Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Sistemi Ġudizzjarji fl-Istati Membri - Belġju

Тази страница е машинно преведена и качеството ѝ не може да бъде гарантирано.

Качеството на този превод е оценено като: средно

Мислите ли, че този превод е полезен?

F’din is-sezzjoni tingħata ħarsa ġenerali lejn l-organizzazzjoni tal-qrati u t-tribunali.


L-organizzazzjoni tal-ġustizzja — is-sistema ġudizzjarja

Is-sistema legali Belġjana hija sistema ta’ tradizzjoni ċivilista, li tinkludi ġabra ta’ regoli kkodifikati, applikati u interpretati mill-qrati.

Fil-Belġju, l-organizzazzjoni tal-qrati u tat-tribunali hija kompetenza esklussivament federali.

Prinċipji

Qabel il-preżentazzjoni dwar l-organizzazzjoni ġudizzjarja fil-Belġju, tajjeb li jiġu mfakkra xi prinċipji kostituzzjonali u ġenerali dwar l-organizzazzjoni tal-kompetenzi ġudizzjarji.

Flimkien mal-poter leġiżlattiv u s-setgħa eżekuttiva, il-Kostituzzjoni stabbiliet il-poter ġudizzjarju, eżerċitat mill-qrati tal-liġi. Il-qrati għalhekk jikkostitwixxu setgħa indipendenti flimkien ma’ setgħat kostituzzjonali oħra.

Ir-rwol tal-ġudikatura huwa li tiġġudika każijiet. għalhekk tapplika l-liġi: Il-poter ġudizzjarju għandu l-kompitu li jiġġudika. Għaldaqstant huwa japplika d-dritt: huwa jippresjedi fil-kwistjonijiet ċivili u japplika d-dritt penali għall-persuni li jkunu wettqu reat. Issir distinzjoni bejn il-magistrature assise (maġistratura ġudizzjarja) (l-imħallfin u l-kunsillieri fil-qrati u t-tribunali) u l-magistrature debout (maġistratura inkwerenti) (il-ministeru pubbliku jew il-prosekuzzjoni).

Skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 144 u 145 tal-Kostituzzjoni, il-kawżi dwar drittijiet ċivili jaqgħu esklussivament taħt il-ġuriżdizzjoni tat-tribunali u l-kawżi dwar drittijiet politiċi jaqgħu taħt il-ġuriżdizzjoni tat-tribunali, ħlief għall-eċċezzjonijiet stabbiliti mil-liġi.

L-ebda tribunal u l-ebda qorti kontenzjuża ma jistgħu jitwaqqfu ħlief bil-liġi. Ma jistgħu jinħolqu l-ebda kummissjonijiet u l-ebda tribunali straordinjarji, ikun xi jkun il-qasam, skont l-Artikolu 146 tal-Kostituzzjoni.

Is— seduti tat-tribunali huma pubbliċi, sakemm dan il-ftuħ ma jmurx kontra l-ordni pubbliku jew il-morali; f’każ bħal dan, il-Qorti tal-Ġustizzja tiddikjara dan f’sentenza (Artikolu 148(1) tal-Kostituzzjoni). Il-prinċipju tas-seduti miftuħa għall-pubbliku jippermetti, fost l-oħrajn, it-trasparenza tal-ġustizzja.

Kull sentenza għandha tkun immotivata. Is-sentenza għandha tingħata f’seduta bil-miftuħ (Artikolu 149 tal-Kostituzzjoni). L-obbligu tal-motivazzjoni impost mill-Kostituzzjoni, kif ukoll mill-Artikolu 780 tal-Kodiċi ġudizzjarju jfisser illi l-Imħallef għandu jagħti tweġiba għas-sottomissjonijiet ta’ fatt u ta’ dritt imqajma fil-konklużjonijiet tal-partijiet. Il-motivazzjoni trid tkun ċara, sħiħa, preċiża u adatta. L-obbligu tal-motivazzjoni tas-sentenzi, bħall-indipendenza tal-Imħallef, tħares lir-rikkorent mid-diskrezzjoni arbitrarja tal-Imħallef u tippermettilu, fir-rigward tal-motivazzjoni, li jevalwa l-introduzzjoni ta’ rikors quddiem l-Imħallef fl-appell jew quddiem il-Qorti Kostituzzjonali.

