Fechar

A VERSÃO BETA DO PORTAL JÁ ESTÁ DISPONÍVEL

Visite a versão BETA do Portal Europeu de Justiça e conte-nos a sua experiência!

 
 

Percurso de navegação

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Tuomioistuinjärjestelmät jäsenvaltioissa - Kroatia

Esta página foi traduzida automaticamente. A qualidade da tradução não pode ser garantida.

Qualidade da tradução: inaceitável

Considera que esta tradução foi útil?


Kroatian tasavallan oikeusjärjestelmä

Kroatian tasavallan perustuslaissa säädetään, että Kroatian tasavallan toimivalta perustuu toimivallan kolminkertaisen käytön periaatteeseen eli Kroatian parlamentin käyttämään lainsäädäntövaltaan, Kroatian tasavallan hallituksen käyttämään toimeenpanovaltaan ja Kroatian tasavallan tuomioistuinten tuomiovaltaan, joita viranomaiset tekevät keskenään yhteistyötä ja joita tarkistetaan vastavuoroisesti, säilyttäen kuitenkin työnsä ja päätöksenteon riippumattomuuden muista hallinnonaloista. Oikeusviranomaisten haltijoina tuomioistuimet tekevät päätöksiä Kroatian tasavallan allekirjoittamien ja ratifioimien perustuslain, lakien, asetusten ja kansainvälisten sopimusten perusteella. Tuomarina toimivat kansallisen tuomarineuvoston nimittämät tuomarit. Tuomarit hoitavat lainkäyttötehtäviään riippumattomasti ja riippumattomasti, ja heillä on lain mukainen koskemattomuus. Tuomarin virka on pysyvä, eikä tuomari voi hoitaa muita tehtäviä kuin tuomarin tehtäviä.

Kroatian tasavallan oikeusjärjestelmä koostuu tuomareista (tuomioistuimet), riippumattomista ja riippumattomista oikeuselimistä (syyttäjälaitos), toimeenpanovallasta (oikeusministeriö), riippumattomista ja riippumattomista elimistä (kansallinen tuomarineuvosto ja kansallinen tuomarineuvosto), riippumattomasta ja riippumattomasta palvelusta (asianajaja), riippumattomasta ja riippumattomasta julkisesta palvelusta (notaarit) ja julkisesta laitoksesta (oikeusakatemia).

Kroatian tasavallan oikeusjärjestelmän organisaatio

Oikeusministeriön tehtävänä on säilyttää oikeusjärjestyksen perusarvot, varmistaa hyvän toiminnan edellytykset ja kehittää oikeusjärjestelmää edelleen.

Oikeusministeriö

 • hallinnolliset ja muut tehtävät, jotka liittyvät
 • civil, criminal, criminal, commercial and administrative justice law, organisation and work, and professional training in bodies executing criminal and misdemeanour sanctions, administrative and other tasks in the notarial and legal profession, court and notarial fees, international legal aid and other forms of legal assistance, the execution of criminal and administrative sanctions, pardons and conditional releases, administrative and professional probation work in decision-making on prosecution and choice of the type and measures of criminal sanctions, the enforcement of criminal and criminal sanctions by the perpetrators of criminal law, pardonsment and probation, administrative and professional probation activities, information on prosecution and choice of the type and measures of criminal sanctions, the enforcement of criminal and criminal sanctions, the execution of criminal sanctions, pardons and conditional releases, administrative and professional probation work for victims of criminal law, the choice of type and measures of criminal sanctions, the enforcement of criminal and criminal sanctions, the execution of criminal sanctions, pardons and probation, administrative and professional probation work, information for victims of criminal law and the choice of the type and measure of criminal sanctions, the enforcement of criminal and criminal sanctions, the execution of criminal sanctions, pardons and parity releases, administrative and professional probation work for victims of prosecution and the choice of the type and measure of criminal sanctions, the enforcement of criminal and criminal sanctions, the enforcement of criminal law, pardons and conditional releases, administrative and professional probation activities for victims of criminal prosecution and the choice of the type and measure of criminal sanctions, the enforcement of criminal and criminal sanctions, the execution of criminal sanctions, pardons and paroles, administrative and professional probation services, the prosecution of criminal justice and the choice of the type and measure of criminal sanctions, the enforcement of criminal and criminal sanctions, the enforcement of criminal sanctions, pardons and paroles, administrative and professional probation work, the prosecution of criminal law and the choice of the type and measure of criminal sanctions, the enforcement of criminal sanctions, the enforcement of criminal penalties, pardoning and paroles, administrative and professional probation work, the prosecution of criminal offences, the choice of the type and measure of criminal sanctions, the enforcement of criminal and administrative sanctions, the enforcement of criminal law, pardonation and probation, administrative and professional probation work in decision-making on prosecution and the choice of the type and measure of criminal sanctions, the enforcementof criminal
 • hallinnolliset ja muut tehtävät, jotka liittyvät

