Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Domstolsväsen i medlemsstaterna - Danmark

I det här avsnittet hittar du en översikt över Danmarks domstolsväsen.


Rättsystemets uppbyggnad

Det danska domstolsväsendet består av:

  • Högsta domstolen (Højesteret)
  • Två landsretter (kan jämföras med svenska hovrätter)
  • Sjö- och handelsdomstolen (Sø- og Handelsretten)
  • Tinglysningsretten, som fungerar som fastighetsdomstol
  • 24 byretter, som kan jämföras med de svenska tingsrätterna
  • Färöiska domstolen och Grönländska domstolen
  • Prövningstillståndsnämnden (Procesbevillingsnævnet)
  • Särskilda klagomålsdomstolen (Den Særlige Klageret)
  • Domarutnämningsrådet (Dommerudnævnelsesrådet)
  • Domstolsstyrelsen

Domstolsförvaltning

Domstolarna förvaltas av den danska Domstolsstyrelsen, som inrättades som en ny, självständig institution den 1 juli 1999. Detta organ säkerställer en korrekt och adekvat förvaltning av domstolarnas medel, personal, fastigheter och IT-system.

Domstolsstyrelsen leds av en styrelse och en direktör. Domstolsstyrelsen sorterar under justitieministeriet, men ministern har inga anvisningsbefogenheter och kan inte ändra beslut som fattas av Domstolsstyrelsen.

Styrelsen är verkställande enhet och har det övergripande ansvaret för Domstolsstyrelsens verksamhet. Direktören, som utses av och kan avsättas av styrelsen, ansvarar för den dagliga verksamheten. Direktören behöver inte ha juristexamen.

Sammansättningen av Domstolsstyrelsens styrelse fastställs i domstolsstyrelselagen (lov om Domstolsstyrelsen). Styrelsen har 11 ledamöter, varav åtta är företrädare för domstolarna, en är advokat och två har särskilda kunskaper i administrativa och samhälleliga frågor.

Rättsdatabaser

Mer information finns i den kontinuerligt uppdaterade översikten och beskrivningen av det Länken öppnas i ett nytt fönsterdanska rättsväsendet.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterCivilstyrelsen


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 03/06/2019