι που να δοθεί υπέρτερη ισχύς στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο.

Είδη δικαστηρίων – σύντομη περιγραφή

Στην Κύπρο υπάρχουν δύο βαθμίδες Δικαστηρίων. Το Ανώτατο Δικαστήριο (Δευτεροβάθμιο) και διάφορα πρωτόδικα Δικαστήρια όπως φαίνεται παρακάτω:

 • ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ
 • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ
 • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
 • ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
 • ΚΑΚΟΥΡΓΙΟΔΙΚΕΙΑ
 • ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
 • ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΝ
 • ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
 • ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

Νομικές Τράπεζες Δεδομένων

Δεν υπάρχει ακόμα σε λειτουργία οποιαδήποτε επίσημη βάση δεδομένων νομικού περιεχομένου. Λειτουργούν κάποιες ιδιωτικές βάσεις νομικής πληροφόρησης κάποιες εκ των οποίων παρέχουν συνδρομητικές υπηρεσίες, ενώ άλλες παρέχουν δωρεάν πρόσβαση.

Οι πληροφορίες που περιέχονται είναι αποφάσεις δικαστηρίων, πρωτογενής και δευτερογενής νομοθεσία.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΑνώτατο Δικαστήριο Κύπρου


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 29/07/2020

Συστήματα απονομής δικαιοσύνης στα κράτη μέλη - Λεττονία

Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: λεττονικά

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζεται επισκόπηση του δικαστικού συστήματος της Λεττονίας.


Οργάνωση της δικαιοσύνης – συστήματα απονομής δικαιοσύνης

Παράλληλα με τη νομοθετική και την εκτελεστική εξουσία, η Λετονία διαθέτει ανεξάρτητη δικαστική εξουσία, αποτελούμενη από δικαστικό σύστημα τριών βαθμών. Το Σύνταγμα ορίζει ότι τη δικαστική εξουσία ασκούν επαρχιακά και δημοτικά δικαστήρια, περιφερειακά δικαστήρια, το Ανώτατο Δικαστήριο και το Συνταγματικό Δικαστήριο και, σε περίπτωση πολέμου ή έκτακτης ανάγκης, επίσης στρατοδικεία.

Διοίκηση των δικαστηρίων

Βάσει του Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρονόμου περί δικαστικής εξουσίας, η κύρια δημόσια αρχή η οποία είναι αρμόδια για τη διοίκηση των δικαστηρίων είναι το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης:

 1. εκδίδει εσωτερικούς κανονισμούς σχετικά με την οργάνωση του διοικητικού έργου των επαρχιακών και δημοτικών δικαστηρίων, των περιφερειακών δικαστηρίων και των υπηρεσιών κτηματολογίου
 2. ζητεί από τα επαρχιακά και τα δημοτικά δικαστήρια, τα περιφερειακά δικαστήρια και τις υπηρεσίες κτηματολογίου να του παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες για την εκτέλεση των καθηκόντων που του ανατίθενται βάσει νόμων και κανονισμών
 3. είναι υπεύθυνο για την οργανωτική διαχείριση των επαρχιακών και δημοτικών δικαστηρίων, των περιφερειακών δικαστηρίων  και των υπηρεσιών κτηματολογίου
 4. διενεργεί επιθεωρήσεις των επαρχιακών και δημοτικών δικαστηρίων, των περιφερειακών δικαστηρίων και των υπηρεσιών κτηματολογίου.

Η Διοίκηση των Δικαστηρίων (Tiesu administrācija) οργανώνει και διασφαλίζει την εκτέλεση του διοικητικού έργου των επαρχιακών και δημοτικών δικαστηρίων, των περιφερειακών δικαστηρίων και των υπηρεσιών κτηματολογίου. Υπάγεται στην αρμοδιότητα του υπουργού Δικαιοσύνης, ο οποίος ενεργεί μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Το Ανώτατο Δικαστήριο (Augstākā tiesa) δεν συνδέεται διοικητικά με επαρχιακά, δημοτικά ή περιφερειακά δικαστήρια. Το έργο του Ανωτάτου Δικαστηρίου οργανώνει ο Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Το Ανώτατο Δικαστήριο διαθέτει χωριστή διεύθυνση για την εκτέλεση διοικητικών καθηκόντων, τη Διοίκηση του Ανωτάτου Δικαστηρίου (Augstākās tiesas Administrācija).

Το Δικαστικό Συμβούλιο (Tieslietu padome) είναι συλλογικό όργανο που συμβάλλει στη διαμόρφωση της πολιτικής και της στρατηγικής του δικαστικού συστήματος και τη βελτίωση του τρόπου οργάνωσης των εργασιών του δικαστικού συστήματος.

Είδη δικαστηρίων: σύντομη περιγραφή και ιεραρχία

Τακτικά δικαστήρια: πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια

Τα επαρχιακά και τα δημοτικά δικαστήρια (rajonu (pilsētu) tiesas) είναι τα δικαστήρια που εκδικάζουν σε πρώτο βαθμό αστικές, ποινικές και διοικητικές υποθέσεις. Ένα επαρχιακό ή δημοτικό δικαστήριο μπορεί να διαθέτει διαρθρωτικές μονάδες, δηλαδή έδρες που βρίσκονται σε διάφορους τόπους εντός της δικαστικής περιφέρειας της οικείας επαρχίας ή πόλης. Τα επαρχιακά ή δημοτικά δικαστήρια μπορεί να διαθέτουν υπηρεσία κτηματολογίου. Η υπηρεσία κτηματολογίου διαχειρίζεται τα αρχεία του Κτηματολογίου (στα οποία καταγράφονται ακίνητα και τα σχετικά με αυτά δικαιώματα) και επιλαμβάνεται απαιτήσεων για μη αμφισβητούμενη εκτέλεση, διαταγών είσπραξης οφειλής και εγκρίσεων καταστάσεων πλειστηριασμών.

Τα περιφερειακά δικαστήρια (apgabaltiesas), ως δευτεροβάθμια δικαστήρια, εκδικάζουν αστικές, ποινικές και διοικητικές υποθέσεις με τριμελή σύνθεση από δικαστές επαρχιακών δικαστηρίων. Ένα περιφερειακό δικαστήριο μπορεί να διαθέτει διαρθρωτικές μονάδες, δηλαδή έδρες που βρίσκονται σε διάφορους τόπους εντός της δικαστικής περιφέρειας του οικείου περιφερειακού δικαστηρίου.

Σύμφωνα με τον Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρονόμο περί δικαστικής εξουσίας, τα στρατοδικεία μπορούν να λειτουργούν σε κατάσταση πολέμου ή έκτακτης ανάγκης. Βάσει τουΟ σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρονόμου περί στρατοδικείων, την εντολή έναρξης λειτουργίας στρατοδικείων δίνει ο υπουργός Δικαιοσύνης. Σε μια τέτοια περίπτωση, τίθενται σε λειτουργία ένα ή περισσότερα πρωτοβάθμια στρατοδικεία και ένα δευτεροβάθμιο στρατοδικείο.

Ανώτατο Δικαστήριο

Το Ανώτατο Δικαστήριο (Augstākā tiesa) περιλαμβάνει τη Γερουσία η οποία απαρτίζεται από τρία τμήματα (departamenti) (αστικών υποθέσεων, ποινικών υποθέσεων και διοικητικών υποθέσεων), και από δύο τμήματα (palātas) (αστικών υποθέσεων και ποινικών υποθέσεων). Το Ανώτατο Δικαστήριο λειτουργεί ως αναιρετικό δικαστήριο (kasācijas instance), εκτός αν νόμος άλλως ορίζει. Το Ανώτατο Δικαστήριο είχε δύο τμήματα (αστικών υποθέσεων και ποινικών υποθέσεων) έως τις 31 Δεκεμβρίου 2014, αλλά από την 1η Ιανουαρίου 2015 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016 έχει μόνο ένα τμήμα αστικών υποθέσεων.

Η ολομέλεια (plēnums) είναι η γενική συνέλευση των δικαστών του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Εξετάζει τρέχοντα ζητήματα ερμηνείας νομικών διατάξεων. Η ολομέλεια εκλέγει επίσης τα μέλη του Πειθαρχικού Δικαστηρίου (Disciplinārtiesa). Το Πειθαρχικό Δικαστήριο αποτελείται από έξι δικαστές από τα τμήματα του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Το Πειθαρχικό Δικαστήριο συγκαλείται για να ελέγξει τη νομιμότητα των αποφάσεων της δικαστικής πειθαρχικής επιτροπής (Tiesnešu disciplinārkolēģija). Προκειμένου να διασφαλίζεται ομοιόμορφη εφαρμογή της νομοθεσίας, τρέχοντα ζητήματα ερμηνείας νομικών διατάξεων μπορούν να εξετάζονται όχι μόνον από την ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου αλλά και από την ολομέλεια του οικείου τμήματος.

Το Συνταγματικό Δικαστήριο (Satversmes tiesa) είναι ανεξάρτητο δικαστικό όργανο το οποίο επιλαμβάνεται υποθέσεων συνταγματικότητας νόμων και άλλων νομικών πράξεων στο πλαίσιο της αρμοδιότητας που προβλέπεται για αυτό από το Σύνταγμα και τον νόμο για το Συνταγματικό Δικαστήριο. Επιλαμβάνεται επίσης άλλων υποθέσεων οι οποίες παραπέμπονται σε αυτό βάσει του νόμου για το Συνταγματικό Δικαστήριο.

Νομικές βάσεις δεδομένων

Η Λετονία διαθέτει τις ακόλουθες νομικές βάσεις δεδομένων:

 1. τον δικτυακό τόπο του Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΥπουργείου Δικαιοσύνης, ο οποίος περιέχει πληροφορίες για το σύστημα απονομής δικαιοσύνης και τα πρόσωπα που λειτουργούν εντός του συγκεκριμένου συστήματος (πιστοποιημένοι συμβολαιογράφοι και πιστοποιημένοι δικαστικοί επιμελητές), καθώς και συνδέσμους προς άλλους δικτυακούς τόπους σχετικούς με το δικαστικό σύστημα
 2. την εθνική πύλη της Λετονίας Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροLatvija.lv

Η πύλη «Latvija.lv» παρέχει πρόσβαση στους διαδικτυακούς πόρους των οργάνων της κεντρικής κυβέρνησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι πληροφορίες είναι ταξινομημένες θεματικά.

Από την ενότητα της πύλης με τίτλο «Ηλεκτρονικές υπηρεσίες» (E-pakalpojumi) δίνεται πρόσβαση σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται γενικά με τη χρήση ειδικής κεντρικής υποδομής. Η ενότητα αυτή περιέχει εικονικό χώρο εργασίας στον οποίο οι χρήστες μπορούν να ζητούν και να λαμβάνουν ηλεκτρονικές υπηρεσίες από την κεντρική κυβέρνηση και την τοπική αυτοδιοίκηση, να παρακολουθούν την πρόοδο στην παροχή των εν λόγω υπηρεσιών και να λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα της ηλεκτρονικής υπηρεσίας.

Η ενότητα αναζήτησης υπηρεσιών («Κατάλογος υπηρεσιών», Pakalpojumu katalogs) είναι το κεντρικό σημείο πρόσβασης στις υπηρεσίες της κεντρικής κυβέρνησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο «Κατάλογος υπηρεσιών» μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εξασφάλιση βασικών πληροφοριών σχετικά με υπηρεσίες της κεντρικής κυβέρνησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης, τις προϋποθέσεις αίτησης και λήψης των εν λόγω υπηρεσιών, το κόστος τους και την περιγραφή τους. Στις περιγραφές των ηλεκτρονικών υπηρεσιών περιέχονται σύνδεσμοι προς τον σχετικό πόρο (που μπορεί να είναι πληροφορία, δικτυακός τόπος, άμεσος σύνδεσμος ή ηλεκτρονική υπηρεσία). Οι χρήστες μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στις πληροφορίες είτε μέσω του καταλόγου, ο οποίος υποδιαιρείται σε ενότητες που αντιστοιχούν σε διάφορες καταστάσεις της καθημερινής ζωής, είτε χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες αναζήτησης που διαθέτει η πύλη. Επιφορτισμένα με τη συντήρηση του περιεχομένου του κεντρικού καταλόγου είναι τα κρατικά όργανα που παρέχουν τις υπηρεσίες.

Στόχος της εθνικής πύλης της Λετονίας Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροLatvija.lv, είναι να παρέχει πρόσβαση σε λετονούς και σε αλλοδαπούς πολίτες στους διαδικτυακούς πόρους των οργάνων της λετονικής κυβέρνησης και να λειτουργεί ως κεντρικό σημείο πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχουν διάφοροι φορείς.

Η πρόσβαση στην πύλη παρέχεται δωρεάν.

Σύνδεσμοι

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΠύλη των εθνικών δικαστηρίων, Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΑνώτατο Δικαστήριο, Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΣυνταγματικό Δικαστήριο, Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΔιοίκηση των Δικαστηρίων, Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΥπουργείο Δικαιοσύνης


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 15/06/2020

Συστήματα απονομής δικαιοσύνης στα κράτη μέλη - Λιθουανία

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση λιθουανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

Στην παρούσα ενότητα παρέχεται επισκόπηση των δικαστηρίων της Λιθουανίας.


Οργάνωση της δικαιοσύνης. Σύστημα απονομής δικαιοσύνης

Στη Λιθουανία υπάρχουν 56 τακτικά δικαστήρια και έξι ειδικευμένα (διοικητικά) δικαστήρια.

Διοίκηση των δικαστηρίων

Η Γενική Συνέλευση Δικαστών (Visuotinis teisėjų susirinkimas) είναι ο ανώτατος αυτόνομος φορέας της δικαστικής εξουσίας, στον οποίο συμμετέχουν όλοι οι δικαστές της Λιθουανίας.

Το Συμβούλιο των Δικαστηρίων (Teisėjų taryba) της Λιθουανίας είναι αυτόνομος εκτελεστικός δικαστικός φορέας, αποτελούμενος από 23 μέλη, ο οποίος διασφαλίζει την ανεξαρτησία των δικαστηρίων και των δικαστών.