omistusoikeudet, pakkolunastukseen liittyvät omistusoikeudet ja muut omistusoikeuden rajoitukset, kiinteistölainsäädäntö, joka koskee rakennuksia, maa- ja metsätalousmaata, yhdistämisiä, maa-alueiden ja rakennusten kuljetusta sekä maataloustoiminnan osia, jotka eivät kuulu toisen valtionhallinnon toimivaltaan, ulkomaalaisten omaisuus, Jugoslavian kommunistisen hallituksen nojalla takavarikoidun omaisuuden korvaustoimet, jotka eivät kuulu toisen valtionhallinnon toimivaltaan, sekä entisen Jugoslavian sosialistisen liittotasavallan varojen, oikeuksien ja velvollisuuksien perintöön liittyvät tehtävät,

 • hallinnolliset ja ammatilliset tehtävät, jotka liittyvät Kroatian tasavallan hallituksen yhteistyöhön kansainvälisten rikostuomioistuinten kanssa, Kroatian tasavallan edustamiseen kansainvälisessä tuomioistuimessa ja muissa kansainvälisissä tuomioistuimissa, jollei Kroatian tasavallan hallituksen erityisellä päätöksellä toisin päätetä, sekä ihmisoikeuksien ja kansallisten vähemmistöjen oikeuksien suojeluun liittyvät tehtävät, jotka eivät kuulu minkään muun valtionhallinnon toimivaltaan;
 • osallistuu valtion varojen hoidosta vastaavan ministeriön kanssa sellaisten yritysten osakkeiden ja osuuksien hallinnointiin ja luovutukseen, jotka ovat Kroatian tasavallan omistamia valtion varoja, ja sellaisten yritysten osalta, jotka pääasiallisesti toimivat ministeriön määräämällä alueella;
 • tehtävät, jotka liittyvät Kroatian tasavallan osallistumiseen Euroopan unionin elinten työhön sen toimivaltaan kuuluvilla aloilla;
 • ja muut erityislain alaisuuteen kuuluvat tehtävät.

Kroatian tasavallan tuomioistuimet

Tuomioistuimia koskevassa laissa säädetään tuomioistuinten organisaatiosta, laajuudesta ja tehokkaasta toimivallasta.

Kroatian tasavallassa oikeuslaitosta käyttävät tuomioistuimet valtion erityisviranomaisina. Niiden on suoritettava ne itsenäisesti ja riippumattomasti laissa määritellyn soveltamisalan ja toimivallan puitteissa.

Tuomioistuimet antavat tuomioita Kroatian tasavallan perustuslain, Kroatian tasavallan oikeusjärjestykseen kuuluvien kansainvälisten sopimusten, Kroatian tasavallan perustuslain mukaisesti annettujen lakien ja muiden asetusten sekä kansainvälisten sopimusten ja lakien perusteella.

