Chiudi

LA VERSIONE BETA DEL PORTALE È DISPONIBILE ORA!

Visita la versione BETA del portale europeo della giustizia elettronica e lascia un commento sulla tua esperienza sul sito!

 
 

Percorso di navigazione

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Justičné systémy v členských štátoch - Estónsko

La pagina è stata tradotta automaticamente. Non è possibile garantirne la qualità.

La qualità della traduzione è stata giudicata: inaffidabile

La traduzione vi risulta utile?

V tejto časti nájdete prehľad sústavy súdov v Estónsku


Organizácia súdnictva – súdne systémy

Podľa estónskej ústavy má právomoc len súd. Súdy musia vykonávať spravodlivosť v súlade s Ústavou a ďalšími právnymi aktmi. Podľa Ústavy má estónsky súdny systém výlučnú právomoc na výkon spravodlivosti. Súd je pri výkone svojich povinností oddelený od výkonnej aj zákonodarnej moci.

Súdne vyrovnanie

Správu prvostupňových a druhostupňových súdov má na starosti ministerstvo spravodlivosti a Rada pre správu súdov. Rada pre správu súdov je poradným orgánom vytvoreným na správu sústavy súdov a jej činnosť riadi predseda Najvyššieho súdu. Súdy prvého a druhého stupňa sú financované zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu ministerstva spravodlivosti. Najvyšší súd sám zodpovedá za svoju správu a disponuje vlastným rozpočtom.

Rada pre správu súdov sa skladá z:

  • Predsedu Najvyššieho súdu (je zároveň predsedom Rady);
  • piatich sudcov vymenovaných na tri roky všetkými sudcami zasadajúcimi v pléne (en banc);
  • dvoch členov Estónskeho parlamentu;
  • Barrister vymenovaný radou advokátskej komory;
  • generálneho prokurátora alebo ním vymenovaného prokurátora;
  • justičného kancelára alebo ním vymenovaného zástupcu;
  • minister spravodlivosti alebo jeho zástupca, ktorý sa zúčastňuje na zasadnutí Rady a má právo vystúpiť.

Viac o súdnej rade Odkaz sa zobrazí v novom oknenájdete tu.

Hierarchia súdov

Estónsky súdny systém pozostáva z troch stupňov:

  • Miestne a správne súdy sú súdmi prvého stupňa;
  • Oblastné súdy (odvolacie súdy) sú súdmi druhého stupňa;
  • Najvyšší súd je súdom poslednej inštancie (kasácia).

Miestne súdy, ktoré fungujú ako všeobecné súdy, rozhodujú občianskoprávne veci, trestné veci a priestupky. Správne súdy rozhodujú tie správne veci, ktoré podľa zákona spadajú do ich pôsobnosti. Oblastné súdy sú druhostupňovými súdmi, ktoré rozhodujú o odvolaniach proti rozhodnutiam miestnych a správnych súdov. Najvyšší súd je vrcholným článkom súdnej sústavy, ktorý rozhoduje o kasačných opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam oblastných súdov. V pôsobnosti Najvyššieho súdu je aj preskúmanie súladu s Ústavou.

Právne databázy

Všeobecné informácie o estónskom právnom systéme nájdete na webovej Odkaz sa zobrazí v novom oknelokalite ministerstva spravodlivosti.

Všeobecné informácie o estónskom právnom systéme nájdete na Odkaz sa zobrazí v novom oknewebovej lokalite súdov.

Je prístup so databázy bezplatný?

Prístup k informáciám o estónskom právnom a súdnom systéme je bezplatný.


Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Posledná aktualizácia: 02/10/2020