Fechar

A VERSÃO BETA DO PORTAL JÁ ESTÁ DISPONÍVEL

Visite a versão BETA do Portal Europeu de Justiça e conte-nos a sua experiência!

 
 

Percurso de navegação

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Systém soudní moci v členských státech - Chorvatsko

Esta página foi traduzida automaticamente. A qualidade da tradução não pode ser garantida.

Qualidade da tradução: inaceitável

Considera que esta tradução foi útil?


Soudní systém Chorvatské republiky

Ústava Chorvatské republiky stanoví, že pravomoc Chorvatské republiky je organizována na základě zásady třístranné účasti pravomocí, a sice legislativní pravomoci vykonávané chorvatským parlamentem, výkonné moci vykonávané vládou Chorvatské republiky a soudní moci v rukou soudů Chorvatské republiky, které orgány vzájemně spolupracují a jsou přezkoumávány, přičemž jejich činnost a rozhodování zůstávají nezávislé na ostatních složkách vlády. Soudy jakožto nositelé soudní moci rozhodují na základě ústavy, zákonů, nařízení a mezinárodních smluv podepsaných a ratifikovaných Chorvatskou republikou. Soudní funkce vykonávají soudci jmenovaní Státní soudní radou. Soudci jsou při výkonu svých soudních funkcí nezávislí a nezávislí a požívají imunity v souladu se zákonem. Funkce soudce je stálá a soudce nesmí vykonávat žádnou jinou funkci, než je funkce soudce.

Soudní systém (spravedlnost) Chorvatské republiky se skládá ze soudnictví (soudů), nezávislých a nezávislých soudních orgánů (prokuratury), výkonné moci (ministerstva spravedlnosti), nezávislých a nezávislých orgánů (Národní soudní rady a Národní rady soudnictví), nezávislé a nezávislé služby (advokát), nezávislé a nezávislé veřejné služby (notáře) a veřejné instituce (soudní akademie).

Organizace soudnictví v Chorvatské republice

Úkolem Ministerstva spravedlnosti je zachovat základní hodnoty právního řádu, zajistit podmínky pro řádné fungování a dále budovat soudní systém.

Ministerstvo spravedlnosti provádí:

 • administrativní a jiné úkoly související s:
 • civil, criminal, criminal, commercial and administrative justice law, organisation and work, and professional training in bodies executing criminal and misdemeanour sanctions, administrative and other tasks in the notarial and legal profession, court and notarial fees, international legal aid and other forms of legal assistance, the execution of criminal and administrative sanctions, pardons and conditional releases, administrative and professional probation work in decision-making on prosecution and choice of the type and measures of criminal sanctions, the enforcement of criminal and criminal sanctions by the perpetrators of criminal law, pardonsment and probation, administrative and professional probation activities, information on prosecution and choice of the type and measures of criminal sanctions, the enforcement of criminal and criminal sanctions, the execution of criminal sanctions, pardons and conditional releases, administrative and professional probation work for victims of criminal law, the choice of type and measures of criminal sanctions, the enforcement of criminal and criminal sanctions, the execution of criminal sanctions, pardons and probation, administrative and professional probation work, information for victims of criminal law and the choice of the type and measure of criminal sanctions, the enforcement of criminal and criminal sanctions, the execution of criminal sanctions, pardons and parity releases, administrative and professional probation work for victims of prosecution and the choice of the type and measure of criminal sanctions, the enforcement of criminal and criminal sanctions, the enforcement of criminal law, pardons and conditional releases, administrative and professional probation activities for victims of criminal prosecution and the choice of the type and measure of criminal sanctions, the enforcement of criminal and criminal sanctions, the execution of criminal sanctions, pardons and paroles, administrative and professional probation services, the prosecution of criminal justice and the choice of the type and measure of criminal sanctions, the enforcement of criminal and criminal sanctions, the enforcement of criminal sanctions, pardons and paroles, administrative and professional probation work, the prosecution of criminal law and the choice of the type and measure of criminal sanctions, the enforcement of criminal sanctions, the enforcement of criminal penalties, pardoning and paroles, administrative and professional probation work, the prosecution of criminal offences, the choice of the type and measure of criminal sanctions, the enforcement of criminal and administrative sanctions, the enforcement of criminal law, pardonation and probation, administrative and professional probation work in decision-making on prosecution and the choice of the type and measure of criminal sanctions, the enforcementof criminal
 • administrativní a jiné úkoly související s:

majetková práva, vlastnická práva v souvislosti s vyvlastněním a další omezení majetku, majetkové právo týkající se nemovitostí, zemědělské a lesní půdy, scelování, přeprava pozemků a staveb a části zemědělských činností mimo působnost jiného orgánu státní správy, majetek cizinců, kompenzační operace za majetek konfiskovaný v rámci jugoslávské komunistické vlády, který nespadá do působnosti jiného orgánu státní správy, a úkoly spojené s děděním majetku, práv a povinností bývalé SFRJ,

 • správní a profesní úkoly týkající se spolupráce vlády Chorvatské republiky s mezinárodními trestními soudy, zastupování Chorvatské republiky před Mezinárodním soudním dvorem a jinými mezinárodními soudy, nerozhodne-li zvláštní rozhodnutí vlády Chorvatské republiky jinak, a úkoly týkající se ochrany lidských práv a práv národnostních menšin, které nespadají do působnosti jiného orgánu státní správy;
 • podílí se spolu s ministerstvem odpovědným za správu státního majetku na správě a zcizení akcií a podílů společností, které představují státní majetek ve vlastnictví Chorvatské republiky, a ve vztahu ke společnostem, které se převážně zabývají činnostmi spadajícími do oblasti stanovené ministerstvem;
 • úkoly související s účastí Chorvatské republiky na práci orgánů Evropské unie v oblastech spadajících do její pravomoci;
 • a další úkoly, které spadají do působnosti zvláštního zákona.

Soudy Chorvatské republiky

Zákon o soudech upravuje organizaci, rozsah a účinnou soudní příslušnost soudů.

V Chorvatské republice vykonávají soudní moc soudy jako zvláštní státní orgány. Vykonávají je autonomně a nezávisle v rozsahu a působnosti stanovených zákonem.

Soudy rozhodují na základě Ústavy Chorvatské republiky, mezinárodních smluv, které jsou součástí právního řádu Chorvatské republiky, a zákonů a jiných nařízení přijatých v souladu s Ústavou Chorvatské republiky, mezinárodními smlouvami a zákony.

Soudy rozhodují o sporech týkajících se základních práv a povinností lidí, o právech a povinnostech Chorvatské republiky a místních a regionálních samosprávných celků a o právech a povinnostech jiných právnických osob, ukládají tresty a jiná opatření pachatelům trestných činů a přestupků stanovených zákonem a jinými předpisy, rozhodují o zákonnosti obecných a individuálních aktů veřejnoprávních subjektů, řeší spory týkající se osobních vztahů občanů, práce, obchodu, majetku a jiných občanskoprávních sporů a rozhodují o jiných právních otázkách, pokud tak zákon stanoví. Soudkyně na základě ústavy, mezinárodních smluv, zákonů a jiných použitelných pramenů práva.

Soudnictví v Chorvatské republice je spravováno obecnými a specializovanými soudy a Nejvyšším soudem Chorvatské republiky, který je rovněž nejvyšším soudem Chorvatské republiky.

Obecné soudy jsou soudy, které se zabývají otázkami, v nichž není příslušný žádný specializovaný soud. Jedná se o obecní a krajské soudy.

Specializovanými soudy jsou soudy, které se zabývají záležitostmi, u nichž je příslušnost stanovena zákonem. Jedná se o obchodní soudy, správní soudy, přestupkové soudy, Vrchní obchodní soud Chorvatské republiky, Nejvyšší správní soud Chorvatské republiky a High Misdemeanour Court Chorvatské republiky.

Kromě tohoto rozdělení jsou soudy rozděleny do prvního a druhého stupně.

U soudů prvního stupně je zahájeno řízení o vyřešení právní otázky. Jedná se o obecní, správní, přestupkové a obchodní soudy.

