Fechar

A VERSÃO BETA DO PORTAL JÁ ESTÁ DISPONÍVEL

Visite a versão BETA do Portal Europeu de Justiça e conte-nos a sua experiência!

 
 

Percurso de navegação

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Retssystemer - Kroatien

Esta página foi traduzida automaticamente. A qualidade da tradução não pode ser garantida.

Qualidade da tradução: inaceitável

Considera que esta tradução foi útil?


Retssystemet i Republikken Kroatien

Republikken Kroatiens forfatning fastsætter, at myndigheden i Republikken Kroatien er organiseret på grundlag af princippet om trepartsbeføjelser, dvs. den lovgivende magt, der udøves af det kroatiske parlament, den udøvende magt, der udøves af Republikken Kroatiens regering, og domstolene i Republikken Kroatien, som myndighederne samarbejder med og revideres gensidigt, samtidig med at de bevarer deres uafhængighed i deres arbejde og beslutningstagning fra andre regeringsgrene. Som indehavere af retslige myndigheder træffer domstolene afgørelse på grundlag af forfatningen, love, forskrifter og internationale traktater, der er undertegnet og ratificeret af Republikken Kroatien. Dommerembedet varetages af dommere, der udnævnes af det nationale råd for retsvæsenet. Dommerne skal under udøvelsen af deres retslige funktioner være uafhængige og uafhængige og nyder immunitet i overensstemmelse med loven. Dommerembedet er permanent, og en dommer kan ikke udføre andre funktioner end en dommer.

Republikken Kroatiens retssystem (retlige anliggender) består af retsvæsenet (domstole), uafhængige og uafhængige retslige organer (retsforfølgelse), den udøvende magt (justitsministeriet), uafhængige og uafhængige organer (det nationale råd for retsvæsenet og det nationale råd for retsvæsenet), en uafhængig og uafhængig tjeneste (advokat), en uafhængig og uafhængig offentlig tjeneste (notarer) og en offentlig institution (retsakademi).

Opbygningen af retssystemet i Republikken Kroatien

Justitsministeriet har til opgave at bevare de grundlæggende værdier i retssystemet, sikre betingelserne for et velfungerende retssystem og videreudvikle retssystemet.

Justitsministeriet varetager:

 • administrative og andre opgaver i forbindelse med:
 • civil, criminal, criminal, commercial and administrative justice law, organisation and work, and professional training in bodies executing criminal and misdemeanour sanctions, administrative and other tasks in the notarial and legal profession, court and notarial fees, international legal aid and other forms of legal assistance, the execution of criminal and administrative sanctions, pardons and conditional releases, administrative and professional probation work in decision-making on prosecution and choice of the type and measures of criminal sanctions, the enforcement of criminal and criminal sanctions by the perpetrators of criminal law, pardonsment and probation, administrative and professional probation activities, information on prosecution and choice of the type and measures of criminal sanctions, the enforcement of criminal and criminal sanctions, the execution of criminal sanctions, pardons and conditional releases, administrative and professional probation work for victims of criminal law, the choice of type and measures of criminal sanctions, the enforcement of criminal and criminal sanctions, the execution of criminal sanctions, pardons and probation, administrative and professional probation work, information for victims of criminal law and the choice of the type and measure of criminal sanctions, the enforcement of criminal and criminal sanctions, the execution of criminal sanctions, pardons and parity releases, administrative and professional probation work for victims of prosecution and the choice of the type and measure of criminal sanctions, the enforcement of criminal and criminal sanctions, the enforcement of criminal law, pardons and conditional releases, administrative and professional probation activities for victims of criminal prosecution and the choice of the type and measure of criminal sanctions, the enforcement of criminal and criminal sanctions, the execution of criminal sanctions, pardons and paroles, administrative and professional probation services, the prosecution of criminal justice and the choice of the type and measure of criminal sanctions, the enforcement of criminal and criminal sanctions, the enforcement of criminal sanctions, pardons and paroles, administrative and professional probation work, the prosecution of criminal law and the choice of the type and measure of criminal sanctions, the enforcement of criminal sanctions, the enforcement of criminal penalties, pardoning and paroles, administrative and professional probation work, the prosecution of criminal offences, the choice of the type and measure of criminal sanctions, the enforcement of criminal and administrative sanctions, the enforcement of criminal law, pardonation and probation, administrative and professional probation work in decision-making on prosecution and the choice of the type and measure of criminal sanctions, the enforcementof criminal
 • administrative og andre opgaver i forbindelse med:

