Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Съдебни системи в държавите-членки - Австрия

Настоящият раздел на портала ви представя преглед на съдилищата в Австрия.


Организация на съдилищата — правосъдна система

Заедно със законодателната и изпълнителната власт съдебната власт е третият стълб на правовата държава. Федералният конституционен закон предвижда, че обикновените съдилища упражняват компетентността си на федерално равнище. Съдебната власт е разделена от изпълнителната на всички равнища. Съществува специална уредба относно правораздаването в определени области, осъществявано от независими трибунали.

Австрийската правосъдна система включва — освен Федералното министерство на правосъдието — обикновените съдилища, прокуратурите, местата за лишаване от свобода (места за изпълнение на наказания лишаване от свобода и следствени арести) и пробационните служби, повечето от които са частни.

  1. Обикновените съдилища (ordentliche Gerichte) са държавни институции, които се произнасят по гражданскоправни искове и наказателни обвинения в рамките на официална процедура. Те са създадени по силата на закона и в тях работят независими и безпристрастни съдии, които не могат да бъдат отстранени от служба или преместени и които се подчиняват единствено на закона.
  2. Прокуратурите (Staatsanwaltschaften) са специализирани органи, които са отделени от съдилищата. По-специално те защитават обществения интерес в наказателното правораздаване. Това включва ръководството на предварителното производство, както и повдигането и поддържането на обвинение в наказателния процес. Прокурорите са органи, включени в системата на обикновеното правосъдие.
  3. Местата за лишаване от свобода отговарят за изпълнението на наказанията лишаване от свобода и за изпълнението на мерки по задържане.
  4. Пробационните служби също са част от правосъдната система. Те се грижат за условно осъдените и предсрочно условно освободените лица. Тези задачи в основната си част са прехвърлени на частни асоциации, които подлежат на надзор от страна на Федералното министерство на правосъдието.

Федералният министър на правосъдието ръководи управлението на правосъдната система; на него е подведомствено Федералното министерство на правосъдието, което е един от висшите административни органи на федералната държава. Федералният министър на правосъдието е член на федералното правителство и отговоря за политическото ръководство и координация в своя сектор, както и за цялостния надзор на съдебната администрация и всички служби в нея.

Освен обикновените съдилища в Австрия съществуват Конституционен съд (Verfassungsgerichtshof)  и Върховен административен съд (Verwaltungsgerichtshof), а от 1 януари 2014 г. — така също и административни съдилища. На федерално равнище бяха създадени Федерален административен съд (Bundesverwaltungsgericht) и Федерален финансов съд (Bundesfinanzgericht), чиито седалища са във Виена, но те имат също и звена  в други градове. Освен това във всяка провинция бе създаден провинциален административен съд (Landesverwaltungsgericht). Административните съдилища не влизат в сферата на отговорност на Министерството на правосъдието.

Йерархическа структура на обикновените съдилища

  • Районни съдилища (Bezirksgerichte)
  • Окръжните съдилища (Landesgerichte ), известни още като „първоинстанционни съдилища“ (Gerichtshöfe erster Instanz)
  • Апелативни съдилища (Oberlandesgerichte), известни още като „второоинстанционни съдилища“(Gerichtshöfe zweiter Instanz)
  • Върховен съд (Oberster Gerichtshof)

Правни бази данни

Порталът на Връзката отваря нов прозорецМинистерството на правосъдието на Австрия предоставя обща информация за австрийската правна система.

Достъпът до базата данни безплатен ли е?

Да, достъпът до портала на Връзката отваря нов прозорецМинистерството на правосъдието на Австрия е безплатен.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 29/08/2018