Το Πειθαρχικό Δικαστήριο (Teisėjų garbės teismas) είναι αυτόνομος φορέας του δικαστικού συστήματος ο οποίος κρίνει πειθαρχικές υποθέσεις δικαστών και καταγγελίες δικαστών λόγω δυσφήμισης.

Η Εθνική Διοίκηση Δικαστηρίων (Nacionalinės teismų administracija) έχει ως καθήκον να διασφαλίζει ότι οι φορείς του δικαστικού συστήματος λειτουργούν αποτελεσματικά και συμβάλλει στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας των δικαστηρίων και των δικαστών, καθώς και στην οργανωτική αυτονομία των δικαστηρίων.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΑναζήτηση του αρμόδιου δικαστηρίου


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 22/12/2015

Συστήματα απονομής δικαιοσύνης στα κράτη μέλη - Λουξεµβούργο

Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: γαλλικά

Στη σελίδα αυτή μπορείτε να βρείτε συνοπτικές πληροφορίες για την οργάνωση των δικαστηρίων του Λουξεμβούργου.


Οργάνωση της δικαιοσύνης – σύστημα απονομής δικαιοσύνης

Το δικαστικό σύστημα του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου αποτελείται από τακτικά δικαστήρια και διοικητικά δικαστήρια. Στις δύο αυτές κατηγορίες δικαστηρίων προστίθεται το Συνταγματικό Δικαστήριο.

Δικαστήρια

Τα δικαστήρια είναι επιφορτισμένα βάσει του Συντάγματος να ασκούν τη δικαστική εξουσία και να εφαρμόζουν τα διατάγματα και τους κανονισμούς γενικής και τοπικής ισχύος μόνο στο βαθμό που είναι σύμφωνα με τους νόμους.

1. Τακτικά δικαστήρια

 • Το Ανώτατο Δικαστήριο

Στην κορυφή της ιεραρχίας της τακτικής δικαιοσύνης βρίσκεται το Ανώτατο Δικαστήριο που αποτελείται από Ακυρωτικό Δικαστήριο και Εφετείο, καθώς και από Γενική Εισαγγελία. Εδρεύει στο Λουξεμβούργο.

 • Πρωτοδικεία (Tribunaux d'Arrondissement)

Το Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου διαιρείται σε δύο δικαστικές περιφέρειες, κάθε μια από τις οποίες διαθέτει ένα Πρωτοδικείο που εδρεύει, το ένα στο Λουξεμβούργο και το άλλο στο Diekirch.

 • Ειρηνοδικεία

Υπάρχουν τρία Ειρηνοδικεία, από τα οποία ένα εδρεύει στο Λουξεμβούργο, ένα στο Esch-sur-Alzette (δικαστική περιφέρεια του Λουξεμβούργου) και ένα στο Diekirch (δικαστική περιφέρεια του Diekirch).

2. Ειδικά δικαστήρια

 • Ανώτατο Συμβούλιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Το Ανώτατο Συμβούλιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων αποτελείται από πρόεδρο, δύο παρέδρους που διορίζονται μεταξύ των δικαστών και δύο αντιπροσώπους του Εθνικού Ταμείου Υγείας (CNS).

 • Διαιτητικό Συμβούλιο

Το Διαιτητικό Συμβούλιο κοινωνικής ασφάλισης αποτελείται από πρόεδρο και δύο αντιπροσώπους του Εθνικού Ταμείου Υγείας (CNS).

Διοικητικά δικαστήρια

Το Διοικητικό Εφετείο

Το Διοικητικό Εφετείο απαρτίζεται από 5 δικαστές και αποτελείται από ένα Τμήμα με τριμελή σύνθεση.

Το Διοικητικό Πρωτοδικείο

Το Διοικητικό Πρωτοδικείο απαρτίζεται από 10 δικαστές και αποτελείται από τρία Τμήματα με τριμελή σύνθεση.

Νομικές βάσεις δεδομένων

Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για το Υπουργείο Δικαιοσύνης, τα νομικά επαγγέλματα, τη νομοθεσία, τα δικαστήρια, τις φυλακές, τις υπηρεσίες προς τους πολίτες, καθώς και έντυπα και επίκαιρες πληροφορίες στον δικτυακό τόπο του Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΥπουργείου Δικαιοσύνης.

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στη βάση δεδομένων ;

Ναι, η πρόσβαση στη βάση δεδομένων παρέχεται δωρεάν.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΔικτυακός τόπος Légilux

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΔικτυακή πύλη της Δικαιοσύνης

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΔιοικητικά δικαστήρια

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΥπουργείο Δικαιοσύνης

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΚυβέρνηση του Λουξεμβούργου


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 04/02/2015

Συστήματα απονομής δικαιοσύνης στα κράτη μέλη - Ουγγαρία

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ουγγρικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

Στην παρούσα ενότητα παρέχεται σύντομη επισκόπηση των δικαστηρίων της Ουγγαρίας.


Διοίκηση των δικαστηρίων

Ο Πρόεδρος της Εθνικής Δικαστικής Υπηρεσίας

Η κεντρική διοίκηση των δικαστηρίων έχει ανατεθεί στον Πρόεδρο της Εθνικής Δικαστικής Υπηρεσίας, ο οποίος επικουρείται από τον Γενικό Αντιπρόεδρο και τους υπόλοιπους Αντιπροέδρους, καθώς και από το προσωπικό του Συμβουλίου. Το διοικητικό έργο του Προέδρου εποπτεύεται από την Εθνική Δικαστική Υπηρεσία. Ο Πρόεδρος της Υπηρεσίας είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία και για την αποτελεσματικότητα της κεντρικής διοίκησης, καθώς και για την εκτέλεση των καθηκόντων της κατά τρόπο συμβατό με τη συνταγματική αρχή της δικαστικής ανεξαρτησίας, εντός του πλαισίου που προβλέπει ο νόμος. Κατά την άσκηση των διοικητικών εξουσιών του, ο Πρόεδρος της Εθνικής Δικαστικής Υπηρεσίας εκδίδει αποφάσεις, κανονισμούς και συστάσεις.

Ο Πρόεδρος της Εθνικής Δικαστικής Υπηρεσίας εκλέγεται με πλειοψηφία δύο τρίτων των μελών του ουγγρικού Κοινοβουλίου, μετά από πρόταση του Προέδρου της Δημοκρατίας. Πρόεδρος της Εθνικής Δικαστικής Υπηρεσίας μπορεί να εκλεγεί μόνο δικαστής.

Το Εθνικό Δικαστικό Συμβούλιο

Το Εθνικό Δικαστικό Συμβούλιο είναι το όργανο που εποπτεύει την κεντρική διοίκηση των δικαστηρίων. Το Συμβούλιο εδρεύει στη Βουδαπέστη και αποτελείται από 15 μέλη. Μέλος του είναι ο Πρόεδρος του Kúria (Ανωτάτου Δικαστηρίου), ενώ τα υπόλοιπα 14 μέλη εκλέγονται με απλή πλειοψηφία σε μυστική ψηφοφορία αντιπροσωπευτικού οργάνου των δικαστών. Κατά την πρώτη συνεδρίαση του οργάνου, οι αντιπρόσωποι δικαστές εκλέγουν έναν δικαστή εφετείου, πέντε δικαστές πρωτοδικείων, επτά νομαρχιακών δικαστηρίων και έναν δικαστή εργατοδικείου (τα νομαρχιακά δικαστήρια, τα διοικητικά δικαστήρια και τα εργατοδικεία θα αρχίσουν να λειτουργούν την 1η Ιανουαρίου 2013.)

Οργάνωση των δικαστηρίων

Στην Ουγγαρία, η δικαιοσύνη απονέμεται από τα εξής είδη δικαστηρίων:

 • Kúria (το ανώτατο δικαστήριο της Ουγγαρίας)·
 • περιφερειακά εφετείαítélőtáblák» στα ουγγρικά·
 • πρωτοδικείαtörvényszékek» στα ουγγρικά)·
 • νομαρχιακά δικαστήριαjárásbíróságok» στα ουγγρικά) και
 • διοικητικά δικαστήρια και εργατοδικεία.

Η κατά τόπον αρμοδιότητα των δικαστηρίων αντιστοιχεί γενικά στις διοικητικές υποδιαιρέσεις. Το όνομα του δικαστηρίου υποδηλώνει τον τόπο της έδρας του.

Λαϊκά μέλη δικαστηρίων (nem hivatásos bíró) είναι δυνατόν να συμμετέχουν σε δίκες ως πάρεδροι σε ορισμένες υποθέσεις και υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπει ο νόμος, αλλά μόνον οι επαγγελματίες δικαστές μπορούν να συγκροτούν τα μονομελή δικαστήρια (egyesbíró) ή να προεδρεύουν σε συμβούλια (tanácselnök).

Οι επαγγελματίες δικαστές διορίζονται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και μπορούν να απαλλαγούν από τα καθήκοντά τους μόνο για τους λόγους και με τις διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος. Οι δικαστές είναι ανεξάρτητοι και υπόκεινται μόνο στον νόμο. Δεν μπορούν να είναι μέλη πολιτικών κομμάτων ή να συμμετέχουν σε πολιτικές δραστηριότητες.

Ιεράρχηση των δικαστηρίων

Νομαρχιακά δικαστήρια, διοικητικά δικαστήρια και εργατοδικεία

Τα νομαρχιακά δικαστήρια, τα διοικητικά δικαστήρια και τα εργατοδικεία εκδικάζουν υποθέσεις σε πρώτο βαθμό. (Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2012, οι υποθέσεις εκδικάζονται σε πρώτο βαθμό από τα ειρηνοδικεία και τα εργατοδικεία.)

Τα διοικητικά δικαστήρια και τα εργατοδικεία εκδικάζουν υποθέσεις που αφορούν τον δικαστικό έλεγχο διοικητικών αποφάσεων ή σχέσεις εργασίας και άλλες ανάλογες σχέσεις (καθώς και άλλες υποθέσεις τις οποίες προβλέπει ο νόμος).

Στα νομαρχιακά δικαστήρια, τα διοικητικά δικαστήρια και τα εργατοδικεία είναι δυνατόν να συγκροτηθούν τμήματα για την εκδίκαση συγκεκριμένων τύπων υποθέσεων.

Πρωτοδικεία

Τα πρωτοδικεία εκδικάζουν υποθέσεις σε πρώτο βαθμό, στις περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος, καθώς και εφέσεις κατά αποφάσεων των ειρηνοδικείων και των εργατοδικείων πριν τις 31 Δεκεμβρίου 2012 ή των νομαρχιακών δικαστηρίων, των διοικητικών δικαστηρίων και των εργατοδικείων μετά την 1η Ιανουαρίου 2013.

Τα πρωτοδικεία λειτουργούν υπό μορφή συμβουλίων (tanács), τμημάτων και πολυμελών συνθέσεων που εκδικάζουν ποινικές, αστικές, οικονομικές, διοικητικές και εργατικές υποθέσεις (kollégium). Οι διάφορες συνθέσεις μπορούν επίσης να ενεργούν συλλογικά.

Ειδικές υποθέσεις εκδικάζονται από στρατοδικεία (katonai tanács) σε προκαθορισμένα πρωτοδικεία, με συγκεκριμένη δικαιοδοσία.

Περιφερειακά Εφετεία

Τα περιφερειακά εφετεία εδρεύουν στις πόλεις Debrecen, Szeged, Βουδαπέστη, Győr και Pécs. Τα δικαστήρια αυτά εκδικάζουν εφέσεις κατά αποφάσεων των ειρηνοδικείων και των πρωτοδικείων, πριν τις 31 Δεκεμβρίου 2012, ή των νομαρχιακών δικαστηρίων και των πρωτοδικείων, μετά την 1η Ιανουαρίου 2013, στις περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος, καθώς και άλλες υποθέσεις που υπάγονται στη δικαιοδοσία τους βάσει του νόμου. Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2012, οι εφέσεις σε διοικητικές υποθέσεις εκδικάζονται από το Εφετείο Βουδαπέστης.

Τα περιφερειακά εφετεία λειτουργούν υπό τη μορφή συμβουλίων και πολυμελών συνθέσεων που εκδικάζουν ποινικές και αστικές υποθέσεις. Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2012, το Εφετείο Βουδαπέστης διαθέτει επίσης διοικητικό τμήμα.

Κατά τόπον αρμοδιότητα

 • Περιφερειακό Εφετείο Szeged: νομοί Csongrád, Bács-Kiskun και Békés·
 • Περιφερειακό Εφετείο Pécs: νομοί Baranya, Somogy, Tolna και Zala·
 • Περιφερειακό Εφετείο Debrecen: νομοί Hajdú-Bihar, Borsod-Abaúj-Zemplén, Jász-Nagykun-Szolnok και Szabolcs-Szatmár-Bereg·
 • Περιφερειακό Εφετείο Győr: νομοί Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas και Zala·
 • Περιφερειακό Εφετείο Βουδαπέστης: νομοί Βουδαπέστης, Fejér, Heves, Pest και Nográd.

Kúria (Ανώτατο Δικαστήριο)

Το Kúria είναι ο ανώτατος δικαστικός οργανισμός της Ουγγαρίας και εδρεύει στη Βουδαπέστη. Εξασφαλίζει την ενιαία εφαρμογή του νόμου από τα δικαστήρια και, για τον σκοπό αυτό, εκδίδει αποφάσεις εναρμόνισης της νομοθεσίας, που είναι δεσμευτικές για όλα τα δικαστήρια.

Ο Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου εκλέγεται από το Ουγγρικό Κοινοβούλιο με πλειοψηφία δύο τρίτων των μελών του, μετά από πρόταση του Προέδρου της Δημοκρατίας. Πρέπει οπωσδήποτε να είναι δικαστής. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας διορίζει τους Αντιπροέδρους του Ανωτάτου Δικαστηρίου, μετά από πρόταση του Προέδρου του.