Tuomioistuimet ratkaisevat ihmisten perusoikeuksiin ja velvollisuuksiin, Kroatian tasavallan ja paikallisten ja alueellisten itsehallintoyksiköiden oikeuksiin ja velvollisuuksiin sekä muiden oikeushenkilöiden oikeuksiin ja velvollisuuksiin liittyviä riitoja, määräävät laissa ja muissa asetuksissa säädettyihin rikoksiin ja rikoksiin syyllistyneille seuraamuksia ja muita toimenpiteitä, sääntelevät julkisoikeudellisten elinten yleisten ja yksittäisten toimien laillisuutta, ratkaisevat kansalaisten henkilökohtaisia suhteita sekä työ-, kauppa-, omaisuus- ja muita yksityisoikeudellisia riitoja koskevia riitoja ja ratkaisevat muita oikeusasioita, jos laissa niin säädetään. Tuomioistuimet antavat tuomion perustuslain, kansainvälisten sopimusten, lakien ja muiden sovellettavien oikeuslähteiden perusteella.

Kroatian tasavallan oikeuslaitosta hallinnoivat yleiset tuomioistuimet ja erityistuomioistuimet sekä Kroatian tasavallan korkein oikeus, joka on myös Kroatian tasavallan korkein tuomioistuin.

Yleiset tuomioistuimet ovat tuomioistuimia, jotka käsittelevät asioita, joissa mikään erityistuomioistuin ei ole toimivaltainen. Nämä tuomioistuimet ovat kunnallisia ja kreivikunnallisia tuomioistuimia.

Erityistuomioistuimet ovat tuomioistuimia, jotka käsittelevät asioita, joissa toimivalta perustuu lakiin. Näitä ovat kauppatuomioistuimet, hallintotuomioistuimet, rikostuomioistuimet, Kroatian tasavallan korkein kauppaoikeus, Kroatian tasavallan korkein hallinto-oikeus ja Kroatian tasavallan korkein hallinto-oikeus.

Tätä jakoa lukuun ottamatta tuomioistuimet jakautuvat ensimmäiseen ja toiseen oikeusasteeseen.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimissa pannaan vireille oikeudenkäynti, joka koskee oikeudellisen kysymyksen ratkaisemista. Nämä tuomioistuimet ovat kunnallisia, hallinnollisia, rikkomus- ja kauppatuomioistuimia.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinten päätöksiin haetaan muutosta toisen oikeusasteen tuomioistuimissa, ja muut lakisääteiset tehtävät hoidetaan. Näitä ovat alueelliset tuomioistuimet (kunnallisten tuomioistuinten osalta), Kroatian tasavallan kauppatuomioistuin (kauppatuomioistuinten osalta), Kroatian tasavallan korkein hallinto-oikeus (rikostuomioistuinten osalta) ja Kroatian tasavallan korkein hallinto-oikeus (hallintotuomioistuinten osalta).

Yhden tai useamman kunnan alueelle, yhdelle tai useammalle kaupungille tai kaupunkialueen osalle on perustettu kunnallisia ja rikosoikeudellisia tuomioistuimia, kun taas yhden tai useamman maakunnan alueelle on perustettu maakunnallisia, kaupallisia ja hallinnollisia tuomioistuimia.

Kroatian tasavallan kauppatuomioistuin, Kroatian tasavallan korkein hallinto-oikeus, Kroatian tasavallan korkein hallinto-oikeus ja Kroatian tasavallan korkein oikeus ovat sijoittautuneet Kroatian tasavallan alueelle.

Kroatian tasavallan korkein oikeus

Kroatian tasavallan korkeimman oikeuden kotipaikka on Zagreb.

 1. varmistaa lainsäädännön yhdenmukaisen soveltamisen ja kaikkien yhdenvertaisuuden sen soveltamisessa,
 2. päättää tavanomaisista oikeussuojakeinoista, jos erityislaissa niin säädetään;
 3. päättää ylimääräisistä muutoksenhakukeinoista Kroatian tasavallan tuomioistuinten lopullisia päätöksiä vastaan;
 4. ratkaisee toimivaltaristiriidan, jos erityislaissa niin säädetään;
 5. se tarkastelee ajankohtaisia oikeuskäytäntökysymyksiä, analysoi tuomareiden, tuomioistuinten sihteerien ja oikeusalan harjoittelijoiden koulutustarpeita ja suorittaa muita laissa määriteltyjä tehtäviä.

