Cerrar

YA ESTÁ DISPONIBLE LA VERSIÓN BETA DEL PORTAL

Visite la versión BETA del Portal Europeo de e-Justicia y díganos qué le parece.

 
 

Recorrido de navegación

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Teismų sistemos - Belgija

Esta página es una versión realizada por traducción automática. No hay garantía de que sea de calidad.

Esta traducción ha recibido la siguiente evaluación: inaceptable

¿Le ha resultado útil?

Šiame skyriuje apžvelgiama Liuksemburgo teismų sistema.


Teisėtvarkos sistema. teismų sistema

Belgijos teisinė sistema – tai civilinės teisės tradicijos sistema, apimanti kodifikuotas normas, kurias taiko ir aiškina teisėjai.

Belgijoje teismų sistema priskiriama išskirtinei federacijos kompetencijai.

Principai

Prieš pristatant Belgijos teismų sistemą reikėtų priminti kai kuriuos konstitucinius ir bendruosius principus, susijusius su teisminės valdžios struktūra.

Be įstatymų leidžiamosios valdžios ir vykdomosios valdžios, Konstitucijoje įtvirtinta teismų kompetencija, kurią vykdo teismai. Taigi teismai kartu su kitais konstituciniais įgaliojimais yra nepriklausoma valdžia.

Teisminės institucijos atlieka teisėjo funkcijas. todėl ji taiko teisės aktus: Teisminės valdžios užduotis yra teisti. Todėl vykdant teisminę valdžią taikoma teisė: priimami sprendimai civilinėse bylose, o nusikaltimą padariusiems asmenims taikoma baudžiamoji teisė. Žemesnės instancijos teismų pareigūnai skiriami nuo prokuratūros pareigūnų.

Pagal Konstitucijos 144 ir 145 straipsnių nuostatas ginčai dėl civilinių teisių visada priklauso teismų jurisdikcijai, o ginčai dėl politinių teisių teismų jurisdikcijai priklauso tuomet, kai įstatymais nenustatyta kitaip.

Bet koks teismas ar sprendimus priimanti institucija gali būti įsteigti tik pagal įstatymą. Pagal Konstitucijos 146 straipsnį negalima steigti nei ypatingųjų komisijų, nei ypatingųjų teismų, nesvarbu, kaip jie vadintųsi.

Teismų posėdžiai yra vieši, nebent toks viešumas trukdytų tvarkai ar pažeistų papročius; tokiu atveju Teismas taip pareiškia sprendime (Konstitucijos 148 straipsnio 1 dalis). Be kita ko, teismo posėdžių viešumo principas leidžia užtikrinti teismų veiklos skaidrumą.

Kiekvienas teismo sprendimas yra pagrįstas. Jis paskelbiamas viešame posėdyje (Konstitucijos 149 straipsnis). Pagrindimo įpareigojimas, nustatytas Konstitucijoje ir Teismų įstatymo 780 straipsnyje, reiškia, kad teisėjas turi atsakyti į faktinius ir teisinius ieškinio pagrindus, išdėstytus šalių reikalavimuose. Pagrindimas turi būti išsamus, aiškus, tikslus ir adekvatus. Teismo sprendimų pagrindimo įpareigojimas, kaip ir teisėjo nepriklausomumas, apsaugo asmenį, kurio byla nagrinėjama, nuo galimos teisėjo savivalės, be to, atsižvelgdamas į pagrindimą, jis gali nuspręsti, ar skųsti sprendimą apeliacine ar kasacine tvarka.

Teisėjų nepriklausomumą atliekant savo teismines funkcijas, taip pat prokuratūros nepriklausomumą atliekant tyrimus ir procesinius veiksmus prieš atskirus asmenis, nepažeidžiant kompetentingo ministro teisės nurodyti, kad būtų taikomi procesiniai veiksmai, ar teisės priimti įsakymus, susijusius su baudžiamąja politika, įskaitant tyrimų ir procesinių veiksmų sritį, įteisina Konstitucijos 151 straipsnio 1 dalis.

Pagal šios nuostatos 4 punktą taikos teisėjus, teismų teisėjus, teismų ir Kasacinio teismo teisėjus skiria karalius, laikydamiesi įstatymų nustatytų sąlygų ir metodikos.

