Fechar

A VERSÃO BETA DO PORTAL JÁ ESTÁ DISPONÍVEL

Visite a versão BETA do Portal Europeu de Justiça e conte-nos a sua experiência!

 
 

Percurso de navegação

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Tiesu sistēma dalībvalstīs - Horvātija

Esta página foi traduzida automaticamente. A qualidade da tradução não pode ser garantida.

Qualidade da tradução: inaceitável

Considera que esta tradução foi útil?


Tiesu sistēma Horvātijas Republikā

Horvātijas Republikas Konstitūcijā ir paredzēts, ka Horvātijas Republikas iestāde tiek organizēta, pamatojoties uz pilnvaru trīspusējas dalības principu, proti, Horvātijas parlamenta īstenotajām likumdošanas pilnvarām, Horvātijas Republikas valdības īstenotajām izpildvarām un Horvātijas Republikas tiesu iestādēm, kuras savstarpēji sadarbojas un tiek savstarpēji pārskatītas, vienlaikus saglabājot neatkarību savā darbā un lēmumu pieņemšanā no citām valdības struktūrām. Kā tiesu iestādes tiesas lemj, pamatojoties uz Horvātijas Republikas parakstīto un ratificēto Konstitūciju, normatīvajiem aktiem un starptautiskajiem līgumiem. Tiesnešu amatu ieņem tiesneši, kurus ieceļ Valsts tiesu padome. Pildot tiesas funkcijas, tiesneši ir neatkarīgi un neatkarīgi, un viņiem ir imunitāte saskaņā ar Aktu. Tiesneša amats ir pastāvīgs, un tiesnesis var pildīt tikai tiesneša funkcijas.

Horvātijas Republikas tiesu sistēmu (tiesu sistēmu) veido tiesu iestādes (tiesas), neatkarīgas un neatkarīgas tiesu iestādes (prokuratūra), izpildvara (Tieslietu ministrija), neatkarīgas un neatkarīgas struktūras (Valsts tiesu padome un Valsts tiesu padome), neatkarīgs un neatkarīgs dienests (advokāts), neatkarīgs un neatkarīgs valsts dienests (notāri) un valsts iestāde (Tiesu akadēmija).

Tiesu sistēmas organizācija Horvātijas Republikā

Tieslietu ministrijas uzdevums ir saglabāt tiesību sistēmas pamatvērtības, nodrošināt apstākļus labai darbībai un tālāk attīstīt tiesu sistēmu.

Tieslietu ministrija veic:

 • administratīvie un citi uzdevumi, kas saistīti ar:
 • civil, criminal, criminal, commercial and administrative justice law, organisation and work, and professional training in bodies executing criminal and misdemeanour sanctions, administrative and other tasks in the notarial and legal profession, court and notarial fees, international legal aid and other forms of legal assistance, the execution of criminal and administrative sanctions, pardons and conditional releases, administrative and professional probation work in decision-making on prosecution and choice of the type and measures of criminal sanctions, the enforcement of criminal and criminal sanctions by the perpetrators of criminal law, pardonsment and probation, administrative and professional probation activities, information on prosecution and choice of the type and measures of criminal sanctions, the enforcement of criminal and criminal sanctions, the execution of criminal sanctions, pardons and conditional releases, administrative and professional probation work for victims of criminal law, the choice of type and measures of criminal sanctions, the enforcement of criminal and criminal sanctions, the execution of criminal sanctions, pardons and probation, administrative and professional probation work, information for victims of criminal law and the choice of the type and measure of criminal sanctions, the enforcement of criminal and criminal sanctions, the execution of criminal sanctions, pardons and parity releases, administrative and professional probation work for victims of prosecution and the choice of the type and measure of criminal sanctions, the enforcement of criminal and criminal sanctions, the enforcement of criminal law, pardons and conditional releases, administrative and professional probation activities for victims of criminal prosecution and the choice of the type and measure of criminal sanctions, the enforcement of criminal and criminal sanctions, the execution of criminal sanctions, pardons and paroles, administrative and professional probation services, the prosecution of criminal justice and the choice of the type and measure of criminal sanctions, the enforcement of criminal and criminal sanctions, the enforcement of criminal sanctions, pardons and paroles, administrative and professional probation work, the prosecution of criminal law and the choice of the type and measure of criminal sanctions, the enforcement of criminal sanctions, the enforcement of criminal penalties, pardoning and paroles, administrative and professional probation work, the prosecution of criminal offences, the choice of the type and measure of criminal sanctions, the enforcement of criminal and administrative sanctions, the enforcement of criminal law, pardonation and probation, administrative and professional probation work in decision-making on prosecution and the choice of the type and measure of criminal sanctions, the enforcementof criminal
 • administratīvie un citi uzdevumi, kas saistīti ar:

