Fechar

A VERSÃO BETA DO PORTAL JÁ ESTÁ DISPONÍVEL

Visite a versão BETA do Portal Europeu de Justiça e conte-nos a sua experiência!

 
 

Percurso de navegação

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Justičné systémy v členských štátoch - Chorvátsko

Esta página foi traduzida automaticamente. A qualidade da tradução não pode ser garantida.

Qualidade da tradução: inaceitável

Considera que esta tradução foi útil?


Justičný systém v Chorvátskej republike

Ústava Chorvátskej republiky stanovuje, že právomoc Chorvátskej republiky je organizovaná na základe zásady trojstrannej účasti, konkrétne legislatívnej právomoci chorvátskeho parlamentu, výkonnej právomoci vykonávanej vládou Chorvátskej republiky a súdnictva súdov Chorvátskej republiky, ktoré orgány navzájom spolupracujú a vzájomne sa preskúmavajú, pričom si zachovávajú nezávislosť svojej práce a rozhodovania od ostatných zložiek vlády. Súdy ako držitelia súdnych orgánov rozhodujú na základe ústavy, zákonov, iných právnych predpisov a medzinárodných zmlúv podpísaných a ratifikovaných Chorvátskou republikou. Sudcovskú funkciu vykonávajú sudcovia vymenovaní Národnou súdnou radou. Sudcovia sú pri výkone svojich súdnych funkcií nezávislí a nezávislí a požívajú imunitu v súlade so zákonom. Funkcia sudcu je stála a sudca nesmie vykonávať inú funkciu ako funkciu sudcu.

Justičný systém (spravodlivosť) Chorvátskej republiky pozostáva zo súdnictva (súdov), nezávislých a nezávislých súdnych orgánov (prokurátorov), výkonnej moci (ministerstvo spravodlivosti), nezávislých a nezávislých orgánov (Národná súdna rada a Národná súdna rada), nezávislej a nezávislej služby (advokát), nezávislej a nezávislej verejnej služby (notárov) a verejnej inštitúcie (súdna akadémia).

Organizácia súdneho systému v Chorvátskej republike

Úlohou ministerstva spravodlivosti je zachovať základné hodnoty právneho poriadku, zabezpečiť podmienky pre dobré fungovanie a ďalej budovať justičný systém.

Ministerstvo spravodlivosti vykonáva:

 • administratívne a iné úlohy súvisiace s:
 • civil, criminal, criminal, commercial and administrative justice law, organisation and work, and professional training in bodies executing criminal and misdemeanour sanctions, administrative and other tasks in the notarial and legal profession, court and notarial fees, international legal aid and other forms of legal assistance, the execution of criminal and administrative sanctions, pardons and conditional releases, administrative and professional probation work in decision-making on prosecution and choice of the type and measures of criminal sanctions, the enforcement of criminal and criminal sanctions by the perpetrators of criminal law, pardonsment and probation, administrative and professional probation activities, information on prosecution and choice of the type and measures of criminal sanctions, the enforcement of criminal and criminal sanctions, the execution of criminal sanctions, pardons and conditional releases, administrative and professional probation work for victims of criminal law, the choice of type and measures of criminal sanctions, the enforcement of criminal and criminal sanctions, the execution of criminal sanctions, pardons and probation, administrative and professional probation work, information for victims of criminal law and the choice of the type and measure of criminal sanctions, the enforcement of criminal and criminal sanctions, the execution of criminal sanctions, pardons and parity releases, administrative and professional probation work for victims of prosecution and the choice of the type and measure of criminal sanctions, the enforcement of criminal and criminal sanctions, the enforcement of criminal law, pardons and conditional releases, administrative and professional probation activities for victims of criminal prosecution and the choice of the type and measure of criminal sanctions, the enforcement of criminal and criminal sanctions, the execution of criminal sanctions, pardons and paroles, administrative and professional probation services, the prosecution of criminal justice and the choice of the type and measure of criminal sanctions, the enforcement of criminal and criminal sanctions, the enforcement of criminal sanctions, pardons and paroles, administrative and professional probation work, the prosecution of criminal law and the choice of the type and measure of criminal sanctions, the enforcement of criminal sanctions, the enforcement of criminal penalties, pardoning and paroles, administrative and professional probation work, the prosecution of criminal offences, the choice of the type and measure of criminal sanctions, the enforcement of criminal and administrative sanctions, the enforcement of criminal law, pardonation and probation, administrative and professional probation work in decision-making on prosecution and the choice of the type and measure of criminal sanctions, the enforcementof criminal
 • administratívne a iné úlohy súvisiace s:

vlastnícke práva, vlastnícke práva v súvislosti s vyvlastnením a iné obmedzenia majetku, majetkové právo týkajúce sa výstavby, poľnohospodárskej a lesnej pôdy, konsolidácia, preprava pozemkov a budov a častí poľnohospodárskych operácií mimo pôsobnosti iného orgánu štátnej správy, majetok cudzích štátnych príslušníkov, kompenzačné operácie za majetok skonfiškovaný Juhoslovanskou komunistickou vládou, ktoré nepatria do pôsobnosti iného orgánu štátnej správy, a úlohy týkajúce sa sukcesie majetku, práv a povinností bývalého ŠFRJ,

 • administratívne a odborné úlohy týkajúce sa spolupráce vlády Chorvátskej republiky s medzinárodnými trestnými súdmi, zastupovanie Chorvátskej republiky pred Medzinárodným súdnym dvorom a inými medzinárodnými súdmi, pokiaľ sa v osobitnom rozhodnutí vlády Chorvátskej republiky nerozhodne inak, a úlohy týkajúce sa ochrany ľudských práv a práv národnostných menšín, ktoré nepatria do pôsobnosti iného orgánu štátnej správy;
 • sa spolu s ministerstvom zodpovedným za správu štátnych aktív podieľa na správe a prevode akcií a akcií spoločností, ktoré predstavujú štátny majetok vo vlastníctve Chorvátskej republiky, a v súvislosti so spoločnosťami, ktoré sa v zásade zaoberajú činnosťami spadajúcimi do oblasti stanovenej ministerstvom;
 • úlohy týkajúce sa účasti Chorvátskej republiky na práci orgánov Európskej únie v oblastiach, ktoré patria do jej právomoci;
 • a iné úlohy, ktoré boli zverené do právomoci osobitného práva.

Súdy Chorvátskej republiky

Organizácia, rozsah pôsobnosti a účinná právomoc súdov upravuje zákon o súdoch.

V Chorvátskej republike súdy vykonávajú súdy ako osobitné štátne orgány. Vykonávajú ich samostatne a nezávisle v rozsahu a kompetencii vymedzenom zákonom.

Súdy vynášajú rozsudky na základe ústavy Chorvátskej republiky, medzinárodných zmlúv, ktoré sú súčasťou právneho poriadku Chorvátskej republiky, a zákonov a iných nariadení prijatých v súlade s Ústavou Chorvátskej republiky, medzinárodných zmlúv a zákonov.

Súdy rozhodujú o sporoch týkajúcich sa základných práv a povinností ľudských bytostí, o právach a povinnostiach Chorvátskej republiky a miestnych a regionálnych samosprávnych jednotiek a o právach a povinnostiach iných právnických osôb, ukladajú tresty a iné opatrenia páchateľom trestných činov a trestných činov stanovených zákonom a inými právnymi predpismi, rozhodujú o zákonnosti všeobecných a individuálnych aktov verejnoprávnych orgánov, urovnávajú spory týkajúce sa osobných vzťahov občanov, pracovnoprávnych, obchodných, majetkových a iných občianskoprávnych sporov a rozhodujú v iných právnych veciach, ak to ustanovuje zákon. Súdy rozhodujú na základe ústavy, medzinárodných zmlúv, zákonov a iných uplatniteľných prameňov práva.

Súdnictvo v Chorvátskej republike spravujú všeobecné a špecializované súdy a Najvyšší súd Chorvátskej republiky, ktorý je zároveň najvyšším súdom v Chorvátskej republike.

Všeobecné súdy sú súdy, ktoré sa zaoberajú záležitosťami, v ktorých nie je príslušný žiadny osobitný súd. Ide o obecné a krajské súdy.

Špecializované súdy sú súdy, ktoré sa zaoberajú záležitosťami, v ktorých je právomoc ustanovená zákonom. Ide o obchodné súdy, správne súdy, priestupkové súdy, najvyšší obchodný súd Chorvátskej republiky, Vysoký správny súd Chorvátskej republiky a najvyšší súd Chorvátskej republiky.

Okrem tohto rozdelenia sa súdy delia na súdy prvého a druhého stupňa.

Súdy prvého stupňa prejednávajú konania týkajúce sa vyriešenia právnej otázky. Ide o mestské, správne, priestupkové a obchodné súdy.

