Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Съдебни системи в държавите-членки - Франция

В този раздел ще намерите преглед на организацията на съдилищата.


Организация на съдилищата — общи и административни съдилища

Йерархия на съдилищата

Общи съдилища

1. Първа инстанция

Юрисдикции с компетентност по граждански дела

  • Окръжен съд (tribunal de grande instance)
  • Районен съд (tribunal d’instance)
  • Специализирани граждански съдилища (комисия по трудовоправни спорове (Conseil de prud’hommes), търговски съд (Tribunal de commerce) и т.н.)

Наказателни съдилища

  • Полицейски съд (tribunal de police), който разглежда дребни нарушения (contraventions)
  • Наказателен съд за леки престъпления (tribunal correctionnel), който разглежда дела за престъпни деяния със средна степен на обществена опасност (délits)
  • Наказателен съд (cour dassises), който разглежда дела за тежки престъпления (crimes)

2. Втора инстанция: апелативни съдилища (cours d’appel)

3. Касационен съд (Cour de cassation)

Административни съдилища

1. Първа инстанция

  • Административен съд (tribunal administratif)
  • Специализирани административни юрисдикции: финансови юрисдикции, например регионални сметни палати (chambre régionale des comptes), юрисдикции по въпроси на социалното подпомагане (juridictions d’aide sociale) и професионални дисциплинарни съдилища (juridictions disciplinaires)

2. Втора инстанция

  • Апелативни административни съдилища (cours administratives dappel)
  • Специализирани апелативни административни юрисдикции, например Сметната палата (Cour des comptes), Централната комисия за социално подпомагане (Commission centrale daide sociale) и др.

3. Върховен административен съд (Conseil d’Etat)

Подробна информация можете да намерите на уебсайта на Връзката отваря нов прозорецВърховния административен съд.

Бази данни с правна информация

Достъпът в интернет до базите данни с правна информация във Франция се предоставя като публична услуга. Уебсайтът Връзката отваря нов прозорецLégifrance съдържа:

Безплатен ли е достъпът до тези бази данни?

Да, достъпът до тези бази данни е безплатен.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецТърсене на компетентни съдилища

Връзката отваря нов прозорецОрганизация на съдебната система — Франция


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация: 19/05/2017