Fechar

A VERSÃO BETA DO PORTAL JÁ ESTÁ DISPONÍVEL

Visite a versão BETA do Portal Europeu de Justiça e conte-nos a sua experiência!

 
 

Percurso de navegação

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Systemy sądowe w państwach członkowskich - Chorwacja

Esta página foi traduzida automaticamente. A qualidade da tradução não pode ser garantida.

Qualidade da tradução: inaceitável

Considera que esta tradução foi útil?


System sądowy w Republice Chorwacji

Konstytucja Republiki Chorwacji przewiduje, że władza w Republice Chorwacji jest zorganizowana w oparciu o zasadę trójstronnego udziału, a mianowicie władzę ustawodawczą sprawowaną przez parlament chorwacki, władzę wykonawczą sprawowaną przez rząd Republiki Chorwacji oraz władzę sądowniczą sprawowaną przez sądy Republiki Chorwacji, które władze te współpracują i podlegają wzajemnej kontroli, zachowując jednocześnie niezależność w pracy i podejmowaniu decyzji od innych organów władzy. Jako organ sądowy sądy orzekają na podstawie konstytucji, ustaw, rozporządzeń i traktatów międzynarodowych podpisanych i ratyfikowanych przez Republikę Chorwacji. Funkcję sędziowską sprawują sędziowie powołani przez Krajową Radę Sądownictwa. W wykonywaniu swoich funkcji sądowniczych sędziowie są niezależni i niezawisły oraz korzystają z immunitetu zgodnie z ustawą. Stanowisko sędziego jest stałe i sędzia nie może pełnić żadnych innych funkcji poza sędzią.

System sądowy (wymiar sprawiedliwości) Republiki Chorwacji obejmuje sądownictwo (sądy), niezależne i niezależne organy sądowe (prokuratury), władzę wykonawczą (Ministerstwo Sprawiedliwości), niezależne i niezależne organy (Krajową Radę Sądownictwa i Krajową Radę Sądownictwa), niezależną i niezależną służbę (adwokat), niezależną i niezależną służbę publiczną (notariusze) oraz instytucję publiczną (Akademię Sądową).

Organizacja systemu sądowego w Republice Chorwacji

Zadaniem Ministerstwa Sprawiedliwości jest ochrona podstawowych wartości porządku prawnego, zapewnienie warunków do dobrego funkcjonowania i dalszy rozwój systemu wymiaru sprawiedliwości.

Ministerstwo Sprawiedliwości wykonuje:

 • zadania administracyjne i inne związane z:
 • civil, criminal, criminal, commercial and administrative justice law, organisation and work, and professional training in bodies executing criminal and misdemeanour sanctions, administrative and other tasks in the notarial and legal profession, court and notarial fees, international legal aid and other forms of legal assistance, the execution of criminal and administrative sanctions, pardons and conditional releases, administrative and professional probation work in decision-making on prosecution and choice of the type and measures of criminal sanctions, the enforcement of criminal and criminal sanctions by the perpetrators of criminal law, pardonsment and probation, administrative and professional probation activities, information on prosecution and choice of the type and measures of criminal sanctions, the enforcement of criminal and criminal sanctions, the execution of criminal sanctions, pardons and conditional releases, administrative and professional probation work for victims of criminal law, the choice of type and measures of criminal sanctions, the enforcement of criminal and criminal sanctions, the execution of criminal sanctions, pardons and probation, administrative and professional probation work, information for victims of criminal law and the choice of the type and measure of criminal sanctions, the enforcement of criminal and criminal sanctions, the execution of criminal sanctions, pardons and parity releases, administrative and professional probation work for victims of prosecution and the choice of the type and measure of criminal sanctions, the enforcement of criminal and criminal sanctions, the enforcement of criminal law, pardons and conditional releases, administrative and professional probation activities for victims of criminal prosecution and the choice of the type and measure of criminal sanctions, the enforcement of criminal and criminal sanctions, the execution of criminal sanctions, pardons and paroles, administrative and professional probation services, the prosecution of criminal justice and the choice of the type and measure of criminal sanctions, the enforcement of criminal and criminal sanctions, the enforcement of criminal sanctions, pardons and paroles, administrative and professional probation work, the prosecution of criminal law and the choice of the type and measure of criminal sanctions, the enforcement of criminal sanctions, the enforcement of criminal penalties, pardoning and paroles, administrative and professional probation work, the prosecution of criminal offences, the choice of the type and measure of criminal sanctions, the enforcement of criminal and administrative sanctions, the enforcement of criminal law, pardonation and probation, administrative and professional probation work in decision-making on prosecution and the choice of the type and measure of criminal sanctions, the enforcementof criminal
 • zadania administracyjne i inne związane z:

prawa własności, prawa własności związane z wywłaszczeniem i innymi ograniczeniami dotyczącymi mienia, prawo własności w odniesieniu do budynków, gruntów rolnych i leśnych, scalanie, transport gruntów i budynków oraz części działalności rolniczej poza zakresem kompetencji innego organu administracji państwowej, majątek cudzoziemców, operacje odszkodowawcze za mienie skonfiskowane przez rząd komunistyczny, które nie wchodzi w zakres kompetencji innego organu administracji państwowej, oraz zadania związane z dziedziczeniem majątku, praw i obowiązków byłej SFRY,