Kroatian tasavallan korkein oikeus
Trg Nikola Šubića Zrinsko 3
10 000 Zagreb
Puhelin: + 385 1 486 22 22, + 385 1 481 00 36
faksi: + 385 1 481 00 35
Sähköposti: Linkki avautuu uuteen ikkunaanVsrh@vsrh.hr http
Linkki avautuu uuteen ikkunaan://

Kroatian tasavallan korkeimman oikeuden presidentti

Kroatian tasavallan korkeimman oikeuden presidentti edustaa Kroatian tasavallan korkeinta oikeutta ja oikeuslaitosta sekä hoitaa oikeushallintoa ja muita laissa ja Kroatian tasavallan korkeimman oikeuden työjärjestyksessä määriteltyjä tehtäviä.
Kroatian tasavallan parlamentti valitsee Kroatian tasavallan presidentin ehdotuksesta Kroatian tasavallan korkeimman oikeuden presidentin neljäksi vuodeksi, jollei korkeimman oikeuden yleiskokouksen ja Kroatian parlamentin asiasta vastaavan valiokunnan lausunnosta muuta johdu, ja hänet voidaan valita uudelleen samaan virkaan kyseisen kauden päättyessä. Tehtävään ei voida valita enempää kuin kaksi kertaa. Henkilö, joka täyttää Kroatian tasavallan korkeimman oikeuden tuomarin yleiset ja erityiset edellytykset, voidaan valita Kroatian tasavallan korkeimman oikeuden
presidentiksi. Jos henkilö, joka ei ole toiminut kyseisessä tuomioistuimessa, valitaan Kroatian tasavallan korkeimman oikeuden presidentiksi, kansallinen tuomarineuvosto nimittää hänet myös kyseisen tuomioistuimen tuomariksi.

Tuomioistuinten alueita ja toimipaikkoja koskevalla lailla (Narodne Novine (NN; kroatian tasavallan virallinen lehti) nro 67/18) pantiin täytäntöön alueellinen organisaatio ja järkeistettiin tuomioistuinverkostoa perustamalla 15 käräjäoikeutta, 34 kunnallista tuomioistuinta, 9 kauppatuomioistuinta ja 4 hallintotuomioistuinta.

Linkki avautuu uuteen ikkunaanTuomioistuinlaki

Linkki avautuu uuteen ikkunaanLaki tuomioistuinten alueellisesta jakotipaikasta

Oikeusviranomaiset

Kroatian tasavallan oikeusviranomaiset koostuvat tuomioistuimista ja syyttäjänvirastoista.

Tuomioistuimet

Kroatian tasavallan korkein oikeus

County Courts (15)

High Commercial Court (1)

Korkein hallinto-oikeus (1)

Korkein oikeus (1)

Kunnalliset tuomioistuimet (34)

Kauppatuomioistuimet (9)

Hallintotuomioistuimet (4)

Syyttäjä

Syyttäjävirasto on riippumaton ja riippumaton oikeudellinen elin, joka on valtuutettu ja velvoitettu toimimaan rikoksentekijöitä ja muita rikoksia vastaan, ryhtymään oikeustoimiin Kroatian omaisuuden suojelemiseksi ja tarjoamaan oikeussuojakeinoja Kroatian perustuslain ja lakien suojelemiseksi.

Syyttäjävirasto käyttää toimivaltaansa Kroatian tasavallan perustuslain, Kroatian tasavallan oikeusjärjestykseen kuuluvien kansainvälisten sopimusten, yhteisön säännöstön, lakien ja muiden oikeuslähteiden perusteella.

