Fechar

A VERSÃO BETA DO PORTAL JÁ ESTÁ DISPONÍVEL

Visite a versão BETA do Portal Europeu de Justiça e conte-nos a sua experiência!

 
 

Percurso de navegação

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Kohtukorraldus liikmesriikides - Horvaatia

Esta página foi traduzida automaticamente. A qualidade da tradução não pode ser garantida.

Qualidade da tradução: inaceitável

Considera que esta tradução foi útil?


Horvaatia Vabariigi kohtusüsteem

Horvaatia Vabariigi põhiseaduses on sätestatud, et Horvaatia Vabariigi võimuorgan on korraldatud kolmetasandilise pädevuse põhimõttel, milleks on Horvaatia parlamendi seadusandlik võim, Horvaatia Vabariigi valitsuse täitevvõim ja Horvaatia Vabariigi kohtute kohtuvõimud, mis teevad omavahel koostööd ja mida vastastikku kontrollitakse, säilitades samal ajal sõltumatuse nende töös ja otsuste tegemisel teistest valitsustasanditest. Kohtuvõimu omajatena teevad kohtud otsuseid Horvaatia Vabariigi poolt allkirjastatud ja ratifitseeritud põhiseaduse, seaduste, määruste ja rahvusvaheliste lepingute alusel. Kohtunikuametis töötavad kohtunikud, kelle nimetab ametisse kohtute nõukogu. Kohtunikud on oma õigusemõistmisega seotud ülesannete täitmisel sõltumatud ja sõltumatud ning neil on seaduse kohaselt puutumatus. Kohtuniku ametikoht on alaline ja kohtunik ei või täita muid ülesandeid peale kohtuniku oma.

Horvaatia Vabariigi kohtusüsteem (õigussüsteem) koosneb kohtusüsteemist (kohtud), sõltumatutest ja sõltumatutest kohtuorganitest (prokuratuurid), täidesaatvast võimust (justiitsministeerium), sõltumatutest ja sõltumatutest organitest (kohtute nõukogu ja kohtute nõukogu), sõltumatust ja sõltumatust teenistusest (advokaat), sõltumatust ja sõltumatust avalikust teenistusest (notarid) ning avalik-õiguslikust asutusest (kohtuakadeemia).

Horvaatia Vabariigi kohtusüsteemi korraldus

Justiitsministeeriumi ülesanne on säilitada õiguskorra põhiväärtused, tagada tingimused hea toimimise tagamiseks ja kohtusüsteemi edasiseks ülesehitamiseks.

Justiitsministeerium teeb järgmist:

 • haldus- ja muud ülesanded, mis on seotud järgmisega:
 • civil, criminal, criminal, commercial and administrative justice law, organisation and work, and professional training in bodies executing criminal and misdemeanour sanctions, administrative and other tasks in the notarial and legal profession, court and notarial fees, international legal aid and other forms of legal assistance, the execution of criminal and administrative sanctions, pardons and conditional releases, administrative and professional probation work in decision-making on prosecution and choice of the type and measures of criminal sanctions, the enforcement of criminal and criminal sanctions by the perpetrators of criminal law, pardonsment and probation, administrative and professional probation activities, information on prosecution and choice of the type and measures of criminal sanctions, the enforcement of criminal and criminal sanctions, the execution of criminal sanctions, pardons and conditional releases, administrative and professional probation work for victims of criminal law, the choice of type and measures of criminal sanctions, the enforcement of criminal and criminal sanctions, the execution of criminal sanctions, pardons and probation, administrative and professional probation work, information for victims of criminal law and the choice of the type and measure of criminal sanctions, the enforcement of criminal and criminal sanctions, the execution of criminal sanctions, pardons and parity releases, administrative and professional probation work for victims of prosecution and the choice of the type and measure of criminal sanctions, the enforcement of criminal and criminal sanctions, the enforcement of criminal law, pardons and conditional releases, administrative and professional probation activities for victims of criminal prosecution and the choice of the type and measure of criminal sanctions, the enforcement of criminal and criminal sanctions, the execution of criminal sanctions, pardons and paroles, administrative and professional probation services, the prosecution of criminal justice and the choice of the type and measure of criminal sanctions, the enforcement of criminal and criminal sanctions, the enforcement of criminal sanctions, pardons and paroles, administrative and professional probation work, the prosecution of criminal law and the choice of the type and measure of criminal sanctions, the enforcement of criminal sanctions, the enforcement of criminal penalties, pardoning and paroles, administrative and professional probation work, the prosecution of criminal offences, the choice of the type and measure of criminal sanctions, the enforcement of criminal and administrative sanctions, the enforcement of criminal law, pardonation and probation, administrative and professional probation work in decision-making on prosecution and the choice of the type and measure of criminal sanctions, the enforcementof criminal
 • haldus- ja muud ülesanded, mis on seotud järgmisega:

omandiõigused, sundvõõrandamisega seotud omandiõigused ja muud omandipiirangud, ehitus-, põllumajandus- ja metsamaaga seotud asjaõigus, maa ja ehitiste ning põllumajandusliku tegevuse osade, mis ei kuulu teise riigi haldusorgani pädevusse, välisriigi kodanike omand, Jugoslaavia Kommunistliku Vabariigi valitsuse poolt konfiskeeritud vara hüvitamise toimingud, mis ei kuulu teise riigi haldusorgani pädevusse, ning endise Jugoslaavia Liitvabariigi varade, õiguste ja kohustustega seotud ülesanded;

 • haldus- ja ametialased ülesanded, mis on seotud Horvaatia Vabariigi valitsuse koostööga rahvusvaheliste kriminaalkohtutega, Horvaatia Vabariigi esindamisega Rahvusvahelises Kohtus ja muudes rahvusvahelistes kohtutes, kui Horvaatia Vabariigi valitsuse eriotsusega ei otsustata teisiti, ning ülesanded, mis on seotud inimõiguste ja rahvusvähemuste õiguste kaitsega, mis ei kuulu mõne teise riigi haldusorgani pädevusse;
 • osaleb koos riigivara haldamise eest vastutava ministeeriumiga Horvaatia Vabariigile kuuluva riigivara moodustavate äriühingute aktsiate ja osade haldamises ja võõrandamises ning peamiselt ministeeriumi pädevusse kuuluvates valdkondades tegutsevates äriühingutes;
 • ülesanded, mis on seotud Horvaatia Vabariigi osalemisega Euroopa Liidu organite töös tema pädevusse kuuluvates valdkondades;
 • ja muud ülesanded, mis on määratud eriseaduse alusel.

Horvaatia Vabariigi kohtud

Kohtute seadus reguleerib kohtute korraldust, reguleerimisala ja tegelikku pädevust.

Horvaatia Vabariigis teostavad kohtusüsteemi kohtud riigi eriasutustena. Nad täidavad neid autonoomselt ja sõltumatult seaduses kindlaks määratud ulatuses ja pädevuses.

Kohtud teevad otsuseid Horvaatia Vabariigi põhiseaduse, Horvaatia Vabariigi õiguskorra osaks olevate rahvusvaheliste lepingute ning Horvaatia Vabariigi põhiseaduse, rahvusvaheliste lepingute ja seaduste kohaselt vastu võetud seaduste ja muude määruste alusel.

Kohtud lahendavad vaidlusi, mis käsitlevad inimeste põhiõigusi ja -kohustusi, Horvaatia Vabariigi ning kohalike ja piirkondlike omavalitsusüksuste õigusi ja kohustusi ning teiste juriidiliste isikute õigusi ja kohustusi, määravad karistusi ja muid meetmeid seaduses ja muudes määrustes sätestatud kuritegude ja süütegude toimepanijate suhtes, reguleerivad avalik-õiguslike asutuste üld- ja üksikaktide seaduslikkust, lahendavad kodanike isiklike suhetega seotud vaidlusi, töövaidlusi, kaubandusvaidlusi, varalisi vaidlusi ja muid tsiviilõiguslikke vaidlusi ning lahendavad muid õigusküsimusi, kui seadus seda ette näeb. Kohtud teevad otsuseid põhiseaduse, rahvusvaheliste lepingute, seaduste ja muude kohaldatavate õigusallikate alusel.

Horvaatia Vabariigi kohtusüsteemi juhivad üld- ja erikohtud ning Horvaatia Vabariigi ülemkohus, mis on samuti Horvaatia Vabariigi kõrgeim kohus.

Üldkohtud on kohtud, mis tegelevad asjadega, mille lahendamiseks ei ole pädev ükski erikohus. Need kohtud on munitsipaal- ja maakohtud.

Erikohtud on kohtud, mis tegelevad küsimustega, mille puhul pädevus on seadusega ette nähtud. Need on kaubanduskohtud, halduskohtud, väärteokohtud, Horvaatia Vabariigi kõrgem kaubanduskohus, Horvaatia Vabariigi kõrgem halduskohus ja Horvaatia Vabariigi kõrgem väärteokohus.

Lisaks sellele kolleegiumile jagunevad kohtud esimese ja teise astme kohtuteks.

Esimese astme kohtutes on algatatud menetlus õigusküsimuse lahendamiseks. Need kohtud on munitsipaal-, haldus-, väärteo- ja kaubanduskohtud.