ejendomsrettigheder, ejendomsrettigheder i forbindelse med ekspropriation og andre ejendomsrestriktioner, formueret i forbindelse med bygninger, landbrugs- og skovbrugsjord, konsolidering, transport af jord og bygninger og dele af landbrugsaktiviteter uden for et andet statsligt forvaltningsorgans kompetenceområde, udenlandske statsborgeres ejendom, erstatningsforanstaltninger for ejendom, der er konfiskeret under den jugoslaviske kommunistiske regering, og som ikke henhører under et andet statsligt forvaltningsorgans kompetence, samt opgaver vedrørende arv af aktiver, rettigheder og forpligtelser for det tidligere Jugoslavien

 • administrative og faglige opgaver i forbindelse med Republikken Kroatiens regerings samarbejde med internationale straffedomstole, repræsentation af Republikken Kroatien ved Den Internationale Domstol og andre internationale domstole, medmindre andet besluttes ved en særlig afgørelse truffet af Republikken Kroatiens regering, og opgaver vedrørende beskyttelse af menneskerettighederne og nationale mindretals rettigheder, som ikke henhører under et andet statsligt forvaltningsorgans kompetenceområde
 • sammen med ministeriet med ansvar for forvaltning af statens aktiver deltager i forvaltningen og afhændelsen af aktier og aktier i selskaber, der udgør statslige aktiver, der ejes af Republikken Kroatien, og for så vidt angår selskaber, der hovedsagelig beskæftiger sig med aktiviteter inden for det område, som ministeriet har fastsat
 • opgaver i forbindelse med Republikken Kroatiens deltagelse i arbejdet i Den Europæiske Unions organer på områder, der hører under dens kompetence
 • og andre opgaver, der henhører under en særlovs jurisdiktion.

Domstole i Republikken Kroatien

Domstolsloven regulerer domstolenes organisation, rækkevidde og effektive kompetence.

I Republikken Kroatien udøves retsvæsenet af domstolene som særlige statslige myndigheder. De udfører dem selvstændigt og uafhængigt inden for det anvendelsesområde og den kompetence, der er fastlagt ved lov.

Domstolene afsiger domme på grundlag af Republikken Kroatiens forfatning, internationale traktater, der er en del af Republikken Kroatiens retsorden, og love og andre forskrifter, der er vedtaget i overensstemmelse med Republikken Kroatiens forfatning, internationale traktater og love.

Domstolene træffer afgørelse i tvister vedrørende grundlæggende rettigheder og forpligtelser for mennesker, om Republikken Kroatiens og lokale og regionale selvstyreenheders rettigheder og forpligtelser og om andre juridiske personers rettigheder og forpligtelser, idømmer gerningsmænd til forbrydelser og lovovertrædelser, der er fastsat ved lov og andre bestemmelser, regler om lovligheden af generelle og individuelle offentligretlige retsakter, bilægger tvister vedrørende borgernes personlige forhold, arbejdsretlige, kommercielle, ejendomsretlige og andre civilretlige spørgsmål og træffer afgørelse om andre retlige spørgsmål, hvis dette er fastsat i loven. Domstolene vurderer på grundlag af forfatningen, internationale traktater, love og andre gældende retskilder.

Retsvæsenet i Republikken Kroatien administreres af de almindelige og specialiserede domstole og højesteret i Republikken Kroatien, som også er den højeste domstol i Republikken Kroatien.

De almindelige domstole er de retter, der behandler sager, hvor ingen specialret har kompetence. Det drejer sig om by- og amtsdomstole.

Specialretter er domstole, der behandler sager, hvor kompetencen er fastsat ved lov. Det drejer sig om handelsretter, forvaltningsdomstole, domstole for mindre forseelser, Republikken Kroatiens højesteret for handelssager, Republikken Kroatiens øverste forvaltningsdomstol og Republikken Kroatiens højesteret for mindre forseelser.

Bortset fra denne opdeling er retterne opdelt i første og anden instans.

Der anlægges sag ved førsteinstansretter med henblik på en afgørelse af et retligt spørgsmål. Det drejer sig om byretter, forvaltningsdomstole, straffedomstole og handelsretter.

