Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

Navigatsioonitee

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Kohtukorraldus liikmesriikides - Saksamaa

Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: saksa keelon juba tõlgitud.

Selles osas antakse ülevaade Saksamaa kohtusüsteemist.


Kohtukorraldus – kohtusüsteemid

Saksamaa Liitvabariigi föderaalse ülesehituse tõttu on ka Saksamaa kohtusüsteem föderaalse ülesehitusega. Õigusemõistmine toimub nii liidu kohtutes kui ka 16 liidumaa (Länder) kohtutes. Suurema osa tööst teevad kohtumõistmisel liidumaade kohtud.

Saksamaa kohtusüsteem on jaotatud viieks sõltumatuks eriharuks või kohtupädevuseks:

  • üldkohtupädevus;
  • töövaldkonna kohtupädevus;
  • üldise haldusvaldkonna kohtupädevus;
  • maksuvaldkonna kohtupädevus;
  • sotsiaalvaldkonna kohtupädevus.

Lisaks nimetatud kohtupädevuse eriharudele on konstitutsioonilistes küsimustes kohtupädevus liidu konstitutsioonikohtul ja liidumaade konstitutsioonikohtutel.

Ülevaate kohtute ülesehitusest leiate Lingil klikates avaneb uus akenSaksamaa Liitvabariigi justiitsministeeriumi veebisaidilt.

Kohtute haldamine

Liidumaade kohtuid haldavad enamasti liidumaade justiitsministeeriumid. Liidu tasandil on Lingil klikates avaneb uus akenliidu ülemkohus, Lingil klikates avaneb uus akenliidu halduskohus ja Lingil klikates avaneb uus akenliidu maksukohus liidu justiitsministri haldusalas. Lingil klikates avaneb uus akenLiidu töökohus ja Lingil klikates avaneb uus akenliidu sotsiaalkohus on liidu töö- ja sotsiaalministeeriumi haldusalas.

Nimetatud ministeeriumid haldavad samuti vajalikke rahalisi vahendeid. Ainus erand on Lingil klikates avaneb uus akenliidu konstitutsioonikohus, millele on antud organisatsiooniline autonoomia kui sõltumatule põhiseaduslikule institutsioonile. Liidu konstitutsioonikohus esitab oma eelarve heakskiitmiseks.

Kohtute liigid – lühikirjeldus

Saksamaa kohtusüsteem jaguneb üldkohtuteks ja erikohtuteks. Üldkohtute pädevus hõlmab tsiviil- ja kriminaalkohtu pädevust. Erikohtud on halduskohtud, maksukohtud, töökohtud ja sotsiaalkohtud. Lisaks erikohtutele on kehtestatud konstitutsiooniline kohtupädevus, mis hõlmab liidu konstitutsioonikohut ja liidumaade konstitutsioonikohtuid.

Kohtute hierarhia

Vt liitvabariigi justiitsministeeriumi esitatud Lingil klikates avaneb uus akenülevaadet kohtute hierarhiast.

Seonduvad lingid

Lingil klikates avaneb uus akenSaksamaa Liitvabariigi justiitsministeeriumi veebisait

Lingil klikates avaneb uus akenLiidu ülemkohus

Lingil klikates avaneb uus akenLiidu halduskohus

Lingil klikates avaneb uus akenLiidu maksukohus

Lingil klikates avaneb uus akenLiidu töökohus

Lingil klikates avaneb uus akenLiidu sotsiaalkohus

Lingil klikates avaneb uus akenLiidu konstitutsioonikohus

Lingil klikates avaneb uus akenSaksamaa Liitvabariigi justiitsministeerium


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Viimati uuendatud: 20/02/2013