Fechar

A VERSÃO BETA DO PORTAL JÁ ESTÁ DISPONÍVEL

Visite a versão BETA do Portal Europeu de Justiça e conte-nos a sua experiência!

 
 

Percurso de navegação

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Pravosodni sistemi v državah članicah - Hrvaška

Esta página foi traduzida automaticamente. A qualidade da tradução não pode ser garantida.

Qualidade da tradução: inaceitável

Considera que esta tradução foi útil?


Pravosodni sistem Republike Hrvaške

Ustava Republike Hrvaške določa, da je oblast Republike Hrvaške organizirana na podlagi načela trisodelovanja pristojnosti, in sicer zakonodajne pristojnosti, ki jo izvaja hrvaški parlament, izvršilne oblasti, ki jo izvaja vlada Republike Hrvaške, in sodstva, ki ga imajo sodišča Republike Hrvaške, pri čemer organi medsebojno sodelujejo in se vzajemno pregledujejo, pri čemer ohranjajo neodvisnost pri svojem delu in odločanju od drugih vej oblasti. Sodišča kot nosilci sodne oblasti odločajo na podlagi ustave, zakonov, predpisov in mednarodnih pogodb, ki jih je Republika Hrvaška podpisala in ratificirala. Sodno funkcijo opravljajo sodniki, ki jih imenuje nacionalni sodni svet. Sodniki so pri opravljanju svojih sodnih funkcij neodvisni in neodvisni ter uživajo imuniteto v skladu z zakonom. Sodniška funkcija je stalna in sodnik ne sme opravljati nobene druge funkcije razen funkcije sodnika.

Pravosodni sistem (pravosodje) Republike Hrvaške sestavljajo sodstvo (sodišča), neodvisni in neodvisni pravosodni organi (tožilstvo), izvršilna oblast (ministrstvo za pravosodje), neodvisni in neodvisni organi (nacionalni sodni svet in nacionalni sodni svet), neodvisna in neodvisna služba (odvetnik), neodvisna in neodvisna javna služba (notarji) ter javna institucija (pravosodna akademija).

Organizacija pravosodnega sistema v Republiki Hrvaški

Naloga Ministrstva za pravosodje je ohraniti temeljne vrednote pravnega reda, zagotoviti pogoje za dobro delovanje in nadalje razvijati pravosodni sistem.

Ministrstvo za pravosodje izvaja:

 • upravne in druge naloge v zvezi z:
 • civil, criminal, criminal, commercial and administrative justice law, organisation and work, and professional training in bodies executing criminal and misdemeanour sanctions, administrative and other tasks in the notarial and legal profession, court and notarial fees, international legal aid and other forms of legal assistance, the execution of criminal and administrative sanctions, pardons and conditional releases, administrative and professional probation work in decision-making on prosecution and choice of the type and measures of criminal sanctions, the enforcement of criminal and criminal sanctions by the perpetrators of criminal law, pardonsment and probation, administrative and professional probation activities, information on prosecution and choice of the type and measures of criminal sanctions, the enforcement of criminal and criminal sanctions, the execution of criminal sanctions, pardons and conditional releases, administrative and professional probation work for victims of criminal law, the choice of type and measures of criminal sanctions, the enforcement of criminal and criminal sanctions, the execution of criminal sanctions, pardons and probation, administrative and professional probation work, information for victims of criminal law and the choice of the type and measure of criminal sanctions, the enforcement of criminal and criminal sanctions, the execution of criminal sanctions, pardons and parity releases, administrative and professional probation work for victims of prosecution and the choice of the type and measure of criminal sanctions, the enforcement of criminal and criminal sanctions, the enforcement of criminal law, pardons and conditional releases, administrative and professional probation activities for victims of criminal prosecution and the choice of the type and measure of criminal sanctions, the enforcement of criminal and criminal sanctions, the execution of criminal sanctions, pardons and paroles, administrative and professional probation services, the prosecution of criminal justice and the choice of the type and measure of criminal sanctions, the enforcement of criminal and criminal sanctions, the enforcement of criminal sanctions, pardons and paroles, administrative and professional probation work, the prosecution of criminal law and the choice of the type and measure of criminal sanctions, the enforcement of criminal sanctions, the enforcement of criminal penalties, pardoning and paroles, administrative and professional probation work, the prosecution of criminal offences, the choice of the type and measure of criminal sanctions, the enforcement of criminal and administrative sanctions, the enforcement of criminal law, pardonation and probation, administrative and professional probation work in decision-making on prosecution and the choice of the type and measure of criminal sanctions, the enforcementof criminal
 • upravne in druge naloge v zvezi z:

