Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Justičné systémy v členských štátoch - Fínsko

V tejto časti nájdete prehľad justičného systému vo Fínsku.


Justícia – súdny systém

Fínsky justičný systém pozostáva principiálne z:

  • nezávislých súdov, všeobecných súdov, správnych súdov a špeciálnych súdov,
  • orgánov zodpovedných za trestné stíhanie,
  • orgánov presadzovania práva (zabezpečujúcich vykonávanie súdnych rozhodnutí),
  • väzenskej služby (zabezpečujúcej výkon trestov odňatia slobody),
  • verejnej právnej pomoci, advokátov a licencovaných právnych poradcov.

Pojem justícia môže takisto označovať výlučne súdy.

Článok 98 fínskej ústavy obsahuje zoznam rôznych súdov. Všeobecné súdy zahŕňajú najvyšší súd, odvolacie súdy a okresné súdy. Všeobecné správne súdy zahŕňajú najvyšší správny súd a miestne správne súdy.

Najvyššiu súdnu moc v občianskoprávnych a trestnoprávnych veciach vykonáva Odkaz sa zobrazí v novom okneNajvyšší súd a v správnych veciach je to Odkaz sa zobrazí v novom okneNajvyšší správny súd. Tieto dva najvyššie súdy tiež dozerajú na uplatňovanie práva v rámci svojej vlastnej pôsobnosti.  Vo Fínsku takisto existujú špeciálne súdy, ktoré sú ustanovené samostatnými štatútmi.

Nezávislé a autonómne postavenie sudcov chráni ustanovenie ústavy, v ktorom sa hovorí, že sudcu je možné odvolať z funkcie len na základe rozhodnutia súdu. Sudcov nie je možné preradiť na iný post bez ich súhlasu, pokiaľ takéto preradenie nie je súčasťou reorganizácie súdneho systému.

V článku 21 ústavy sa uvádza, že ktokoľvek má právo na to, aby sa jeho alebo jej prípadom náležite a bez zbytočného zdržiavania zaoberal právne príslušný súd alebo iný orgán. Podľa oddielu 21 ods. 2 sú verejná povaha konaní a právo na vypočutie, ako aj právo na odôvodnené rozhodnutie a právo na odvolanie proti rozhodnutiu chránené zákonom, čo sa rovnako vzťahuje aj na ostatné záruky spravodlivých justičných konaní a dobrej správy. V tomto oddiele sa stanovujú tiež požiadavky týkajúce sa kvality justičných konaní.

Justičná správa

Mnoho povinností a úloh súvisiacich so správou justície a s rozvojom súdnych aktivít patrí v prvom rade do právomoci ministerstva spravodlivosti.

Dodatočné informácie

Informácie o justičnom systéme Fínska sa nachádzajú na Odkaz sa zobrazí v novom oknewebovej stránke fínskych súdov. Je to jednotný portál pre tých, ktorí vyhľadávajú informácie o súdoch, prokurátoroch, orgánoch presadzovania práva a právnej pomoci.

Uvádza sa tu napríklad najnovšia judikatúra odvolacích súdov a správnych súdov.

Bezplatná databáza Odkaz sa zobrazí v novom okneFinlex obsahuje judikatúru súdov, zákony Fínska v elektronickej podobe a preklady fínskych zákonov a vyhlášok.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 09/02/2020