Fechar

A VERSÃO BETA DO PORTAL JÁ ESTÁ DISPONÍVEL

Visite a versão BETA do Portal Europeu de Justiça e conte-nos a sua experiência!

 
 

Percurso de navegação

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Gerechtelijke systemen - Kroatië

Esta página foi traduzida automaticamente. A qualidade da tradução não pode ser garantida.

Qualidade da tradução: inaceitável

Considera que esta tradução foi útil?


Rechtsstelsel in de Republiek Kroatië

In de grondwet van de Republiek Kroatië is bepaald dat het gezag in de Republiek Kroatië is georganiseerd op basis van het beginsel van drievoudige deelname van bevoegdheden, namelijk de wetgevende macht die wordt uitgeoefend door het Kroatische parlement, de uitvoerende macht die wordt uitgeoefend door de regering van de Republiek Kroatië en de rechterlijke macht van de rechterlijke instanties van de Republiek Kroatië, die de autoriteiten met elkaar samenwerken en wederzijds worden getoetst, terwijl hun werkzaamheden en besluitvorming onafhankelijk blijven van andere regeringsinstanties. Als houders van rechterlijke macht beslissen de rechtbanken op basis van de grondwet, wetten, verordeningen en internationale verdragen die door de Republiek Kroatië zijn ondertekend en geratificeerd. Het gerechtelijk ambt wordt bekleed door rechters die worden benoemd door de Nationale Raad voor Justitie. Bij de uitoefening van hun rechtsprekende functie zijn rechters onafhankelijk en onafhankelijk en genieten zij immuniteit overeenkomstig de wet. Het ambt van rechter is permanent en een rechter mag geen andere functie vervullen dan die van een rechter.

Het rechtsstelsel (justitie) van de Republiek Kroatië bestaat uit de rechterlijke macht (rechtbanken), onafhankelijke en onafhankelijke gerechtelijke instanties (vervolgingen), de uitvoerende macht (ministerie van Justitie), onafhankelijke en onafhankelijke organen (de Nationale Raad voor Justitie en de Nationale Raad voor Justitie), een onafhankelijke en onafhankelijke dienst (advocaat), een onafhankelijke en onafhankelijke overheidsdienst (notarissen) en een openbare instelling (gerechtelijke academie).

Organisatie van het gerechtelijk apparaat in de Republiek Kroatië

Het ministerie van Justitie heeft tot taak de fundamentele waarden van de rechtsorde te beschermen, de voorwaarden voor een goede werking te waarborgen en het rechtsstelsel verder op te bouwen.

Het ministerie van Justitie verricht:

 • administratieve en andere taken in verband met:
 • civil, criminal, criminal, commercial and administrative justice law, organisation and work, and professional training in bodies executing criminal and misdemeanour sanctions, administrative and other tasks in the notarial and legal profession, court and notarial fees, international legal aid and other forms of legal assistance, the execution of criminal and administrative sanctions, pardons and conditional releases, administrative and professional probation work in decision-making on prosecution and choice of the type and measures of criminal sanctions, the enforcement of criminal and criminal sanctions by the perpetrators of criminal law, pardonsment and probation, administrative and professional probation activities, information on prosecution and choice of the type and measures of criminal sanctions, the enforcement of criminal and criminal sanctions, the execution of criminal sanctions, pardons and conditional releases, administrative and professional probation work for victims of criminal law, the choice of type and measures of criminal sanctions, the enforcement of criminal and criminal sanctions, the execution of criminal sanctions, pardons and probation, administrative and professional probation work, information for victims of criminal law and the choice of the type and measure of criminal sanctions, the enforcement of criminal and criminal sanctions, the execution of criminal sanctions, pardons and parity releases, administrative and professional probation work for victims of prosecution and the choice of the type and measure of criminal sanctions, the enforcement of criminal and criminal sanctions, the enforcement of criminal law, pardons and conditional releases, administrative and professional probation activities for victims of criminal prosecution and the choice of the type and measure of criminal sanctions, the enforcement of criminal and criminal sanctions, the execution of criminal sanctions, pardons and paroles, administrative and professional probation services, the prosecution of criminal justice and the choice of the type and measure of criminal sanctions, the enforcement of criminal and criminal sanctions, the enforcement of criminal sanctions, pardons and paroles, administrative and professional probation work, the prosecution of criminal law and the choice of the type and measure of criminal sanctions, the enforcement of criminal sanctions, the enforcement of criminal penalties, pardoning and paroles, administrative and professional probation work, the prosecution of criminal offences, the choice of the type and measure of criminal sanctions, the enforcement of criminal and administrative sanctions, the enforcement of criminal law, pardonation and probation, administrative and professional probation work in decision-making on prosecution and the choice of the type and measure of criminal sanctions, the enforcementof criminal
 • administratieve en andere taken in verband met:

eigendomsrechten, eigendomsrechten in verband met onteigening en andere beperkingen op eigendom, eigendomsrecht op bouw-, landbouw- en bosbouwgronden, consolidatie, vervoer van gronden en gebouwen en delen van landbouwactiviteiten buiten de bevoegdheid van een andere overheidsinstantie, eigendom van buitenlanders, compensaties voor door de Joegoslavische communistische regering geconfisqueerde eigendommen die niet onder de bevoegdheid van een andere overheidsinstantie vallen, en taken in verband met de opvolging van goederen, rechten en verplichtingen van de voormalige SFRJ;