Teisėjai skiriami iki gyvos galvos. Jie išleidžiami į pensiją sulaukę įstatymo nustatyto amžiaus ir gauna įstatymo apibrėžtą pensiją. Teisėjas negali būti atleistas iš pareigų ar laikinai nuo jų nušalintas kitaip nei teismo sprendimu. Teisėjas gali būti perkeltas į kitą vietą tik paskyrus jį į naujas pareigas ir jam sutinkant (Konstitucijos 152 straipsnis). Karalius taip pat skiria ir atleidžia prie teismų veikiančių prokuratūrų pareigūnus (Konstitucijos 153 straipsnis).

Teismų sistemos narių atlyginimai yra nustatyti įstatymu (Konstitucijos 154 straipsnis).

Be to, joks teisėjas negali priimti vyriausybės siūlomų atlyginamų pareigų, nebent eitų jas neatlygintinai ir jos nebūtų nesuderinamos su teisėjo pareigomis pagal įstatymus (Konstitucijos 155 straipsnį).

Teismo rūšis

Belgija suskirstyta į 5 dideles teismines zonas — penkias apeliacinio teismo jurisdikcijos teritorijas: Briuselis, Lježas, Monsas, Gentas ir Antverpenas.

Šios jurisdikcijos padalytos į teismines apygardas, kurių kiekvienoje veikia pirmosios instancijos teismas. Visoje Belgijos teritorijoje yra 12 teisminės apygardos. Briuselio teisminėje apygardoje yra du pirmosios instancijos teismai, iš kurių vienas yra olandų kalba, kitas – prancūzakalbė.

Be to, yra apie 9 darbo ginčų teismų ir 9 teismų apygardų teismų.

Šie rajonai savo ruožtu skirstomi į teisminius kantonus (kantonus judiciaire/gerechtlizijk kanton), kurių kiekvienas turi civilinių bylų teismą (justice de paix/vregrirecht). Visoje Belgijos teritorijoje yra 187 kantonai.

Kiekvienoje iš dešimties provincijų ir Sostinės Briuselio administracinėje apygardoje veikia prisiekusiųjų teismas. Prisiekusiųjų teismas neveikia nuolat. Jis sudaromas kiekvieną kartą, kai į jį sušaukiami kaltinamieji.

Į kokį teismą turi būti kreipiamasi, priklauso nuo nusikaltimo pobūdžio ir sunkumo, ginčo pobūdžio ir sumų dydžio.

Tam tikrais atvejais teismas, į kurį turi būti kreipiamasi, priklauso nuo bylos pobūdžio. Pavyzdžiui, taikos teismo kompetencijai priskiriamos kaimynystės ginčai, o pirmosios instancijos teismo kompetencijai – santuokos nutraukimo bylos. Kitais atvejais kriterijus yra šalių statusas. Paprastai bendrovės teismas yra specializuotas teismas, kuriame pranešama apie įmonių ginčus.

Nustačius, kokios rūšies teismas kompetentingas, reikia nustatyti vietą, kurioje byla turi būti nagrinėjama.

Civilinės teisenos srityje ieškinys gali būti teikiamas atsakovo oficialios gyvenamosios vietos teismui arba vietos, kurioje prisiimtas įsipareigojimas arba kurioje įsipareigojimas turėtų būti vykdomas, teismui.

Baudžiamosios teisenos srityje kompetencija taip pat priskiriama vietos, kurioje padarytas nusikaltimas, teismui, įtariamojo faktinės gyvenamosios vietos teismui ir vietos, kurioje įtariamąjį galima rasti, teismui. Juridinių asmenų atveju tai yra vietos, kurioje yra jo registruota buveinė, ir to juridinio asmens pagrindinės verslo vietos teismas.

Teismai ir jų hierarchija

Teismų sistema yra pagrįsta hierarchine struktūra. Teismų hierarchija Teismų struktūra yra tokia:

4

KASACINIS TEISMAS

3

Apeliaciniai teismai

Darbo teismai

Sėdėjimas

2

Pirmosios instancijos teismai

Darbo ginčų teismai

Bendrovės teismai

1

Taikos teismai

Policijos teismai

Žemesnės instancijos teismų priimami sprendimai vadinami jugements. Apeliacinių, darbo ginčų, prisiekusiųjų ir kasacinių teismų priimami sprendimai vadinami arrêts.

