Chiudi

LA VERSIONE BETA DEL PORTALE È DISPONIBILE ORA!

Visita la versione BETA del portale europeo della giustizia elettronica e lascia un commento sulla tua esperienza sul sito!

 
 

Percorso di navigazione

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Systemy sądowe w państwach członkowskich - Estonia

La pagina è stata tradotta automaticamente. Non è possibile garantirne la qualità.

La qualità della traduzione è stata giudicata: inaffidabile

La traduzione vi risulta utile?

W niniejszej części przedstawiono zarys systemu sądownictwa w Estonii.


Organizacja wymiaru sprawiedliwości - systemy sądownictwa

Zgodnie z konstytucją Estonii jedynie sąd jest właściwy. Są one zobowiązane realizować to zadanie zgodnie z konstytucją i ustawami. Konstytucja nadaje sądom estońskim wyłączną kompetencję do sprawowania wymiaru sprawiedliwości. Sądy wykonują swoje obowiązki w sposób niezależny zarówno od władzy wykonawczej, jak i ustawodawczej.

Postępowanie naprawcze

Za administrację sądów pierwszej i drugiej instancji odpowiada Ministerstwo Sprawiedliwości wraz z Radą ds. Administracji Sądowej. Rada ds. Administracji Sądowej to organ doradczy ustanowiony na potrzeby zapewnienia właściwego funkcjonowania systemu sądownictwa. Jego pracami kieruje prezes Sądu Najwyższego. Sądy pierwszej i drugiej instancji są finansowane z budżetu państwa z budżetu Ministerstwa Sprawiedliwości. Sąd Najwyższy zachowuje niezależność w zakresie prowadzenia własnej administracji oraz dysponuje własnym budżetem.

W skład Rady ds. Administracji Sądowej wchodzą:

  • Prezes Sądu Najwyższego (sprawujący również funkcję przewodniczącego Rady);
  • pięciu sędziów wybieranych na trzyletnią kadencję przez wszystkich sędziów na posiedzeniu plenarnym (w pełnym składzie);
  • dwóch posłów do estońskiego parlamentu;
  • Adwokat powołany przez Radę Adwokacką;
  • prokurator Generalny lub prokurator przez niego wskazany;
  • kanclerz Sprawiedliwości lub wskazany przez niego przedstawiciel;
  • minister Sprawiedliwości lub jego przedstawiciel, który uczestniczy w posiedzeniu Rady i ma prawo zabierać głos.

Więcej informacji o Radzie Sądownictwa Link otworzy się w nowym okniemożna znaleźć tutaj.

Hierarchia sądowa

System sądownictwa w Estonii jest systemem trójinstancyjnym:

  • Sądy rejonowe i administracyjne są sądami pierwszej instancji.
  • Sądyokręgowe (sądy apelacyjne) są sądami drugiej instancji.
  • Sąd Najwyższy jest sądem najwyższej instancji (kasacyjnym).

Sądy rejonowe, jako sądy powszechne, rozpoznają sprawy cywilne, karne i sprawy o wykroczenia. Występując w roli sądów pierwszej instancji, sądy administracyjne rozpoznają sprawy administracyjne wchodzące w zakres ich właściwości na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Sądy okręgowe to sądy drugiej instancji, które rozpoznają środki odwoławcze od orzeczeń sądów rejonowych i administracyjnych. Sąd Najwyższy jest sądem najwyższej instancji, który rozpoznaje skargi kasacyjne od orzeczeń sądów okręgowych. Sąd Najwyższy bada także zgodność aktów normatywnych z konstytucją.

Prawne bazy danych

Ogólne informacje na temat estońskiego systemu prawnego można znaleźć na stronie internetowej Link otworzy się w nowym oknieMinisterstwa Sprawiedliwości.

Ogólne informacje na temat systemu sądownictwa w Estonii można również znaleźć na stronie Link otworzy się w nowym oknieinternetowej sądów.

Czy dostęp do baz danych jest nieodpłatny?

Dostęp do informacji o estońskim systemie prawnym i systemie sądownictwa jest bezpłatny.


Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Ostatnia aktualizacja: 02/10/2020