 • administratieve en professionele taken in verband met de samenwerking van de regering van de Republiek Kroatië met internationale strafhoven, vertegenwoordiging van de Republiek Kroatië voor het Internationaal Gerechtshof en andere internationale rechtbanken, tenzij anders is besloten bij een specifiek besluit van de regering van de Republiek Kroatië, en taken in verband met de bescherming van de mensenrechten en de rechten van nationale minderheden die niet onder de bevoegdheid van een andere overheidsinstantie vallen;
 • met het ministerie dat verantwoordelijk is voor het beheer van overheidsactiva deelneemt aan het beheer en de vervreemding van aandelen en aandelen van ondernemingen die staatsactiva zijn die eigendom zijn van de Republiek Kroatië en van ondernemingen die zich hoofdzakelijk bezighouden met activiteiten die binnen het door het ministerie voorgeschreven gebied vallen;
 • taken in verband met de deelname van de Republiek Kroatië aan de werkzaamheden van de organen van de Europese Unie op gebieden die onder haar bevoegdheid vallen;
 • en andere taken die onder de bevoegdheid van een bijzondere wet vallen.

Rechtbanken in de Republiek Kroatië

De wet op de rechtbanken regelt de organisatie, de reikwijdte en de effectieve rechtsmacht van rechtbanken.

In de Republiek Kroatië wordt de rechterlijke macht uitgeoefend door de rechtbanken als speciale overheidsinstanties. Zij voeren deze autonoom en onafhankelijk uit binnen het toepassingsgebied en de bevoegdheid die bij wet zijn vastgesteld.

De rechtbanken doen uitspraak op basis van de grondwet van de Republiek Kroatië, internationale verdragen die deel uitmaken van de rechtsorde van de Republiek Kroatië en wetten en andere verordeningen die zijn vastgesteld overeenkomstig de grondwet van de Republiek Kroatië, internationale verdragen en wetten.

De rechtbanken beslissen over geschillen over grondrechten en verplichtingen van mensen, over de rechten en plichten van de Republiek Kroatië en lokale en regionale eenheden voor zelfbestuur en over de rechten en plichten van andere rechtspersonen, leggen sancties en andere maatregelen op aan plegers van misdrijven en strafbare feiten die zijn vastgelegd in wet- en regelgeving, beslissen over de wettigheid van algemene en individuele handelingen van publiekrechtelijke organen, beslechten geschillen in verband met de persoonlijke betrekkingen van burgers, arbeids-, handels-, eigendoms- en andere civielrechtelijke geschillen, en beslissen over andere juridische aangelegenheden wanneer de wet daarin voorziet. Rechtbanken oordelen op basis van de grondwet, internationale verdragen, wetten en andere toepasselijke rechtsbronnen.

De rechterlijke macht in de Republiek Kroatië wordt beheerd door de gewone en gespecialiseerde rechtbanken en het Hooggerechtshof van de Republiek Kroatië, dat ook de hoogste rechterlijke instantie van de Republiek Kroatië is.

Gewone rechtbanken zijn de gerechten die zaken behandelen waarvoor geen gespecialiseerde rechtbank bevoegd is. Dit zijn gemeente- en districtsrechtbanken.

Gespecialiseerde rechtbanken zijn rechtbanken die zaken behandelen waar de bevoegdheid bij wet is geregeld. Dit zijn handelsrechtbanken, administratieve rechtbanken, strafrechtbanken, de hoge handelsrechtbank van de Republiek Kroatië, de hoge administratieve rechtbank van de Republiek Kroatië en het hooggerechtshof van de Republiek Kroatië.

Afgezien van deze verdeling zijn de gerechten verdeeld in eerste en tweede aanleg.

Bij de rechter in eerste aanleg worden procedures aanhangig gemaakt met betrekking tot de oplossing van een rechtsvraag. Dit zijn gemeentelijke, administratieve, misdaad- en handelsrechtbanken.