Appeller af afgørelser truffet af retter i første instans behandles ved domstole i anden instans, og andre opgaver, der er fastsat i loven, udføres. Det drejer sig om distriktsdomstole (i forbindelse med kommunale domstole), Republikken Kroatiens højhandelsret (vedrørende handelsretter), Republikken Kroatiens højesteret for mindre forseelser (vedrørende domstole for mindre forseelser) og Republikken Kroatiens øverste forvaltningsdomstol (i forbindelse med forvaltningsdomstole).

Der er oprettet byretter og domstole for mindre forseelser for en eller flere kommuner, en eller flere byer eller dele af byområder, mens amtsdomstole, handels- og forvaltningsdomstole for et eller flere amters område.

Republikken Kroatiens højesteret for handelssager, Republikken Kroatiens høje forvaltningsdomstol, Republikken Kroatiens højesteret for mindreårige og Republikken Kroatiens højesteret er etableret på Republikken Kroatiens område.

Republikken Kroatiens højesteret

Republikken Kroatiens højesteret har hjemsted i Zagreb.

 1. sikrer en ensartet anvendelse af loven og ligebehandling af alle i dens anvendelse
 2. træffer afgørelse om almindelige retsmidler, hvis der er hjemmel hertil i en særlov
 3. træffer afgørelse om ekstraordinære retsmidler mod endelige afgørelser truffet af domstole i Republikken Kroatien;
 4. løser en kompetencekonflikt, hvis der er hjemmel hertil i en særlov
 5. den undersøger aktuelle spørgsmål om retspraksis, analyserer dommeres, retssekretærers og praktikanters uddannelsesbehov og udfører andre opgaver som fastlagt ved lov.

Republikken Kroatiens højesteret Trg
Nikola Šubića Zrinsko 3
10 000 Zagreb
tel: +385 1 486 22 22, + 385 1 481 00 36 fax:
+385 1 481 00 35 e-mail:
Link åbner i nyt vindueVsrh@vsrh.hr http
Link åbner i nyt vindue://

Præsident for Republikken Kroatiens højesteret

Præsidenten for Republikken Kroatiens højesteret repræsenterer Republikken Kroatiens højesteret og retsvæsenet og varetager den retslige forvaltning og andre opgaver, der er fastlagt ved lov og procesreglement for Republikken Kroatiens højesteret.
Præsidenten for Republikken Kroatiens højesteret vælges af det kroatiske parlament for fire år efter indstilling fra Republikken Kroatiens præsident og efter indstilling fra højesterets højesteret og det kompetente udvalg i det kroatiske parlament og kan genvælges til samme stilling ved udløbet af denne periode. Ingen kan vælges til denne post mere end to gange. En person, der opfylder de generelle og særlige betingelser for en dommer ved Republikken Kroatiens højesteret, kan vælges til
præsident for Republikken Kroatiens højesteret. Hvis en person, der ikke har haft et dommerembede ved denne domstol, vælges til præsident for Republikken Kroatiens højesteret, udnævner det nationale råd for retsvæsenet ham også til dommer ved denne domstol.

Loven om områder og domstole (Narodne Novine (NN; republikken Kroatiens officielle tidende) nr. 67/18) gennemførte en territorial organisation og yderligere rationalisering af domstolsnetværket, hvorved der blev oprettet 15 distriktsdomstole, 34 byretter, 9 handelsretter og 4 forvaltningsdomstole.

Link åbner i nyt vindueDomstolsloven

Link åbner i nyt vindue Lov om domstolenes område og hjemsted

Retlige myndigheder

De judicielle myndigheder i Republikken Kroatien omfatter domstole og anklagemyndigheder.

Domstole

Republikken Kroatiens højesteret

Distriktsdomstole (15)

High Commercial Court (1)

Den øverste forvaltningsdomstol (1)

High Misdemeanour Court (1)

Byretter (34)

Handelsretter (9)

Forvaltningsdomstole (4)

Anklager

Statsadvokaturen er et uafhængigt og uafhængigt retsorgan, der er bemyndiget og forpligtet til at gribe ind over for lovovertrædere og andre lovovertrædelser, til at tage retlige skridt til at beskytte Kroatiens ejendom og til at indgive retsmidler til beskyttelse af den kroatiske forfatning og kroatiske love.