 • zadania administracyjne i zawodowe związane ze współpracą rządu Republiki Chorwacji z międzynarodowymi sądami karnymi, reprezentowaniem Republiki Chorwacji przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości i innymi sądami międzynarodowymi, o ile nie postanowiono inaczej na mocy odrębnej decyzji rządu Republiki Chorwacji, oraz zadaniami związanymi z ochroną praw człowieka i praw mniejszości narodowych, które nie wchodzą w zakres kompetencji innego organu administracji państwowej;
 • uczestniczy we współpracy z ministerstwem odpowiedzialnym za zarządzanie majątkiem państwa w zarządzaniu i zbywaniu udziałów i akcji spółek stanowiących majątek publiczny Republiki Chorwacji oraz w odniesieniu do spółek zajmujących się głównie działalnością wchodzącą w zakres obszaru określonego przez ministerstwo;
 • zadania związane z udziałem Republiki Chorwacji w pracach organów Unii Europejskiej w dziedzinach wchodzących w zakres jej kompetencji;
 • oraz inne zadania, które podlegają jurysdykcji na podstawie ustawy szczególnej.

Sądy w Republice Chorwacji

Ustawa o sądach reguluje organizację, zakres i skuteczną właściwość sądów.

W Republice Chorwacji wymiar sprawiedliwości sprawują sądy jako specjalne organy państwowe. Wykonują je w sposób niezależny i niezależny w ramach zakresu i kompetencji określonych przez prawo.

Sądy wydają wyroki na podstawie konstytucji Republiki Chorwacji, traktatów międzynarodowych stanowiących część porządku prawnego Republiki Chorwacji oraz ustaw i innych rozporządzeń przyjętych zgodnie z konstytucją Republiki Chorwacji, traktatami i ustawami międzynarodowymi.

Sądy orzekają w sporach dotyczących praw podstawowych i obowiązków człowieka, praw i obowiązków Republiki Chorwacji oraz jednostek samorządu lokalnego i regionalnego, a także praw i obowiązków innych osób prawnych, nakładają kary i inne środki na sprawców przestępstw i wykroczeń określonych w przepisach ustawowych i innych rozporządzeniach, orzekają o zgodności z prawem aktów ogólnych i indywidualnych organów prawa publicznego, rozstrzygają spory dotyczące stosunków osobistych obywateli, sporów pracowniczych, handlowych, majątkowych i innych sporów cywilnoprawnych, a także orzekają w innych sprawach prawnych, jeżeli tak stanowi prawo. Sądy orzekają w oparciu o Konstytucję, traktaty międzynarodowe, ustawy i inne mające zastosowanie źródła prawa.

Sądem w Republice Chorwacji zarządzają sądy powszechne i sądy wyspecjalizowane oraz Sąd Najwyższy Republiki Chorwacji, który jest również sądem najwyższej instancji w Republice Chorwacji.

Sądy powszechne to sądy właściwe w sprawach, w których nie jest właściwy żaden sąd wyspecjalizowany. Są to sądy rejonowe i okręgowe.

Sądy wyspecjalizowane to sądy rozpatrujące sprawy, w których właściwość przewidziana jest przez prawo. Są to sądy gospodarcze, sądy administracyjne, sądy ds. wykroczeń, Wyższy Sąd Gospodarczy Republiki Chorwacji, Naczelny Sąd Administracyjny Republiki Chorwacji i Najwyższy Sąd Karny Republiki Chorwacji.

Poza tym wydziałem sądy są podzielone na pierwszą i drugą instancję.

Przed sądami pierwszej instancji toczy się postępowanie dotyczące rozstrzygnięcia kwestii prawnej. Są to sądy miejskie, administracyjne, sądy ds. wykroczeń i sądy gospodarcze.

Środki zaskarżenia od orzeczeń sądów pierwszej instancji rozpoznawane są w sądach drugiej instancji i wykonywane są inne zadania przewidziane przez prawo. Są to sądy rejonowe (w odniesieniu do sądów rejonowych), Wyższy Sąd Gospodarczy Republiki Chorwacji (dotyczy sądów handlowych), Sąd Najwyższy Republiki Chorwacji (w odniesieniu do sądów ds. wykroczeń) oraz Najwyższy Sąd Administracyjny Republiki Chorwacji (w odniesieniu do sądów administracyjnych).