Beroepen tegen beslissingen van rechtbanken in eerste aanleg worden behandeld bij de rechter in tweede aanleg en andere bij wet voorgeschreven taken worden uitgevoerd. Dit zijn districtsrechtbanken (met betrekking tot gemeentelijke rechtbanken), de hoge handelsrechtbank van de Republiek Kroatië (met betrekking tot handelsrechtbanken), het hooggerechtshof van de Republiek Kroatië (in verband met strafrechtbanken) en de hoge administratieve rechtbank van de Republiek Kroatië (met betrekking tot administratieve rechtbanken).

Gemeentelijke rechtbanken en rechtbanken zijn opgericht voor het grondgebied van een of meer gemeenten, één of meer steden of delen van stedelijke gebieden, terwijl districts-, handels- en bestuursrechtbanken voor het grondgebied van een of meer districten zijn ingesteld.

De hoge handelsrechtbank van de Republiek Kroatië, de hoge administratieve rechtbank van de Republiek Kroatië, het hooggerechtshof van de Republiek Kroatië en het Hooggerechtshof van de Republiek Kroatië zijn gevestigd op het grondgebied van de Republiek Kroatië.

Hooggerechtshof van de Republiek Kroatië

Het Hooggerechtshof van de Republiek Kroatië is gevestigd in Zagreb.

 1. de uniforme toepassing van het recht en de gelijkheid van iedereen bij de toepassing ervan waarborgt,
 2. beslist over gewone rechtsmiddelen indien een bijzondere wet daarin voorziet;
 3. besluit over buitengewone rechtsmiddelen tegen definitieve rechterlijke beslissingen in de Republiek Kroatië;
 4. een jurisdictiegeschil beslecht wanneer een bijzondere wet daarin voorziet;
 5. het onderzoekt actuele kwesties in verband met jurisprudentie, analyseert de opleidingsbehoeften van rechters, gerechtssecretarissen en justitiële stagiairs, en voert andere taken uit zoals bepaald in de wet.

Hoogste gerechtshof van de Republiek Kroatië
Trg Nikola Šubića Zrinsko 3
10 000 Zagreb
tel: +385 1 486 22 22, + 385 1 481 00 36 fax:
+385 1 481 00 35 e-mail:
De link wordt in een nieuw venster geopend.Vsrh@vsrh.hr http
De link wordt in een nieuw venster geopend.://

Voorzitter van het Hooggerechtshof van de Republiek Kroatië

De president van het Hooggerechtshof van de Republiek Kroatië vertegenwoordigt het Hooggerechtshof van de Republiek Kroatië en de rechterlijke macht en verricht het gerechtelijk bestuur en andere taken die bij wet en het reglement van orde van het Hooggerechtshof van de Republiek Kroatië zijn vastgesteld.
De voorzitter van het Hooggerechtshof van de Republiek Kroatië wordt, onder voorbehoud van het advies van de algemene vergadering van het Hooggerechtshof en de bevoegde commissie van het Kroatische parlement, op voorstel van de president van de Republiek Kroatië voor vier jaar verkozen door het Kroatische parlement en kan na afloop van die periode voor dezelfde functie worden herkozen. Niemand mag meer dan tweemaal voor deze functie worden gekozen. Een persoon die voldoet aan de algemene en bijzondere voorwaarden voor een rechter bij het Hooggerechtshof van de Republiek Kroatië kan worden verkozen tot
voorzitter van het Hooggerechtshof van de Republiek Kroatië. Indien een persoon die geen rechterlijk ambt heeft bekleed, wordt verkozen tot voorzitter van het Hooggerechtshof van de Republiek Kroatië, zal de Nationale Raad voor Justitie hem ook tot rechter van die rechtbank benoemen.

Dewet inzake gebieden en kamers van rechtbanken (Narodne Novine (NN; Staatsblad van de Republiek Kroatië) nr. 67/18) heeft een territoriale organisatie en verdere rationalisering van het justitiële netwerk ten uitvoer gelegd, waarbij 15 districtsrechtbanken, 34 gemeentelijke rechtbanken, 9 handelsrechtbanken en 4 administratieve rechtbanken zijn opgericht.

De link wordt in een nieuw venster geopend.Wet op de rechtbanken

De link wordt in een nieuw venster geopend. Wet inzake het grondgebied en de zetel van de rechtbanken

Gerechtelijke autoriteiten

De justitiële autoriteiten in de Republiek Kroatië omvatten rechtbanken en openbare ministeries.

Rechtbanken

Hooggerechtshof van de Republiek Kroatië

Districtsrechtbanken (15)

Hoge handelsrechtbank (1)

Hoge administratieve rechtbank (1)

High Misdeimour Court (1)

Gemeentelijke rechtbanken (34)

Handelsrechtbanken (9)

Administratieve rechtbanken (4)

Aanklager

Het openbaar ministerie is een autonome en onafhankelijke rechterlijke instantie die gemachtigd en verplicht is op te treden tegen overtreders en andere strafbare feiten, juridische stappen te ondernemen om de eigendommen van Kroatië te beschermen en rechtsmiddelen in te stellen ter bescherming van de Kroatische grondwet en wetten.