L-Artikolu 151(1) tal-Kostituzzjoni jipprevedi l-indipendenza tal-imħallfin fil-qadi tal-kariga tagħhom, u l-indipendenza tal-Uffiċċju tal-Prokuratur fit-twettiq tal-investigazzjonijiet u l-prosekuzzjonijiet f’każijiet individwali, soġġett biss għad-dritt tal-Ministru responsabbli li jordna l-prosekuzzjoni u li joħroġ linji gwida vinkolanti dwar il-politika kriminali, inklużi linji gwida dwar il-politika ta’ investigazzjoni u prosekuzzjoni.

Skont il-paragrafu 4 ta’ dik id-dispożizzjoni, il-Kummissarji tal-Ġustizzja, l-imħallfin tal-qrati, il-konsulenti tal-qrati u tal-Qorti ta’ Kassazzjoni għandhom jinħatru mir-Re taħt il-kundizzjonijiet u skont il-metodu stabbilit mil-liġi.

L-imħallfin jiġu maħtura għal ħajjithom kollha. L-imħallfin jirtiraw meta jilħqu l-età ddeterminata bil-liġi u jibbenefikaw mill-pensjoni stabbilita bil-liġi. L-ebda Mħallef ma jista’ jitneħħa mill-kariga tiegħu jew jiġi sospiż ħlief b’sentenza tal-qorti. It-tneħħija ta’ Mħallef ma tistax isseħħ ħlief b’nomina ġdida u bil-kunsens tiegħu (Artikolu 152 tal-Kostituzzjoni). Ir-Re jinnomina wkoll, u jirrevoka l-kariga tal-uffiċċjali tal-prosekutur pubbliku tal-qrati u tat-tribunali (Artikolu 153 tal-Kostituzzjoni).

Il-kundizzjonijiet tal-kariga tal-membri tal-korp ġudizzarju huma ffissati bil-liġi (Artikolu 154 tal-Kostituzzjoni).

Għaldaqstant, l-ebda Mħallef ma jista’ jaċċetta minn gvern karigi mħallsin, sakemm huwa ma jagħmilx dan mingħajr ħlas u ħlief il-każijiet ta’ inkompatibilità stabbiliti bil-liġi (Artikolu 155 tal-Kostituzzjoni).

Tip ta’ qorti

Il-Belġju għandha ħames żoni ġudizzjarji ewlenin, il-ħames ġurisdizzjonijiet tal-cour d’appel (qorti tal-appell): Brussell, Liege, Mons, Gand u Antwerp.

Dawn il-ġuriżdizzjonijiet huma maqsuma f’distretti ġudizzjarji b’kull wieħed ikollu tribunal tal-prim’ istanza. Hemm 12 distrett ġudizzjarju fit-territorju Belġjan. Id-distrett ġudizzjarju ta’ Brussell għandu żewġ qrati tal-ewwel istanza, li wieħed minnhom huwa mitkellem bl-Olandiż u bil-Franċiż.

Barra minn hekk, hemm 9 qorti tax-xogħol u 9 qorti tad-ditta fid-distretti ġudizzjarji.

Id-distretti huma maqsuma, wara xulxin, f’cantons ġudizzjarji (canton judiciaire/gerechtlijk kanton), kull wieħed b’ qorti ta’ maġistrat (justice de paix/vredegrerecht). Hemm 187 distrett ġudizzjarji fit-territorju Belġjan.

