Fechar

A VERSÃO BETA DO PORTAL JÁ ESTÁ DISPONÍVEL

Visite a versão BETA do Portal Europeu de Justiça e conte-nos a sua experiência!

 
 

Percurso de navegação

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Sistemi Ġudizzjarji fl-Istati Membri - il-Kroazja

Esta página foi traduzida automaticamente. A qualidade da tradução não pode ser garantida.

Qualidade da tradução: inaceitável

Considera que esta tradução foi útil?


Is-sistema ġudizzjarja fir-Repubblika tal-Kroazja

Il-Kostituzzjoni tar-Repubblika tal-Kroazja tipprevedi li l-awtorità fir-Repubblika tal-Kroazja hija organizzata fuq il-prinċipju ta’ tliet parteċipazzjoni tas-setgħat, jiġifieri s-setgħa leġiżlattiva eżerċitata mill-Parlament Kroat, is-setgħa eżekuttiva eżerċitata mill-Gvern tar-Repubblika tal-Kroazja u l-ġudikatura tal-qrati tar-Repubblika tal-Kroazja, li l-awtoritajiet jikkooperaw ma’ xulxin u li jiġu eżaminati mill-ġdid reċiprokament, filwaqt li tinżamm l-indipendenza fil-ħidma tagħhom u fit-teħid tad-deċiżjonijiet minn fergħat oħra tal-gvern. Bħala detenturi ta’ awtorità ġudizzjarja, il-qrati jiddeċiedu abbażi tal-Kostituzzjoni, il-liġijiet, ir-regolamenti u t-trattati internazzjonali ffirmati u rratifikati mir-Repubblika tal-Kroazja. L-Uffiċċju ġudizzjarju għandu jinżamm minn imħallfin maħtura mill-Kunsill Nazzjonali għall-Ġudikatura. Fl-eżerċizzju tal-funzjonijiet ġudizzjarji tagħhom, l-imħallfin għandhom ikunu indipendenti u indipendenti u għandhom igawdu l-immunità skont l-Att. L-Uffiċċju ta’ mħallef huwa permanenti u mħallef ma jista’ jwettaq l-ebda funzjoni oħra għajr dik ta’ mħallef.

Is-sistema ġudizzjarja (ġustizzja) tar-Repubblika tal-Kroazja tikkonsisti fil-ġudikatura (qrati), korpi ġudizzjarji indipendenti u indipendenti (prosekuzzjonijiet), l-eżekuttiv (Ministeru tal-Ġustizzja), korpi indipendenti u indipendenti (il-Kunsill Nazzjonali għall-Ġudikatura u l-Kunsill Nazzjonali tal-Ġudikatura), servizz indipendenti u indipendenti (avukat), servizz pubbliku indipendenti u indipendenti (nutara) u istituzzjoni pubblika (Akkademja Ġudizzjarja).

Organizzazzjoni tas-sistema ġudizzjarja fir-Repubblika tal-Kroazja

Il-kompitu tal-Ministeru tal-Ġustizzja huwa li jippreserva l-valuri fundamentali tal-ordni legali, li jiżgura l-kundizzjonijiet għal funzjonament tajjeb u li jkompli jibni s-sistema ġudizzjarja.

Il-Ministeru tal-Ġustizzja jwettaq:

 • kompiti amministrattivi u kompiti oħra relatati ma’:
 • civil, criminal, criminal, commercial and administrative justice law, organisation and work, and professional training in bodies executing criminal and misdemeanour sanctions, administrative and other tasks in the notarial and legal profession, court and notarial fees, international legal aid and other forms of legal assistance, the execution of criminal and administrative sanctions, pardons and conditional releases, administrative and professional probation work in decision-making on prosecution and choice of the type and measures of criminal sanctions, the enforcement of criminal and criminal sanctions by the perpetrators of criminal law, pardonsment and probation, administrative and professional probation activities, information on prosecution and choice of the type and measures of criminal sanctions, the enforcement of criminal and criminal sanctions, the execution of criminal sanctions, pardons and conditional releases, administrative and professional probation work for victims of criminal law, the choice of type and measures of criminal sanctions, the enforcement of criminal and criminal sanctions, the execution of criminal sanctions, pardons and probation, administrative and professional probation work, information for victims of criminal law and the choice of the type and measure of criminal sanctions, the enforcement of criminal and criminal sanctions, the execution of criminal sanctions, pardons and parity releases, administrative and professional probation work for victims of prosecution and the choice of the type and measure of criminal sanctions, the enforcement of criminal and criminal sanctions, the enforcement of criminal law, pardons and conditional releases, administrative and professional probation activities for victims of criminal prosecution and the choice of the type and measure of criminal sanctions, the enforcement of criminal and criminal sanctions, the execution of criminal sanctions, pardons and paroles, administrative and professional probation services, the prosecution of criminal justice and the choice of the type and measure of criminal sanctions, the enforcement of criminal and criminal sanctions, the enforcement of criminal sanctions, pardons and paroles, administrative and professional probation work, the prosecution of criminal law and the choice of the type and measure of criminal sanctions, the enforcement of criminal sanctions, the enforcement of criminal penalties, pardoning and paroles, administrative and professional probation work, the prosecution of criminal offences, the choice of the type and measure of criminal sanctions, the enforcement of criminal and administrative sanctions, the enforcement of criminal law, pardonation and probation, administrative and professional probation work in decision-making on prosecution and the choice of the type and measure of criminal sanctions, the enforcementof criminal
 • kompiti amministrattivi u kompiti oħra relatati ma’:

drittijiet ta’ proprjetà, drittijiet ta’ proprjetà b’konnessjoni ma’ esproprjazzjoni u restrizzjonijiet oħra fuq il-proprjetà, il-liġi tal-proprjetà fir-rigward ta’ bini, art agrikola u forestali, konsolidazzjoni, trasport ta’ art u bini u partijiet minn operazzjonijiet agrarji barra mill-mandat ta’ korp amministrattiv statali ieħor, proprjetà ta’ ċittadini barranin, operazzjonijiet ta’ kumpens għal proprjetà kkonfiskata taħt il-Gvern Komunista Jugoslav li ma jaqgħux taħt il-kompetenza ta’ korp amministrattiv statali ieħor, u kompiti relatati mas-suċċessjoni ta’ assi, drittijiet u obbligi tal-eks SFRY,

 • kompiti amministrattivi u professjonali relatati mal-kooperazzjoni tal-Gvern tar-Repubblika tal-Kroazja ma’ qrati kriminali internazzjonali, rappreżentanza tar-Repubblika tal-Kroazja quddiem il-Qorti Internazzjonali tal-Ġustizzja u qrati internazzjonali oħra, sakemm ma jiġix deċiż mod ieħor b’deċiżjoni speċifika tal-Gvern tar-Repubblika tal-Kroazja, u kompiti relatati mal-protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u d-drittijiet tal-minoranzi nazzjonali li ma jaqgħux taħt il-kompetenza ta’ korp amministrattiv statali ieħor;
 • jipparteċipa mal-ministeru responsabbli għall-ġestjoni tal-assi tal-Istat fil-ġestjoni u d-disponiment ta’ ishma u ishma ta’ kumpaniji li jikkostitwixxu assi tal-Istat li huma proprjetà tar-Repubblika tal-Kroazja u fir-rigward ta’ kumpaniji prinċipalment involuti f’attivitajiet li jaqgħu taħt il-qasam preskritt mill-Ministeru;
 • kompiti relatati mal-parteċipazzjoni tar-Repubblika tal-Kroazja fil-ħidma tal-korpi tal-Unjoni Ewropea f’oqsma li jaqgħu fil-kompetenza tagħha;
 • u kompiti oħra li tqiegħdu taħt il-ġurisdizzjoni ta’ liġi speċjali.

Qrati fir-Repubblika tal-Kroazja

L-att dwar il-Qrati jirregola l-organizzazzjoni, il-kamp ta’ applikazzjoni u l-ġurisdizzjoni effettiva tal-qrati.

Fir-Repubblika tal-Kroazja, il-ġudikatura hija eżerċitata mill-qrati bħala awtoritajiet statali speċjali. Huma għandhom iwettquhom b’mod awtonomu u indipendenti fl-ambitu u l-kompetenza definiti mil-liġi.

Il-qrati jagħtu sentenzi abbażi tal-Kostituzzjoni tar-Repubblika tal-Kroazja, trattati internazzjonali li jiffurmaw parti mill-ordni legali tar-Repubblika tal-Kroazja u liġijiet u regolamenti oħra adottati skont il-Kostituzzjoni tar-Repubblika tal-Kroazja, trattati u liġijiet internazzjonali.