Kroatian tasavallan syyttäjävirasto on perustettu koko Kroatian tasavallan alueelle, ja Kroatian tasavallassa on myös kunnallisia syyttäjävirastoja, jotka käsittelevät kunnallisia tuomioistuimia ja julkisoikeudellisia elimiä, sekä lääninsyyttäjävirastoja, jotka käsittelevät lääni-, kauppa- ja hallintotuomioistuimia. Lailla voidaan perustaa erityisiä syyttäjänvirastoja käsittelemään tietyntyyppisiä tapauksia ja käsittelemään niitä laillisesti nimetyissä tuomioistuimissa.

Kunnalliset syyttäjänvirastot ovat läänien syyttäjänvirastojen alaisia ja läänien syyttäjänvirastot ja erityiset syyttäjänvirastot Kroatian tasavallan syyttäjänviraston alaisia.

Syyttäjälaitosta johtaa yleinen syyttäjä, joka vastaa hänen edustamansa ja johtamansa yleisen syyttäjän toimivaltaan kuuluvien tehtävien suorittamisesta.

Kroatian tasavallan valtakunnansyyttäjä on Kroatian tasavallan syyttäjänviraston johtaja. Kroatian tasavallan oikeusministeriksi voidaan nimittää henkilö, joka täyttää Kroatian tasavallan apulaissyyttäjäksi nimittämistä koskevat yleiset ja erityiset edellytykset ja jonka Kroatian parlamentti nimittää Kroatian hallituksen ehdotuksesta Kroatian parlamentin oikeusvaliokunnan lausunnon perusteella neljäksi vuodeksi, ja hänet voidaan nimittää uudelleen samaan virkaan kyseisen kauden päättyessä. Tähän tehtävään voidaan nimittää enintään kaksi kertaa.

Syyttäjäviranomaisten alueita ja kotipaikkoja koskevalla lailla (Narodne Novine (Kroatian tasavallan virallinen lehti) nro 67/18) järkiperäistettiin syyttäjäviranomaisten verkostoa perustamalla 15 lääninsyyttäjälaitosta ja 25 kunnallista syyttäjälaitosta.

Kroatian syyttäjälaitos

Korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunnasta vastaava virasto

Maakunnalliset syyttäjänvirastot

Kunnalliset syyttäjänvirastot

Kroatian tasavallan syyttäjävirasto Gajeva 30a
, 10 000 Zagreb
Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.dorh.hr/

Valtakunnansyyttäjä
puh.: + 385 1 459 18 88
faksi: + 385 1 459 18 54
Sähköposti: Linkki avautuu uuteen ikkunaantajnistvo.dorh@dorh.hr

Rikosasioiden jaosto
Puh.: + 385 1 459 18 00
faksi: + 385 1 459 18 05
Sähköposti: Linkki avautuu uuteen ikkunaantajnistvo.kazneni@dorh.hr

Siviilihallinto-osasto
Puhelin: + 385 1 459 18 61
faksi: + 385 1 459 19 12
Sähköposti: Linkki avautuu uuteen ikkunaanTajnistvo.gradjanski@dorh.hr [CJ1]

Linkki avautuu uuteen ikkunaanLäänin- ja kunnalliset syyttäjänvirastot

Linkki avautuu uuteen ikkunaanLaki syyttäjänvirastosta

Linkki avautuu uuteen ikkunaanLaki syyttäjänvirastojen toimialueista ja päätoimipaikoista

Korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunnasta vastaava virasto

Korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden torjuntavirasto (USKOK) on Zagrebissa sijaitseva korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden syytteeseenpanoon erikoistunut yleinen syyttäjänvirasto, joka on vastuussa Kroatian tasavallan koko alueesta. Korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaviraston toimivallasta säädetään korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden torjuntavirastosta annetussa laissa.

Korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunnasta vastaava toimisto
Gajeva 30a
10 000 Zagreb
Puhelin: + 385 4591 874
faksi: + 385 1 4591 878
sähköposti: Linkki avautuu uuteen ikkunaantajnistvo@uskok.dorh.hr

Linkki avautuu uuteen ikkunaanLaki korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden torjuntavirastosta


Tämän on konekäännös sivun sisällöstä. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Päivitetty viimeksi: 18/11/2020