Retssystemer - Frankrig

Genskab Gem som pdf

Dette afsnit indeholder en oversigt over retternes og domstolenes hierarkiske struktur.


Retssystemets opbygning – juridiske domstole og forvaltningsdomstole

Domstolenes og retternes hierarkiske opbygning

De juridiske domstole

1. Første instans:

Civilretter

  • Retten for større sager (Tribunal de grande instance)
  • Retten for mindre sager (Tribunal d'instance)
  • Specialiserede domstole, f.eks. arbejdsretten (Conseil de prud'homme), handelsretten (Tribunal de commerce) osv.

Kriminalretter

  • Politiretten (Tribunal de police) i forbindelse med mindre lovovertrædelser (contraventions)
  • Kriminalretten (Tribunal correctionnel) i forbindelse med større lovovertrædelser (délits)
  • Nævningedomstolen (Cour d'assises) i forbindelse med forbrydelser (crimes)

2. Anden instans: Appelretten (Cours d'appel)

3. Kassationsretten (Cour de cassation)

De administrative domstole

1. Første instans:

  • Forvaltningsdomstolen (Tribunal administratif)
  • Specialiserede forvaltningsdomstole (skatteretterne, f.eks. revisionsretten (chambre régionale des comptes), retterne for socialstøtte (juridictions d'aide sociale) disciplinære domstole (juridictions disciplinaires)

2. Anden instans

  • Appelinstanserne ved forvaltningsdomstolen (Cour administrative d'appel)
  • Appelinstanserne ved de specialiserede forvaltningsdomstole

3. Statsrådet (Conseil d'Etat)

Der findes flere oplysninger på Link åbner i nyt vinduestatsrådets websted.

Juridiske databaser

De juridiske databaser i Frankrig er offentligt tilgængelige på internettet. Webstedet Link åbner i nyt vindueLégifrance indeholder således:

Er der gratis adgang til databaserne?

Ja, der er gratis adgang til databaserne?

Relevante links

Link åbner i nyt vindueSøg efter kompetente retter

Link åbner i nyt vindueRetssystemets opbygning - Frankrig


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 19/05/2017