Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Justičné systémy v členských štátoch - Portugalsko

V tejto časti nájdete prehľad súdneho systému v Portugalsku.


Súdy – všeobecné zásady

V článku 202 a nasl. portugalskej ústavy sa definujú zásady, ktoré predstavujú základ organizácie súdnictva a fungovania súdov v Portugalsku. Súdy sú suverénne orgány s právomocou vykonávať spravodlivosť v mene ľudu. Ich úlohou je zabezpečovať ochranu práv a záujmov občanov, ktoré sú chránené zákonom, potlačovať porušovanie demokratických zákonov a urovnávať verejné a súkromné spory.

Súdy sú nezávislé a sú podriadené len zákonu. Rozhodnutia súdov sú záväzné pre všetky verejné a súkromné subjekty a majú prednosť pred rozhodnutiami akýchkoľvek iných orgánov.

Pojednávania súdov sú verejné okrem prípadov, keď samotný súd na základe písomného odôvodnenia rozhodne inak s cieľom zabezpečiť ochranu dôstojnosti osôb a verejnej morálky alebo zabezpečiť ich riadny priebeh.

Organizácia súdnictva – súdny systém

Podľa článku 209 a nasl. portugalskej ústavy sa v Portugalsku rozlišujú dva samostatné typy súdov – občianske súdy a správne súdy. Systém zahŕňa aj iné súdy – Ústavný súd (Tribunal Constitucional), Dvor audítorov (Tribunal de Contas), arbitrážne súdy (tribunais arbitrais) a zmierovacie súdy (julgados de paz).

Vo verejnej sfére sú všeobecné súdy zaoberajúce sa občianskoprávnymi a trestnými záležitosťami rozdelené do troch stupňov. V zostupnom poradí podľa hierarchického usporiadania a územnej pôsobnosti sú to: Najvyšší súd (Supremo Tribunal de Justiça s pôsobnosťou v celej krajine), odvolacie súdy (tribunais da relação, jeden v každom súdnom obvode a dva v súdnom obvode Porto) a okresné súdy (tribunais de comarca, súdy prvého stupňa).

V závislosti od predmetu sporu a od nárokovanej hodnoty sa súdy prvého stupňa delia do troch kategórií: súdy so všeobecnou právomocou, špecializované súdy (trestnoprávne veci, rodinné veci, veci týkajúce sa maloletých, pracovné právo, obchod, námorné záležitosti a výkon trestov) alebo súdy s osobitnými právomocami (občianskoprávne, trestné alebo zmiešané varas, občianskoprávne alebo trestné juízos, občianskoprávne alebo trestné juízos de pequena).

Správne súdy zahŕňajú správne a daňové súdy prvého stupňa, ústredné správne súdy (Sever a Juh) a Najvyšší správny súd (Tribunal Supremo Administrativo, pod ktorého právomoc patrí celá krajina).

O sporoch medzi súdmi týkajúcich sa právomoci rozhoduje Tribunal de conflitos, ktorého fungovanie je upravené zákonom.

Druhy súdov – krátky opis

V portugalskom súdnom systéme existujú tieto kategórie súdov:

  • Tribunal Constitucional (Ústavný súd), ktorého hlavnou úlohou je posudzovanie ústavnosti a legálnosti zákonov a noriem, ako aj posudzovanie ústavnosti neprijatia právnych aktov,
  • Tribunal de Contas (Dvor audítorov), ktorý je najvyšším orgánom vybaveným právomocou skúmať súlad verejných výdavkov so zákonom a vykonávať kontrolu účtov, ktoré treba podľa zákona predkladať tomuto orgánu,
  • Tribunais Judiciais (všeobecné súdy), ktoré majú všeobecnú právomoc vo veciach občianskoprávnych a trestnoprávnych a sú príslušné vo všetkých oblastiach, ktoré nie sú pridelené súdom iných kategórií. Sem patrí Najvyšší súd, súdy druhého stupňa (spravidla sú to odvolacie súdy) a súdy prvého stupňa (spravidla sú to okresné súdy).
  • Tribunais Administrativos e Fiscais (správne a daňové súdy), ktorých úlohou je riešenie sporov týkajúcich sa správnych a daňových záležitostí. Sem patrí Najvyšší správny súd (Supremo Tribunal Administrativo), ústredné správne súdy (tribunais centrais administrativos), obvodné správne súdy (tribunais administrativos de círculo) a daňové súdy ( tribunais tributários).
  • Julgados de Paz (zmierovacie súdy), ktoré sú súdmi osobitnými znakmi a právomocou v oblasti občianskoprávnych konaní, kde hodnota nároku nepresahuje 15 000 EUR.
  • Počas vojnového stavu môžu byť zriadené aj vojenské súdy (tribunais militares).

Užitočné odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneTribunal Constitucional

Odkaz sa zobrazí v novom okneTribunal de Contas

Odkaz sa zobrazí v novom okneSupremo Tribunal de Justiça

Odkaz sa zobrazí v novom okneTribunal da Relação de Lisboa

Odkaz sa zobrazí v novom okneTribunal da Relação do Porto

Odkaz sa zobrazí v novom okneTribunal da Relação de Coimbra

Odkaz sa zobrazí v novom okneTribunal da Relação de Guimarães

Odkaz sa zobrazí v novom okneSupremo Tribunal Administrativo

Odkaz sa zobrazí v novom okneTribunal Central Administrativo do Sul


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 13/09/2020