Kull waħda mill-għaxar provinċji kif ukoll id-distrett amministrattiv ta’ Bruxelles-Capitale għandu cour d’assises ( qorti bil-ġurija). Il-Qorti bil-ġurija mhijiex qorti permanenti. Tiġi ffurmata kull darba li jitressqu imputati quddiemha.

In-natura u s-serjetà ta’ ksur, in-natura tal-kunflitt kif ukoll l-importanza tas-somom inkwistjoni jiddeterminaw it-tip ta’ qorti li quddiemha wieħed għandu jidher.

F’ċerti każijiet, hija n-natura tat-tilwima li tiddetermina t-tribunal li quddiemu wieħed għandu jirrikorri. Għalhekk, il- juge de paix għandha kompetenza f’dak li jirrigwarda t-tilwim bejn il-ġirien u t-tribunal de première instance għandha kompetenza f’dak li jirrigwarda d-divorzju. F’każijiet oħrajn, il-kriterju huwa l-kwalità tal-partijiet. Fil-prinċipju, il-qorti tal-kumpanija hija qorti speċjalizzata li tieħu nota tat-tilwim bejn l-impriżi.

Ladarba jkun determinat it-tip ta’ tribunal, jeħtieġ li jintgħażel il-post fejn għandha tiġi eżaminata l-kwistjoni.

Fi kwistjonijiet ċivili, l-azzjoni tista’ tittieħed quddiem il-qorti fejn ikun residenti il-konvenut jew quddiem il-qorti tal-post fejn l-obbligu ġie kkuntrattat jew kellu jiġi eżegwit.

Fi kwistjonijiet kriminali, il-qorti tal-post fejn sar ir-reat, il-qorti tal-post fejn toqgħod il-persuna ssuspettata u l-qorti tal-post fejn tista’ tinstab dik il-persuna huma kollha kompetenti. Fil-każ ta’ persuni ġuridiċi, din tkun il-qorti tal-post fejn jinstab l-uffiċċju ċentrali u tal-post tan-negozju tal-imsemmija persuna ġuridika.

Il-qrati u t-tribunali, il-ġerarkija tagħhom:

Il-qrati u t-tribunali tal-ordni ġudizzjarju huma organizzati skont ġerarkija strutturata. L-istruttura tal-qrati u tat-tribunali hija kif ġejja:

4

IL-QORTI TAL-KASSAZZJONI

3

Il-qrati tal-appell

Qrati tax-xogħol

Kors tas-seduta

2

Il-qrati tal-prim’ istanza

Tribunaux du travail (Tribunali industrijali)

Il-qrati tal-kumpannija

1

Kummissarji tal-Ġustizzja

Tribunali tal-pulizija

Id-deċiżjonijiet tat-tribunali huma s-sentenzi. Id-deċiżjonijiet tal-qrati tal-appell, tal-qrati industrijali, tal-qrati bil-ġurija u tal-Qorti tal-kassazzjoni huma sentenzi.

Il-qrati ċivili essenzjalment jisimgħu kawżi ta’ natura privata bejn persuni kemm fiżiċi u ġuridiċi.

L-għan tal— qrati kriminali huwa li jikkundanna l-awturi tal-fatti punibbli b’pieni stabbiliti bil-liġi (pieni ta’ ħabs, xogħol fil-komunità, multi,...).

Jista’ jiġri li waħda mill-partijiet ma taqbilx ma’ sentenza ta’ tribunal. Diversi rimedji huma miftuħa għall-partijiet fil-kawża jew, f’ċerti każijiet, għal terzi sabiex jiksbu sentenza ġdida. il-proċeduri ta’ rimedju jaqgħu f’żewġ kategoriji: Il-proċeduri ta’ appell intern huma maqsuma f’żewġ kategoriji: il-proċeduri ta’ appell intern ordinarji u l-proċeduri ta’ appell intern straordinarji.