Il-qrati jiddeċiedu dwar tilwim li jikkonċerna d-drittijiet u l-obbligi fundamentali tal-bnedmin, dwar id-drittijiet u l-obbligi tar-Repubblika tal-Kroazja u l-unitajiet ta’ awtogovernanza lokali u reġjonali u dwar id-drittijiet u l-obbligi ta’ persuni ġuridiċi oħra, jimponu pieni u miżuri oħra fuq l-awturi ta’ reati u reati stabbiliti bil-liġi u b’regolamenti oħra, jiddeċiedu dwar il-legalità ta’ atti ġenerali u individwali tal-korpi tal-liġi pubblika, isolvu tilwim dwar ir-relazzjonijiet personali taċ-ċittadini, tax-xogħol, kummerċjali, tal-proprjetà u tilwim ieħor tal-liġi ċivili, u jiddeċiedu dwar kwistjonijiet legali oħra fejn il-liġi tipprevedi dan. Il-qrati jiġġudikaw abbażi tal-Kostituzzjoni, it-trattati internazzjonali, il-liġijiet u sorsi oħra applikabbli tal-liġi.

Il-ġudikatura fir-Repubblika tal-Kroazja hija amministrata mill-qrati ordinarji u speċjalizzati u l-Qorti Suprema tar-Repubblika tal-Kroazja, li hija wkoll l-ogħla qorti fir-Repubblika tal-Kroazja.

Il-qrati ordinarji huma l-qrati li jittrattaw kwistjonijiet li fihom l-ebda qorti speċjalizzata ma jkollha ġurisdizzjoni. Dawn huma qrati muniċipali u tal-kontej.

Il-qrati speċjalizzati huma qrati li jittrattaw kwistjonijiet fejn il-ġurisdizzjoni hija prevista mil-liġi. Dawn huma qrati kummerċjali, qrati amministrattivi, qrati ta’ reati kriminali, il-Qorti Kummerċjali Għolja tar-Repubblika tal-Kroazja, il-Qorti Amministrattiva Għolja tar-Repubblika tal-Kroazja u l-Qorti Għolja ta’ Atti Kbar tar-Repubblika tal-Kroazja.

Minbarra din id-diviżjoni, il-qrati huma maqsuma fi prim’ istanza u fit-tieni istanza.

Il-qrati tal-prim’ istanza jiġu aditi bi proċedimenti li jikkonċernaw ir-riżoluzzjoni ta’ kwistjoni legali. Dawn huma qrati muniċipali, amministrattivi, ta’ mġiba ħażina u kummerċjali.

L-appelli kontra deċiżjonijiet tal-qrati tal-prim’ istanza jinstemgħu fil-qrati tat-tieni istanza u jitwettqu kompiti oħra preskritti mil-liġi. Dawn huma l-qrati tal-kontej (fir-rigward tal-qrati muniċipali), il-Qorti Kummerċjali Għolja tar-Repubblika tal-Kroazja (relatati mal-qrati kummerċjali), il-Qorti Superjuri tar-reati tar-Repubblika tal-Kroazja (relatati mal-qrati ta’ reati kriminali) u l-Qorti Amministrattiva Għolja tar-Repubblika tal-Kroazja (fir-rigward tal-qrati amministrattivi).

Il-qrati muniċipali u tar-reati huma stabbiliti għat-territorju ta’ muniċipalità waħda jew aktar, belt waħda jew aktar jew partijiet minn żoni urbani, filwaqt li l-qrati tal-kontea, kummerċjali u amministrattivi għat-territorju ta’ kontea waħda jew aktar.

Il-Qorti Kummerċjali Għolja tar-Repubblika tal-Kroazja, il-Qorti Amministrattiva Għolja tar-Repubblika tal-Kroazja, il-High Misderes Court tar-Repubblika tal-Kroazja u l-Qorti Suprema tar-Repubblika tal-Kroazja huma stabbiliti fit-territorju tar-Repubblika tal-Kroazja.

Il-Qorti Suprema tar-Repubblika tal-Kroazja

Il-Qorti Suprema tar-Repubblika tal-Kroazja għandha s-sede tagħha f’Zagreb.

 1. tiżgura l-applikazzjoni uniformi tal-liġi u l-ugwaljanza ta’ kulħadd fl-applikazzjoni tagħha,
 2. jiddeċiedi dwar rimedji ordinarji fejn liġi speċjali tipprevedi dan;
 3. jiddeċiedi dwar rimedji straordinarji kontra d-deċiżjonijiet finali tal-qrati fir-Repubblika tal-Kroazja;
 4. isolvi kunflitt ta’ ġurisdizzjoni fejn liġi speċjali tipprevedi dan;
 5. huwa jeżamina l-kwistjonijiet attwali tal-ġurisprudenza, janalizza l-ħtiġijiet ta’ taħriġ tal-imħallfin, tas-segretarji tal-qorti u tat-trainees ġudizzjarji, u jwettaq kompiti oħra kif definit mil-liġi.