Το Kúria (Ανώτατο Δικαστήριο)

 • εκδικάζει εφέσεις κατά των αποφάσεων που εκδίδουν τα πρωτοδικεία και τα περιφερειακά εφετεία (στις περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος)·
 • εκδικάζει αιτήσεις αναίρεσης (felülvizsgálati kérelem
 • εκδίδει αποφάσεις εναρμόνισης της νομοθεσίας (jogegységi határozat) δεσμευτικές για όλα τα δικαστήρια·
 • αναλύει τη νομολογία που διαμορφώνεται με αμετάκλητες αποφάσεις, ελέγχει και εποπτεύει τη γενική πρακτική των δικαστηρίων·
 • εκδίδει δικαστικές αποφάσεις και νομικές γνωμοδοτήσεις·
 • εκδίδει αποφάσεις σχετικά με τη ασυμβατότητα διαταγμάτων των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης με άλλους νόμους και την ακύρωση των διαταγμάτων αυτών·
 • εκδίδει αποφάσεις με τις οποίες κρίνεται ότι μια αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της να θεσπίσει νομοθεσία την οποία προβλέπει ο νόμος και
 • εκδικάζει άλλες υποθέσεις που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του.

Το Ανώτατο Δικαστήριο αποτελείται από τα συμβούλια εκδίκασης και εναρμόνισης (ítélkező és jogegységi tanács), συμβούλια που ασχολούνται με την τοπική αυτοδιοίκηση και την έκδοση τοπικών γνωμοδοτήσεων, καθώς και από πολυμελείς συνθέσεις που εκδικάζουν ποινικές, αστικές, διοικητικές και εργατικές υποθέσεις (kollégium) και από τμήματα αρμόδια για την ανάλυση της νομολογίας.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 17/11/2015

Συστήματα απονομής δικαιοσύνης στα κράτη μέλη - Μάλτα

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζεται επισκόπηση του δικαστικού συστήματος της Μάλτας.


Οργάνωση της δικαιοσύνης – συστήματα απονομής δικαιοσύνης

Το δικαστικό σύστημα της Μάλτας είναι κατ' ουσίαν ένα σύστημα δύο επιπέδων, το οποίο περιλαμβάνει ένα πρωτοβάθμιο δικαστήριο, στο οποίο προεδρεύει ένας δικαστής ανώτερου δικαστηρίου (judge) ή ένας δικαστής κατώτερου δικαστηρίου (magistrate), και ένα Εφετείο (Court of Appeal). Το Εφετείο, στην ανώτερη δικαιοδοσία του, απαρτίζεται από τρεις δικαστές ανώτερου δικαστηρίου και εκδικάζει προσφυγές κατά αποφάσεων του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου στο οποίο προεδρεύει δικαστής ανώτερου δικαστηρίου. Το Εφετείο, στην κατώτερη δικαιοδοσία του προεδρεύεται από έναν δικαστή ανώτερου δικαστηρίου και εκδικάζει προσφυγές κατά αποφάσεων του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου στο οποίο προεδρεύει δικαστής κατώτερου δικαστηρίου. Υπάρχουν επίσης διάφορα δικαστήρια (tribunals) τα οποία εκδικάζουν υποθέσεις από συγκεκριμένους τομείς του δικαίου και έχουν διαφορετικούς βαθμούς αρμοδιότητας. Σχεδόν όλες οι εφέσεις κατά αποφάσεων που λαμβάνονται από οποιοδήποτε από τα δικαστήρια αυτά εξετάζονται από το Εφετείο στο κατώτερο τμήμα του, ενώ άλλες από το Εφετείο στο ανώτερο τμήμα του.

Ο γενικός διευθυντής (δικαστηρίων), ο οποίος διορίζεται από τον πρωθυπουργό, είναι υπεύθυνος για τη διοίκηση των δικαστηρίων. Επικουρείται από τον γραμματέα των αστικών δικαστηρίων, τον γραμματέα των ποινικών δικαστηρίων, τον γραμματέα των δικαστηρίων του Γκόζο και τον διευθυντή (υποστηρικτικές υπηρεσίες).

Ο γενικός διευθυντής (δικαστηρίων) είναι αρμόδιος για τη διαχείριση και τη διοίκηση του τμήματος δικαστηρίων, συμπεριλαμβανομένων των γραμματειών, των αρχείων και άλλων υπηρεσιών είναι επίσης επικεφαλής του τμήματος δικαστηρίων. Όλοι οι εκτελεστικοί δικαστικοί υπάλληλοι που ασκούν τα καθήκοντά τους στο τμήμα δικαστηρίων λαμβάνουν εντολές από τον γενικό διευθυντή (δικαστηρίων) και είναι υπόλογοι σε αυτόν.

Είδη δικαστηρίων – σύντομη περιγραφή

Σύντομη περιγραφή κάθε δικαστηρίου παρέχεται στον πίνακα που ακολουθεί.

Ιεράρχηση των δικαστηρίων

Εφετείο (Court of Appeal)

Δευτεροβάθμιο δικαστήριο

Κατ’ έφεση

Το Εφετείο εκδικάζει εφέσεις κατά αποφάσεων αστικών δικαστηρίων τόσο ανώτερης όσο και κατώτερης δικαιοδοσίας.

(i) Το δικαστήριο εκδικάζει εφέσεις κατά αποφάσεων του Πρώτου Τμήματος του Αστικού Δικαστηρίου (First Hall of the Civil Court) και του Οικογενειακού Τμήματος του Αστικού Δικαστηρίου.

(ii) Εφέσεις κατά αποφάσεων του Court of Magistrates στην αστική δικαιοδοσία του, του Δικαστηρίου Μικροδιαφορών (Small Claims Tribunal) και των διοικητικών δικαστηρίων εκδικάζονται επίσης από το παρόν δικαστήριο.

(i) Αποτελείται από τρεις ανώτερους δικαστές.

(ii) Αποτελείται από έναν ανώτερο δικαστή.

Ποινικό Εφετείο (Court of Criminal Appeal)

Δευτεροβάθμιο δικαστήριο

Κατ’ έφεση

Το δικαστήριο αυτό, στην ανώτερη δικαιοδοσία του, εκδικάζει εφέσεις προσώπων που καταδικάσθηκαν από το Ποινικό Δικαστήριο (Criminal Court).

Στην κατώτερη δικαιοδοσία του, εκδικάζει εφέσεις σε υποθέσεις που κρίθηκαν από το Court of Magistrates το οποίο συνεδρίασε ως ποινικό δικαστήριο.

Αποτελείται από τρεις ανώτερους δικαστές

Αποτελείται από έναν ανώτερο δικαστή

Ποινικό Δικαστήριο (Criminal Court).

Πρωτοβάθμιο δικαστήριο

Το δικαστήριο αυτό συνεδριάζει ως ποινικό δικαστήριο και εκδικάζει ποινικές υποθέσεις που υπερβαίνουν την αρμοδιότητα του Court of Magistrates.

Προεδρεύει ένας ανώτερος δικαστής, ο οποίος δύναται να εκδικάζει την υπόθεση με εννεαμελές σώμα ενόρκων

Το Αστικό Δικαστήριο (Civil Court):

Πρώτο Τμήμα (First Hall of the Civil Court)

Τμήμα εκούσιας δικαιοδοσίας (Civil Court, Voluntary Jurisdiction Section)

Οικογενειακό Τμήμα (Civil Court, Family Section)

Πρωτοβάθμιο δικαστήριο

Το Πρώτο Τμήμα το Αστικού Δικαστηρίου εκδικάζει τις υποθέσεις αστικής ή/και εμπορικής φύσης που υπερβαίνουν τη δικαιοδοσία του Court of Magistrates. Εκδικάζει επίσης υποθέσεις που σχετίζονται με παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών που προστατεύονται από το Σύνταγμα και από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών.

Το Αστικό Δικαστήριο (Τμήμα εκούσιας δικαιοδοσίας) είναι δικαστήριο εκούσιας δικαιοδοσίας, το οποίο είναι αρμόδιο για την απαγόρευση ή την κήρυξη της ανικανότητας προσώπων με ψυχικά νοσήματα, τον ορισμό επιτρόπων για τα εν λόγω πρόσωπα, την κίνηση της διαδικασίας κληρονομικής διαδοχής και την επιβεβαίωση των εκτελεστών της διαθήκης. Είναι επίσης ο θεματοφύλακας μυστικών διαθηκών.

Το Οικογενειακό Τμήμα εκδικάζει όλες τις υποθέσεις που αφορούν οικογενειακά ζητήματα, όπως ακύρωση γάμου, χωρισμό, διαζύγιο, διατροφή και επιμέλεια των τέκνων.

Προεδρεύει ένας ανώτερος δικαστής

Προεδρεύει ένας ανώτερος δικαστής

Προεδρεύει ένας ανώτερος δικαστής

Court of Magistrates

Πρωτοβάθμιο δικαστήριο

Στον αστικό τομέα, τα Court of Magistrates έχουν μόνον κατώτερη πρωτοβάθμια δικαιοδοσία, η οποία γενικά περιορίζεται σε απαιτήσεις αξίας έως 15 000 ευρώ.

Στον ποινικό τομέα, το δικαστήριο διαθέτει διττή δικαιοδοσία: δικαιοδοσία ποινικού δικαστηρίου για υποθέσεις που υπάγονται στη δικαιοδοσία του, και δικαιοδοσία ανακριτικού δικαστηρίου για εγκλήματα που υπάγονται στη δικαιοδοσία του Ποινικού Δικαστηρίου.

(i) Δικαιοδοσία ποινικού δικαστηρίου – το συγκεκριμένο δικαστήριο είναι αρμόδιο για την εκδίκαση όλων των υποθέσεων που σχετίζονται με αδικήματα τα οποία τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης έως 6 μηνών.

(ii) Δικαιοδοσία ανακριτικού δικαστηρίου – το συγκεκριμένο δικαστήριο διεξάγει την προκαταρκτική εξέταση σε κακουργήματα και διαβιβάζει τη σχετική δικογραφία στον γενικό εισαγγελέα. Εάν δεν ασκηθεί ένσταση από τον κατηγορούμενο, ο γενικός εισαγγελέας μπορεί να αναπέμψει υποθέσεις που τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης έως δέκα ετών στο Court of Magistrates προκειμένου να εξετάσει την υπόθεση και να λάβει τη σχετική απόφαση.

Προεδρεύει ένας κατώτερος δικαστής

Court of Magistrates του Gozo)

Πρωτοβάθμιο δικαστήριο

Στον αστικό τομέα, το Court of Magistrates του Gozo διαθέτει διττή δικαιοδοσία:

μια κατώτερη δικαιοδοσία ανάλογη εκείνης που ασκεί το αντίστοιχο δικαστήριο στη Μάλτα, και μια ανώτερη δικαιοδοσία, με την ίδια αρμοδιότητα όπως αυτή του Πρώτου Τμήματος του Αστικού Δικαστηρίου, πλην της συνταγματικής δικαιοδοσίας του, και αυτή του Τμήματος εκούσιας δικαιοδοσίας του Αστικού Δικαστηρίου.

Στον ποινικό τομέα, το Court of Magistrates του Gozo έχει την ίδια αρμοδιότητα όπως το Court of Magistrates όταν συνεδριάζει ως ποινικό και ως ανακριτικό δικαστήριο.

Προεδρεύει ένας κατώτερος δικαστής

Δικαστήριο ανηλίκων (Juvenile Court)

Πρωτοβάθμιο δικαστήριο

Το Δικαστήριο ανηλίκων εκδικάζει κατηγορίες και άλλες υποθέσεις που αφορούν ανηλίκους κάτω των 16 ετών και μπορεί επίσης να εκδώσει διαταγές επιμέλειας.

Προεδρεύει ένας κατώτερος δικαστής επικουρούμενος από δύο μέλη

Δικαστήριο μικροδιαφορών (Small Claims Tribunal)

Πρωτοβάθμιο δικαστήριο

Το δικαστήριο αυτό εκδικάζει συνοπτικά, βάσει των αρχών της ευθυδικίας και του δικαίου, διαφορές των οποίων η αξία δεν υπερβαίνει τα 5 000 ευρώ.

Προεδρεύει ένας adjudicator (κριτής)

Νομικές βάσεις δεδομένων

Ο επίσημος δικτυακός τόπος του Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΥπουργείου Δικαιοσύνης, Πολιτισμού και Τοπικής Αυτοδιοίκησης προσφέρει διάφορες διαδικτυακές υπηρεσίες. Ο δικτυακός τόπος, ο οποίος διατίθεται στα μαλτέζικα και στα αγγλικά, περιέχει πληροφορίες σχετικά με το υπουργείο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καθώς και σχετικά με τα δικαστήρια, το δικαστικό σύστημα και το δικαστικό σώμα, το γραφείο του γενικού εισαγγελέα, δικαστικές υπηρεσίες και νομικές υπηρεσίες.

Στη συνέχεια παρέχονται ορισμένοι σύνδεσμοι προς τις διάφορες δικαστικές και νομικές υπηρεσίες που διατίθενται:

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΥπουργείο Δικαιοσύνης, Πολιτισμού και Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΔικαστικές υπηρεσίες

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΔικαστικές υπηρεσίες - Sentenzi Online

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΔικαστικές υπηρεσίες - Δικαστικές διαδικασίες

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΔικαστικές υπηρεσίες - Χρήση αιθουσών δικαστηρίων

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΔικαστικές υπηρεσίες – Στατιστικά στοιχεία

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΔικαστικές υπηρεσίες - Δικαστικοί πλειστηριασμοί

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΔικαστικές υπηρεσίες - Έντυπα για αστικές υποθέσεις (στα μαλτέζικα)

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΔικαστικοί πραγματογνώμονες

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΝομικές υπηρεσίες (Νομοθεσία της Μάλτας)


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 22/12/2016

Συστήματα απονομής δικαιοσύνης στα κράτη μέλη - Κάτω Χώρες

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ολλανδικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

Στην παρούσα ενότητα γίνεται επισκόπηση του δικαστικού συστήματος των Κάτω Χωρών.