Odvolania proti rozhodnutiam súdov prvého stupňa sa prejednávajú na súdoch druhého stupňa a vykonávajú sa ďalšie úlohy stanovené zákonom. Ide o krajské súdy (vo vzťahu k mestským súdom), Vysoký obchodný súd Chorvátskej republiky (vo vzťahu k obchodným súdom), najvyšší súd Chorvátskej republiky (v súvislosti s priestupkovými súdmi) a Vrchný správny súd Chorvátskej republiky (v súvislosti so správnymi súdmi).

Mestské a priestupkové súdy sú zriadené na území jednej alebo viacerých obcí, jedného alebo viacerých miest alebo častí mestských oblastí, zatiaľ čo okresné, obchodné a správne súdy pre územie jedného alebo viacerých okresov.

Na území Chorvátskej republiky majú sídlo Vrchný obchodný súd Chorvátskej republiky, Vrchný správny súd Chorvátskej republiky, najvyšší súd Chorvátskej republiky a najvyšší súd Chorvátskej republiky.

Najvyšší súd Chorvátskej republiky

Najvyšší súd Chorvátskej republiky má svoje sídlo v Záhrebe.

 1. zabezpečuje jednotné uplatňovanie práva a rovnosť jeho uplatňovania,
 2. rozhoduje o bežných opravných prostriedkoch, ak tak ustanovuje osobitný zákon;
 3. rozhoduje o mimoriadnych opravných prostriedkoch proti konečným rozhodnutiam súdov v Chorvátskej republike;
 4. rieši spor o právomoc, ak tak ustanovuje osobitný právny poriadok;
 5. skúma súčasné otázky judikatúry, analyzuje potreby odbornej prípravy sudcov, súdnych tajomníkov a justičných stážistov a vykonáva ďalšie úlohy vymedzené zákonom.

Najvyšší súd Chorvátskej republiky
Trg Nikola Šubića Zrinsko 3
10 000 Zagreb
tel: + 385 1 486 22 22, + 385 1 481 00 36
fax: + 385 1 481 00 35
e-mail: Odkaz sa zobrazí v novom okneVsrh@vsrh.hr http
Odkaz sa zobrazí v novom okne:///

Predseda Najvyššieho súdu Chorvátskej republiky

Predseda Najvyššieho súdu Chorvátskej republiky zastupuje najvyšší súd Chorvátskej republiky a súdnictvo a vykonáva justičnú správu a iné úlohy vymedzené zákonom a rokovacím poriadkom Najvyššieho súdu Chorvátskej republiky.
Predsedu Najvyššieho súdu Chorvátskej republiky na základe stanoviska valného zhromaždenia najvyššieho súdu a príslušného výboru chorvátskeho parlamentu volí chorvátsky parlament na návrh prezidenta Chorvátskej republiky na obdobie štyroch rokov a na konci tohto obdobia môže byť opätovne zvolený na rovnaké miesto. Nikto nesmie byť zvolený na túto funkciu viac ako dvakrát. Osoba, ktorá spĺňa všeobecné a osobitné podmienky pre sudcu Najvyššieho súdu Chorvátskej republiky, môže byť zvolená za
predsedu Najvyššieho súdu Chorvátskej republiky. Ak je osoba, ktorá na tomto súde nevykonávala súdnu funkciu, zvolená za predsedu Najvyššieho súdu Chorvátskej republiky, za sudcu tohto súdu ju vymenuje aj Národná súdna rada.

Zákonomo oblastiach a sídlach súdov [Narodne Novine (NN; Úradný vestník Chorvátskej republiky) č. 67/18] sa zaviedla územná organizácia a ďalšia racionalizácia súdnej siete, pričom sa vytvorilo 15 okresných súdov, 34 mestských súdov, 9 obchodných súdov a 4 správne súdy.

Odkaz sa zobrazí v novom okneZákon o súdoch

Zákon o území a sídlach súdov Odkaz sa zobrazí v novom okne https://pravosudje.gov.hr/pristup-informacijama-6341/ostale-informacije/zakoni-i-propisi-6354/organizacija-pravosudja-6443/6443

Súdne orgány

Súdne orgány Chorvátskej republiky zahŕňajú súdy a prokuratúry.

Súdy

Najvyšší súd Chorvátskej republiky

Krajské súdy(15)

Najvyšší obchodný súd(1)

High Administrative Court (Vyšší správny súd)(1)

High Misdemeanour Court(1)

Mestské súdy(34)

Obchodné súdy(9)

Správne súdy(4)

Prokurátor

Úrad štátneho prokurátora je samostatný a nezávislý súdny orgán, ktorý je oprávnený a povinný konať proti páchateľom a iným trestným činom, podniknúť právne kroky na ochranu majetku Chorvátska a podať opravné prostriedky na ochranu chorvátskej ústavy a zákonov.

