Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Съдебни системи в държавите-членки - Германия

Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици немски вече са преведени.

Настоящият раздел ви предоставя преглед на съдебната система в Германия.


Организация на правосъдната система — съдебна система

Поради федералното устройство на Федерална република Германия, съдебната система също е структурирана на федерален принцип. Правораздаването се упражнява от федерални съдилища и от съдилищата на 16-те федерални провинции (Länder). Основното натоварване на правосъдната администрация е съсредоточено в провинциите.

Германската съдебна система е разделена на пет независими специализирани клона или юрисдикции:

  • обикновена юрисдикция
  • трудовоправна юрисдикция
  • обща административна юрисдикция
  • финансовоправна юрисдикция
  • социалноправна юрисдикция.

В допълнение към тези специализирани юрисдикции, съществува и конституционна юрисдикция, която се състои от Федералния конституционен съд и конституционните съдилища на провинциите.

Можете да видите преглед на структурата на съдилищата на уебсайта на Връзката отваря нов прозорецФедералното министерство на правосъдието на Германия.

Администрация на съдилищата

Съдилищата на провинциите обикновено се администрират от федералните правосъдни министерства. На федерално равнище федералният министър на правосъдието е отговорен за Връзката отваря нов прозорецФедералния върховен съд, Връзката отваря нов прозорецФедералния съд по административноправни спорове и Връзката отваря нов прозорецФедералния съд по финансовоправни спорове. Федералното министерство на труда и социалните въпроси е отговорно за Връзката отваря нов прозорецФедералния съд по трудовоправни спорове  и Връзката отваря нов прозорецФедералния съд по социалноправни спорове.

Отговорните министерства също така администрират необходимите бюджетни ресурси. Единственото изключение е Връзката отваря нов прозорецФедералният конституционен съд, който е получил организационна автономия като независим конституционен орган. Той представя свой собствен бюджет за одобрение.

Видове съдилища — кратко описание

В Германия съдебната структура е разделена на обикновена юрисдикция и специализирани съдилища. Обикновената юрисдикция се състои от гражданска и наказателна юрисдикция. Специализираните съдилища са съдилищата по административноправни спорове, съдилищата по финансовоправни спорове, съдилищата по трудовоправни спорове  и съдилищата по социалноправни спорове. Освен това, съществува и конституционна юрисдикция, която се състои от Федералния конституционен съд и конституционните съдилища на провинциите.

Йерархия на съдилищата

Вж.  Връзката отваря нов прозорецйерархията на съдилищата (преглед), предоставена от Федералното министерство на правосъдието.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецУебсайт на Федералното министерство на правосъдието на Германия

Връзката отваря нов прозорецФедерален върховен съд

Връзката отваря нов прозорецФедерален съд по административноправни спорове

Връзката отваря нов прозорецФедерален съд по финансовоправни спорове

Връзката отваря нов прозорецФедерален съд по трудовоправни спорове

Връзката отваря нов прозорецФедерален съд по социалноправни спорове

Връзката отваря нов прозорецФедерален конституционен съд

Връзката отваря нов прозорецФедерално министерство на правосъдието


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 20/02/2013