īpašumtiesības, īpašumtiesības saistībā ar ekspropriāciju un citi īpašuma ierobežojumi, īpašuma tiesības attiecībā uz apbūvi, lauksaimniecības un mežsaimniecības zemi, zemes un ēku un to daļu konsolidāciju, transportu, kas nav citas valsts pārvaldes iestādes kompetencē, ārvalstnieku īpašumu, kompensācijas operācijas par īpašumu, kas konfiscēts Dienvidslāvijas komunistiskās valdības pakļautībā un kas nav citas valsts pārvaldes iestādes kompetencē, un uzdevumus, kas saistīti ar bijušās DSFR mantu, tiesībām un saistībām,

 • administratīvie un profesionālie uzdevumi, kas saistīti ar Horvātijas Republikas valdības sadarbību ar starptautiskajām krimināltiesām, Horvātijas Republikas pārstāvību Starptautiskajā Tiesā un citās starptautiskās tiesās, ja vien ar īpašu Horvātijas Republikas valdības lēmumu nav nolemts citādi, un uzdevumi, kas saistīti ar cilvēktiesību un nacionālo minoritāšu tiesību aizsardzību un kas nav citas valsts pārvaldes iestādes kompetencē;
 • kopā ar ministriju, kas atbild par valsts aktīvu pārvaldību, piedalās tādu uzņēmumu akciju un akciju pārvaldīšanā un atsavināšanā, kuras veido valsts aktīvus, kas pieder Horvātijas Republikai, un attiecībā uz uzņēmumiem, kuri galvenokārt veic darbības ministrijas noteiktajā apgabalā;
 • uzdevumus saistībā ar Horvātijas Republikas līdzdalību Eiropas Savienības struktūru darbā jomās, kas ir tās kompetencē;
 • un citiem uzdevumiem, kas ir pakļauti īpašam likumam.

Tiesas Horvātijas Republikā

Tiesu likums reglamentē tiesu organizāciju, darbības jomu un faktisko jurisdikciju.

Horvātijas Republikā tiesu iestādes darbojas kā īpašas valsts iestādes. Viņi tos veic autonomi un neatkarīgi tiesību aktos noteiktās darbības jomas un kompetences ietvaros.

Tiesas pieņem spriedumus, pamatojoties uz Horvātijas Republikas Konstitūciju, starptautiskiem līgumiem, kas ir daļa no Horvātijas Republikas tiesību sistēmas, un tiesību aktiem un citiem noteikumiem, kas pieņemti saskaņā ar Horvātijas Republikas Konstitūciju, starptautiskiem līgumiem un tiesību aktiem.

Tiesas izskata strīdus par cilvēku pamattiesībām un pienākumiem, par Horvātijas Republikas un vietējo un reģionālo pašvaldību tiesībām un pienākumiem, kā arī par citu juridisko personu tiesībām un pienākumiem, piemēro sodus un citus pasākumus likumos un citos noteikumos paredzēto noziegumu un pārkāpumu izdarītājiem, lemj par publisko tiesību subjektu vispārējo un individuālo aktu likumību, risina strīdus par pilsoņu personiskajām attiecībām, darba, komercstrīdiem, mantiskiem un citiem civiltiesiskiem strīdiem un lemj par citiem juridiskiem jautājumiem, ja to paredz tiesību akti. Tiesas lemj, pamatojoties uz Konstitūciju, starptautiskiem līgumiem, tiesību aktiem un citiem piemērojamiem tiesību avotiem.

Tiesu iestādes Horvātijas Republikā pārvalda parastās un specializētās tiesas un Horvātijas Republikas Augstākā tiesa, kas ir arī augstākā tiesa Horvātijas Republikā.

Parastās tiesas ir tiesas, kas izskata lietas, kurās nevienai specializētajai tiesai nav jurisdikcijas. Tās ir municipālās un apgabaltiesas.

Specializētās tiesas ir tiesas, kas izskata jautājumus, kuros jurisdikcija ir paredzēta tiesību aktos. Tās ir komerctiesas, administratīvās tiesas, pārkāpumu tiesas, Horvātijas Republikas Augstā komerctiesa, Horvātijas Republikas Augstā administratīvā tiesa un Horvātijas Republikas Augstā pārkāpumu tiesa.

Izņemot šo sadalījumu, tiesas ir iedalītas pirmajā un otrajā instancē.

Pirmās instances tiesās ir celta prasība par juridiska jautājuma atrisināšanu. Tās ir municipālās, administratīvās, likumpārkāpumu un komerctiesas.

