Fechar

A VERSÃO BETA DO PORTAL JÁ ESTÁ DISPONÍVEL

Visite a versão BETA do Portal Europeu de Justiça e conte-nos a sua experiência!

 
 

Percurso de navegação

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Sisteme judiciare în statele membre - Croaţia

Esta página foi traduzida automaticamente. A qualidade da tradução não pode ser garantida.

Qualidade da tradução: inaceitável

Considera que esta tradução foi útil?


Sistemul judiciar din Republica Croația

Constituția Republicii Croația prevede că autoritatea din Republica Croația este organizată pe baza principiului triparticipării competențelor, și anume puterea legislativă exercitată de parlamentul croat, puterea executivă exercitată de Guvernul Republicii Croația și puterea judiciară deținută de instanțele din Republica Croația, pe care autoritățile cooperează între ele și le revizuiesc reciproc, menținându-și în același timp independența în activitatea lor și în procesul decizional față de alte ramuri ale guvernului. În calitate de titulari ai autorității judiciare, instanțele se pronunță pe baza Constituției, a legilor, a reglementărilor și a tratatelor internaționale semnate și ratificate de Republica Croația. Funcția judiciară este deținută de judecători numiți de Consiliul Judiciar Național. În exercitarea funcțiilor lor judiciare, judecătorii sunt independenți și independenți și beneficiază de imunitate în conformitate cu legea. Funcția de judecător este permanentă, iar judecătorul nu poate exercita nicio altă funcție în afara celei de judecător.

Sistemul judiciar (justiție) al Republicii Croația este format din magistrați (instanțe), organisme judiciare independente și independente (urmărire penală), executiv (Ministerul Justiției), organisme independente și independente (Consiliul Judiciar Național și Consiliul Judiciar Național), un serviciu independent și independent (avocat), un serviciu public independent și independent (notari) și o instituție publică (Academia Judiciară).

Organizarea sistemului judiciar în Republica Croația

Sarcina Ministerului Justiției este de a păstra valorile fundamentale ale ordinii juridice, de a asigura condițiile pentru o bună funcționare și de a consolida în continuare sistemul judiciar.

Ministerul Justiției efectuează:

 • sarcini administrative și de altă natură legate de:
 • civil, criminal, criminal, commercial and administrative justice law, organisation and work, and professional training in bodies executing criminal and misdemeanour sanctions, administrative and other tasks in the notarial and legal profession, court and notarial fees, international legal aid and other forms of legal assistance, the execution of criminal and administrative sanctions, pardons and conditional releases, administrative and professional probation work in decision-making on prosecution and choice of the type and measures of criminal sanctions, the enforcement of criminal and criminal sanctions by the perpetrators of criminal law, pardonsment and probation, administrative and professional probation activities, information on prosecution and choice of the type and measures of criminal sanctions, the enforcement of criminal and criminal sanctions, the execution of criminal sanctions, pardons and conditional releases, administrative and professional probation work for victims of criminal law, the choice of type and measures of criminal sanctions, the enforcement of criminal and criminal sanctions, the execution of criminal sanctions, pardons and probation, administrative and professional probation work, information for victims of criminal law and the choice of the type and measure of criminal sanctions, the enforcement of criminal and criminal sanctions, the execution of criminal sanctions, pardons and parity releases, administrative and professional probation work for victims of prosecution and the choice of the type and measure of criminal sanctions, the enforcement of criminal and criminal sanctions, the enforcement of criminal law, pardons and conditional releases, administrative and professional probation activities for victims of criminal prosecution and the choice of the type and measure of criminal sanctions, the enforcement of criminal and criminal sanctions, the execution of criminal sanctions, pardons and paroles, administrative and professional probation services, the prosecution of criminal justice and the choice of the type and measure of criminal sanctions, the enforcement of criminal and criminal sanctions, the enforcement of criminal sanctions, pardons and paroles, administrative and professional probation work, the prosecution of criminal law and the choice of the type and measure of criminal sanctions, the enforcement of criminal sanctions, the enforcement of criminal penalties, pardoning and paroles, administrative and professional probation work, the prosecution of criminal offences, the choice of the type and measure of criminal sanctions, the enforcement of criminal and administrative sanctions, the enforcement of criminal law, pardonation and probation, administrative and professional probation work in decision-making on prosecution and the choice of the type and measure of criminal sanctions, the enforcementof criminal
 • sarcini administrative și de altă natură legate de:

drepturile de proprietate, drepturile de proprietate în legătură cu exproprierea și alte restricții privind proprietatea, dreptul de proprietate în ceea ce privește construcțiile, terenurile agricole și forestiere, consolidarea, transportul de terenuri și clădiri și părți ale operațiunilor agricole care nu intră în sfera de competență a unui alt organism al administrației de stat, proprietatea cetățenilor străini, operațiunile de compensare a bunurilor confiscate de guvernul comunist iugoslav care nu intră în sfera de competență a altui organism al administrației de stat, precum și sarcinile legate de succesiunea bunurilor, drepturilor și obligațiilor fostei Republici Socialiste;

 • sarcini administrative și profesionale legate de cooperarea Guvernului Republicii Croația cu instanțele penale internaționale, reprezentarea Republicii Croația în fața Curții Internaționale de Justiție și a altor instanțe internaționale, cu excepția cazului în care se decide altfel printr-o decizie specifică a Guvernului Republicii Croația, precum și sarcini legate de protecția drepturilor omului și a drepturilor minorităților naționale care nu intră în sfera de competență a unui alt organism al administrației de stat;
 • participă la ministerul responsabil cu gestionarea activelor statului la gestionarea și cedarea acțiunilor și acțiunilor societăților comerciale care constituie active de stat deținute de Republica Croația și la societățile care desfășoară în principal activități care se încadrează în domeniul prevăzut de minister;
 • sarcini legate de participarea Republicii Croația la lucrările organismelor Uniunii Europene în domeniile care intră în sfera sa de competență;
 • și alte sarcini care au fost plasate sub jurisdicția unei legi speciale.

Instanțele din Republica Croația

Legea privind instanțele judecătorești reglementează organizarea, domeniul de aplicare și competența efectivă a instanțelor.

În Republica Croația, sistemul judiciar este exercitat de instanțe ca autorități de stat speciale. Acestea le execută în mod autonom și independent, în limitele domeniului de aplicare și competenței definite de lege.

Instanțele pronunță hotărâri în temeiul Constituției Republicii Croația, al tratatelor internaționale care fac parte din ordinea juridică a Republicii Croația, precum și al legilor și al altor regulamente adoptate în conformitate cu Constituția Republicii Croația, cu tratatele și cu legile internaționale.

Instanțele se pronunță cu privire la litigiile referitoare la drepturile și obligațiile fundamentale ale omului, la drepturile și obligațiile Republicii Croația și ale unităților autonome locale și regionale, precum și la drepturile și obligațiile altor persoane juridice, impun sancțiuni și alte măsuri împotriva autorilor infracțiunilor și infracțiunilor prevăzute de lege și de alte regulamente, se pronunță cu privire la legalitatea actelor generale și individuale ale organismelor de drept public, soluționează litigiile privind relațiile personale ale cetățenilor, litigiile în materie de muncă, comerț, proprietate și alte litigii de drept civil și se pronunță cu privire la alte chestiuni juridice, în cazul în care legea prevede acest lucru. Judecător judecătoresc în temeiul Constituției, al tratatelor internaționale, al legilor și al altor izvoare de drept aplicabile.

Sistemul judiciar din Republica Croația este administrat de instanțele ordinare și specializate și de Curtea Supremă a Republicii Croația, care este, de asemenea, instanța supremă din Republica Croația.

Instanțele de drept comun sunt instanțele care se ocupă de chestiuni în care nu este competentă nicio instanță specializată. Acestea sunt instanțele municipale și districtuale.

Instanțele specializate sunt instanțele care se ocupă de chestiuni în care competența este prevăzută de lege. Acestea sunt instanțele comerciale, instanțele administrative, tribunalele pentru delicte, Înalta Curte Comercială a Republicii Croația, Înalta Curte Administrativă a Republicii Croația și Înalta Curte pentru Contestații Comerciale din Republica Croația.

În afara acestei divizii, instanțele sunt împărțite în instanțe de prim grad și de al doilea grad de jurisdicție.

Instanțele de prim grad de jurisdicție sunt sesizate cu o procedură de soluționare a unei probleme juridice. Acestea sunt instanțele municipale, administrative, delictuale și comerciale.