Civilinės jurisdikcijos teismuose daugiausia nagrinėjami privatūs tiek fizinių, tiek juridinių asmenų ginčai.

Baudžiamosios jurisdikcijos teismų tikslas – nubausti asmenis, padariusius veikas, už kurias baudžiama įstatymuose nustatytomis bausmėmis (įkalinimas, viešieji darbai, baudos ir kt.).

Pasitaiko, kad viena iš šalių nesutinka su teismo paskelbtu nuosprendžiu. Bylos šalims arba tam tikrais atvejais trečiosioms šalims gali būti taikomos įvairios teisių gynimo priemonės, kad būtų galima kreiptis dėl naujo teismo. žalos atlyginimo procedūros skirstomos į dvi kategorijas: Sprendimo apskundimo būdai skirstomi į dvi rūšis: paprastuosius ir nepaprastuosius.

Yra du pagrindiniai apeliacinio skundo pateikimo būdai: Prieštaravimas ir apeliacija
turi būti tokie, kad atsakovas galėtų pareikšti prieštaravimą teismo sprendimui. Tokiu atveju sprendimą priėmęs teismas bylą nagrinėja dar kartą.
Išskyrus keletą atvejų, kuriais to daryti negalima, teise teikti apeliacinius skundus gali naudotis visos suinteresuotosios šalys. Tiek nuteistasis, civilinis ieškovas, ieškovas ar atsakovas, tiek prokuratūra gali prašyti bylą nagrinėti antrą kartą. Apeliacinį skundą visada nagrinėja aukštesnės instancijos nei pirmąjį nuosprendį priėmęs teismas.

Toliau pateikiamoje lentelėje apžvelgiami teismai, nagrinėjantys apeliacinius skundus pagal tai, koks teismas priėmė ginčijamą sprendimą:

Teismo sprendimas

Skundas

Taikos teismas

— civilinėse bylose

Pirmosios instancijos teismas (Civilinių bylų skyrius)

Prekybos reikalai

Įmonės teismas

Policijos teismas

— Baudžiamosios bylos

Pirmosios instancijos teismas (Baudžiamųjų bylų teismas)

— civilinėse bylose

Pirmosios instancijos teismas (Civilinių bylų teismas)

Darbo teismas

Darbo ginčų apeliacinis teismas

Pirmosios instancijos teismas

Apeliacinis teismas

Įmonės teismas

Apeliacinis teismas

Apeliacine instancija pirmosios instancijos arba apeliacinio teismo teisėjai antrą ir paskutinį kartą bylą nagrinėja iš esmės ir priima galutinį sprendimą. Tačiau šalys dar gali teikti kasacinį skundą.

Iš tiesų be paprastųjų sprendimo apskundimo būdų, yra ir vadinamieji nepaprastieji apskundimo būdai, kurių pagrindinis kasacinis skundas. Skundo pateikimas Kasaciniam teismui nereiškia, kad kreipiamasi į trečiąją instanciją ar į teismą, užimantį trečiąją teismų sistemos pakopą. Kasacinis teismas nenagrinėja jam perduotos bylos faktų, o tikrina, ar sprendimas priimtas nepažeidžiant teisės.

Be minėtųjų teismų, Belgijoje veikia dar du teismai, Jie vykdo kontrolės funkciją: Valstybės taryba ir Konstitucinis Teismas. Valstybės taryba – tai aukščiausios instancijos administracinis teismas, kontroliuojantis administravimą. Jis imasi veiksmų, jeigu, piliečio nuomone, administracija nesilaikė teisės aktų. Konstitucinio Teismo vaidmuo – užtikrinti, kad įstatymai, dekretai ir įsakai atitiktų Konstituciją, ir prižiūrėti, kad būtų tinkamai paskirstytos Belgijos valdžios institucijų kompetencijos.

Teisės duomenų bazės

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasBelgijos teisminės valdžios portale galima naudotis, be visų kitų dokumentų, Belgijos teismų praktika, teisės aktais ir leidiniu Moniteur belge.

Ar šiomis duomenų bazėmis galima naudotis nemokamai?

Taip, duomenų baze galima naudotis nemokamai.

Susijusios nuorodos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasFederalinė valstybės teisingumo tarnyba


Tai teksto mašininis vertimas. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.

Paskutinis naujinimas: 22/08/2019