Het openbaar ministerie oefent zijn bevoegdheden uit op basis van de grondwet van de Republiek Kroatië, internationale verdragen die deel uitmaken van de rechtsorde van de Republiek Kroatië, het acquis communautaire, wetten en andere rechtsbronnen.

Het bureau van de procureur-generaal van de Republiek Kroatië is gevestigd voor het gehele grondgebied van de Republiek Kroatië, en in de Republiek Kroatië zijn ook gemeentelijke ministeries van openbare ministeries georganiseerd voor de behandeling van gemeentelijke rechtbanken en publiekrechtelijke instanties, evenals districtsparketten voor districts-, handels- en bestuursrechtbanken. Bij wet kunnen speciale parketten worden ingesteld voor de behandeling van bepaalde soorten zaken en voor de wettelijk aangewezen rechtbanken.

De gemeentelijke advocatendiensten zijn ondergeschikt aan de districtsparketten en de districtsadvocaten zijn ondergeschikt aan het openbaar ministerie van de Republiek Kroatië.

Een openbaar ministerie staat onder leiding van een officier van justitie die verantwoordelijk is voor de uitvoering van taken binnen de opdracht van het openbaar ministerie dat hij vertegenwoordigt en beheert.

De procureur-generaal van de Republiek Kroatië is het hoofd van het openbaar ministerie van de Republiek Kroatië. Een persoon kan worden benoemd tot procureur-generaal van de Republiek Kroatië, die voldoet aan de algemene en specifieke voorwaarden voor benoeming tot plaatsvervangend procureur-generaal van de Republiek Kroatië en door het Kroatische parlement wordt benoemd op voordracht van de Kroatische regering, op advies van de commissie Justitie van het Kroatische parlement voor een periode van vier jaar, en kan na afloop van die termijn voor dezelfde functie worden herbenoemd. Niemand mag meer dan tweemaal in deze functie worden benoemd.

De wet inzake de zones en de zetels van de openbare ministeries (Narodne Novine (NN; Staatsblad van de Republiek Kroatië) nr. 67/18) heeft het netwerk van openbare ministeries gerationaliseerd door de oprichting van 15 districtsparketten en 25 gemeentelijke openbare ministeries.

Openbaar ministerie van de Republiek Kroatië

Bureau voor de bestrijding van corruptie en georganiseerde misdaad

Districtsparket

Gemeentelijke openbare ministeries

Openbaar ministerie van de Republiek Kroatië Gajeva
30a, 10 000 Zagreb http://www.dorh.hr/
De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.dorh.hr/

Procureur-generaal
tel: Tel. + 385 1 459 18 88
+385 1 459 18 54 e-mail:
De link wordt in een nieuw venster geopend.tajnistvo.dorh@dorh.hr

Strafkamer
Tel.: Tel. + 385 1 459 18 00
+385 1 459 18 05 e-mail:
De link wordt in een nieuw venster geopend.tajnistvo.kazneni@dorh.hr

Afdeling civiele bestuursrechtspraak
, tel.: Tel. + 385 1 459 18 61
+385 1 459 19 12 e-mail:
De link wordt in een nieuw venster geopend.Tajnistvo.gradjanski@dorh.hr [CJ1]

De link wordt in een nieuw venster geopend.Districts- en gemeenteministeries

De link wordt in een nieuw venster geopend.Wet inzake het openbaar ministerie

De link wordt in een nieuw venster geopend.Wet inzake de gebieden en de zetel van de parketten

Bureau voor de bestrijding van corruptie en georganiseerde misdaad

Het Bureau voor de preventie van corruptie en georganiseerde misdaad (USKOK) is een speciaal openbaar ministerie dat gespecialiseerd is in de vervolging van corruptie en georganiseerde misdaad, gevestigd te Zagreb, dat verantwoordelijk is voor het gehele grondgebied van de Republiek Kroatië. De bevoegdheid van het Bureau voor de voorkoming van corruptie en georganiseerde misdaad is vastgelegd in de Wet inzake het Bureau voor de voorkoming van corruptie en georganiseerde misdaad.

Bureau voor de bestrijding van corruptie en georganiseerde
misdaad Gajeva 30a
10 000 Zagreb
tel: Tel. + 385 4591 874
+385 1 4591 878 e-mail:
De link wordt in een nieuw venster geopend.tajnistvo@uskok.dorh.hr

De link wordt in een nieuw venster geopend.Wet inzake het Bureau voor de preventie van corruptie en georganiseerde misdaad


Deze tekst is automatisch vertaald. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van de vertaling.

Laatste update: 18/11/2020