Odvolání proti rozhodnutím soudů prvního stupně jsou projednávána u soudů druhého stupně a vykonávají další zákonem stanovené úkoly. Jedná se o krajské soudy (ve vztahu k městským soudům), Vrchní obchodní soud Chorvatské republiky (týkající se obchodních soudů), High Misdemeanour Court of Croatia Republic (týkající se přestupkových soudů) a vrchní správní soud Chorvatské republiky (ve vztahu ke správním soudům).

Pro území jedné nebo více obcí, jednoho nebo více měst nebo částí městských oblastí jsou zřízeny městské a přestupkové soudy, zatímco krajské, obchodní a správní soudy pro území jedné nebo více krajů.

High Commercial Court of the Croatia Republic, High Administrative Court of the Croatia Republic, High Misdemeanour Court of the Croatia Republic and Supreme Court of the Croatia Republic jsou usazeny na území Chorvatské republiky.

Nejvyšší soud Chorvatské republiky

Nejvyšší soud Chorvatské republiky má sídlo v Záhřebu.

 1. zajišťuje jednotné uplatňování práva a rovnost všech při jeho uplatňování,
 2. rozhoduje o řádných opravných prostředcích, pokud tak stanoví zvláštní zákon;
 3. rozhoduje o mimořádných opravných prostředcích proti pravomocným rozhodnutím soudů v Chorvatské republice;
 4. řeší kompetenční spor, pokud tak stanoví zvláštní zákon;
 5. zabývá se aktuálními otázkami judikatury, analyzuje vzdělávací potřeby soudců, tajemníků soudů a soudních vyučujících a plní další úkoly vymezené zákonem.

Nejvyšší soud Chorvatské republiky
Trg Nikola Šubića Zrinsko 3
10 000 Záhřeb
tel.: +385 1 486 22 22, +385 1 481 00 36
fax: +385 1 481 00 35
e-mail: Odkaz se otevře v novém okně.Vsrh@vsrh.hr http
Odkaz se otevře v novém okně.://

Předseda Nejvyššího soudu Chorvatské republiky

Předseda Nejvyššího soudu Chorvatské republiky zastupuje Nejvyšší soud Chorvatské republiky a soudnictví a vykonává soudní správu a další úkoly vymezené zákonem a jednacím řádem Nejvyššího soudu Chorvatské republiky.
Předseda Nejvyššího soudu Chorvatské republiky je s výhradou stanoviska valné hromady Nejvyššího soudu a příslušného výboru chorvatského parlamentu volen chorvatským parlamentem na čtyřleté období na návrh prezidenta Chorvatské republiky a může být znovu zvolen na stejné místo na konci tohoto období. Nikdo nesmí být zvolen na tuto funkci více než dvakrát.
Předseda Nejvyššího soudu Chorvatské republiky může být zvolen osobou, která splňuje obecné a zvláštní podmínky pro soudce Nejvyššího soudu Chorvatské republiky. Je-li osoba, která v tomto soudu nevykonávala žádnou soudní funkci, zvolena předsedou Nejvyššího soudu Chorvatské republiky, jmenuje ji rovněž Státní soudní rada.

Zákon o oblastech a sídlech soudů (Narodne Novine (NN; Úřední věstník Chorvatské republiky) č. 67/18) zavedl územní uspořádání a další racionalizaci soudní sítě a vytvořil 15 župních soudů, 34 městských soudů, 9 obchodních soudů a 4 správní soudy.

Odkaz se otevře v novém okně.Zákon o soudech

Zákon o území a sídle soudů Odkaz se otevře v novém okně. https://pravosudje.gov.hr/pristup-informacijama-6341/ostale-informacije/zakoni-i-propisi-6354/organizacija-pravosudja-6443/6443

Justiční orgány

Justičními orgány Chorvatské republiky jsou soudy a státní zastupitelství.

Soudy

Nejvyšší soud Chorvatské republiky

Župní soudy(15)

Vrchní obchodní soud(1)

Vrchní správní soud(1)

High Misdemeanour Court(1)

Městské soudy(34)

Obchodní soudy[9]

Správní soudy(4)

Státní zástupce

Státní zastupitelství je samostatným a nezávislým soudním orgánem oprávněným a povinným jednat proti pachatelům a jiným trestným činům, přijímat právní opatření na ochranu chorvatského majetku a předkládat opravné prostředky na ochranu chorvatské ústavy a zákonů.