Sądy rejonowe i sądy ds. wykroczeń mają siedzibę na terytorium jednej lub kilku gmin, co najmniej jednego miasta lub części obszarów miejskich, natomiast sądy rejonowe, handlowe i administracyjne dla terytorium jednego lub kilku hrabstw.

Na terytorium Republiki Chorwacji ustanowiono Najwyższy Sąd Gospodarczy Republiki Chorwacji, Najwyższy Sąd Administracyjny Republiki Chorwacji, Sąd Najwyższy Republiki Chorwacji oraz Sąd Najwyższy Republiki Chorwacji.

Sąd Najwyższy Republiki Chorwacji

Sąd Najwyższy Republiki Chorwacji ma siedzibę w Zagrzebiu.

 1. zapewnia jednolite stosowanie prawa i równość wszystkich stron w jego stosowaniu,
 2. orzeka w sprawie zwykłych środków odwoławczych, jeżeli przewiduje to ustawa szczególna;
 3. podejmuje decyzje w sprawie nadzwyczajnych środków odwoławczych od prawomocnych orzeczeń sądów w Republice Chorwacji;
 4. rozstrzyga konflikt jurysdykcji, jeżeli przewiduje to ustawa szczególna;
 5. analizuje bieżące kwestie orzecznictwa, analizuje potrzeby szkoleniowe sędziów, sekretarzy sądowych i aplikantów sądowych oraz wykonuje inne zadania określone w przepisach prawa.

Sąd Najwyższy Republiki Chorwacji
Trg Nikola Šubića Zrinsko 3
10 000 Zagreb
tel.: +385 1 486 22 22, +385 1 481 00 36
faks: +385 1 481 00 35
e-mail: Link otworzy się w nowym oknieVsrh@vsrh.hr http
Link otworzy się w nowym oknie://

Prezes Sądu Najwyższego Republiki Chorwacji

Prezes Sądu Najwyższego Republiki Chorwacji reprezentuje Sąd Najwyższy Republiki Chorwacji i sądownictwo oraz wykonuje administrację sądową i inne zadania określone w ustawie i regulaminie Sądu Najwyższego Republiki Chorwacji.
Prezes Sądu Najwyższego Republiki Chorwacji, z zastrzeżeniem opinii Zgromadzenia Ogólnego Sądu Najwyższego i właściwej komisji parlamentu chorwackiego, jest wybierany przez parlament chorwacki na czteroletnią kadencję na wniosek Prezydenta Republiki Chorwacji i może zostać ponownie wybrany na to samo stanowisko pod koniec tego okresu. Nikt nie może zostać wybrany na to stanowisko więcej niż dwukrotnie. Osoba, która spełnia warunki ogólne i szczególne dla sędziego Sądu Najwyższego Republiki Chorwacji, może zostać wybrana na stanowisko
Prezesa Sądu Najwyższego Republiki Chorwacji. Jeżeli osoba, która nie pełniła funkcji sędziowskiej w tym sądzie, zostanie wybrana na stanowisko Prezesa Sądu Najwyższego Republiki Chorwacji, Krajowa Rada Sądownictwa mianuje ją również na stanowisko sędziego tego sądu.

Ustawa o obszarach i siedzibach sądów (Narodne Novine (NN; Dziennik Urzędowy Republiki Chorwacji) nr 67/18) wprowadziła organizację terytorialną i dalszą racjonalizację sieci sądowej, tworząc 15 sądów rejonowych, 34 sądy rejonowe, 9 sądów handlowych i 4 sądy administracyjne.

Link otworzy się w nowym oknieUstawa o sądach

Ustawa o terytorium i siedzibie sądów Link otworzy się w nowym oknie https://pravosudje.gov.hr/pristup-informacijama-6341/ostale-informacije/zakoni-i-propisi-6354/organizacija-pravosudja-6443/6443

Organy sądowe

Organami sądowymi Republiki Chorwacji są sądy i prokuratury.

Sądy

Sąd Najwyższy Republiki Chorwacji

Sądy hrabstw(15)

Wysoki Sąd Gospodarczy(1)

Wysoki Sąd Administracyjny(1)

High Wyższy Sąd Karny(1)

Sądy rejonowe(34)

Sądy gospodarcze(9)

Sądy administracyjne(4)

Prokurator

Prokuratura Państwowa jest niezależnym i niezależnym organem sądowym uprawnionym i zobowiązanym do podejmowania działań przeciwko sprawcom przestępstw i innym przestępstwom, do podejmowania kroków prawnych w celu ochrony mienia Chorwacji oraz do zgłaszania środków odwoławczych w celu ochrony chorwackiej konstytucji i ustaw.