Οργάνωση της Δικαιοσύνης - συστήματα απονομής δικαιοσύνης

Διοίκηση των δικαστηρίων

Το Συμβούλιο του Δικαστικού σώματος αποτελεί τμήμα του δικαστικού συστήματος, πλην όμως δεν απονέμει δικαιοσύνη. Έχει αναλάβει ορισμένες αρμοδιότητες του Υπουργείου Δικαιοσύνης, κυρίως επιχειρησιακού χαρακτήρα, όπως κατάρτιση προϋπολογισμού για τα επιμέρους δικαστήρια, εποπτεία της οικονομικής διαχείρισης, πολιτική στελέχωσης, ΤΠΕ και κτιριακών εγκαταστάσεων. Το Συμβούλιο επικουρεί τα δικαστήρια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους στους ανωτέρω τομείς. Επίσης, έχει την ευθύνη για την αναβάθμιση της ποιότητας της δικαιοσύνης και υποβάλλει συστάσεις επί νέων νόμων οι οποίοι επηρεάζουν τον τρόπο απονομής της δικαιοσύνης. Επιπλέον, το Συμβούλιο εκπροσωπεί τη δικαστική εξουσία ενώπιον των πολιτών και των πολιτικών.

Τα καθήκοντα του Συμβουλίου σχετίζονται με ζητήματα λειτουργίας των δικαστηρίων (με την ευρύτερη δυνατή έννοια), με θέματα χρηματοδότησης και με την ποιοτική διάσταση της απονομής δικαιοσύνης.

Το Συμβούλιο διαδραματίζει καίριο ρόλο όσον αφορά την κατάρτιση, την εκτέλεση και τον έλεγχο του προϋπολογισμού του δικαστικού συστήματος. Το σύστημα κατάρτισης του προϋπολογισμού των επιμέρους δικαστηρίων βασίζεται σε ένα σύστημα μέτρησης του φόρτου εργασίας, το οποίο εφαρμόζει το Συμβούλιο. Το Συμβούλιο ενθαρρύνει και εποπτεύει την ανάπτυξη διαδικασιών για την καθημερινή διαχείριση της λειτουργίας των δικαστηρίων, ειδικότερα σε θέματα πολιτικής στελέχωσης, κτιριακών εγκαταστάσεων, ΤΠΕ και εξωτερικών υποθέσεων. Το Συμβούλιο διαθέτει ένα ευρύ πεδίο επισήμων αρμοδιοτήτων οι οποίες του επιτρέπουν να επιτελεί τα ανωτέρω καθήκοντα, π.χ. έχει δικαίωμα να εκδίδει δεσμευτικές γενικές οδηγίες σε θέματα επιχειρησιακής πολιτικής, αν και προτιμά να ασκεί το εν λόγω δικαίωμα το δυνατόν λιγότερο.

Το Συμβούλιο είναι αρμόδιο για την πρόσληψη, επιλογή και εκπαίδευση δικαστικών επιμελητών και υπαλλήλων. Ασκεί τα καθήκοντά του στους εν λόγω τομείς σε στενή συνεργασία με τα συμβούλια των δικαστηρίων και έχει σημαίνοντα λόγο στον διορισμό των μελών των συμβουλίων των δικαστηρίων.

Όσον αφορά την ποιότητα της δικαιοσύνης, καθήκον του Συμβουλίου είναι η προαγωγή της ενιαίας εφαρμογής του νόμου και η αναβάθμιση της ποιότητας των δικαστικών αποφάσεων. Το Συμβούλιο δεν διαθέτει υποχρεωτική αρμοδιότητα σε θέματα σύμπτωσης περιεχομένου δικαστικών αποφάσεων.

Το Συμβούλιο έχει επίσης γενικό συμβουλευτικό καθήκον. Υποβάλλει συστάσεις προς την κυβέρνηση σχετικά με νέους νόμους οι οποίοι έχουν αντίκτυπο στο δικαστικό σύστημα. Η διαδικασία αυτή λαμβάνει χώρα σε συνεχή διαβούλευση με τα μέλη των συμβουλίων των δικαστηρίων.

Παρότι το Συμβούλιο διαθέτει επίσημες αρμοδιότητες, η σχέση μεταξύ Συμβουλίου και δικαστηρίων δεν πρέπει να γίνεται αντιληπτή ως ιεραρχική. Ύψιστη αποστολή του Συμβουλίου είναι να επικουρεί τα δικαστήρια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Για να διασφαλίζεται η ορθή εκτέλεση των διαφόρων καθηκόντων, το Συμβούλιο διαβουλεύεται σε τακτική βάση με προέδρους δικαστηρίων, διευθυντές διοικητικών υπηρεσιών, τμηματάρχες και το Συμβούλιο Αντιπροσώπων (ένα συμβουλευτικό όργανο που απαρτίζεται από εκπροσώπους δικαστηρίων).

Είδη δικαστηρίωνσύντομη περιγραφή

Πρωτοδικεία

Οι Κάτω Χώρες διαιρούνται σε 11 περιφέρειες, καθεμία εκ των οποίων διαθέτει δικό της πρωτοβάθμιο δικαστήριο. Κάθε δικαστήριο διαθέτει περισσότερες της μίας έδρες ειρηνοδικείων. Τα πρωτοδικεία περιλαμβάνουν μέχρι πέντε τμήματα, στα οποία περιλαμβάνεται οπωσδήποτε διοικητικό τμήμα, αστικό τμήμα, ποινικό τμήμα και τοπικό τμήμα (ειρηνοδικείο). Οι υποθέσεις οικογενειακού δικαίου καθώς και οι υποθέσεις που αφορούν ανήλικους εκδικάζονται συνήθως από χωριστό τμήμα, ενίοτε δε και οι υποθέσεις που εμπίπτουν στο δίκαιο αλλοδαπών. Το συμβούλιο του δικαστηρίου έχει την απόλυτη ευχέρεια να αποφασίσει επ’ αυτού.

Τμήματα

Περιφερειακό (ειρηνοδικείο)

Ο μέσος πολίτης μπορεί σχετικά εύκολα να προσφύγει στο ειρηνοδικείο, υπό την έννοια ότι έχει δικαίωμα να παρίσταται και να ενεργεί χωρίς απαραιτήτως να έχει δικηγόρο. Στην αρμοδιότητα του ειρηνοδικείου υπάγονται αστικές διαφορές από σύμβαση μίσθωσης, σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης, σύμβαση εργασίας και όλες οι διαφορές η αξία του αντικειμένου των οποίων δεν υπερβαίνει τα 25.000 ευρώ.

Όσον αφορά ποινικές υποθέσεις, στην αρμοδιότητα του ειρηνοδικείου υπάγονται μόνον πταίσματα. Το ειρηνοδικείο συνήθως εκδικάζει υποθέσεις στις οποίες προτείνεται συμβιβασμός από τις αστυνομικές ή τις εισαγγελικές αρχές. Εφόσον ο κατηγορούμενος αρνηθεί τον συμβιβασμό, η υπόθεση εκδικάζεται ενώπιον του ειρηνοδικείου. Συνήθως ο ειρηνοδίκης ανακοινώνει προφορικά την απόφαση κατά τη λήξη της ακροαματικής διαδικασίας.

Ποινικό

Στην αρμοδιότητα του ποινικού τμήματος υπάγονται όλες οι ποινικές υποθέσεις οι οποίες δεν υπάγονται στο ειρηνοδικείο. Οι εν λόγω υποθέσεις εκδικάζονται είτε από μονομελές είτε από πολυμελές (τριμελές) δικαστήριο. Τα πολυμελή δικαστήρια δικάζουν πιο πολύπλοκες υποθέσεις, καθώς και κάθε υπόθεση για την οποία ο εισαγγελέας ζητά να επιβληθεί ποινή φυλάκισης που υπερβαίνει το ένα έτος.

Πολιτικό / οικογενειακό

Στην αρμοδιότητα του πολιτικού τμήματος υπάγονται όλες οι υποθέσεις οι οποίες δεν υπάγονται ρητά στην αρμοδιότητα του ειρηνοδικείου. Οι περισσότερες υποθέσεις εκδικάζονται από μονομελές δικαστήριο, αν και υπάρχει επίσης τριμελές δικαστήριο το οποίο εκδικάζει πιο πολύπλοκες υποθέσεις. Αρκετά πρωτοδικεία διαθέτουν χωριστό τμήμα για υποθέσεις οικογενειακού δικαίου και υποθέσεις που αφορούν ανήλικους, εφόσον ο αριθμός των εν λόγω υποθέσεων είναι μεγάλος.

Διοικητικό

Με ελάχιστες εξαιρέσεις, οι διοικητικές διαφορές εκδικάζονται από το πρωτοδικείο. Σε πολλές περιπτώσεις, πριν από την ακρόαση ενώπιον του διοικητικού τμήματος, προηγείται διαδικασία υποβολής ενστάσεων μερίμνη των διοικητικών αρχών. Οι υποθέσεις αυτές συνήθως εκδικάζονται από μονομελές δικαστήριο, παρότι και σε αυτή την περίπτωση ενδέχεται να οριστεί τριμελές δικαστήριο σε πιο πολύπλοκες υποθέσεις ή υποθέσεις που αφορούν θεμελιώδους σημασίας ζητήματα. Εφόσον κάποιο πρωτοδικείο δεν διαθέτει χωριστό τμήμα για την εκδίκαση υποθέσεων που εμπίπτουν στο δίκαιο αλλοδαπών, οι εν λόγω υποθέσεις εκδικάζονται από το διοικητικό τμήμα ή συμβούλιο αυτού. Οι αποφάσεις σε υποθέσεις δημοσιοϋπαλληλικού δικαίου και σε ασφαλιστικές υποθέσεις εφεσιβάλλονται ενώπιον ειδικού εφετείου (Κεντρικό Εφετείο), ενώ στην πλειονότητα των λοιπών υποθέσεων ενώπιον του Τμήματος Διοικητικής Δικαιοδοσίας του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Εφετεία

Οι 11 περιφέρειες πρωτοβάθμιων δικαστηρίων διαιρούνται σε τέσσερις περιφέρειες που υπάγονται στην τοπική αρμοδιότητα των εφετείων: Χάγης και Άμστερνταμ, Arnhem-Leeuwarden και 's-Hertogenbosch. Στο εφετείο εκδικάζονται οι εφέσεις κατά των αποφάσεων των πρωτοδικείων σε ποινικές και αστικές υποθέσεις. Το εφετείο επανεξετάζει τα πραγματικά περιστατικά και καταλήγει στα δικά του συμπεράσματα. Η απόφαση του εφετείου συνήθως προσβάλλεται με αίτηση αναίρεσης ενώπιον του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου των Κάτω Χωρών. Πέραν των αστικών και ποινικών υποθέσεων, το εφετείο εκδικάζει και όλες τις εφέσεις κατά των αποφάσεων σε φορολογικές υποθέσεις, υπό την ιδιότητα του διοικητικού δικαστηρίου.

Ειδικά δικαστήρια

Το Κεντρικό Εφετείο είναι ένα δευτεροβάθμιο δικαστήριο το οποίο δραστηριοποιείται κυρίως στα νομικά πεδία των ασφαλιστικών υποθέσεων και των υποθέσεων που εμπίπτουν στο δημοσιοϋπαλληλικό δίκαιο. Στα εν λόγω πεδία συνιστά την ύψιστη δικαστική αρχή. Το Κεντρικό Εφετείο εδρεύει στην Ουτρέχτη.

Το Εφετείο Εμπορικών και Βιομηχανικών Υποθέσεων είναι ένα ειδικό διοικητικό δικαστήριο το οποίο εκδικάζει διαφορές που εμπίπτουν στο πεδίο του κοινωνικού/οικονομικού διοικητικού δικαίου. Εξάλλου, εκδικάζει και προσφυγές κατά συγκεκριμένων νομοθετικών πράξεων, όπως ο νόμος περί ανταγωνισμού και ο νόμος περί τηλεπικοινωνιών. Το Εφετείο Εμπορικών και Βιομηχανικών Υποθέσεων εδρεύει στη Χάγη.

Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο

Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο των Κάτω Χωρών, το οποίο εδρεύει στη Χάγη, ελέγχει τη νομική ορθότητα απόφασης που εκδόθηκε από κατώτερο δικαστήριο. Στο στάδιο αυτό δεν αμφισβητούνται πλέον τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης τα οποία διαπιστώθηκαν από το κατώτερο δικαστήριο. Η αναίρεση, επομένως, επιτελεί σημαντική λειτουργία ως προς την προώθηση της ενιαίας εφαρμογής του νόμου.

Νομικές βάσεις δεδομένων

Πληροφορίες παρέχονται στον δικτυακό τόπο του Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροδικαστικού συστήματος των Κάτω Χωρών.

Η νομολογία διατίθεται σε Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρονομική βάση δεδομένων.

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων;

Ναι, η πρόσβαση παρέχεται δωρεάν.

Σύνδεσμοι

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΔικαστικό σώμα των Κάτω Χωρών


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 07/03/2016

Συστήματα απονομής δικαιοσύνης στα κράτη μέλη - Αυστρία

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γερμανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

Η παρούσα ενότητα της δικτυακής πύλης παρέχει επισκόπηση των δικαστηρίων της Αυστρίας.


Οργάνωση της δικαιοσύνης – συστήματα απονομής δικαιοσύνης

Παράλληλα με τη νομοθετική και εκτελεστική εξουσία, η δικαστική εξουσία αποτελεί τον τρίτο πυλώνα διακυβέρνησης στο πλαίσιο του κράτους δικαίου. Βάσει του αυστριακού ομοσπονδιακού συντάγματος τα τακτικά δικαστήρια υπάγονται στο ομοσπονδιακό επίπεδο. Σε όλα τα επίπεδα, το δικαστικό σύστημα υπάρχει χωριστά από το διοικητικό σύστημα. Υπάρχουν επίσης τομείς της δικαιοσύνης που διοικούνται από ανεξάρτητα δικαστήρια τα οποία υπόκεινται σε ειδικούς κανόνες.

Το δικαστικό σύστημα της Αυστρίας περιλαμβάνει, εκτός από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, τα τακτικά δικαστήρια, τις εισαγγελίες, τις φυλακές (ιδρύματα για την εκτέλεση των ποινών και δικαστικές φυλακές) και τις υπηρεσίες του συστήματος αναστολών, οι οποίες κατά το μεγαλύτερο μέρος τους παρέχονται από ιδιωτικές οργανώσεις.