Statsadvokatens kontor udøver sine beføjelser på grundlag af Republikken Kroatiens forfatning, internationale traktater, der udgør en del af Republikken Kroatiens retsorden, gældende fællesskabsret, love og andre retskilder.

Republikken Kroatiens statsadvokatur er oprettet for hele Republikken Kroatiens område, og kommunens statsadvokatkontor er også organiseret i Republikken Kroatien, som skal beskæftige sig med kommunale domstole og offentligretlige organer samt amtsadvokatens kontorer for behandling af distriktsdomstole, handels- og forvaltningsdomstole. Loven kan oprette særlige anklagemyndigheder til at behandle visse typer sager og ved domstole, der er udpeget ved lov.

Kommunens statsadvokaters kontorer er underordnet statsadvokatens kontorer, og statsadvokatens kontorer og særlige statsadvokater er underlagt statsadvokatens kontor i Republikken Kroatien.

Anklagemyndigheden ledes af en offentlig anklager, som er ansvarlig for udførelsen af opgaver inden for rammerne af den anklagemyndighed, som han repræsenterer og forvalter.

Republikken Kroatiens statsadvokat er chef for Republikken Kroatiens statsadvokat. En person kan udnævnes til offentlig anklager i Republikken Kroatien, som opfylder de generelle og særlige betingelser for udnævnelse til vicestatsadvokat i Republikken Kroatien og udnævnes af det kroatiske parlament på forslag af den kroatiske regering, med forbehold af udtalelse fra det kroatiske parlaments retsudvalg for en periode på fire år, og kan genudnævnes til samme stilling ved udgangen af denne periode. Ingen må ansættes i denne stilling mere end to gange.

Loven om offentlige anklageres områder og søer (Narodne Novine (NN; republikken Kroatiens officielle tidende) nr. 67/18) rationaliserede netværket af statsadvokaters kontorer ved at oprette 15 amtsadvokater og 25 kommunale statsadvokater.

Republikken Kroatiens statsadvokat

Kontoret for Bekæmpelse af Korruption og Organiseret Kriminalitet

Statsadvokatens kontor

Kommunens statsadvokaters kontorer

Republikken Kroatiens statsadvokat Gajeva 30a
, 10 000 Zagreb http://www.dorh.hr/
Link åbner i nyt vinduehttp://www.dorh.hr/

Offentlig
anklager: +385 1 459 18 88 fax:
+385 1 459 18 54 e-mail:
Link åbner i nyt vinduetajnistvo.dorh@dorh.hr

Kriminel afdeling
Tlf.: +385 1 459 18 00 fax:
+385 1 459 18 05 e-mail:
Link åbner i nyt vinduetajnistvo.kazneni@dorh.hr


Tlf. for den administrative afdeling for civile sager: +385 1 459 18 61 fax:
+385 1 459 19 12 e-mail:
Link åbner i nyt vindueTajnistvo.gradjanski@dorh.hr [CJ1]

Link åbner i nyt vindueAmtsanklagerens og kommunens statsadvokaters kontorer

Link åbner i nyt vindueLov om anklagemyndigheden

Link åbner i nyt vindueLov om anklagemyndighedens områder og hovedkvarter

Kontoret for Bekæmpelse af Korruption og Organiseret Kriminalitet

Kontoret for forebyggelse af korruption og organiseret kriminalitet (USKOK) er en særlig anklagemyndighed med speciale i retsforfølgelse af korruption og organiseret kriminalitet i Zagreb, som er ansvarlig for hele Republikken Kroatiens område. Kompetencen for Kontoret for Forebyggelse af Korruption og Organiseret Kriminalitet er fastlagt i loven om Kontoret for Forebyggelse af Korruption og Organiseret Kriminalitet.

Kontoret for Bekæmpelse af Korruption og Organiseret Kriminalitet
Gajeva 30a
10 000 Zagreb Tlf
.: +385 4591 874 fax:
+385 1 4591 878 e-mail:
Link åbner i nyt vinduetajnistvo@uskok.dorh.hr

Link åbner i nyt vindueLov om Kontoret for Forebyggelse af Korruption og Organiseret Kriminalitet


Dette er en maskinoversat udgave af indholdet. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Sidste opdatering: 18/11/2020