lastninske pravice, lastninske pravice v zvezi z razlastitvijo in druge omejitve premoženja, premoženjsko pravo v zvezi z gradbenimi, kmetijskimi in gozdarskimi zemljišči, komasacija, prevoz zemljišč in zgradb ter delov kmetijskih dejavnosti zunaj pristojnosti drugega organa državne uprave, premoženje tujih državljanov, odškodninske posle za premoženje, zaplenjeno po jugoslovanski komunistični vladi, ki ne spada v pristojnost drugega organa državne uprave, ter naloge v zvezi z dedovanjem premoženja, pravic in obveznosti nekdanje SFRJ,

 • upravne in strokovne naloge v zvezi s sodelovanjem Vlade Republike Hrvaške z mednarodnimi kazenskimi sodišči, zastopanjem Republike Hrvaške pred Meddržavnim sodiščem in drugimi mednarodnimi sodišči, razen če vlada Republike Hrvaške s posebnim sklepom ne odloči drugače, ter naloge v zvezi z varstvom človekovih pravic in pravic narodnih manjšin, ki niso v pristojnosti drugega državnega upravnega organa;
 • sodeluje z ministrstvom, pristojnim za upravljanje državnega premoženja, pri upravljanju in odsvojitvi delnic in deležev družb, ki predstavljajo državno premoženje v lasti Republike Hrvaške, in v zvezi z družbami, ki se ukvarjajo predvsem z dejavnostmi s področja, ki ga predpiše ministrstvo;
 • naloge v zvezi s sodelovanjem Republike Hrvaške pri delu organov Evropske unije na področjih, ki so v njeni pristojnosti;
 • in druge naloge, ki so v pristojnosti posebnega zakona.

Sodišča Republike Hrvaške

Zakon o sodiščih ureja organizacijo, področje uporabe in učinkovito pristojnost sodišč.

V Republiki Hrvaški sodstvo izvajajo sodišča kot posebni državni organi. Izvajajo jih samostojno in neodvisno v okviru področja uporabe in pristojnosti, določenih z zakonom.

Sodišča izrekajo sodbe na podlagi ustave Republike Hrvaške, mednarodnih pogodb, ki so del pravnega reda Republike Hrvaške, ter zakonov in drugih predpisov, sprejetih v skladu z ustavo Republike Hrvaške, mednarodnimi pogodbami in zakoni.

Sodišča odločajo o sporih v zvezi s temeljnimi pravicami in obveznostmi ljudi, o pravicah in obveznostih Republike Hrvaške ter lokalnih in regionalnih samoupravnih enot ter o pravicah in obveznostih drugih pravnih oseb, izrekajo kazni in druge ukrepe za storilce kaznivih dejanj in prekrškov, določenih z zakonom in drugimi predpisi, odločajo o zakonitosti splošnih in posameznih aktov organov javnega prava, rešujejo spore v zvezi z osebnimi odnosi med državljani, delavci, gospodarskimi, premoženjskimi in drugimi civilnopravnimi spori ter odločajo o drugih pravnih zadevah, kjer to določa zakon. Sodišča odločajo na podlagi ustave, mednarodnih pogodb, zakonov in drugih veljavnih pravnih virov.

Sodstvo v Republiki Hrvaški upravljajo redna in specializirana sodišča ter vrhovno sodišče Republike Hrvaške, ki je tudi najvišje sodišče v Republiki Hrvaški.

Redna sodišča so sodišča, ki obravnavajo zadeve, za katere ni pristojno nobeno specializirano sodišče. To so občinska in okrajna sodišča.

Specializirana sodišča so sodišča, ki obravnavajo zadeve, za katere je pristojnost določena z zakonom. To so gospodarska sodišča, upravna sodišča, sodišča za prekrške, visoko gospodarsko sodišče Republike Hrvaške, Visoko upravno sodišče Republike Hrvaške in visoko sodišče Republike Hrvaške za prekrške.

Poleg te delitve so sodišča razdeljena na prvo in drugostopenjsko stopnjo.

Prvostopenjskim sodiščem se začne postopek v zvezi z rešitvijo pravnega vprašanja. To so občinska, upravna, prekrškovna in gospodarska sodišča.