Hemm żewġ mezzi prinċipali ta’ appell: L-oppożizzjoni u l-appell
għandhom jippermettu lill-konvenut fl-inadempjenza li jopponi s-sentenza. F’dan il-każ, il-qorti li tat is-sentenza terġa’ tisma’ l-kawża mill-ġdid.
Ħlief għal numru limitat ta’ każi li għalihom mhuwiex possibbli, l-appell huwa dritt li jista’ jiġi eżerċitat mill-partijiet kollha kkonċernati. Kemm il-kundannat, il-parte ċivile, ir-rikorrent u l-konvenut kif ukoll il-prosekutur jistgħu jitolbu li l-kawża tinstema’ għat-tieni darba. L-appell dejjem jiġi eżaminat minn qorti ogħla minn dik li tkun tat l-ewwel sentenza.

It-tabella li ġejja tagħti ħarsa ġenerali lejn il-qrati u t-tribunali li jisimgħu l-appelli, skont l-istanza fejn tkun ingħatat is-sentenza li minnha wieħed ikun irid jappella:

Is-sentenza

Appell

Il-Kummissarju tal-ġustizzja

Kawżi ċivili

Tribunal tal-prim’ istanza (sezzjoni ċivili)

Affarijiet ta’ kummerċ

Il-Qorti ta’ l-impriża

Tribunal tal-pulizija

— Każijiet kriminali

Tribunal tal-prim’ istanza (Tribunal korrettiv)

Kawżi ċivili

Il-Qorti tal-Prim’ Istanza (Qorti Ċivili)

Labour Court

Qorti industrijali

Il-Qorti ta’ prim’ istanza

Il-Qorti tal-appell

Il-Qorti ta’ l-impriża

Il-Qorti tal-appell

COUR du travail (Qorti tal-appell) Fl-appell, l-imħallfin (fi tribunal) jew il-kunsilliera (f’qorti) jiddeliberaw għat-tieni u l-aħħar darba fuq il-merti tal-każ u jiddeċiedu għall-aħħar darba. Il-partijiet madankollu għandhom il-possibbiltà ta’ appell fil-kassazzjoni.

Fil-fatt, jeżistu, minbarra dawn il-proċeduri ordinarji, proċeduri ta’ appell intern “straordinarji” bl-ewlenija fosthom il-proċedura ta’ kassazzjoni. Din il-proċedura quddiem il-Qorti tal-kassazzjoni mhix tielet istanza jew qorti tat-tielet grad. Il-Qorti tal-Kassazzjoni ma teżaminax il-fatti tal-kawża li jinġiebu quddiemha, iżda tħares biss ir-rispett tal-legalità.

Minbarra t-tribunali u l-qrati msemmija, jeżistu żewġ ġurisdizzjonijiet oħrajn fil-Belġju. Dawn għandhom kompitu ta’ kontroll: Il-Conseil d’Etat (Kunsill tal-Istat) u l-Cour Constitutionnelle (Qorti Kostituzzjonali). Il-Conseil d’Etat huwa qorti amministrattiva għolja u jikkontrolla l-amministrazzjoni. Dan jintervjeni meta ċittadin jemmen li l-amministrazzjoni ma rrispettatx il-liġi. Ir-rwol tal-Cour Constitutionnelle huwa li tiggarantixxi li l-liġijiet, digrieti u ordinanzi jkunu konformi mal-Kostituzzjoni u li tissorvelja t-tqassim xieraq tal-kompetenzi bejn il-poteri pubbliċi fil-Belġju.

Databases legali

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIl-portal tal-Poter ġudizzjarju tal-Belġju jagħti aċċess, inter alia, għall-ġurisprudenza, il-leġiżlazzjoni Belġjana u għall-Ġurnal Uffiċjali.

L-aċċess għall-bażijiet tad-dejta huwa mingħajr ħlas?

Iva l-aċċess għad-database huwa bla ħlas.

Links relatati

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaServizz Pubbliku Federali tal-Ġustizzja


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

L-aħħar aġġornament: 22/08/2019