Pirmās instances tiesu nolēmumu pārsūdzības tiek izskatītas otrās instances tiesās un tiek veikti citi likumā noteiktie uzdevumi. Tās ir apgabaltiesas (attiecībā uz municipālajām tiesām), Horvātijas Republikas Augstā komerctiesa (attiecībā uz komerctiesām), Horvātijas Republikas Augstākā krimināltiesa (attiecībā uz likumpārkāpumu tiesām) un Horvātijas Republikas Augstā administratīvā tiesa (attiecībā uz administratīvajām tiesām).

Municipālās tiesas un pārkāpumu tiesas ir izveidotas vienas vai vairāku pašvaldību teritorijai, vienai vai vairākām pilsētām vai pilsētu teritoriju daļām, bet grāfistes, komerctiesas un administratīvās tiesas – vienas vai vairāku apgabalu teritorijai.

Horvātijas Republikas teritorijā ir izveidota Horvātijas Republikas Augstā komerctiesa, Horvātijas Republikas Augstā administratīvā tiesa, Horvātijas Republikas Augstākā krimināltiesa un Horvātijas Republikas Augstākā tiesa.

Horvātijas Republikas Augstākā tiesa

Horvātijas Republikas Augstākā tiesa atrodas Zagrebā.

 1. nodrošina tiesību aktu vienādu piemērošanu un visu personu vienlīdzību to piemērošanā,
 2. lemj par parastiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, ja to paredz īpaši tiesību akti;
 3. lemj par ārkārtas tiesiskās aizsardzības līdzekļiem pret Horvātijas Republikas tiesu galīgajiem lēmumiem;
 4. atrisina jurisdikcijas konfliktu, ja to paredz īpaši tiesību akti;
 5. tajā izskatīti pašreizējie judikatūras jautājumi, analizētas tiesnešu, tiesu sekretāru un tiesu praktikantu apmācības vajadzības un veikti citi likumā noteikti uzdevumi.

Horvātijas Republikas Augstākā tiesa
Trg Nikola Šubića Zrinsko 3
10 000 Zagreb
tālr.: + 385 1 486 22 22, + 385 1 481 00 36 Fakss:
+ 385 1 481 00 35
E-pasts: Saite atveras jaunā logā vsrh@vsrh.hr http
Saite atveras jaunā logā://

Horvātijas Republikas Augstākās tiesas priekšsēdētājs

Horvātijas Republikas Augstākās tiesas priekšsēdētājs pārstāv Horvātijas Republikas Augstāko tiesu un tiesu iestādes un veic tiesu administrācijas un citus uzdevumus, kas noteikti tiesību aktos un Horvātijas Republikas Augstākās tiesas reglamentā.
Horvātijas Republikas Augstākās tiesas priekšsēdētāju, ņemot vērā Augstākās tiesas pilnsapulces un Horvātijas parlamenta kompetentās komitejas atzinumu, pēc Horvātijas Republikas prezidenta priekšlikuma ievēl Horvātijas parlaments uz četriem gadiem, un minētā termiņa beigās viņu var ievēlēt atkārtoti uz tādu pašu amatu. Nevienu šim amatam nevar ievēlēt vairāk kā divas reizes. Par Horvātijas Republikas Augstākās tiesas
priekšsēdētāju var ievēlēt personu, kas atbilst vispārīgajiem un īpašajiem nosacījumiem attiecībā uz Horvātijas Republikas Augstākās tiesas tiesnesi. Ja persona, kas neieņem tiesas amatu šajā tiesā, tiek ievēlēta par Horvātijas Republikas Augstākās tiesas priekšsēdētāju, Valsts tiesu padome viņu iecels arī par šīs tiesas tiesnesi.

Ar Likumu par tiesu apgabaliem un atrašanās vietām (Narodne Novine (NN; Horvātijas Republikas Oficiālais Vēstnesis) Nr. 67/18) tika ieviesta teritoriāla organizācija un turpināta tiesu tīkla racionalizācija, izveidojot 15 apgabaltiesas, 34 pašvaldības tiesas, 9 komerctiesas un 4 administratīvās tiesas.

Saite atveras jaunā logāTiesu likums

Likums par tiesu teritoriju un atrašanās vietu Saite atveras jaunā logā https://pravosudje.gov.hr/pristup-informacijama-6341/ostale-informacije/zakoni-i-propisi-6354/organizacija-pravosudja-6443/6443

Tiesu iestādes

Horvātijas Republikas tiesu iestādes ir tiesas un prokuratūras.

Tiesas

Horvātijas Republikas Augstākā tiesa

Apgabaltiesas(15)

Augstā komerctiesa(1)

Augstā administratīvā tiesa(1)

Augsta līmeņa pārkāpumu tiesa(1)

Municipālās tiesas(34)

Komerctiesas(9)

Administratīvās tiesas(4)

Prokurors

Valsts prokuratūra ir autonoma un neatkarīga tiesu iestāde, kas ir pilnvarota un kurai ir pienākums rīkoties pret likumpārkāpējiem un citiem nodarījumiem, uzsākt tiesvedību, lai aizsargātu Horvātijas īpašumu, un iesniegt tiesiskās aizsardzības līdzekļus, lai aizsargātu Horvātijas Konstitūciju un likumus.

