Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Съдебни системи в държавите-членки - Франция

В този раздел ще намерите преглед на организацията на съдилищата.


Организация на съдилищата — общи и административни съдилища

Йерархия на съдилищата

Общи съдилища

1. Първа инстанция

Юрисдикции с компетентност по граждански дела

  • Окръжен съд (tribunal de grande instance)
  • Районен съд (tribunal d’instance)
  • Специализирани граждански съдилища (комисия по трудовоправни спорове (Conseil de prud’hommes), търговски съд (Tribunal de commerce) и т.н.)

Наказателни съдилища

  • Полицейски съд (tribunal de police), който разглежда дребни нарушения (contraventions)
  • Наказателен съд за леки престъпления (tribunal correctionnel), който разглежда дела за престъпни деяния със средна степен на обществена опасност (délits)
  • Наказателен съд (cour dassises), който разглежда дела за тежки престъпления (crimes)

2. Втора инстанция: апелативни съдилища (cours d’appel)

3. Касационен съд (Cour de cassation)

Административни съдилища

1. Първа инстанция

  • Административен съд (tribunal administratif)
  • Специализирани административни юрисдикции: финансови юрисдикции, например регионални сметни палати (chambre régionale des comptes), юрисдикции по въпроси на социалното подпомагане (juridictions d’aide sociale) и професионални дисциплинарни съдилища (juridictions disciplinaires)

2. Втора инстанция

  • Апелативни административни съдилища (cours administratives dappel)
  • Специализирани апелативни административни юрисдикции, например Сметната палата (Cour des comptes), Централната комисия за социално подпомагане (Commission centrale daide sociale) и др.

3. Върховен административен съд (Conseil d’Etat)

Подробна информация можете да намерите на уебсайта на Връзката отваря нов прозорецВърховния административен съд.

Бази данни с правна информация

Достъпът в интернет до базите данни с правна информация във Франция се предоставя като публична услуга. Уебсайтът Връзката отваря нов прозорецLégifrance съдържа:

Безплатен ли е достъпът до тези бази данни?

Да, достъпът до тези бази данни е безплатен.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецТърсене на компетентни съдилища

Връзката отваря нов прозорецОрганизация на съдебната система — Франция


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 19/05/2017