Căile de atac împotriva hotărârilor instanțelor de prim grad de jurisdicție sunt judecate în fața instanțelor de al doilea grad de jurisdicție și sunt îndeplinite alte sarcini prevăzute de lege. Acestea sunt instanțe districtuale (în legătură cu instanțele municipale), Înalta Curte Comercială a Republicii Croația (în ceea ce privește instanțele comerciale), Înalta Curte pentru Contestații pentru Conmeanuri din Republica Croația (în ceea ce privește instanțele competente în materie de delicte) și Înalta Curte Administrativă a Republicii Croația (în ceea ce privește instanțele administrative).

Instanțele municipale și cele pentru delicte sunt înființate pentru teritoriul uneia sau mai multor municipalități, al unuia sau mai multor orașe sau părți ale zonelor urbane, în timp ce instanțele districtuale, comerciale și administrative pentru teritoriul unuia sau mai multor județe.

Înalta Curte Comercială a Republicii Croația, Înalta Curte Administrativă a Republicii Croația, Înalta Curte Comercială a Republicii Croația și Curtea Supremă a Republicii Croația sunt stabilite pe teritoriul Republicii Croația.

Curtea Supremă a Republicii Croația

Curtea Supremă a Republicii Croația are sediul la Zagreb.

 1. asigură aplicarea uniformă a legii și egalitatea tuturor în aplicarea acesteia;
 2. decide cu privire la căile de atac ordinare în cazul în care o lege specială prevede acest lucru;
 3. decide cu privire la căile de atac extraordinare împotriva hotărârilor definitive pronunțate de instanțele din Republica Croația;
 4. soluționează un conflict de competență în cazul în care o lege specială prevede acest lucru;
 5. acesta examinează aspectele actuale ale jurisprudenței, analizează nevoile de formare ale judecătorilor, ale secretarilor instanțelor și ale stagiarilor judiciari și îndeplinește alte sarcini, astfel cum sunt definite de lege.

Curtea Supremă a Republicii Croația
Trg Nikola Šubića Zrinsko 3
10 000 Zagreb
tel: +385 1 486 22 22, + 385 1 481 00 36 fax:
+385 1 481 00 35 e-mail:
Linkul se deschide într-o fereastră nouăVsrh@vsrh.hr http
Linkul se deschide într-o fereastră nouă://

Președintele Curții Supreme a Republicii Croația

Președintele Curții Supreme a Republicii Croația reprezintă Curtea Supremă a Republicii Croația și sistemul judiciar și îndeplinește sarcinile de administrare judiciară și alte sarcini definite de lege și de Regulamentul de procedură al Curții Supreme a Republicii Croația.
Președintele Curții Supreme a Republicii Croația, sub rezerva avizului Adunării Generale a Curții Supreme și al comisiei competente a Parlamentului croat, este ales de parlamentul croat pentru un mandat de patru ani la propunerea președintelui Republicii Croația și poate fi reales pentru același post la sfârșitul acestei perioade. Nimeni nu poate fi ales pentru acest post de mai mult de două ori. O persoană care îndeplinește condițiile generale și speciale pentru un judecător la Curtea Supremă a Republicii Croația poate fi aleasă
președinte al Curții Supreme a Republicii Croația. În cazul în care o persoană care nu a deținut o funcție judiciară în cadrul instanței respective este aleasă președinte al Curții Supreme a Republicii Croația, Consiliul Judiciar Național o va numi de asemenea în funcția de judecător al instanței respective.

Legea privind zonele și sediile instanțelor [Narodne Novine (NN; monitorul Oficial al Republicii Croația) nr. 67/18] a pus în aplicare o organizare teritorială și o raționalizare suplimentară a rețelei de instanțe, creând 15 de instanțe districtuale, 34 de instanțe municipale, 9 de instanțe comerciale și 4 de instanțe administrative.

Linkul se deschide într-o fereastră nouăLegea privind instanțele judecătorești

Linkul se deschide într-o fereastră nouă Legea privind teritoriul și sediul instanțelor

Autorități judiciare

Autoritățile judiciare din Republica Croația sunt instanțe și parchete.

Instanțele

Curtea Supremă a Republicii Croația

Instanțe districtuale (15)

Înalta Curte Comercială (1)

Înalta Curte Administrativă (1)

High Miscomour Court (1)

Instanțe municipale (34)

Instanțe comerciale (9)

Instanțe administrative (4)

Procuror

Parchetul este un organism judiciar autonom și independent, autorizat și obligat să acționeze împotriva infractorilor și a altor infracțiuni, să ia măsuri în justiție pentru a proteja bunurile Croației și să introducă căi de atac pentru protecția constituției și a legilor croate.