Státní zastupitelství vykonává své pravomoci na základě Ústavy Chorvatské republiky, mezinárodních smluv, které jsou součástí právního řádu Chorvatské republiky, acquis communautaire, právních předpisů a jiných pramenů práva.

Státní zastupitelství Chorvatské republiky je zřízeno pro celé území Chorvatské republiky a v Chorvatské republice jsou rovněž organizovány úřady městského státního zastupitelství, které se zabývají městskými soudy a veřejnoprávními subjekty, jakož i župními kancelářemi okresních, obchodních a správních soudů. Zákon může ustanovit zvláštní státní zastupitelství pro řešení určitých druhů případů a před zákonně určenými soudy.

Obecní státní zastupitelství jsou podřízena župním státním zastupitelstvím a státní zastupitelství hrabství a zvláštní státní zastupitelství jsou podřízena státnímu zastupitelství Chorvatské republiky.

V čele státního zastupitelství stojí státní zástupce, který odpovídá za plnění úkolů státního zastupitelství, které zastupuje a řídí.

Nejvyšší státní zástupce Chorvatské republiky je ředitelem státního zastupitelství Chorvatské republiky. Nejvyšším státním zástupcem Chorvatské republiky může být jmenována osoba splňující obecné a zvláštní podmínky pro jmenování náměstkem generálního prokurátora Chorvatské republiky a jmenovaná chorvatským parlamentem na návrh chorvatské vlády, s výhradou stanoviska Výboru pro spravedlnost chorvatského parlamentu na dobu čtyř let, a může být na konci tohoto období znovu jmenována na stejné místo. Nikdo nesmí být jmenován více než dvakrát.

Zákon o oblastech a sídlech státních zastupitelství (Narodne Novine (NN; Úřední věstník Chorvatské republiky) č. 67/18) racionalizoval síť státních zastupitelství a vytvořil 15 župních státních zastupitelství a 25 obecních státních zastupitelství.

Státní ZASTUPITELSTVÍ CHORVATSKÉ REPUBLIKY (Državno odvjetništvo Republike Hrvatske)

Úřad pro boj proti korupci a organizované trestné činnosti

Župní státní zastupitelství

Městská státní zastupitelství

Státní zastupitelství Chorvatské republiky Gajeva 30a
, 10 000 Záhřeb
Odkaz se otevře v novém okně.http://www.dorh.hr/

Tel. nejvyšší státní
zástupce: +385 1 459 18 88
fax: +385 1 459 18 54
e-mail: Odkaz se otevře v novém okně.tajnistvo.dorh@dorh.hr

Trestní senát
Tel.: +385 1 459 18 00
fax: +385 1 459 18 05
e-mail: Odkaz se otevře v novém okně.tajnistvo.kazneni@dorh.hr

Občanskoprávní správní odbor
tel.: +385 1 459 18 61
fax: +385 1 459 19 12
e-mail: Odkaz se otevře v novém okně.Tajnistvo.gradjanski@dorh.hr [CJ1]

Odkaz se otevře v novém okně.Župa a obecní státní zastupitelství

Odkaz se otevře v novém okně.Zákon o státním zastupitelství

Odkaz se otevře v novém okně.Zákon o oblastech a sídle státních zastupitelství

Úřad pro boj proti korupci a organizované trestné činnosti

Úřad pro předcházení korupci a organizované trestné činnosti (USKOK) je zvláštní státní zastupitelství specializované na stíhání korupce a organizované trestné činnosti se sídlem v Záhřebu, které je odpovědné za celé území Chorvatské republiky. Působnost Úřadu pro předcházení korupci a organizované trestné činnosti je stanovena v zákoně o Úřadu pro předcházení korupci a organizované trestné činnosti.

Úřad pro boj proti korupci a organizované trestné
činnosti Gajeva
30a 10 000 Záhřeb
tel.: +385 4591 874
fax: +385 1 4591 878
e-mail: Odkaz se otevře v novém okně.tajnistvo@uskok.dorh.hr

Odkaz se otevře v novém okně.Zákon o Úřadu pro předcházení korupci a organizované trestné činnosti


Toto je strojový překlad. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Poslední aktualizace: 18/11/2020