 1. Τα τακτικά δικαστήρια (ordentliche Gerichte) είναι κρατικά θεσμικά όργανα τα οποία αποφαίνονται επί αγωγών του αστικού δικαίου και ποινικών διαδικασιών στο πλαίσιο τυπικής διαδικασίας. Συστήνονται βάσει του νόμου και αποτελούνται από ανεξάρτητους και αμερόληπτους δικαστές, οι οποίοι είναι ισόβιοι, δεν μετατίθενται και δεσμεύονται μόνον από τον νόμο.
 2. Οι εισαγγελίες (Staatsanwaltschaften) είναι ειδικά όργανα τα οποία υφίστανται χωριστά από τα δικαστήρια. Ειδικότερα, διαφυλάσσουν το δημόσιο συμφέρον κατά την απονομή της ποινικής δικαιοσύνης αναλαμβάνοντας την προκαταρκτική διαδικασία, την απαγγελία κατηγοριών και ασκώντας τη δίωξη στις ποινικές διαδικασίες. Θεωρούνται μέρη του συστήματος των τακτικών δικαστηρίων.
 3. Οι φυλακές έχουν αρμοδιότητα για την εκτέλεση των ποινών φυλάκισης και άλλων διαταγών κράτησης.
 4. Οι υπηρεσίες αναστολών αποτελούν επίσης μέρος του δικαστικού συστήματος. Ασχολούνται με τα άτομα που έχουν καταδικασθεί σε ποινές υπό όρους και τους αποφυλακισθέντες με αναστολή. Κατά το μεγαλύτερο μέρος τους, τα καθήκοντα αυτά έχουν ανατεθεί σε ιδιωτικές οργανώσεις, οι οποίες τελούν, ωστόσο, υπό την εποπτεία του ομοσπονδιακού Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Ο ομοσπονδιακός Υπουργός Δικαιοσύνης είναι επικεφαλής των δικαστικών υπηρεσιών. Το ομοσπονδιακό Υπουργείο Δικαιοσύνης είναι ένα από τα ανώτατα διοικητικά όργανα του ομοσπονδιακού κράτους. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης είναι μέλος της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και υπεύθυνος για την πολιτική διαχείριση, τον συντονισμό και τη γενική εποπτεία όλων των δικαστικών και συναφών υπηρεσιών.

Εκτός από τα τακτικά δικαστήρια υπάρχει επίσης το Συνταγματικό Δικαστήριο (Verfassungsgerichtshof), το Ανώτερο Διοικητικό Δικαστήριο (Verwaltungsgerichtshof) και από την 1η Ιανουαρίου 2014 τα διοικητικά δικαστήρια. Στο ομοσπονδιακό επίπεδο υπάρχει το Ομοσπονδιακό Διοικητικό Δικαστήριο (Bundesverwaltungsgericht) και το Ομοσπονδιακό Οικονομικό Δικαστήριο (Bundesfinanzgericht), τα οποία έχουν την έδρα τους στη Βιέννη, αλλά συνεδριάζουν επίσης και σε άλλες πόλεις. Σε κάθε κρατίδιο υπάρχει περιφερειακό διοικητικό δικαστήριο (Landesverwaltungsgericht). Τα διοικητικά δικαστήρια δεν εμπίπτουν στο πεδίο ευθύνης του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Τα τακτικά δικαστήρια μπορούν να οργανώνονται σε διάφορα επίπεδα

 • τοπικά δικαστήρια (Bezirksgerichte),
 • περιφερειακά δικαστήρια (Landesgerichte), τα οποία είναι επίσης γνωστά ως δικαστήρια πρώτου βαθμού (Gerichtshöfe erster Instanz),
 • ανώτερα περιφερειακά δικαστήρια (Oberlandsgerichte), τα οποία είναι επίσης γνωστά ως δικαστήρια δευτέρου βαθμού (Gerichtshöfe zweiter Instanz) και
 • το Ανώτατο Δικαστήριο (Oberster Gerichtshof).

Νομικές βάσεις δεδομένων

Η πύλη της Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΑυστριακής Δικαιοσύνης παρέχει γενικές πληροφορίες σχετικά με το αυστριακό δικαστικό σύστημα.

Η πρόσβαση στη νομική βάση δεδομένων παρέχεται δωρεάν;

Ναι, η πρόσβαση στην πύλη της Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΑυστριακής Δικαιοσύνης είναι δωρεάν.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 29/08/2018

Συστήματα απονομής δικαιοσύνης στα κράτη μέλη - Πολωνία

Στο κεφάλαιο αυτό μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για το δικαστικό σύστημα της Πολωνίας.


Οργάνωση της Δικαιοσύνης – συστήματα απονομής δικαιοσύνης

Το κεφάλαιο VIII του πολωνικού Συντάγματος περιέχει διατάξεις για τα τακτικά και τα ειδικά δικαστήρια και απαριθμεί τις αρχές που είναι αρμόδιες για την απονομή της δικαιοσύνης στην Πολωνία, και συγκεκριμένα για:

 • το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο (Sąd Najwyższy)
 • τα τακτικά δικαστήρια (sądy powszechne)
 • τα διοικητικά δικαστήρια (sądy administracyjne)
 • τα στρατιωτικά δικαστήρια (sądy wojskowe).

Διοίκηση των δικαστηρίων

Είδη δικαστηρίων – σύντομη περιγραφή

Το σύστημα των τακτικών δικαστηρίων περιλαμβάνει τα εφετεία (sądy apelacyjne), τα πρωτοδικεία (sądy okręgowe) και τα περιφερειακά δικαστήρια (sądy rejonowe). Τα δικαστήρια αυτά κρίνουν, μεταξύ άλλων, υποθέσεις ποινικού, αστικού, οικογενειακού δικαίου και δικαίου ανηλίκων, εμπορικού δικαίου, εργατικού δικαίου και δικαίου κοινωνικών ασφαλίσεων – εκτός από υποθέσεις για τις οποίες είναι αρμόδια άλλα ειδικά δικαστήρια (π.χ. τα στρατιωτικά). Τα τακτικά δικαστήρια τηρούν επίσης τα κτηματολόγια και τα μητρώα υποθηκών, καθώς και το μητρώο ενεχύρων, το εθνικό δικαστικό μητρώο και το εθνικό ποινικό μητρώο.

Το σύστημα των διοικητικών δικαστηρίων περιλαμβάνει το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο (Naczelny Sąd Administracyjny) και τα περιφερειακά διοικητικά δικαστήρια – ένα ανά περιφέρεια (wojewódzkie sądy administracyjne).

Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο (Sąd Najwyższy) είναι η ανώτατη δικαστική αρχή της Πολωνίας. Ασκεί δικαστική εποπτεία επί των αποφάσεων όλων των άλλων δικαστηρίων εξασφαλίζοντας τη συνεκτικότητα της ερμηνείας των νόμων και της δικαστικής πρακτικής. Το Ανώτατο Δικαστήριο δεν είναι τακτικό δικαστήριο.

Στο πολωνικό νομικό σύστημα, το Συνταγματικό Δικαστήριο (Trybunał Konstytucyjny) δεν θεωρείται τακτικό δικαστήριο. Το Συνταγματικό Δικαστήριο αποφαίνεται σχετικά με:

 • τη συνταγματικότητα της εθνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμφωνιών
 • τη συμμόρφωση της εθνικής νομοθεσίας με διεθνείς συμφωνίες, οι οποίες είναι απαραίτητο να κυρώνονται πριν από την έγκρισή τους από το Κοινοβούλιο
 • τη συνταγματικότητα των κανονισμών που εκδίδουν τα όργανα της κεντρικής διοίκησης, των κυρωθεισών διεθνών συμφωνιών και των νομοθετικών πράξεων
 • τη συνταγματικότητα των σκοπών και των δραστηριοτήτων των πολιτικών κομμάτων
 • συνταγματικές προσφυγές.

Το Ειδικό Δικαστήριο της Επικρατείας (Trybunał Stanu) εκδικάζει υποθέσεις στις οποίες πρόσωπα που κατέχουν (ή κατείχαν) τις υψηλότερες κρατικές θέσεις κατηγορούνται για παράβαση του Συντάγματος ή άλλων νομοθετικών πράξεων.

Ιεράρχηση των δικαστηρίων

 • Τοπικά δικαστήρια (sądy rejonowe) – γενικά εκδικάζουν υποθέσεις σε πρώτο βαθμό
 • Πρωτοδικεία (sądy okręgowe) – εκδικάζουν υποθέσεις σε δεύτερο ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, πρώτο βαθμό
 • Εφετεία (sądy apelacyjne) – εκδικάζουν υποθέσεις σε δεύτερο βαθμό
 • Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο – η ανώτατη δικαστική αρχή.

Νομικές βάσεις δεδομένων

Μπορείτε να βρείτε συνδέσμους για πληροφορίες σχετικά με όλα τα τακτικά δικαστήρια, τις ιστοσελίδες τους και τον τρόπο επικοινωνίας με αυτά (διευθύνσεις, αριθμούς τηλεφώνου, ηλεκτρονικές διευθύνσεις κ.λπ.) στην ιστοσελίδα του Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροπολωνικού Υπουργείου Δικαιοσύνης (πληροφορίες για τα δικαστήρια).


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 10/12/2012

Συστήματα απονομής δικαιοσύνης στα κράτη μέλη - Πορτογαλία

Στην παρούσα ενότητα παρέχεται επισκόπηση του δικαστικού συστήματος στην Πορτογαλία.


Δικαστήρια - Γενικές αρχές

Το πορτογαλικό Σύνταγμα, στα άρθρα 202 και επόμενα, καθορίζει τις αρχές στις οποίες στηρίζεται η απονομή της δικαιοσύνης και η λειτουργία των δικαστηρίων στην Πορτογαλία. Τα δικαστήρια είναι κυρίαρχα όργανα αρμόδια για την απονομή δικαιοσύνης εξ ονόματος του λαού. Το έργο τους συνίσταται στη διασφάλιση της υπεράσπισης των εννόμων δικαιωμάτων και συμφερόντων των πολιτών, την καταστολή των παραβιάσεων της δημοκρατικής νομιμότητας και τον διακανονισμό των συγκρούσεων δημοσίων και ιδιωτικών συμφερόντων.

Τα δικαστήρια είναι ανεξάρτητα και υπόκεινται μόνο στο νόμο. Οι αποφάσεις των δικαστηρίων είναι δεσμευτικές για όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και υπερισχύουν των αποφάσεων κάθε άλλης αρχής.

Οι συνεδριάσεις των δικαστηρίων είναι δημόσιες, εκτός αν το ίδιο το δικαστήριο αποφασίσει άλλως με αιτιολογημένη γραπτή εντολή για την εξασφάλιση και τη διαφύλαξη της αξιοπρέπειας των προσώπων και των χρηστών ηθών ή για την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του δικαστηρίου.

Οργάνωση της δικαιοσύνης — το δικαστικό σύστημα

Σύμφωνα με τα άρθρα 209 και επόμενα του Συντάγματος, στην Πορτογαλία διακρίνονται δύο κατηγορίες δικαστηρίων: τα πολιτικά δικαστήρια και τα διοικητικά δικαστήρια. Προβλέπονται επίσης το Συνταγματικό Δικαστήριο («Tribunal Constitucional»), το Ελεγκτικό Συνέδριο («Tribunal de contas»), τα διαιτητικά δικαστήρια («Tribunais arbitrais») και τα ειρηνοδικεία («Julgados de Paz»).

Στον αστικό τομέα, τα τακτικά δικαστήρια με αστική και ποινική δικαιοδοσία είναι οργανωμένα σε τρεις βαθμίδες, κατά φθίνουσα σειρά από ιεραρχική άποψη και από άποψη ευρύτητας κατά τόπον αρμοδιότητας, τα οποία είναι: Το Ανώτατο Δικαστήριο («Supremo Tribunal de Justiça», με αρμοδιότητα που καλύπτει το σύνολο της επικράτειας), τα Εφετεία («Tribunais da Relação»), ένα ανά δικαστική περιφέρεια και δύο στη δικαστική περιφέρεια του Porto) και τα Πρωτοδικεία («Tribunais de comarca», πρωτοβάθμια δικαστήρια).

Τα πρωτοβάθμια δικαστήρια διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες, ανάλογα με το περιεχόμενο της αγωγής και την αξία του αντικειμένου της διαφοράς: Δικαστήρια με γενική αρμοδιότητα, δικαστήρια με εξειδικευμένη αρμοδιότητα (ποινικές υποθέσεις, υποθέσεις οικογενειακού δικαίου, ανήλικοι, εργατικό δίκαιο, εμπορικές υποθέσεις, ναυτιλιακές υποθέσεις και εκτέλεση των ποινών) ή με ειδική αρμοδιότητα (αστικές, ποινικές ή μικτές υποθέσεις ειδικές έδρες για την εκδίκαση αστικών ή ποινικών υποθέσεων ειδικές έδρες για την εκδίκαση υποθέσεων ήσσονος σημασίας).

Στα διοικητικά δικαστήρια περιλαμβάνονται τα πρωτοβάθμια διοικητικά και φορολογικά δικαστήρια, τα κεντρικά διοικητικά δικαστήρια (Βορρά και Νότου) και το Ανώτατο διοικητικό δικαστήριο («Supremo Tribunal Administrativo», με αρμοδιότητα που καλύπτει το σύνολο της επικράτειας).

Οι συγκρούσεις δικαιοδοσίας μεταξύ των δικαστηρίων επιλύονται από το «Tribunal de Conflitos», σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.

