Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Systemy sądowe w państwach członkowskich - Belgia

Denne side er blevet maskinoversat. Der gives ingen garanti for oversættelsens kvalitet.

Oversættelsens kvalitet er blevet vurderet som: upålidelig

Er oversættelsen nyttig?

W niniejszej sekcji przedstawiono przegląd organizacji sądów i trybunałów.


Organizacja wymiaru sprawiedliwości – system sądownictwa

Sądownictwo belgijskie jest systemem opartym na tradycji prawa rzymskiego, który obejmuje całość przepisów skodyfikowanych, stosowanych i interpretowanych przez sędziów.

Organizacja sądów i trybunałów w Belgii jest wyłączną kompetencją federalną.

Zasady

Zanim przedstawimy organizację wymiaru sprawiedliwości w Belgii należy przypomnieć kilka norm konstytucyjnych i zasad ogólnych dotyczących organizacji władzy sądowniczej.

Obok dwóch pozostałych władz, czyli władzy ustawodawczej i wykonawczej, konstytucja ustanowiła także władzę sądowniczą, której sprawowanie powierzono sądom. Sądy niższej i wyższej instancji stanowią więc niezależną władzę, równolegle do pozostałych władz ustanowionych przez konstytucję.

Rolą wymiaru sprawiedliwości jest sędzia. w związku z tym stosuje on prawo: Rolą wymiaru sprawiedliwości jest sędzia. W związku z tym stosuje ono prawo: przepisy te regulują w sporach cywilnych i stosują prawo karne wobec osób, które popełniły przestępstwo. Rozróżnia się między urzędnikami sądowymi (sędziowie w sądach niższych i wyższych instancji) oraz prokuratorami (prokuraturą lub prokuraturą).

Na podstawie przepisów art. 144 i 145 konstytucji spory mające za przedmiot sprawy cywilne należą wyłącznie do kompetencji sądów. spory mające za przedmiot prawa polityczne również należą do kompetencji sądów, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w ustawie.

Utworzenie sądu lub innego organu rozstrzygającego spory następuje wyłącznie na podstawie ustawy. Zgodnie z art. 146 konstytucji zabrania się tworzenia pod jakąkolwiek nazwą sądów nadzwyczajnych lub komisji.

Rozprawy sądowejawne, chyba że dostęp publiczny mógłby stanowić zagrożenie dla moralności lub pokoju; jeżeli tak jest, Trybunał orzekł w orzeczeniu (art. 148 ust. 1 Konstytucji). Zasada jawności rozpraw pozwala między innymi zagwarantować przejrzystość wymiaru sprawiedliwości.

Każdy wyrok zawiera uzasadnienie. Wyrok ogłasza się na posiedzeniu jawnym (art. 149 konstytucji). Obowiązek uzasadnienia wynikający z konstytucji oraz art. 780 kodeksu postępowania sądowego oznacza, że sędzia jest zobowiązany odnieść się do okoliczności faktycznych oraz kwestii prawnych podniesionych przez strony. Uzasadnienie powinno być pełne, jasne, precyzyjne i adekwatne. Obowiązek sporządzania uzasadnienia oraz niezawisłość sędziowska zabezpieczają podsądnych przed ewentualnym arbitralnym potraktowaniem przez sędziego i umożliwiają mu, na podstawie przedstawionego uzasadnienia, rozważenie możliwości wniesienia środków odwoławczych do sądu apelacyjnego lub Sądu Kasacyjnego.

Zarówno niezawisłość sędziów w ramach realizacji kompetencji sądowniczych, jak niezależność prokuratury w zakresie prowadzenia dochodzeń i śledztw w poszczególnych sprawach, bez uszczerbku dla prawa właściwego ministra do zarządzenia ścigania i uchwalania wiążących wytycznych w odniesieniu do polityki kryminalnej, w tym w zakresie polityki dochodzenia i ścigania, wynika z art. 151 ust. 1 konstytucji.

Zgodnie z ust. 4 tego przepisu, sądy pokoju, sędziowie, doradcy sądów i Sądu Kasacyjnego są powoływani przez króla na warunkach i zgodnie z metodą ustanowioną przez ustawę.