Esimese astme kohtute otsuste peale esitatud kaebusi menetletakse teise astme kohtutes ja täidetakse muid seadusega ettenähtud ülesandeid. Need on maakohtud (seoses munitsipaalkohtutega), Horvaatia Vabariigi kõrgem kaubanduskohus (seoses kaubanduskohtutega), Horvaatia Vabariigi kõrgem väärteokohus (seoses väärteoasjade kohtutega) ja Horvaatia Vabariigi kõrgem halduskohus (seoses halduskohtutega).

Munitsipaal- ja väärteokohtud on asutatud ühe või mitme omavalitsusüksuse, ühe või mitme linna või linnapiirkondade osa territooriumil ning maa-, kaubandus- ja halduskohtud ühe või mitme omavalitsusüksuse territooriumil.

Horvaatia Vabariigi kõrgem kaubanduskohus, Horvaatia Vabariigi kõrgem halduskohus, Horvaatia Vabariigi kõrgem väärteokohus ja Horvaatia Vabariigi ülemkohus on asutatud Horvaatia Vabariigi territooriumil.

Horvaatia Vabariigi Ülemkohus

Horvaatia Vabariigi Ülemkohtu asukoht on Zagrebis.

 1. tagab õiguse ühetaolise kohaldamise ja kõigi võrdse kohaldamise,
 2. teeb otsuse tavaliste õiguskaitsevahendite kohta, kui see on eriseadusega ette nähtud;
 3. teeb otsuse erakorraliste õiguskaitsevahendite kohta Horvaatia Vabariigi kohtute lõplike otsuste vastu;
 4. lahendab kohtualluvuse konflikti, kui see on eriseadusega ette nähtud;
 5. selles uuritakse kohtupraktika aktuaalseid küsimusi, analüüsitakse kohtunike, kohtusekretäride ja õigusala praktikantide koolitusvajadusi ning täidetakse muid seaduses määratletud ülesandeid.

Horvaatia Vabariigi Ülemkohus
Trg Nikola Šubića Zrinsko 3
10 000 Zagreb
tel: + 385 1 486 22 22, + 385 1 481 00 36
faks: + 385 1 481 00 35
e-post: Lingil klikates avaneb uus akenVsrh@vsrh.hr
Lingil klikates avaneb uus akenhttp://www.vsrh.hr/

Horvaatia Vabariigi Ülemkohtu esimees

Horvaatia Vabariigi Ülemkohtu president esindab Horvaatia Vabariigi Ülemkohut ja kohtunikke ning täidab kohtumõistmist ja muid seadusega ja Horvaatia Vabariigi Ülemkohtu kodukorraga määratletud ülesandeid.
Horvaatia Vabariigi Ülemkohtu esimehe valib Horvaatia parlament Horvaatia Vabariigi presidendi ettepanekul neljaks aastaks, võttes arvesse ülemkohtu üldkoosoleku ja Horvaatia parlamendi pädeva komisjoni arvamust, ning selle ametiaja lõpus võib ta samale ametikohale tagasi valida. Sellele ametikohale ei saa kedagi valida rohkem kui kaks korda. Horvaatia Vabariigi ülemkohtu
presidendiks võib valida isiku, kes vastab Horvaatia Vabariigi ülemkohtu kohtuniku üld- ja eritingimustele. Kui isik, kes ei ole selles kohtus kohtunikuametis töötanud, valitakse Horvaatia Vabariigi Ülemkohtu esimeheks, nimetab ka kohtute nõukogu ta selle kohtu kohtunikuks.

Piirkondadeja kohtute asukoha seadusega (Narodne Novine (NN; Horvaatia Vabariigi ametlik väljaanne) nr 67/18) rakendati territoriaalset korraldust ja ratsionaliseeriti kohtute võrgustikku, luues 15 maakohut, 34 munitsipaalkohut, 9 kaubanduskohut ja 4 halduskohut.

Lingil klikates avaneb uus akenKohtute seadus

Territooriumi ja kohtu asukoha seadus Lingil klikates avaneb uus aken https://pravosudje.gov.hr/pristup-informacijama-6341/ostale-informacije/zakoni-i-propisi-6354/organizacija-pravosudja-6443/6443

Õigusasutused

Horvaatia Vabariigi õigusasutuste hulka kuuluvad kohtud ja prokuratuurid.