Pritožbe zoper odločbe prvostopenjskih sodišč se obravnavajo na sodiščih druge stopnje, izvajajo pa se tudi druge zakonsko predpisane naloge. To so okrajna sodišča (v zvezi z občinskimi sodišči), višje gospodarsko sodišče Republike Hrvaške (v zvezi z gospodarskimi sodišči), visoko sodišče Republike Hrvaške za prekrške (v zvezi s sodišči za prekrške) in Višje upravno sodišče Republike Hrvaške (v zvezi z upravnimi sodišči).

Občinska in prekrškovna sodišča so ustanovljena za ozemlje ene ali več občin, enega ali več mest ali delov mestnih območij, okrajna, gospodarska in upravna sodišča pa za ozemlje ene ali več okrožij.

Visoko gospodarsko sodišče Republike Hrvaške, Visoko upravno sodišče Republike Hrvaške, visoko sodišče za prekrške Republike Hrvaške in Vrhovno sodišče Republike Hrvaške imajo sedež na ozemlju Republike Hrvaške.

Vrhovno sodišče Republike Hrvaške

Vrhovno sodišče Republike Hrvaške ima sedež v Zagrebu.

 1. zagotavlja enotno uporabo prava in enakost vseh pri njegovi uporabi,
 2. odloča o običajnih pravnih sredstvih, če tako določa poseben zakon;
 3. odloča o izrednih pravnih sredstvih zoper pravnomočne sodne odločbe v Republiki Hrvaški;
 4. reši spor o pristojnosti, če tako določa poseben zakon;
 5. preučuje trenutna vprašanja sodne prakse, analizira potrebe po usposabljanju sodnikov, sodnih tajnikov in pripravnikov v pravosodju ter opravlja druge naloge, kot so opredeljene z zakonom.

Vrhovno sodišče Republike Hrvaške
Trg Nikola Šubića Zrinsko 3
10 000 Zagreb
tel.: +385 1 486 22 22, +385 1 481 00 36
faks: +385 1 481 00 35
e-naslov: Povezava se odpre v novem oknuVsrh@vsrh.hr
Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.vsrh.hr/

Predsednik vrhovnega sodišča Republike Hrvaške

Predsednik vrhovnega sodišča Republike Hrvaške zastopa Vrhovno sodišče Republike Hrvaške in sodstvo ter opravlja sodno upravo in druge naloge, določene z zakonom in poslovnikom vrhovnega sodišča Republike Hrvaške.
Predsednika vrhovnega sodišča Republike Hrvaške ob upoštevanju mnenja generalne skupščine vrhovnega sodišča in pristojnega odbora hrvaškega parlamenta izvoli hrvaški parlament za štiri leta na predlog predsednika Republike Hrvaške in je ob koncu tega obdobja lahko ponovno izvoljen za isti položaj. Nihče ne sme biti izvoljen za to funkcijo več kot dvakrat. Oseba, ki izpolnjuje splošne in posebne pogoje za sodnika vrhovnega sodišča Republike Hrvaške, je lahko izvoljena za
predsednika vrhovnega sodišča Republike Hrvaške. Če je oseba, ki na tem sodišču ni opravljala sodne funkcije, izvoljena za predsednika Vrhovnega sodišča Republike Hrvaške, jo nacionalni sodni svet imenuje tudi za sodnika tega sodišča.

Zakon o območjih in sedežih sodišč (Narodne Novine (NN; Uradni list Republike Hrvaške) št. 67/18) je uvedel teritorialno organizacijo in nadaljnjo racionalizacijo mreže sodišč, s čimer je bilo ustanovljenih 15 okrožnih sodišč, 34 občinskih sodišč, 9 gospodarskih sodišč in 4 upravna sodišča.

Povezava se odpre v novem oknuZakon o sodiščih

Zakon o ozemlju in sedežu sodišč Povezava se odpre v novem oknu https://pravosudje.gov.hr/pristup-informacijama-6341/ostale-informacije/zakoni-i-propisi-6354/organizacija-pravosudja-6443/6443

Pravosodni organi

Pravosodne organe Republike Hrvaške sestavljajo sodišča in državna tožilstva.