Είδη δικαστηρίων – σύντομη περιγραφή

Στο πορτογαλικό δικαστικό σύστημα περιλαμβάνονται οι ακόλουθες κατηγορίες δικαστηρίων:

 • το Συνταγματικό Δικαστήριο («Tribunal Constitucional»), βασική αρμοδιότητα του οποίου είναι να ελέγχει τη συνταγματικότητα ή τη νομιμότητα νόμων και κανόνων, καθώς και τη συνταγματικότητα παραλείψεων νομοθέτησης
 • το Ελεγκτικό Συνέδριο («Tribunal de Contas») το οποίο είναι το ανώτατο όργανο με αρμοδιότητα τον έλεγχο της νομιμότητας των δημόσιων δαπανών κα των λογαριασμών που του υποβάλλονται σύμφωνα με το νόμο
 • τα τακτικά δικαστήρια («Tribunais Judiciais») τα οποία διαθέτουν γενική αρμοδιότητα για την εκδίκαση αστικών και ποινικών υποθέσεων και η δικαιοδοσία τους εκτείνεται σε όλες τις υποθέσεις που δεν εμπίπτουν στη δικαιοδοσία άλλων δικαστηρίων. Σε αυτά περιλαμβάνεται το Ανώτατο Δικαστήριο («Supremo Tribunal de Justiça»), τα τακτικά δικαστήρια δεύτερου βαθμού (κατά κανόνα, τα εφετεία) και τα τακτικά δικαστήρια πρώτου βαθμού (κατά κανόνα, τα πρωτοδικεία)
 • τα διοικητικά και φορολογικά δικαστήρια («Tribunais Administrativos e Fiscais»), τα οποία εκδικάζουν διοικητικές και φορολογικές διαφορές. Σε αυτά περιλαμβάνεται το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο («Supremo Tribunal Administrativo»), τα κεντρικά διοικητικά δικαστήρια («tribunais centrais administrativos»), τα περιφερειακά διοικητικά δικαστήρια («tribunais administrativos de círculo») και τα φορολογικά δικαστήρια («tribunais tributaries»)
 • τα Ειρηνοδικεία, με ειδικά χαρακτηριστικά , τα οποία είναι αρμόδια για την εκδίκαση αστικών υποθέσεων στις οποίες το επίδικο ποσό δεν υπερβαίνει τις 15 000 ευρώ
 • σε περίοδο πολέμου, μπορούν επίσης να συστήνονται στρατιωτικά δικαστήρια.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροTribunal Constitucional

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροTribunal de Contas

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροSupremo Tribunal de Justiça

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροTribunal da Relação de Lisboa

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροTribunal da Relação do Porto

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροTribunal da Relação de Coimbra

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροTribunal da Relação de Guimarães

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροSupremo Tribunal Administrativo

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροTribunal Central Administrativo do Sul


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 13/09/2020

Συστήματα απονομής δικαιοσύνης στα κράτη μέλη - Ρουμανία

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζεται επισκόπηση των δικαστηρίων της Ρουμανίας.


Οργάνωση της δικαιοσύνης- σύστημα απονομής δικαιοσύνης

Οι αρχές, η δομή και η οργάνωση του συστήματος απονομής δικαιοσύνης στη Ρουμανία θεσπίζονται στο Σύνταγμα της Ρουμανίας και στον νόμο αριθ. 304/2004 περί οργάνωσης της δικαιοσύνης.

Το δικαστικό σύστημα περιλαμβάνει τα ακόλουθα δικαστήρια:

 • το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο
 • τα Εφετεία
 • τα Πρωτοδικεία
 • τα Ειδικά Δκαστήρια
 • τα Ειρηνοδικεία και
 • τα Στρατιωτικά Δικαστήρια.

Ιεράρχηση των δικαστηρίων

Το Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΑνώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο είναι το ανώτατο δικαστήριο στη Ρουμανία. Διασφαλίζει τη συνεκτική ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου από τα άλλα δικαστήρια.

 • Στη δικαιοδοσία των 15 Εφετείων υπάγονται Πρωτοδικεία και Ειδικά Δικαστήρια.
 • Τα 42 Πρωτοδικεία είναι οργανωμένα σε επίπεδο κομητείας και στο Βουκουρέστι, και είναι εγκαταστημένα κατά κανόνα στη σημαντικότερη πόλη κάθε κομητείας.
 • Τα 4 Ειδικά Δικαστήρια λειτουργούν ως χωριστά δικαστήρια για υποθέσεις ανηλίκων και οικογενειακές υποθέσεις (1), καθώς και για εμπορικές υποθέσεις (3).
 • Στη δικαιοδοσία των Πρωτοδικείων υπάγονται 176 Ειρηνοδικεία.

Είδη δικαστηρίων – σύντομη περιγραφή

Αρκετά δικαστήρια ασκούν τη δικαιοδοτική τους δραστηριότητα υπό τη δικαιοδοσία καθενός από τα 42 Πρωτοδικεία.

Τα 176 λειτουργούντα δικαστήρια είναι οργανωμένα σε επίπεδο νομού και στις δημοτικές περιφέρειες του Βουκουρεστίου.

Επικεφαλής κάθε δικαστηρίου είναι ο πρόεδρος, ο οποίος διαθέτει διαχειριστικές αρμοδιότητες. Επικεφαλής των ειδικών τμημάτων του δικαστηρίου είναι ο πρόεδρος τμήματος. Σε κάθε δικαστήριο, μια αρμόδια επιτροπή αποφασίζει για τα γενικά ζητήματα που αφορούν τη διαχείριση του δικαστηρίου.

Τα Στρατιωτικά Δικαστήρια είναι οργανωμένα σε 4 Στρατοδικεία, στο Περιφερειακό Στρατοδικείο του Βουκουρεστίου και στο Στρατιωτικό Εφετείο του Βουκουρεστίου. Κάθε Στρατοδικείο έχει καθεστώς στρατιωτικής μονάδας.

 • Το Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΑνώτατο Δικαστικό Συμβούλιο είναι το όργανο που, σύμφωνα με το Σύνταγμα, διασφαλίζει την ανεξαρτησία της δικαστικής αρχής. Επιπλέον, διασφαλίζει την τήρηση του νόμου και των κριτηρίων ικανότητας και επαγγελματικής δεοντολογίας κατά την άσκηση του επαγγέλματος του δικαστή και του εισαγγελέα.
 • Το Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΥπουργείο Δικαιοσύνης συμβάλλει στην καλή λειτουργία του δικαστικού συστήματος, διασφαλίζει ότι η δικαιοσύνη λειτουργεί άρτια ως δημόσια υπηρεσία και προασπίζεται την έννομη τάξη και τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των πολιτών.

Νομικές βάσεις δεδομένων

Οι ακόλουθες νομικές βάσεις δεδομένων είναι διαθέσιμες επιγραμμικά:

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στη βάση δεδομένων;

Ναι, η πρόσβαση στη βάση δεδομένων παρέχεται δωρεάν.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΟργάνωση της Δικαιοσύνης – Ρουμανία

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΑναζήτηση αρμόδιων δικαστηρίων


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 10/02/2016

Συστήματα απονομής δικαιοσύνης στα κράτη μέλη - Σλοβενία

Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: σλοβενικά

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται ανασκόπηση του δικαστικού συστήματος της Σλοβενίας.


Οργάνωση της Δικαιοσύνης – συστήματα απονομής δικαιοσύνης

Όλα τα δικαστήρια της Δημοκρατίας της Σλοβενίας είναι τακτικά δικαστήρια και λειτουργούν σύμφωνα με τις αρχές της συνταγματικότητας, της ανεξαρτησίας και του κράτους δικαίου.

Είδη δικαστηρίων – σύντομη περιγραφή

Το ενοποιημένο σύστημα δικαστηρίων αποτελείται από δικαστήρια γενικής και ειδικής δικαιοδοσίας.

 • Τα δικαστήρια γενικής δικαιοδοσίας περιλαμβάνουν 44 ειρηνοδικεία (τοπικά δικαστήρια), 11 πρωτοδικεία (περιφερειακά δικαστήρια), 4 εφετεία (ανώτερα δικαστήρια) και το Ανώτατο Δικαστήριο
 • Τα ειδικά δικαστήρια περιλαμβάνουν 3 εργατοδικεία, 1 δικαστήριο κοινωνικών ασφαλίσεων και ένα Ανώτερο Εργατοδικείο και Δικαστήριο Κοινωνικών Ασφαλίσεων (τα οποία εκδικάζουν εργατικές και ασφαλιστικές διαφορές), καθώς και το διοικητικό δικαστήριο, το οποίο παρέχει έννομη προστασία σε διοικητικές υποθέσεις και επέχει θέση ανώτερου δικαστηρίου.

Ειδική θέση στο σύστημα απονομής της δικαιοσύνης κατέχει η εισαγγελία, η οποία είναι ανεξάρτητη κρατική αρχή, αλλά αποτελεί και τμήμα της εκτελεστικής εξουσίας. Ο Γενικός Εισαγγελέας της Επικρατείας διορίζεται από την Εθνοσυνέλευση.

Το Συνταγματικό Δικαστήριο είναι η ανώτατη δικαστική αρχή αρμόδια για την προάσπιση της συνταγματικότητας, της νομιμότητας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών. Έχει την εξουσία να εμποδίζει τις πράξεις της νομοθετικής εξουσίας καταργώντας νόμο ή μέρος νόμου.

Οι δικαστές του Συνταγματικού Δικαστηρίου διορίζονται από την Εθνοσυνέλευση μετά από πρόταση του Προέδρου της Δημοκρατίας.Έχει εννέα μέλη που εκλέγονται για θητεία εννέα ετών, χωρίς δυνατότητα ανανέωσης. Κανένα κρατικό όργανο δεν έχει την εξουσία να παρεμβαίνει στο έργο ή στις αποφάσεις των δικαστών του Συνταγματικού, των ειδικών και των τακτικών δικαστηρίων.

Νομικές βάσεις δεδομένων

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τα σλοβενικά δικαστήρια στον

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροεπίσημο δικτυακό τόπο του Ανώτατου Δικαστηρίου της Δημοκρατίας της Σλοβενίας.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΔικαστικά όργανα


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 02/11/2016

Συστήματα απονομής δικαιοσύνης στα κράτη μέλη - Σλοβακία

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση σλοβακικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

Το τμήμα αυτό περιλαμβάνει επισκόπηση του δικαστικού συστήματος στη Σλοβενία.


1.       Οργάνωση τις Δικαιοσυνης – δικαστικά συστήματα

Απονομή δικαιοσύνης

Η δικαιοσύνη στη Σλοβακία απονέμεται από τα τακτικά δικαστήρια και από το Συνταγματικό Δικαστήριο της Σλοβακικής Δημοκρατίας.

Η δικαστική εξουσία ασκείται από ανεξάρτητα και αμερόληπτα δικαστήρια. Σε όλα τα επίπεδα η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη από όλα τα υπόλοιπα κρατικά όργανα.

Οι πρόεδροι των δικαστηρίων είναι αρμόδιοι για την άσκηση της δικαιοσύνης.

1.1.1. Διοίκηση των δικαστηρίων

Αρμόδιο για τα δικαστήρια στη Σλοβακία είναι, σύμφωνα με τη νομοθεσία, το σλοβακικό Υπουργείο Δικαιοσύνης της Σλοβακικής Δημοκρατίας και ο Πρόεδρος του δικαστηρίου, ο οποίος εκπροσωπεί επίσης το δικαστήριο. Ένα δικαστήριο διοικείται επίσης από τον διοικητικό διευθυντή του δικαστηρίου, υπό τους όρους που προβλέπει η νομοθεσία.

1.2.            Είδη δικαστηρίων – σύντομη περιγραφή

Το σύστημα τακτικής δικαιοσύνης

 • πρωτοδικεία (τοπικά δικαστήρια, okresné súdy, 54)
 • περιφερειακά δικαστήρια (krajské súdy, 8)
 • Ανώτατο Δικαστήριο της Σλοβακικής Δημοκρατίας (Najvyšší súd Slovenskej republiky)
 • Ειδικό Ποινικό Δικαστήριο (Špecializovaný trestný súd)

1.3.            Δικαστική ιεραρχία

Βάσει του νόμου αριθ. 757/2004 περί δικαστηρίων και για την τροποποίηση ορισμένων νόμων και ειδικών νομικών πράξεων:

 1. Τα πρωτοδικεία αποφαίνονται σε πρώτο βαθμό επί αστικών και ποινικών υποθέσεων, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από τους δικονομικούς κανόνες.
 2. Τα πρωτοδικεία αποφαίνονται επί υποθέσεων που αφορούν την εκλογική διαδικασία, εφόσον προβλέπεται κάτι τέτοιο από ειδικό νόμο.
 3. Τα περιφερειακά δικαστήρια αποφαίνονται σε δεύτερο βαθμό επί αστικών και ποινικών υποθέσεων, οι οποίες έχουν κριθεί σε πρώτο βαθμό από πρωτοδικεία.
 4. Οι διατάξεις της δικονομίας ορίζουν τις αστικές και ποινικές υποθέσεις στις οποίες τα περιφερειακά δικαστήρια αποφαίνονται ως πρωτοβάθμια δικαστήρια.
 5. Τα περιφερειακά δικαστήρια αποφαίνονται σε πρώτο βαθμό επί διοικητικών υποθέσεων, εκτός εάν ειδικός νόμος προβλέπει διαφορετικά.
 6. Τα περιφερειακά δικαστήρια αποφαίνονται σε άλλες υποθέσεις, εφόσον κάτι τέτοιο προβλέπεται από ειδικούς νόμους (νόμος αριθ. 166/2003 σχετικά με την προστασία της ιδιωτικής ζωής κατά της μη εξουσιοδοτημένης χρήσης εξοπλισμού τεχνολογίας πληροφοριών και σχετικά με την τροποποίηση ορισμένων πράξεων - νόμος περί προστασίας έναντι της παρακολούθησης).
 7. Το Ανώτατο Δικαστήριο αποφαίνεται επί:
 • τακτικών ενδίκων μέσων κατά αποφάσεων περιφερειακών δικαστηρίων και του ειδικού ποινικού δικαστηρίου, εφόσον αυτό προβλέπεται από τις διατάξεις της δικονομίας,
 • έκτακτων ενδίκων μέσων κατά αποφάσεων πρωτοδικείων, περιφερειακών δικαστηρίων, του ειδικού ποινικού δικαστηρίου και του Ανωτάτου Δικαστηρίου,
 • διαφορών δικαιοδοσίας μεταξύ δικαστηρίων και δημόσιων αρχών,
 • της αφαίρεσης και της ανάθεσης μιας υπόθεσης σε δικαστήριο άλλο από εκείνο που είναι κανονικά αρμόδιο, εφόσον αυτό προβλέπεται από τις διατάξεις της δικονομίας,
 • άλλων υποθέσεων, όταν αυτό προβλέπεται από τον νόμο ή διεθνή συνθήκη.