Valsts prokuratūra īsteno savas pilnvaras, pamatojoties uz Horvātijas Republikas Konstitūciju, starptautiskiem līgumiem, kas ir daļa no Horvātijas Republikas tiesību sistēmas, acquis communautaire, tiesību aktiem un citiem tiesību avotiem.

Horvātijas Republikas Valsts prokuratūra ir izveidota visā Horvātijas Republikas teritorijā, un Horvātijas Republikā tiek organizēti arī pašvaldību Valsts prokuratūras biroji, lai strādātu ar municipālajām tiesām un publisko tiesību subjektiem, kā arī grāfistes valsts prokuratūras birojiem, kas nodarbojas ar grāfistes, komerctiesām un administratīvajām tiesām. Ar likumu var izveidot īpašas prokuratūras, lai izskatītu noteiktus lietu veidus un likumīgi noteiktās tiesās.

Pašvaldību prokuratūru biroji ir pakļauti žudeca valsts prokuratūrām, un grāfistes prokurores biroji un īpašās valsts prokurores biroji ir pakļauti Horvātijas Republikas Valsts prokuratūrai.

Prokuratūru vada prokurors, kas ir atbildīgs par uzdevumu izpildi prokuratūras, kuru viņš pārstāv un pārvalda, kompetencē.

Horvātijas Republikas Valsts ģenerālprokurors ir Horvātijas Republikas Valsts prokuratūras vadītājs. Personu var iecelt par Horvātijas Republikas ģenerālprokuroru, kura atbilst vispārīgajiem un īpašajiem nosacījumiem, lai viņu ieceltu par Horvātijas Republikas ģenerālprokurora vietnieku, un kuru Horvātijas parlaments ieceļ amatā pēc Horvātijas valdības priekšlikuma, ņemot vērā Horvātijas parlamenta Tieslietu komitejas atzinumu, uz četriem gadiem, un kuru minētā termiņa beigās var atkārtoti iecelt amatā uz tādu pašu amatu. Šajā amatā nevienu nedrīkst iecelt vairāk kā divas reizes.

Likums par prokuratūru apgabaliem un atrašanās vietām (Narodne Novine (NN; Horvātijas Republikas Oficiālais Vēstnesis) Nr. 67/18) racionalizēja valsts prokuratūru tīklu, izveidojot 15 apgabala prokuratūru un 25 pašvaldības prokuratūru.

Horvātijas Republikas Valsts prokuratūra

Korupcijas un organizētās noziedzības apkarošanas birojs

Grāfistes prokuratūras

Pašvaldību prokuratūras

Horvātijas Republikas Valsts prokuratūra
Gajeva 30a, 10 000 Zagreb http://www.dorh.hr/
Saite atveras jaunā logāhttp://www.dorh.hr/

Ģenerālprokurors
tālr.: + 385,
fakss + 385 1 459 18 54
E-pasts: Saite atveras jaunā logātajnistvo.dorh@dorh.hr

Krimināllietu nodaļa
Tālr.: + 385,
fakss + 385 1 459 18 05
E-pasts: Saite atveras jaunā logātajnistvo.kazneni@dorh.hr

Civilā administratīvā nodaļa, tālr.:
+ 385 1 459 18 61
Fakss: + 385 1 459 19 12
E-pasts: Saite atveras jaunā logāTajnistvo.gradjanski@dorh.hr [CJ1]

Saite atveras jaunā logāGrāfistes un pašvaldību prokuratūras

Saite atveras jaunā logāLikums par prokuratūru

Saite atveras jaunā logāLikums par prokuratūru apgabaliem un galveno mītni

Korupcijas un organizētās noziedzības apkarošanas birojs

Korupcijas un organizētās noziedzības novēršanas birojs (USKOK) ir īpašs prokuratūras birojs, kas specializējas kriminālvajāšanā par korupciju un organizēto noziedzību un atrodas Zagrebā un ir atbildīgs par visu Horvātijas Republikas teritoriju. Korupcijas un organizētās noziedzības novēršanas biroja kompetence ir noteikta Likumā par Korupcijas un organizētās noziedzības novēršanas biroju.

Korupcijas un organizētās noziedzības apkarošanas birojs
Gajeva 30a
10 000 Zagreb
tālr.: + 385 4591 874
Fakss: + 385 1 4591 878
e-pasts: Saite atveras jaunā logātajnistvo@uskok.dorh.hr

Saite atveras jaunā logāLikums par Korupcijas un organizētās noziedzības novēršanas biroju


Šis ir satura mašīntulkojums. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Lapa atjaunināta: 18/11/2020