Il-Qorti Suprema tar-Repubblika tal-Kroazja
Trg Nikola Šubića Zrinsko 3
10 000 Zagreb
tel: +385 1 486 22 22, + 385 1 481 00 36 faks:
+385 1 481 00 35 email:
Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaVsrh@vsrh.hr http
Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdida://

President tal-Qorti Suprema tar-Repubblika tal-Kroazja

Il-President tal-Qorti Suprema tar-Repubblika tal-Kroazja jirrappreżenta lill-Qorti Suprema tar-Repubblika tal-Kroazja u l-ġudikatura u jwettaq l-amministrazzjoni ġudizzjarja u kompiti oħra definiti mil-liġi u r-Regoli ta’ Proċedura tal-Qorti Suprema tar-Repubblika tal-Kroazja.
Il-President tal-Qorti Suprema tar-Repubblika tal-Kroazja, soġġett għall-opinjoni tal-Laqgħa Ġenerali tal-Qorti Suprema u l-kumitat kompetenti tal-Parlament Kroat, għandu jiġi elett mill-Parlament Kroat għal erba’ snin fuq proposta tal-President tar-Repubblika tal-Kroazja u jista’ jerġa’ jiġi elett għall-istess kariga fi tmiem dak il-perjodu. Ħadd ma jista’ jiġi elett għal din il-kariga aktar minn darbtejn. Persuna li tissodisfa l-kundizzjonijiet ġenerali u speċjali għal imħallef tal-Qorti Suprema tar-Repubblika tal-Kroazja tista’ tiġi eletta
President tal-Qorti Suprema tar-Repubblika tal-Kroazja. Jekk persuna li ma jkollhiex kariga ġudizzjarja f’dik il-qorti tiġi eletta President tal-Qorti Suprema tar-Repubblika tal-Kroazja, il-Kunsill Nazzjonali għall-Ġudikatura jaħtru wkoll bħala mħallef ta’ dik il-qorti.

L-att dwariż-Żoni u s-Sede tal-Qrati (Narodne Novine (NN; il-Gazzetta Uffiċjali tar-Repubblika tal-Kroazja) Nru 67/18) implimenta organizzazzjoni territorjali u razzjonalizzazzjoni ulterjuri tan-netwerk tal-qrati, ħoloq 15 qorti tal-kontea, 34 qorti muniċipali, 9-il qorti kummerċjali u 4-il qorti amministrattiva.

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaL-att tal-Qrati

L-att dwar Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdida it-Territorju u s-Sede tal-Qrati

Awtoritajiet ġudizzjarji

L-awtoritajiet ġudizzjarji fir-Repubblika tal-Kroazja jinkludu qrati u uffiċċji tal-prosekutur pubbliku.

Qrati

Il-Qorti Suprema tar-Repubblika tal-Kroazja

Qrati tal-Kontea (15)

Qorti Kummerċjali Superjuri (1)

Qorti Amministrattiva Superjuri (1)

Qorti b’Mġiba Qawwija (1)

Qrati muniċipali (34)

Qrati kummerċjali (9)

Qrati amministrattivi (4)

Prosekutur

L-Uffiċċju tal-Avukat tal-Istat huwa korp ġudizzjarju awtonomu u indipendenti awtorizzat u obbligat jaġixxi kontra trasgressuri u reati oħra, jieħu azzjoni legali biex jipproteġi l-proprjetà tal-Kroazja u jippreżenta rimedji legali għall-protezzjoni tal-Kostituzzjoni u l-liġijiet Kroati.

L-Uffiċċju tal-Avukat tal-Istat għandu jeżerċita l-poteri tiegħu abbażi tal-Kostituzzjoni tar-Repubblika tal-Kroazja, it-trattati internazzjonali li jiffurmaw parti mill-ordni legali tar-Repubblika tal-Kroazja, l-acquis communautaire, il-liġijiet u sorsi oħra tal-liġi.

L-Uffiċċju tal-Avukat tal-Istat tar-Repubblika tal-Kroazja huwa stabbilit għat-territorju kollu tar-Repubblika tal-Kroazja, u l-Uffiċċji tal-Avukat tal-Istat muniċipali huma organizzati wkoll fir-Repubblika tal-Kroazja biex jittrattaw il-qrati muniċipali u l-korpi tal-liġi pubblika, kif ukoll l-uffiċċji tal-avukati tal-Istat tal-kontea biex jittrattaw il-qrati tal-kontea, kummerċjali u amministrattivi. Il-liġi tista’ tistabbilixxi uffiċċji speċjali tal-prosekutur pubbliku biex jittrattaw ċerti tipi ta’ każijiet u quddiem qrati maħtura legalment.