Το Ανώτατο Δικαστήριο εξετάζει τις αποφάσεις που έχουν εκδοθεί από τα δικαστήρια σε νόμιμα περατωθείσες υποθέσεις.

Το Ανώτατο Δικαστήριο προάγει επίσης την ομοιόμορφη ερμηνεία και τη συνεπή εφαρμογή των νόμων και άλλων γενικώς δεσμευτικών νομικών κανονισμών:

 • μέσω των αποφάσεών του
 • εκδίδοντας γνωμοδοτήσεις που αποσκοπούν στην ενοποίηση της ερμηνείας των νόμων και άλλων γενικώς δεσμευτικών νομικών κανονισμών
 • δημοσιεύοντας έγκυρες δικαστικές αποφάσεις πρωταρχικής σημασίας στη «Συλλογή Γνωμοδοτήσεων» του Ανωτάτου Δικαστηρίου, καθώς και αποφάσεις των δικαστηρίων της Σλοβακικής Δημοκρατίας.

2.          Νομικες βασεις δεδομενων

Περισσότερες πληροφορίες δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροministère slovaque de la justice.

2.1.1.      Σχετικοί σύνδεσμοι:

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροJustitieministeriet


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 18/05/2020

Συστήματα απονομής δικαιοσύνης στα κράτη μέλη - Φινλανδία

Στην ενότητα αυτή θα βρείτε μια επισκόπηση του συστήματος των δικαστηρίων της Φινλανδίας.


Οργάνωση της Δικαιοσύνης – Δικαιοδοτικό σύστημα

Το φινλανδικό δικαιοδοτικό σύστημα περιλαμβάνει (υπό την ευρεία έννοια):

 • τα ανεξάρτητα δικαστήρια τα τακτικά δικαστήρια, τα διοικητικά δικαστήρια και τα ειδικά δικαστήρια
 • τις εισαγγελικές αρχές
 • τα όργανα αναγκαστικής εκτέλεσης (που μεριμνούν για την εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων)
 • το σωφρονιστικό σύστημα και το σύστημα επιτήρησης (που μεριμνούν για την εκτέλεση ποινών στερητικών της ελευθερίας)
 • το σύστημα παροχής νομικής αρωγής, τους δικηγόρους και άλλες οδούς νομικής συνδρομής.

Ο όρος «δικαστικό σύστημα» μπορεί να αναφέρεται επίσης αποκλειστικά στα δικαστήρια.

Το άρθρο 98 του Συντάγματος της Φινλανδίας απαριθμεί τα διάφορα δικαστήρια. Τα γενικά δικαστήρια περιλαμβάνουν το Ανώτατο Δικαστήριο, τα εφετεία και τα περιφερειακά δικαστήρια (πρωτοδικεία) Τα γενικά διοικητικά δικαστήρια περιλαμβάνουν το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο και τα κατά τόπους διοικητικά δικαστήρια.

Η ανώτατη δικαστική εξουσία σε αστικές και ποινικές υποθέσεις ασκείται από το Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΑνώτατο Δικαστήριο, ενώ σε διοικητικές υποθέσεις από το Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΑνώτατο Διοικητικό Δικαστήριο. Τα δύο ανώτατα δικαστήρια εποπτεύουν επίσης την εφαρμογή του νόμου στα αντίστοιχα όρια της δικαιοδοσίας τους.  Στη Φινλανδία υπάρχουν επίσης ειδικά δικαστήρια – τα οποία διέπονται από χωριστούς Οργανισμούς Δικαστηρίου.

Η ανεξαρτησία και η αυτονομία των δικαστών διασφαλίζεται από διάταξη του Συντάγματος, η οποία προβλέπει ότι ένας δικαστής μπορεί να καθαιρεθεί μόνο με δικαστική απόφαση Οι δικαστές δεν μπορούν να μετατεθούν χωρίς τη συγκατάθεσή τους, εκτός εάν η μετάθεση εντάσσεται στο πλαίσιο αναδιοργάνωσης του συστήματος των δικαστηρίων.

Το άρθρο 21 του Συντάγματος προβλέπει ότι ο καθένας δικαιούται να τύχει προσήκουσας και εντός εύλογου χρονικού διαστήματος εκδίκασης της υπόθεσής του από νομικά αρμόδιο δικαστήριο ή άλλη αρχή. Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου, η δημοσιότητα της συνεδρίασης, το δικαίωμα ακρόασης και το δικαίωμα έκδοσης αιτιολογημένης απόφασης, καθώς και το δικαίωμα προσφυγής κατά της απόφασης κατοχυρώνονται από τον νόμο. Το συγκεκριμένο άρθρο ορίζει επίσης κάποιες απαιτήσεις ποιότητας για τη δικαστική διαδικασία.

Διοίκηση των δικαστηρίων

Πολλά από τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες που αφορούν τη διοίκηση των δικαστηρίων και την άσκηση του έργου της Δικαιοσύνης εμπίπτουν κατά κύριο λόγο στην αρμοδιότητα του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ο Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΔικτυακός τόπος των φινλανδικών δικαστηρίων παρέχει πληροφορίες σχετικά με το φινλανδικό σύστημα απονομής δικαιοσύνης. Είναι μια πύλη ενιαίας εξυπηρέτησης για όσους αναζητούν πληροφορίες σχετικά με τα δικαστήρια, τους εισαγγελείς, τους δικαστικούς επιμελητές και τις υπηρεσίες νομικής συνδρομής.

Περιλαμβάνει π.χ. την πλέον πρόσφατη νομολογία από τα εφετεία και τα διοικητικά δικαστήρια.

Η δωρεάν Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροβάση δεδομένων Finlex δημοσιεύει την πλέον πρόσφατη νομολογία των δικαστηρίων, καθώς και την ηλεκτρονική Συλλογή της Φινλανδικής Νομοθεσίας και μεταφράσεις νόμων και διαταγμάτων.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 09/02/2020

Συστήματα απονομής δικαιοσύνης στα κράτη μέλη - Σουηδία

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση σουηδικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

Στο κεφάλαιο αυτό μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για το δικαστικό σύστημα της Σουηδίας.


Οργάνωση της δικαιοσύνης – δικαστικά συστήματα

Είδη δικαστηρίων – σύντομη περιγραφή

Ως δικαστικό σύστημα νοούνται συνήθως οι αρχές και οι υπηρεσίες που είναι υπεύθυνες για το κράτος δικαίου και την ασφάλεια δικαίου. Τα δικαστήρια είναι ο ακρογωνιαίος λίθος του δικαστικού συστήματος, το οποίο περιλαμβάνει επίσης τις αρχές που είναι υπεύθυνες για την πρόληψη του εγκλήματος και για τις έρευνες, όπως:

Αρμοδιότητες σχετικές με το δικαστικό σύστημα ασκούν και άλλες αρχές, π.χ. Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροη Υπηρεσία Εκτέλεσης.

Ιεράρχηση των δικαστηρίων

Η Σουηδία διαθέτει δύο παράλληλες ομάδες δικαστηρίων:

 • τα τακτικά δικαστήρια, που ασχολούνται με ποινικές και αστικές υποθέσεις.
 • τα γενικά διοικητικά δικαστήρια, που ασχολούνται με υποθέσεις σχετικές με τη δημόσια διοίκηση.

Τα τακτικά δικαστήρια είναι οργανωμένα σε σύστημα τριών βαθμών δικαιοδοσίας: πρωτοδικεία, εφετεία και Ανώτατο Δικαστήριο.

Τα διοικητικά δικαστήρια διαθέτουν επίσης τρεις βαθμούς δικαιοδοσίας: διοικητικά πρωτοδικεία, διοικητικά εφετεία και Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο. Επίσης, έχουν δημιουργηθεί ορισμένα ειδικά δικαστήρια και άλλα δικαιοδοτικά όργανα για την εκδίκαση συγκεκριμένων υποθέσεων και θεμάτων.

Διοίκηση των δικαστηρίων

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΤο Υπουργείο Δικαιοσύνης είναι αρμόδιο για θέματα που αφορούν τα δικαστήρια, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων διαδικασίας και της οργάνωσης των δικαστηρίων. Εντούτοις, ούτε η κυβέρνηση ούτε οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία έχει την εξουσία να αποφασίσει πώς θα κρίνει ένα δικαστήριο μεμονωμένες υποθέσεις.

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΗ Εθνική Διοίκηση Δικαστηρίων είναι η κεντρική διοικητική υπηρεσία για τα δημόσια δικαστήρια, τα δημόσια διοικητικά δικαστήρια, τα περιφερειακά δικαστήρια αγρομισθώσεων και αστικών μισθώσεων και την Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΕθνική Αρχή Νομικής Συνδρομής.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 06/11/2012

Συστήματα απονομής δικαιοσύνης στα κράτη μέλη - Αγγλία και Ουαλία

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση αγγλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

Στην παρούσα ενότητα παρέχεται σύντομη επισκόπηση των δικαστηρίων της Αγγλίας και της Ουαλίας.


Οργάνωση της δικαιοσύνης – συστήματα απονομής δικαιοσύνης

Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει τρία δικαιοδοτικά καθεστώτα: της Αγγλίας και της Ουαλίας, της Σκωτίας και της Βόρειας Ιρλανδίας. Στην παρούσα σελίδα εξετάζονται τα δικαστήρια του δικαιοδοτικού καθεστώτος της Αγγλίας και της Ουαλίας.

Διοίκηση των δικαστηρίων

Την ευθύνη για τη διοίκηση πολλών από τα δικαστήρια της Αγγλίας και της Ουαλίας έχει η Δικαστική Υπηρεσία (Her Majesty’s Courts and Tribunals Service) (Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροHMCTS). Η HMCTS είναι υπηρεσία του Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΥπουργείου Δικαιοσύνης, της κυβερνητικής υπηρεσίας που είναι αρμόδια για το δικαστικό σύστημα στην Αγγλία και στην Ουαλία.

Είδη και ιεράρχηση των δικαστηρίων – σύντομη περιγραφή

Οι ποινικές υποθέσεις στην Αγγλία και στην Ουαλία εκδικάζονται από τα magistrates' courts, το Crown Court, τα δευτεροβάθμια τμήματα (divisional courts) του High Court και το ποινικό τμήμα του Court of Appeal.

Οι αστικές υποθέσεις στην Αγγλία και στην Ουαλία εκδικάζονται από τα county courts, το High Court και το αστικό τμήμα του Court of Appeal.

Το νέο Ανώτατο Δικαστήριο του Ηνωμένου Βασιλείου είναι το δικαστήριο όπου ασκούνται σε τελευταίο βαθμό ένδικα μέσα στο Ηνωμένο Βασίλειο τόσο στις ποινικές όσο και στις αστικές υποθέσεις, παρότι δεν επιτρέπεται η άσκηση ενδίκων μέσων για ποινικές υποθέσεις της Σκωτίας στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαστήρια στην Αγγλία και την Ουαλία είναι διαθέσιμες στη σελίδα όπου περιγράφονται τα τακτικά δικαστήρια στην Αγγλία και στην Ουαλία, καθώς και στον δικτυακό τόπο της Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΔικαστικής Υπηρεσίας. Πληροφορίες σχετικά με ορισμένα δικαιοδοτικά όργανα και ειδικά δικαστήρια στην Αγγλία και την Ουαλία είναι διαθέσιμες στη σελίδα όπου περιγράφονται τα ειδικά δικαστήρια στην Αγγλία και στην Ουαλία.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροHMCTS, Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΥπουργείο Δικαιοσύνης, Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΔικαστική Υπηρεσία


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 12/12/2016

Συστήματα απονομής δικαιοσύνης στα κράτη μέλη - Βόρεια Ιρλανδία

Στην ενότητα αυτή θα βρείτε την επισκόπηση των δικαστηρίων της Βόρειας Ιρλανδίας


Οργάνωση της Δικαιοσύνης – συστήματα απονομής δικαιοσύνης

Το Ηνωμένο Βασίλειο διαθέτει τρεις δικαιοδοσίες: την Αγγλία και την Ουαλία, τη Σκωτία και τη Βόρεια Ιρλανδία.

Είδη δικαστηρίων – σύντομη περιγραφή

The Supreme Court (Το Ανώτατο Δικαστήριο)

Το 2009, το νέο Supreme Court of the United Kingdom (Ανώτατο Δικαστήριο του Ηνωμένου Βασιλείου) ανέλαβε τη δικαιοδοσία της επιτροπής ενδίκων μέσων της Βουλής των Λόρδων (House of Lords). Ανέλαβε επίσης τα καθήκοντα που έχουν ανατεθεί στη δικαστική επιτροπή του Privy Council [Ιδιαιτέρου Συμβουλίου του Στέμματος] (το ανώτατο εφετείο σε αρκετές ανεξάρτητες χώρες της Κοινοπολιτείας, υπερπόντια εδάφη του Ηνωμένου Βασιλείου και εξαρτώμενα εδάφη του Βρετανικού Στέμματος).

Το Supreme Court είναι το τελικό δικαστικό όργανο άσκησης ενδίκων μέσων στο Ηνωμένο Βασίλειο τόσο στις ποινικές όσο και στις αστικές υποθέσεις, παρότι δεν επιτρέπεται η άσκηση ενδίκων μέσων για σκωτικές ποινικές υποθέσεις στο Ανώτατο Δικαστήριο. Η άδεια παραπομπής μιας υπόθεσης στο Supreme Court παρέχεται συνήθως μόνον εφόσον αφορά νομικούς λόγους δημόσιας σημασίας.