Sędziowie powoływani są dożywotnio. Przechodzą oni na emeryturę w wieku określonym ustawą i korzystają ze świadczeń emerytalnych przewidzianych w ustawie. Sędzia może zostać pozbawiony stanowiska lub zawieszony w czynnościach tylko na mocy orzeczenia sądu. Przeniesienie sędziego może nastąpić tylko w drodze nowej nominacji i tylko za jego zgodą (art. 152 konstytucji). Król również powołuje i odwołuje prokuratorów przy sądach (art. 153 konstytucji).

Uposażenia członków wymiaru sprawiedliwości określa ustawa (art. 154 konstytucji).

Ponadto sędzia nie może przyjąć od rządu żadnych płatnych funkcji, ale może je sprawować bezpłatnie, chyba że ustawa przewiduje, że czynności tych nie można łączyć z zawodem sędziego (art. 155 konstytucji).

Rodzaj sądu

Belgia ma pięć głównych obszarów wymiaru sprawiedliwości — pięć sądów apelacyjnych: Bruksela, Liège, Mons, Gandawa i Antwerpia.

Obszary te podzielono na okręgi sądowe, a w każdym okręgu działa sąd pierwszej instancji. Na całym terytorium Belgii istnieje 12 okręgów sądowych. W brukselskim okręgu sądowym znajdują się dwa sądy pierwszej instancji – jeden z nich jest niderlandzkojęzyczny, a drugi francuskojęzyczny.

Ponadto w okręgach sądowych działa 9 sądów pracy i 9 sądów kancelarii.

Okręgi są z kolei podzielone na kantony sądowe, przy czym w każdym z nich działa sąd pokoju. Na całym terytorium Belgii istnieje 187 kantonów sądowych.

Każda z dziesięciu prowincji, a także okręg administracyjny Bruxelles-Capitale posiada sąd przysięgłych. Sąd przysięgłych nie jest sądem stałym. Jest ono zwoływane w każdym przypadku, gdy oskarżeni zostaną przez nią wysłani.

Rodzaj i surowość przestępstwa, charakter sporu, a także wysokość zaangażowanych kwot określają rodzaj sądu, który powinien rozpoznać sprawę.

W pewnych okolicznościach spór określa sąd, który należy zająć. W związku z tym sąd kantonalny ma jurysdykcję w sporach sąsiedzkich, a sąd pierwszej instancji jest właściwy w sprawach rozwodowych. W innych przypadkach jest to zdolność stron. Co do zasady sądem właściwym jest sąd wyspecjalizowany, który rozpoznaje spory między przedsiębiorstwami.

Po ustaleniu rodzaju sądu właściwego, należy wyznaczyć miejsce, w którym sprawa będzie rozpatrywana.

W sprawach cywilnych postępowanie może być rozpoznawane przez sędziego pozwanego lub sędziego w miejscu, w którym zobowiązanie zostało zaciągnięte lub miało być wykonane.

W sprawach karnych sąd miejsca, w którym przestępstwo zostało popełnione, sąd miejsca, w którym podejrzany zamieszkuje, oraz sąd właściwy dla miejsca, w którym się on znajduje. W przypadku osób prawnych jest to sąd miejsca, w którym znajduje się siedziba statutowa, oraz miejsce, w którym dana osoba prawna ma główne miejsce prowadzenia działalności.

Sądy i trybunały oraz ich hierarchia

Organizacja sądów opiera się na strukturze hierarchicznej. Struktura sądów i trybunałów jest następująca:

4

SĄD KASACYJNY

3

Sądy apelacyjne

Sądy pracy

Szkolenie

2

Sądy pierwszej instancji

Sądy pracy

Sądy w spółce

1

Sędziowie pokoju

Sądy policyjne

Sądy pierwszej instancji wydają wyroki (jugements). Sądy apelacyjne, sądy pracy, sądy przysięgłych oraz Sąd Kasacyjny wydają orzeczenia zwane arrêts.

W orzecznictwie cywilnym rozpatruje się przede wszystkim spory o charakterze prywatnym, zarówno pomiędzy osobami fizycznymi, jak i prawnymi.