Kohtud

Horvaatia Vabariigi Ülemkohus

Maakohtud(15)

Kõrgem kaubanduskohus(1)

Kõrgem Halduskohus(1)

Väärteoasjade kõrgema astme kohus(1)

Munitsipaalkohtud(34)

Kaubanduskohtud(9)

Halduskohtud(4)

Prokurör

Riigiprokuratuur on sõltumatu ja sõltumatu õigusasutus, mis on volitatud ja kohustatud tegutsema õigusrikkujate ja muude süütegude vastu, võtma õiguslikke meetmeid Horvaatia vara kaitseks ning kasutama Horvaatia põhiseaduse ja seaduste kaitseks õiguskaitsevahendeid.

Riigiprokuratuur kasutab oma volitusi Horvaatia Vabariigi põhiseaduse, Horvaatia Vabariigi õiguskorda kuuluvate rahvusvaheliste lepingute, acquis communautaire’i, seaduste ja muude õigusallikate alusel.

Horvaatia Vabariigi riigiprokuratuur on asutatud kogu Horvaatia Vabariigi territooriumil ning Horvaatia Vabariigis on moodustatud ka munitsipaalprokuratuurid, mis tegelevad munitsipaalkohtute ja avalik-õiguslike asutustega, samuti maaprokuratuurid maa-, kaubandus- ja halduskohtutega. Seadusega võib teatavat liiki kohtuasjade menetlemiseks ja seaduslikult määratud kohtutes luua spetsiaalseid prokuratuure.

Munitsipaalprokuröride bürood alluvad maaprokuratuuridele ning maaprokuratuurid ja riigiprokuratuurid alluvad Horvaatia Vabariigi riigiprokuratuurile.

Prokuratuuri juhib prokurör, kes vastutab tema esindatava ja hallatava prokuratuuri pädevusse kuuluvate ülesannete täitmise eest.

Horvaatia Vabariigi riigiprokurör on Horvaatia Vabariigi riigiprokuratuuri juhataja. Horvaatia Vabariigi peaprokuröriks võib nimetada isiku, kes vastab Horvaatia Vabariigi asepeaprokuröri ametisse nimetamise üld- ja eritingimustele ning kelle Horvaatia parlament nimetab ametisse Horvaatia valitsuse ettepanekul, eeldusel et Horvaatia parlamendi justiitskomisjon esitab oma arvamuse neljaks aastaks, ning isiku võib nimetatud ajavahemiku lõpus samale ametikohale tagasi nimetada. Kedagi ei tohi sellele ametikohale nimetada rohkem kui kaks korda.

Riigiprokuratuuride alasid ja asukohti käsitleva seadusega (Narodne Novine (NN; Horvaatia Vabariigi ametlik väljaanne) nr 67/18) ratsionaliseeriti riigiprokuratuuride võrgustikku, luues 15 riigiprokuratuuri ja 25 munitsipaalprokuratuuri.

Horvaatia Vabariigi riigiprokuratuur

Korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemise büroo

Maakonna riigiprokuratuurid

Munitsipaalprokuratuurid

Horvaatia Vabariigi riigiprokuratuur
Gajeva 30a, 10 000 Zagreb
Lingil klikates avaneb uus akenhttp://www.dorh.hr/

Peaprokurör,
telefon: + 385 1 459 18 88
faks: + 385 1 459 18 54
e-post: Lingil klikates avaneb uus akentajnistvo.dorh@dorh.hr

Kriminaalkolleegium
Tel: + 385 1 459 18 00
faks: + 385 1 459 18 05
e-post: Lingil klikates avaneb uus akentajnistvo.kazneni@dorh.hr

Tsiviilasjade halduskolleegium
tel: + 385 1 459 18 61
faks: + 385 1 459 19 12
e-post: Lingil klikates avaneb uus akenTajnistvo.gradjanski@dorh.hr [CJ1]

Lingil klikates avaneb uus akenMaakonna- ja munitsipaalprokuratuurid

Lingil klikates avaneb uus akenRiigiprokuratuuri seadus

Lingil klikates avaneb uus akenSeadus valdkondade ja prokuratuuride peakorterite kohta

Korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemise büroo

Korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse ennetamise amet (USKOK) on kogu Horvaatia Vabariigi territooriumil asuv eriprokuratuur, mis on spetsialiseerunud korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse eest vastutusele võtmisele. Korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse ennetamise ameti pädevus on sätestatud korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse ennetamise ameti seaduses.

Korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemise büroo
Gajeva 30a
10 000 Zagreb
tel: + 385 4591 874
faks: + 385 1 4591 878
e-post: Lingil klikates avaneb uus akentajnistvo@uskok.dorh.hr

Lingil klikates avaneb uus akenKorruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse ennetamise ameti seadus


See on sisu masintõlge. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Viimati uuendatud: 18/11/2020