Sodišča

Vrhovno sodišče Republike Hrvaške

Okrajna sodišča(15)

Višje gospodarsko sodišče(1)

Višje upravno sodišče(1)

Višje sodišče za prekrške(1)

Občinska sodišča(34)

Gospodarska sodišča(9)

Upravna sodišča(4)

Tožilec

Državno pravobranilstvo je samostojen in neodvisen sodni organ, ki je pooblaščen in zavezan ukrepati proti storilcem kaznivih dejanj in drugim kaznivim dejanjem, sprožiti sodni postopek za zaščito hrvaške lastnine in vložiti pravna sredstva za zaščito hrvaške ustave in zakonov.

Državno pravobranilstvo izvaja svoja pooblastila na podlagi ustave Republike Hrvaške, mednarodnih pogodb, ki so del pravnega reda Republike Hrvaške, pravnega reda Skupnosti, zakonov in drugih pravnih virov.

Državno pravobranilstvo Republike Hrvaške je ustanovljeno za celotno ozemlje Republike Hrvaške, v Republiki Hrvaški pa so organizirana tudi občinska državna pravobranila za obravnavo občinskih sodišč in organov javnega prava ter okrajnih državnih tožilstev za obravnavanje okrožnih, gospodarskih in upravnih sodišč. Zakon lahko ustanavlja posebna državna tožilstva za obravnavo nekaterih vrst zadev in pred zakonsko določenimi sodišči.

Občinski državni pravobranilci so podrejeni okrajnim državnim pravobranilcem, okrajna državna pravobranilci in posebna državna pravobranišča pa so podrejeni državnemu tožilstvu Republike Hrvaške.

Državno tožilstvo vodi državni tožilec, ki je odgovoren za opravljanje nalog v pristojnosti državnega tožilstva, ki ga zastopa in vodi.

Generalni državni tožilec Republike Hrvaške je vodja državnega tožilstva Republike Hrvaške. Za generalnega državnega tožilca Republike Hrvaške se lahko imenuje oseba, ki izpolnjuje splošne in posebne pogoje za imenovanje za namestnika generalnega tožilca Republike Hrvaške, imenuje pa jo hrvaški parlament na predlog hrvaške vlade, ob upoštevanju mnenja odbora za pravosodje hrvaškega parlamenta za obdobje štirih let, in je ob koncu tega obdobja lahko ponovno imenovana za isto delovno mesto. Na to delovno mesto nihče ne sme biti imenovan več kot dvakrat.

Zakon o območjih in sedežih državnih tožilstev (Narodne Novine (NN; Uradni list Republike Hrvaške) št. 67/18) je racionaliziral mrežo državnih tožilstev, ustanovil 15 okrajnih državnih tožilstev in 25 občinskih državnih tožilstev.

Državno tožilstvo Republike Hrvaške

Urad za boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu

Okrajna državna pravobranila

Občinski državni pravobranilci

Državno odvjetništvo Republike Hrvatske (Državno tožilstvo Republike Hrvaške)
Gajeva 30a, 10 000 Zagreb
Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.dorh.hr/

Generalni državni tožilec
tel.: +385 1 459 18 88
faks: +385 1 459 18 54
e-naslov: Povezava se odpre v novem oknutajnistvo.dorh@dorh.hr

Kazenski oddelek
Tel: +385 1 459 18 00
faks: +385 1 459 18 05
e-naslov: Povezava se odpre v novem oknutajnistvo.kazneni@dorh.hr

Oddelek za civilno upravo
tel.: +385 1 459 18 61
faks: +385 1 459 19 12
e-naslov: Povezava se odpre v novem oknuTajnistvo.gradjanski@dorh.hr [CJ1]

Povezava se odpre v novem oknuOkrajna in občinska državna pravobranilka

Povezava se odpre v novem oknuZakon o državnem tožilstvu

Povezava se odpre v novem oknuZakon o območjih in sedežu državnih tožilstev

Urad za boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu

Urad za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala (USKOK) je posebno državno tožilstvo, specializirano za pregon korupcije in organiziranega kriminala, s sedežem v Zagrebu, ki je pristojno za celotno ozemlje Republike Hrvaške. Pristojnosti Urada za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala so določene v Zakonu o Uradu za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala.

Urad za boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu
Gajeva 30a
10 000 Zagreb
tel.: +385 4591 874
faks: +385 1 4591 878
e-naslov: Povezava se odpre v novem oknutajnistvo@uskok.dorh.hr

Povezava se odpre v novem oknuZakon o Uradu za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala


To je strojno prevedena različica vsebine. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Zadnja posodobitev: 18/11/2020