Úrad štátneho prokurátora vykonáva svoje právomoci na základe Ústavy Chorvátskej republiky, medzinárodných zmlúv, ktoré tvoria súčasť právneho poriadku Chorvátskej republiky, acquis communautaire, právnych predpisov a iných prameňov práva.

Úrad štátneho prokurátora Chorvátskej republiky je zriadený na celom území Chorvátskej republiky a v Chorvátskej republike sa organizujú aj úrady obecného prokurátora, ktoré sa zaoberajú obecnými súdmi a verejnoprávnymi orgánmi, ako aj kanceláriou krajského štátneho zástupcu pre záležitosti okresných, obchodných a správnych súdov. Zákonom sa môžu zriadiť osobitné prokuratúry na riešenie určitých druhov prípadov a na zákonom určené súdy.

Kancelárie obecných prokurátorov sú podriadené úradom krajského prokurátora a kancelárie krajského štátneho zástupcu a kancelárie osobitného prokurátora sú podriadené úradu štátneho prokurátora Chorvátskej republiky.

Na čele prokuratúry stojí prokurátor, ktorý je zodpovedný za plnenie úloh v pôsobnosti prokuratúry, ktorú zastupuje a riadi.

Generálny prokurátor Chorvátskej republiky je vedúcim úradu štátneho prokurátora Chorvátskej republiky. Za generálneho prokurátora Chorvátskej republiky možno vymenovať osobu, ktorá spĺňa všeobecné a osobitné podmienky na vymenovanie za zástupcu generálneho prokurátora Chorvátskej republiky a vymenúva ho chorvátsky parlament na návrh chorvátskej vlády na základe stanoviska Výboru chorvátskeho parlamentu pre spravodlivosť na obdobie štyroch rokov a na konci tohto obdobia môže byť opätovne vymenovaná na tú istú funkciu. Nikto nesmie byť vymenovaný na túto pozíciu viac ako dvakrát.

Zákonom o oblastiach a sídlach prokuratúr [Narodne Novine (NN; Úradný vestník Chorvátskej republiky) č. 67/18] sa racionalizovala sieť úradov prokurátorov, čím sa vytvorilo 15 úradov krajského štátneho prokurátora a 25 úradov obecného prokurátora.

Úrad štátneho zástupcu Chorvátskej republiky

Úrad pre boj proti korupcii a organizovanej trestnej činnosti

Úrady krajského štátneho zástupcu

Úrady obecného štátneho zástupcu

Úrad štátneho prokurátora Chorvátskej republiky Gajev
30a, 10 000 Záhreb
Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.dorh.hr/

Generálny
prokurátor: + 385 1 459 18 88
fax: + 385 1 459 18 54
e-mail: Odkaz sa zobrazí v novom oknetajnistvo.dorh@dorh.hr

Zločinecká divízia
Tel.: + 385 1 459 18 00
fax: + 385 1 459 18 05
e-mail: Odkaz sa zobrazí v novom oknetajnistvo.kazneni@dorh.hr

Civilná správna divízia
tel.: + 385 1 459 18 61
fax: + 385 1 459 19 12
e-mail: Odkaz sa zobrazí v novom okneTajnistvo.gradjanski@dorh.hr [CJ1]

Odkaz sa zobrazí v novom okneÚrady krajského a obecného štátneho zástupcu

Odkaz sa zobrazí v novom okneZákon o prokuratúre

Odkaz sa zobrazí v novom okneZákon o priestoroch a sídle prokuratúr

Úrad pre boj proti korupcii a organizovanej trestnej činnosti

Úrad na predchádzanie korupcii a organizovanej trestnej činnosti (USKOK) je osobitnou prokuratúrou špecializujúcou sa na stíhanie korupcie a organizovanej trestnej činnosti so sídlom v Záhrebe, ktorá je zodpovedná za celé územie Chorvátskej republiky. Pôsobnosť Úradu na predchádzanie korupcii a organizovanej trestnej činnosti je stanovená v zákone o Úrade na predchádzanie korupcii a organizovanej trestnej činnosti.

Úrad pre boj proti korupcii a organizovanému zločinu
Gajeva 30a
10 000 Zagreb
tel: + 385 4591 874
fax: + 385 1 4591 878
e-mail: Odkaz sa zobrazí v novom oknetajnistvo@uskok.dorh.hr

Odkaz sa zobrazí v novom okneZákon o Úrade na predchádzanie korupcii a organizovanej trestnej činnosti


Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Posledná aktualizácia: 18/11/2020