Navigatsioonitee

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Kohtukorraldus liikmesriikides - Prantsusmaa

Selles jaotises esitatakse ülevaade Prantsusmaa kohtute hierarhiast.


Kohtute korraldus – üld- ja halduskohtud

Kohtute struktuur

Üldkohtud

1. Esimese astme kohtud

Tsiviilkohtud:

  • kõrgema astme kohus (tribunal de grande instance);
  • alama astme kohus (tribunal d’instance);
  • eritsiviilkohtud: töövaidluskohus (Conseil de Prud’hommes), kaubanduskohus (Tribunal de commerce) jt.

Kriminaalkohtud:

  • politseikohus (tribunal de police) – arutab väiksemaid õigusrikkumisi (contraventions);
  • paranduskohus (tribunal correctionnel) – arutab keskmise raskusastmega õigusrikkumisi (délits);
  • vandekohus (cour d’assises) – arutab raskeid õigusrikkumisi (crimes).

2. Teise astme kohtud: apellatsioonikohtud (cours d’appel)

3. Kassatsioonikohus (cour de cassation)

Halduskohtud

1. Esimese astme kohtud:

  • halduskohus (tribunal administratif);
  • erihalduskohtud: finantskohtud, näiteks regioonide kontrollikojad (chambre régionale des comptes), sotsiaalhoolekandekohtud (juridictions d’aide sociale), distsiplinaarkohtud (juridictions disciplinaires).

2. Teise astme kohtud:

  • haldusapellatsioonikohtud (Cours administratives d’appel);
  • spetsialiseerunud haldusapellatsioonikohtud (juridictions administratives d’appel spécialisées), näiteks kontrollikoda (Cour des comptes) või sotsiaalhoolekande keskkomisjon (Commission centrale d’aide sociale).

3. Riiginõukogu (Conseil d’État)

Lisateave on kättesaadav Lingil klikates avaneb uus akenriiginõukogu veebisaidil.

Õigusvaldkonna andmebaasid

Õigusvaldkonna andmebaasid on Prantsusmaal kättesaadavad interneti vahendusel pakutava avaliku teenusena. Veebisait Lingil klikates avaneb uus akenLégifrance sisaldab järgmist:

Kas juurdepääs neile andmebaasidele on tasuta?

Jah, juurdepääs neile andmebaasidele on tasuta.

Seonduvad lingid

Lingil klikates avaneb uus akenPädevate kohtute leidmine

Lingil klikates avaneb uus akenÕiguskorraldus – Prantsusmaa


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 19/05/2017