L-uffiċċji tal-avukati tal-istat muniċipali huma subordinati għall-uffiċċji tal-avukat tal-istat tal-kontea u l-uffiċċji tal-avukat tal-istat tal-kontea u l-uffiċċji tal-avukati tal-istat speċjali huma subordinati għall-Uffiċċju tal-Avukat tal-Istat tar-Repubblika tal-Kroazja.

L-Uffiċċju tal-prosekutur pubbliku huwa mmexxi minn prosekutur pubbliku li huwa responsabbli għat-twettiq ta’ kompiti li jaqgħu taħt il-mandat tal-prosekutur pubbliku li huwa jirrappreżenta u jamministra.

L-Avukat Ġenerali tar-Repubblika tal-Kroazja huwa l-kap tal-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali tar-Repubblika tal-Kroazja. Persuna tista’ tinħatar bħala Avukat Ġenerali tar-Repubblika tal-Kroazja li tissodisfa l-kundizzjonijiet ġenerali u speċifiċi għall-ħatra bħala Viċi Prosekutur Ġenerali tar-Repubblika tal-Kroazja u maħtura mill-Parlament Kroat, fuq proposta mill-Gvern Kroat, soġġett għall-opinjoni tal-Kumitat tal-Ġustizzja tal-Parlament Kroat għal perijodu ta’ erba’ snin u tista’ terġa’ tinħatar għall-istess kariga fi tmiem dak il-perijodu. Ħadd ma jista’ jinħatar f’din il-kariga aktar minn darbtejn.

L-att dwar iż-Żoni u s-Sede tal-Uffiċċji tal-Prosekuzzjoni Pubblika (Narodne Novine (NN; il-Gazzetta Uffiċjali tar-Repubblika tal-Kroazja) Nru 67/18) irrazzjonalizza n-netwerk tal-uffiċċji tal-avukati tal-Istat, u ħoloq 15 uffiċċju tal-avukat tal-istat tal-kontea u 25 uffiċċju tal-avukati tal-Istat muniċipali.

L-Uffiċċju TAL-AVUKAT ġenerali TAR-REPUBBLIKA TAL-KROAZJA

Uffiċċju għall-Ġlieda Kontra l-Korruzzjoni u l-Kriminalità Organizzata

Uffiċċji tal-Avukat tal-Istat tal-Kontea

Uffiċċji tal-Avukat tal-Istat Muniċipali

L-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali tar-Repubblika tal-Kroazja Gajeva
30a, 10 000 Zagreb http://www.dorh.hr/
Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://www.dorh.hr/

Prosekutur Ġenerali
tel: +385 1 459 18 88 faks:
+385 1 459 18 54 email:
Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidatajnistvo.dorh@dorh.hr

Id-diviżjoni Kriminali
Tel: +385 1 459 18 00 faks:
+385 1 459 18 05 email:
Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidatajnistvo.kazneni@dorh.hr

Diviżjoni Amministrattiva Ċivili
tel: +385 1 459 18 61 faks:
+385 1 459 19 12 email:
Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaTajnistvo.gradjanski@dorh.hr [CJ1]

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaL-uffiċċji tal-Avukat tal-Istat tal-Kontea u tal-Muniċipalità

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIl-liġi dwar l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaAtt dwar iż-Żoni u l-Kwartieri Ġenerali tal-Uffiċċji tal-Prosekuturi Pubbliċi

Uffiċċju għall-Ġlieda Kontra l-Korruzzjoni u l-Kriminalità Organizzata

L-Uffiċċju għall-Prevenzjoni tal-Korruzzjoni u l-Kriminalità Organizzata (USKOK) huwa uffiċċju speċjali tal-prosekutur pubbliku li jispeċjalizza fil-prosekuzzjoni tal-korruzzjoni u l-kriminalità organizzata, ibbażat f’Zagreb, li huwa responsabbli għat-territorju kollu tar-Repubblika tal-Kroazja. Il-kompetenza tal-Uffiċċju għall-Prevenzjoni tal-Korruzzjoni u l-Kriminalità Organizzata hija stabbilita fl-Att dwar l-Uffiċċju għall-Prevenzjoni tal-Korruzzjoni u l-Kriminalità Organizzata.

L-Uffiċċju għall-Ġlieda kontra l-Korruzzjoni u l-Kriminalità Organizzata
Gajeva 30a
10 000 Zagreb
tel: +385 4591 874 faks:
+385 1 4591 878 email:
Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidatajnistvo@uskok.dorh.hr

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaLiġi dwar l-Uffiċċju għall-Prevenzjoni tal-Korruzzjoni u l-Kriminalità Organizzata


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

L-aħħar aġġornament: 18/11/2020