The Court of Appeal (Το Εφετείο)

Το Court of Appeal εκδικάζει ποινικές προσφυγές από το Crown Court και αστικές προσφυγές από το  High Court

The High Court

Το High Court εκδικάζει αστικές υποθέσεις, προσφυγές κατά αποφάσεων επί ποινικών υποθέσεων, ενώ είναι επίσης αρμόδιο να εξετάζει πράξεις ιδιωτών ή οργανώσεων προκειμένου να κρίνει τη νομιμότητα και την ορθότητά τους. Το High Court εκδικάζει συνήθως υποθέσεις εφόσον η αξία της σχετικής απαίτησης υπερβαίνει τις 30.000 λίρες GBP. Σε ορισμένες περιπτώσεις, υπόθεση που αφορά απαίτηση άνω των 30.000 λιρών GBP μπορεί να παραπεμφθεί από το High Court στο county court και, παρομοίως, υπόθεση που αφορά απαίτηση χαμηλότερη των 30.000 λιρών GBP μπορεί να παραπεμφθεί από το county court στο High Court.

Το High Court είναι οργανωμένο σε τρία τμήματα, ως εξής:

 • The Family Division (Οικογενειακό τμήμα) -
  Το οικογενειακό τμήμα ασχολείται με πολύπλοκες υποθέσεις διαζυγίου, κηδεμονίας, υιοθεσίας, ενδοοικογενειακής βίας κλπ. Ασχολείται επίσης με προσφυγές κατά αποφάσεων των magistrates' courts και των county courts που αφορούν γαμικές διαφορές, με τις υποθέσεις ατόμων ψυχικά ασθενών και με απλά ζητήματα επικύρωσης διαθηκών.
 • The Queens Bench Division (Τμήμα Queen’s Bench)
  Το τμήμα Queen’s Bench ασχολείται με μεγάλες ή/και σύνθετες αγωγές αποζημίωσης. Ασχολείται επίσης με περιορισμένο αριθμό προσφυγών κατά αποφάσεων των magistrates' courts ή των Crown courts, εξετάζει πράξεις οργανώσεων προκειμένου να κρίνει τη νομιμότητά τους και εκδικάζει αγωγές για συκοφαντία και συκοφαντική δυσφήμηση.
 • The Chancery Division (Τμήμα Chancery)
  Το τμήμα Chancery ασχολείται με υποθέσεις που αφορούν καταπιστεύματα, αμφισβητούμενες διαθήκες, εταιρίες υπό εκκαθάριση, πτωχεύσεις, υποθήκες, φιλανθρωπικές δωρεές, αμφισβητούμενα έσοδα (συνήθως φορολογία εισοδήματος) κλπ.

The Crown Court

Το Crown Court ασχολείται με τις ακόλουθες κατηγορίες υποθέσεων:

 • πιο σοβαρά ποινικά αδικήματα που εκδικάζονται από δικαστή και στις περισσότερες περιπτώσεις από ενόρκους
 • καταδικαστικές αποφάσεις του magistrates' court που παραπέμπονται στο Crown court για επιμέτρηση ποινής.

Οι ποινές φυλάκισης και τα πρόστιμα που επιβάλλονται από το Crown court είναι αυστηρότερα σε σχέση με τα αντίστοιχα των magistrates' court.

The County Court

Το county court ασχολείται με αστικές υποθέσεις που εκδικάζονται από δικαστή ή περιφερειακό δικαστή (district judge). Το county court αναλαμβάνει συνήθως υποθέσεις που αφορούν απαιτήσεις αξίας κάτω των 30.000 λιρών GBP (ή 45.000 λιρών GBP σε εταιρικές υποθέσεις). Οι υποθέσεις που αφορούν απαιτήσεις υψηλότερης αξίας εκδικάζονται από το High Court – βλ. παραπάνω. Όλες οι απαιτήσεις που προκύπτουν από κανονιστικά ρυθμιζόμενες συμβάσεις πίστωσης πρέπει να ξεκινούν από το county court, ανεξάρτητα από το ύψος τους.

Παραδείγματα υποθέσεων που εκδικάζονται από το County Court:

 • διαφορές μεταξύ ιδιοκτητών και ενοικιαστών: π.χ. περιπτώσεις κατοχής (έξωσης), καθυστερούμενων ενοικίων, επισκευών
 • διαφορές που αφορούν καταναλωτές: π.χ. ελαττωματικά προϊόντα ή υπηρεσίες
 • απαιτήσεις αποζημίωσης λόγω σωματικής βλάβης (για βλάβες που προκαλούνται εξ αμελείας): π.χ. τροχαία ατυχήματα, πτώσεις λόγω κοιλωμάτων στο πεζοδρόμιο, εργατικά ατυχήματα
 • υποθέσεις διαζυγίου χωρίς υπεράσπιση, αλλά σε ορισμένα μόνο county courts
 • Race and sex discrimination cases υποθέσεις διακρίσεων λόγω φυλής ή φύλου
 • προβλήματα που προκύπτουν από οφειλές: π.χ. περιπτώσεις πιστωτών που αξιώνουν την πληρωμή τους
 • προβλήματα σχετικά με την απασχόληση: π.χ. οφειλόμενα ημερομίσθια ή μισθοί ή αποζημίωση λόγω καταγγελίας σύμβασης
 • προσφυγές από τα magistrates' court, οι οποίες εκδικάζονται από έναν δικαστή (και τουλάχιστον δύο ειρηνοδίκες, εάν ο εναγόμενος είναι νεαρό άτομο)

Υποθέσεις μικροδιαφορών

Οι υποθέσεις μικροδιαφορών εκδικάζονται επίσης από το County Court. Κατά κανόνα, οι μικροδιαφορές αφορούν απαιτήσεις το ύψος των οποίων δεν υπερβαίνει τις 3 000 λίρες GBP.

The Magistrates’ Court

Τα magistrates’ courts ασχολούνται με ποινικές και ορισμένες αστικές υποθέσεις. Η εκδίκαση των υποθέσεων γίνεται από περιφερειακό δικαστή (district judge) (Magistrates' court).

 • Ποινικές υποθέσεις στο magistrates’ court
  Τα magistrates’ courts ασχολούνται με ποινικά αδικήματα στα οποία ο εναγόμενος δεν δικαιούται εκδίκαση από σώμα ενόρκων. Τα αδικήματα αυτά είναι γνωστά ως πταίσματα. Τα πταίσματα τιμωρούνται με μέγιστη ποινή φυλάκισης έξι μηνών και/ή πρόστιμο ύψους έως 5 000 λίρες GBP.
  Τα magistrates’ courts ασχολούνται επίσης με αδικήματα για τα οποία ο εναγόμενος δικαιούται εκδίκαση από σώμα ενόρκων αλλά επιλέγει την εκδίκαση της υπόθεσής του από το magistrates' court. Όταν ο εναγόμενος επιλέγει εκδίκαση από σώμα ενόρκων, η υπόθεση παραπέμπεται στο Crown court.
 • Δικαστήριο ανηλίκων (youth court)
  Το δικαστήριο ανηλίκων ασχολείται με υποθέσεις νεαρών ατόμων που έχουν διαπράξει ποινικά αδικήματα και είναι ηλικίας μεταξύ 10 και 17 ετών. Το δικαστήριο ανηλίκων υπάγεται στο magistrates' court και οι υποθέσεις που αναλαμβάνει εκδικάζονται από district judge (magistrates' court) και δύο ακόμα ειδικά εκπαιδευμένους λαϊκούς δικαστές. Εάν ο ανήλικος βαρύνεται με κατηγορία διάπραξης πολύ σοβαρού αδικήματος, το οποίο στην περίπτωση ενήλικα θα επέσυρε ποινή φυλάκισης 14 χρόνων ή υψηλότερη, το δικαστήριο ανηλίκων μπορεί να τους παραπέμψει για εκδίκαση στο Crown court.
 • Αστικές υποθέσεις στο magistrates’ court
  Τα magistrates’ courts ασχολούνται και με τις ακόλουθες αστικές υποθέσεις:
  • Ορισμένες οφειλές που διέπονται από το αστικό δίκαιο: π.χ. καθυστερούμενες οφειλές από φορολογία εισοδήματος, ασφαλιστικές εισφορές, καθυστερούμενες οφειλές ΦΠΑ, δημοτικούς φόρους ακινήτων
  • Άδειες: π.χ. χορήγηση, ανανέωση ή ανάκληση αδειών για καφετέριες και κέντρα διασκέδασης
  • Ορισμένες γαμικές διαφορές: π.χ. υποθέσεις διατροφής και απομάκρυνση συζύγου από τη συζυγική στέγη
  • Ευημερία των παιδιών: π.χ. φροντίδα ή εντολές εποπτείας από όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης, διαδικασίες υιοθεσίας και εντολές για τη διαμονή των τέκνων με τον έναν ή τον άλλον γονέα.

Coroners’ Courts

Πρόκειται για δικαστήρια που εξετάζουν υποθέσεις αιφνίδιων, βίαιων ή μη φυσικών θανάτων.

Ιεράρχηση των δικαστηρίων

Περισσότερες λεπτομέρειες και σχηματική παρουσίαση της δομής των δικαστηρίων στη Βόρεια Ιρλανδία παρέχονται από τον δικτυακό τόπο της Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροNorthern Ireland Courts and Tribunals Service [Υπηρεσίας δικαστηρίων και δικαιοδοτικών οργάνων της Βόρειας Ιρλανδίας].

Διοίκηση των δικαστηρίων

Με την ευθύνη για την διοίκηση των δικαστηρίων στη Βόρεια Ιρλανδία επιφορτίζεται η   Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροNorthern Ireland Courts and Tribunals Service.

Στα ανωτέρω περιλαμβάνεται:

 • Η παροχή διοικητικής υποστήριξης για τα δικαστήρια της Βόρειας Ιρλανδίας και τις δικαστικές αρχές
 • Η εκτέλεση των αποφάσεων σε αστικές υποθέσεις μέσω της κεντρικής υπηρεσίας εκτέλεσης, για την οποία μεριμνά το Γραφείο Εκτέλεσης Δικαστικών Αποφάσεων
 • Η παροχή διοικητικής υποστήριξης για διάφορα δικαστήρια.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροNorthern Ireland Courts and Tribunals Service [Υπηρεσία δικαστηρίων και δικαιοδοτικών οργάνων της Βόρειας Ιρλανδίας]


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 28/08/2018

Συστήματα απονομής δικαιοσύνης στα κράτη μέλη - Σκωτία

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση αγγλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

Στην παρούσα ενότητα παρέχεται επισκόπηση των δικαστηρίων της Σκωτίας.


Οργάνωση της δικαιοσύνης – συστήματα απονομής δικαιοσύνης

Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει τρία δικαιοδοτικά καθεστώτα: της Αγγλίας και Ουαλίας, της Σκωτίας και της Βόρειας Ιρλανδίας.

Διοίκηση των δικαστηρίων

Στη Σκωτία, υπεύθυνη για τη διοίκηση των δικαστηρίων είναι η Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΔικαστική Υπηρεσία της Σκωτίας (Scottish Court Service). Η Δικαστική Υπηρεσία Σκωτίας (SCS) είναι ένα ανεξάρτητο νομικό πρόσωπο, του οποίου προΐσταται ο Lord President, ο ανώτατος δικαστής της Σκωτίας.

Είδη και ιεράρχηση των δικαστηρίων – σύντομη περιγραφή των κύριων δικαστηρίων

Η οργάνωση των διαφόρων δικαστηρίων της Σκωτίας έχει ως εξής:

Η διαδικασία στα ποινικά δικαστήρια διακρίνεται σε «επίσημη» (οι σοβαρότερες υποθέσεις για τις οποίες διεξάγεται δίκη με ενόρκους) και «συνοπτική» (λιγότερο σοβαρές υποθέσεις που εκδικάζονται από έναν μόνο δικαστή).

Επικεφαλής του High Court of Justiciary είναι ο Lord Justice General, ο οποίος ασκεί επίσης καθήκοντα προέδρου (Lord President). Πρόκειται για το ανώτατο ποινικό δικαστήριο της χώρας, το οποίο εκδικάζει τις σοβαρότερες υποθέσεις, όπως δολοφονίες και βιασμούς. Λειτουργεί επίσης ως ανώτατο ποινικό εφετείο.

Η πλειονότητα των ποινικών υποθέσεων, τόσο επίσημων όσο και συνοπτικών, εκδικάζεται από το Sheriff Court και οι λιγότερο σοβαρές συνοπτικές υποθέσεις εκδικάζονται από το Justice of the Peace court (ειρηνοδικείο). Το ειρηνοδικείο αποτελείται από ειρηνοδίκες (οι οποίοι είναι είτε μη επαγγελματίες δικαστές που εκδικάζουν επικουρούμενοι από εμπειρογνώμονα με νομική κατάρτιση είτε έμμισθοι δικαστικοί με την απαιτούμενη από τον νόμο κατάρτιση).

Τα αστικά δικαστήρια εκδικάζουν ευρύ φάσμα υποθέσεων, μεταξύ άλλων, την είσπραξη οφειλών, οικογενειακές υποθέσεις, καθώς και εμπορικές υποθέσεις. Το Court of Session είναι το ανώτατο αστικό δικαστήριο της Σκωτίας. Υποδιαιρείται σε Outer House, το οποίο εκδικάζει υποθέσεις σε πρώτο βαθμό, και σε Inner House, το οποίο εκδικάζει κατά κύριο λόγο εφέσεις. Ο κύριος δικαστής είναι ο Lord President (πρόεδρος).

Αναίρεση για νομικά ζητήματα μπορεί να γίνει στο νέο Ανώτατο Δικαστήριο του Ηνωμένου Βασιλείου.

Τα sheriff courts ασχολούνται με υποθέσεις παρόμοιες με αυτές που εκδικάζει το Court of Session, προβλέπουν, όμως, επίσης απλοποιημένες διαδικασίες για υποθέσεις με αντικείμενο αξίας μέχρι 5.000 λίρες Αγγλίας, όπου δεν απαιτείται η παράσταση νομικών αντιπροσώπων.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα δικαστήρια στη Σκωτία στον δικτυακό τόπο της Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΔικαστικής Υπηρεσίας της Σκωτίας .

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΔικαστική Υπηρεσία της Σκωτίας (Scottish Court Service), Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΚυβέρνηση της Σκωτίας


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 18/05/2020