Parchetul își exercită atribuțiile în temeiul Constituției Republicii Croația, al tratatelor internaționale care fac parte din ordinea juridică a Republicii Croația, al acquis-ului comunitar, al legilor și al altor izvoare de drept.

Parchetul Republicii Croația este înființat pentru întregul teritoriu al Republicii Croația, iar în Republica Croația sunt organizate, de asemenea, oficii ale procurorilor municipali pentru a se ocupa de instanțele municipale și de organismele de drept public, precum și de oficiile procurorilor județene pentru a se ocupa de instanțele districtuale, comerciale și administrative. Legea poate institui parchete speciale care să se ocupe de anumite tipuri de cauze și în fața instanțelor desemnate legal.

Birourile procurorilor municipali sunt subordonate birourilor procurorilor județene, iar parchetele districtuale și birourile speciale ale procurorilor sunt subordonate Parchetului de Stat din Republica Croația.

Un parchet este condus de un procuror care este responsabil cu îndeplinirea sarcinilor care țin de competența parchetului pe care îl reprezintă și îl gestionează.

Procurorul general al Republicii Croația este șeful Procurorului General al Republicii Croația. O persoană poate fi numită în funcția de procuror general al Republicii Croația care îndeplinește condițiile generale și specifice de numire în funcția de procuror general adjunct al Republicii Croația și este numită de parlamentul croat, la propunerea guvernului croat, sub rezerva avizului Comisiei pentru justiție a Parlamentului croat, pentru o perioadă de patru ani, și poate fi numită din nou pentru același post la sfârșitul perioadei respective. Nimeni nu poate fi numit în acest post de mai mult de două ori.

Legea privind zonele și spațiile parchetelor [Narodne Novine (NN; monitorul Oficial al Republicii Croația) nr. 67/18] a raționalizat rețeaua de parchete, creând 15 de birouri ale procurorilor și 25 de parchete municipale.

Parchetul Republicii Croația

Biroul pentru combaterea corupției și a criminalității organizate

Parchetul Județean

Parchete municipale

Parchetul Republicii Croația
Gajeva 30a, 10 000 Zagreb http://www.dorh.hr/
Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.dorh.hr/

Procuror general
tel: +385 1 459 18 88 fax:
+385 1 459 18 54 e-mail:
Linkul se deschide într-o fereastră nouătajnistvo.dorh@dorh.hr

Secția penală
Tel: +385 1 459 18 00 fax:
+385 1 459 18 05 e-mail:
Linkul se deschide într-o fereastră nouătajnistvo.kazneni@dorh.hr

Secția Administrativă Civilă
tel: +385 1 459 18 61 fax:
+385 1 459 19 12 e-mail:
Linkul se deschide într-o fereastră nouăTajnistvo.gradjanski@dorh.hr [CJ1]

Linkul se deschide într-o fereastră nouăParchete județene și municipale

Linkul se deschide într-o fereastră nouăLegea privind Ministerul Public

Linkul se deschide într-o fereastră nouăLegea privind zonele și sediul parchetelor

Biroul pentru combaterea corupției și a criminalității organizate

Biroul pentru prevenirea corupției și a criminalității organizate (USKOK) este un parchet special specializat în urmărirea penală a cazurilor de corupție și de criminalitate organizată, cu sediul la Zagreb, care este responsabil de întregul teritoriu al Republicii Croația. Competența Oficiului pentru Prevenirea Corupției și a Criminalității Organizate este prevăzută în Legea privind Biroul pentru Prevenirea Corupției și a Criminalității Organizate.

Biroul pentru combaterea corupției și a criminalității organizate
Gajeva 30a
10 000 Zagreb tel
.: +385 4591 874 fax:
+385 1 4591 878 e-mail:
Linkul se deschide într-o fereastră nouătajnistvo@uskok.dorh.hr

Linkul se deschide într-o fereastră nouăLegea privind Biroul pentru Prevenirea Corupției și a Criminalității Organizate


Această pagină este o versiune realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Proprietarul acestei pagini nu își asumă nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.

Ultima actualizare: 18/11/2020