Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Съдебни системи в държавите-членки - Естония

Тази страница е машинно преведена и качеството ѝ не може да бъде гарантирано.

Качеството на този превод е оценено като: ненадеждно

Мислите ли, че този превод е полезен?

Този раздел ви предоставя общ преглед на съдебната система в Естония.


Организация на правосъдието — съдебни системи

Съгласно Конституцията на Естония единствено съдът е компетентен. Съдилищата трябва да осъществяват правораздаване в съответствие с Конституцията и законодателството. Съгласно Конституцията, съдебната система на Естония притежава изключителна компетентност да осъществява правораздаване. Съдът изпълнява задълженията си отделно от изпълнителната и законодателната власт.

Съдебно администриране

Съдилищата от първа и втора инстанция се управляват от Министерството на правосъдието, заедно със Съвета за администрация на съдилищата. Съветът за администриране на съдилищата е консултативен съвет, създаден за управление на съдебната система, и работата му се ръководи от председателя на Върховния съд. Съдилищата от първа и втора инстанция се финансират от държавния бюджет чрез бюджета на Министерството на правосъдието. Върховният съд носи независима отговорност за своето управление и разполага със собствен бюджет.

Съветът за администрация на съдилищата се състои от:

  • Главния съдия на Върховния съд (който е и председател на Съвета);
  • петима съдии, назначени за срок от три години на общо заседание на всички съдии (en banc);
  • двама членове на естонския парламент;
  • Адвокат, назначен от адвокатския съвет;
  • главния прокурор или назначен от него/нея прокурор;
  • канцлера по правосъдие или назначен от него/нея представител;
  • министърът на правосъдието или негов представител, който присъства на заседание на Съвета и има право да се изказва.

Прочетете повече за Съдебния съвет Връзката отваря нов прозорецтук.

Йерархия на съдилищата

Съдебната система на Естония се състои от три инстанции:

  • Окръжните и административните съдилища са съдилища от първа инстанция.
  • Областните съдилища (апелативните съдилища) са съдилища от втора инстанция.
  • Върховният съд е съд от последна инстанция (касационен съд).

В качеството си на съдилища с обща компетентност окръжните съдилища разглеждат граждански и наказателни дела, както и дела за наказуеми простъпки (дребни престъпления). В качеството си на съдилища от първа инстанция, административните съдилища гледат онези административни дела, които законът поставя в тяхната компетентност. Районните съдилища са второинстанционни съдилища, които контролират решенията, постановени от националните и административните съдилища в случай на обжалване. Върховният съд е най-висшият съд и разглежда касационни жалби срещу решения на районните съдилища. Върховният съд изпълнява и функциите на конституционен съд.

Правни бази данни

Обща информация за правната система на Естония може да бъде намерена на уебсайта Връзката отваря нов прозорецна Министерството на правосъдието.

Преглед на съдебната система в Естония може да бъде намерен на Връзката отваря нов прозорецуебсайта на съдилищата.

Безплатен ли е достъпът до базата данни?

Достъпът до информация относно правната и съдебната система на Естония е безплатен.


Това е машинен превод на съдържанието. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Последна актуализация: 02/10/2020