Prokuratura Państwowa wykonuje swoje uprawnienia na podstawie Konstytucji Republiki Chorwacji, traktatów międzynarodowych stanowiących część porządku prawnego Republiki Chorwacji, dorobku wspólnotowego, ustaw i innych źródeł prawa.

Biuro Prokuratora Państwowego Republiki Chorwacji ustanawia się na całym terytorium Republiki Chorwacji, a w Republice Chorwacji są również zorganizowane biura komitatu gminnego, które zajmują się sądami rejonowymi i organami prawa publicznego, a także biurami prokuratora okręgowego zajmującymi się sądami okręgowymi, gospodarczymi i administracyjnymi. Ustawa może ustanawiać specjalne prokuratury do rozpatrywania określonych rodzajów spraw i przed wyznaczonymi zgodnie z prawem sądami.

Kancelarie komitatowe podlegają kancelarii komitatu, a kancelarie komitatowe i specjalne biura prokuratorskie podlegają Prokuraturze Państwowej Republiki Chorwacji.

Prokuraturą kieruje prokurator, który jest odpowiedzialny za wykonywanie zadań wchodzących w zakres kompetencji prokuratury, którą reprezentuje i którą kieruje.

Prokurator generalny Republiki Chorwacji jest szefem Biura Prokuratora Generalnego Republiki Chorwacji. Na stanowisko prokuratora generalnego Republiki Chorwacji może zostać mianowana osoba, która spełnia ogólne i szczegółowe warunki powołania na stanowisko zastępcy prokuratora generalnego Republiki Chorwacji i powołana przez parlament Chorwacji na wniosek rządu Chorwacji, z zastrzeżeniem opinii Komisji Sprawiedliwości parlamentu Chorwacji na okres czterech lat, i może zostać ponownie mianowana na to samo stanowisko pod koniec tego okresu. Nikt nie może zostać powołany na to stanowisko więcej niż dwukrotnie.

Ustawa o obszarach i siedzibach prokuratury publicznej (Narodne Novine (NN; Dziennik Urzędowy Republiki Chorwacji) nr 67/18) zracjonalizowała sieć biur prokuratorskich, tworząc 15 biur prokuratury okręgowej i 25 biur prokuratury miejskiej.

Biuro Prokuratury Republiki Chorwacji

Biuro ds. Zwalczania Korupcji i Przestępczości Zorganizowanej

Biura Prokuratora Krajowego

Urzędy Prokuratora Gminy

Biuro prokuratora Republiki Chorwacji
Gajeva 30a, 10 000 Zagrzeb
Link otworzy się w nowym okniehttp://www.dorh.hr/

Prokurator Generalny
tel: +385 1 459 18 88
faks: +385 1 459 18 54
e-mail: Link otworzy się w nowym oknietajnistvo.dorh@dorh.hr

Wydział Karny
Tel.: +385 1 459 18 00
faks: +385 1 459 18 05
e-mail: Link otworzy się w nowym oknietajnistvo.kazneni@dorh.hr

Civil Administrative Division
tel: +385 1 459 18 61
faks: +385 1 459 19 12
e-mail: Link otworzy się w nowym oknieTajnistvo.gradjanski@dorh.hr [CJ1]

Link otworzy się w nowym oknieOkręgowe i gminne biura prokuratora generalnego

Link otworzy się w nowym oknieUstawa o prokuraturze

Link otworzy się w nowym oknieUstawa o obszarach i siedzibach prokuratury

Biuro ds. Zwalczania Korupcji i Przestępczości Zorganizowanej

Biuro ds. Zapobiegania Korupcji i Przestępczości Zorganizowanej (USKOK) jest specjalną prokuraturą specjalizującą się w ściganiu korupcji i przestępczości zorganizowanej z siedzibą w Zagrzebiu, która odpowiada za całe terytorium Republiki Chorwacji. Kompetencje Urzędu ds. Zapobiegania Korupcji i Przestępczości Zorganizowanej określone są w ustawie o Urzędzie ds. Zapobiegania Korupcji i Przestępczości Zorganizowanej.

Biuro ds. Zwalczania Korupcji i Przestępczości Zorganizowanej
Gajeva 30a
10 000 Zagrzeb
tel.: +385 4591 874
faks: +385 1 4591 878
e-mail: Link otworzy się w nowym oknietajnistvo@uskok.dorh.hr

Link otworzy się w nowym oknieUstawa o Urzędzie ds. Zapobiegania Korupcji i Przestępczości Zorganizowanej


Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Ostatnia aktualizacja: 18/11/2020