Celem wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych jest nakładanie na sprawców czynów przestępnych kar przewidzianych w prawie (kary pozbawienia wolności, obowiązku wykonywania prac społecznych, grzywny itd.).

W niektórych przypadkach jedna ze stron nie zgadza się z orzeczeniem wydanym w sądzie. Stronom sporu mogą przysługiwać różne środki odwoławcze lub, w niektórych przypadkach, stronom trzecim w celu uzyskania nowego sędziowu. procedury odwoławcze dzielą się na dwie kategorie: Zwykłe procedury odwoławcze i nadzwyczajne procedury odwoławcze. istnieją dwa rodzaje zwykłej procedury odwoławczej:

Istnieją dwa główne drogi odwoławcze: Sprzeciw i odwołanie
umożliwiają pozwanemu wniesienie sprzeciwu wobec wyroku. W takim przypadku dochodzi do ponownego rozpatrzenia sprawy przez ten sam sąd, który wydał wyrok zaoczny.
Oprócz ograniczonej liczby przypadków, w których nie jest to możliwe, odwołanie jest prawem przysługującym wszystkim zainteresowanym stronom. Zarówno skazany, powód cywilny, oskarżony, powód, pozwany jak i prokurator są w stanie doprowadzić do ponownego rozpatrzenia sprawy. Apelację rozpoznaje zawsze sąd wyższej instancji niż sąd, który wydał pierwszy wyrok.

Poniższa tabela zawiera przegląd sądów, które rozpatrują apelacje w zależności od sądu, który wydał wyrok będący przedmiotem apelacji:

Wyrok

Odwołanie

Sędzia pokoju

Sprawy cywilne

Sąd pierwszej instancji (wydział cywilny)

Sprawy handlowe

Sąd zobowiązania

Sąd policyjny

Sprawy karne

Sąd pierwszej instancji (sąd karny)

Sprawy cywilne

Sąd pierwszej instancji (sąd cywilny)

Sąd Pracy

Sąd pracy drugiej instancji

Sąd pierwszej instancji

Sąd apelacyjny

Sąd zobowiązania

Sąd apelacyjny

Na etapie postępowania odwoławczego sędziowie (sądu pierwszej instancji lub sądu apelacyjnego) rozpatrują sprawę co do istoty po raz drugi i ostatni raz i wydają prawomocne orzeczenie. Strony mają jednak nadal możliwość wniesienia skargi kasacyjnej.

Oprócz zwyczajnych środków odwoławczych istnieją też „nadzwyczajne” środki zaskarżenia, do których zalicza się przede wszystkim skarga kasacyjna. Możliwość odwołania się do Sądu Kasacyjnego nie oznacza istnienia trzeciej instancji ani sądownictwa trzeciego szczebla. Sąd Kasacyjny nie bada okoliczności faktycznych przedstawionej mu sprawy, ale sprawuje kontrolę zgodności z prawem.

Poza sądami wymienionymi powyżej istnieją dwa inne rodzaje sądów w Belgii. Pełnią rolę monitorującą: Rada Stanu i Trybunał Konstytucyjny. Rada Stanu interweniuje wówczas, gdy obywatel uważa, że administracja nie przestrzega prawa. Interweniuje ona w przypadku, gdy obywatel uważa, że administracja nie przestrzegała prawa. Zadaniem Trybunału Konstytucyjnego jest zapewnienie zgodności aktów, dekretów i rozporządzeń z konstytucją oraz nadzorowanie właściwego podziału kompetencji między władzami publicznymi w Belgii.

Prawne bazy danych

Link otworzy się w nowym okniePortal sądownictwa belgijskiego zapewnia m.in. dostęp do orzecznictwa, ustawodawstwa belgijskiego i Dziennika Urzędowego.

Czy dostęp do tych baz danych jest bezpłatny?

Tak, dostęp do bazy danych jest bezpłatny.

Powiązane linki

Link otworzy się w nowym oknieService Public Fédéral Justice (federalna służba publiczna wymiaru sprawiedliwości)


Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Ostatnia aktualizacja: 22/08/2019