Fechar

A VERSÃO BETA DO PORTAL JÁ ESTÁ DISPONÍVEL

Visite a versão BETA do Portal Europeu de Justiça e conte-nos a sua experiência!

 
 

Percurso de navegação

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Domstolsväsen i medlemsstaterna - Kroatien

Esta página foi traduzida automaticamente. A qualidade da tradução não pode ser garantida.

Qualidade da tradução: inaceitável

Considera que esta tradução foi útil?


Rättsväsendet i Republiken Kroatien

I Republiken Kroatiens författning föreskrivs att befogenheten i Republiken Kroatien ska organiseras på grundval av principen om trepartsmedverkan av befogenheter, det vill säga den lagstiftande makt som utövas av det kroatiska parlamentet, den verkställande makt som utövas av Republiken Kroatiens regering och rättsväsendet som innehas av domstolarna i Republiken Kroatien, som myndigheterna samarbetar med och granskas ömsesidigt, samtidigt som de behåller sin självständighet i sitt arbete och sitt beslutsfattande i förhållande till andra regeringsgrenar. I egenskap av innehavare av rättsliga myndigheter beslutar domstolarna på grundval av konstitutionen, lagar, förordningar och internationella fördrag som undertecknats och ratificerats av Republiken Kroatien. Domarämbetet innehas av domare som utses av Nationella domstolsrådet. Vid utövandet av sina domarämbeten ska domarna vara oberoende och oavhängiga och åtnjuta immunitet i enlighet med lagen. Domarämbetet är permanent och en domare får inte utföra någon annan uppgift än en domare.

Rättsväsendet (rättsväsendet) i Republiken Kroatien består av rättsväsendet (domstolar), oberoende och oberoende rättsliga organ (åtal), den verkställande makten (justitieministeriet), oberoende och oberoende organ (Nationella domstolsrådet och Nationella domstolsrådet), en oberoende och oberoende avdelning (advokat), en oberoende och oberoende offentlig tjänst (notarier) och en offentlig institution (domarkåren).

Rättsväsendets organisation i Republiken Kroatien

Justitieministeriets uppgift är att bevara rättsordningens grundläggande värderingar, att säkerställa förutsättningarna för ett välfungerande rättsväsen och att ytterligare bygga upp rättssystemet.

Justitieministeriet utför följande uppgifter:

 • administrativa och andra uppgifter i samband med
 • civil, criminal, criminal, commercial and administrative justice law, organisation and work, and professional training in bodies executing criminal and misdemeanour sanctions, administrative and other tasks in the notarial and legal profession, court and notarial fees, international legal aid and other forms of legal assistance, the execution of criminal and administrative sanctions, pardons and conditional releases, administrative and professional probation work in decision-making on prosecution and choice of the type and measures of criminal sanctions, the enforcement of criminal and criminal sanctions by the perpetrators of criminal law, pardonsment and probation, administrative and professional probation activities, information on prosecution and choice of the type and measures of criminal sanctions, the enforcement of criminal and criminal sanctions, the execution of criminal sanctions, pardons and conditional releases, administrative and professional probation work for victims of criminal law, the choice of type and measures of criminal sanctions, the enforcement of criminal and criminal sanctions, the execution of criminal sanctions, pardons and probation, administrative and professional probation work, information for victims of criminal law and the choice of the type and measure of criminal sanctions, the enforcement of criminal and criminal sanctions, the execution of criminal sanctions, pardons and parity releases, administrative and professional probation work for victims of prosecution and the choice of the type and measure of criminal sanctions, the enforcement of criminal and criminal sanctions, the enforcement of criminal law, pardons and conditional releases, administrative and professional probation activities for victims of criminal prosecution and the choice of the type and measure of criminal sanctions, the enforcement of criminal and criminal sanctions, the execution of criminal sanctions, pardons and paroles, administrative and professional probation services, the prosecution of criminal justice and the choice of the type and measure of criminal sanctions, the enforcement of criminal and criminal sanctions, the enforcement of criminal sanctions, pardons and paroles, administrative and professional probation work, the prosecution of criminal law and the choice of the type and measure of criminal sanctions, the enforcement of criminal sanctions, the enforcement of criminal penalties, pardoning and paroles, administrative and professional probation work, the prosecution of criminal offences, the choice of the type and measure of criminal sanctions, the enforcement of criminal and administrative sanctions, the enforcement of criminal law, pardonation and probation, administrative and professional probation work in decision-making on prosecution and the choice of the type and measure of criminal sanctions, the enforcementof criminal
 • administrativa och andra uppgifter i samband med

äganderätt, äganderätt i samband med expropriation och andra begränsningar av egendom, sakrätt i fråga om byggnader, jord- och skogsbruksmark, konsolidering, transport av mark och byggnader och delar av jordbruksoperationer som ligger utanför ett annat statligt förvaltningsorgans ansvarsområde, utländska medborgares egendom, ersättning för egendom som konfiskerats under den jugoslaviska kommunistiska regeringen och som inte omfattas av något annat statligt förvaltningsorgans behörighet samt uppgifter i samband med arv av tillgångar, rättigheter och skyldigheter för f.d. Socialistiska förbundsrepubliken Jugoslavien.

 • administrativa och yrkesmässiga uppgifter i samband med Republiken Kroatiens regerings samarbete med internationella brottmålsdomstolar, representation av Republiken Kroatien vid Internationella domstolen och andra internationella domstolar, såvida inte annat beslutas genom ett särskilt beslut av Republiken Kroatiens regering, och uppgifter som rör skydd av mänskliga rättigheter och nationella minoriteters rättigheter som inte omfattas av något annat statligt förvaltningsorgans behörighet.
 • tillsammans med ministeriet med ansvar för förvaltning av statliga tillgångar deltar i förvaltningen och avyttringen av aktier och andelar i företag som utgör statliga tillgångar som ägs av Republiken Kroatien och i företag som huvudsakligen ägnar sig åt verksamhet inom det område som föreskrivs av ministeriet,
 • uppgifter i samband med Republiken Kroatiens deltagande i arbetet i Europeiska unionens organ på de områden som omfattas av dess behörighet.
 • och andra uppgifter som omfattas av en särskild lag.

Domstolar i Republiken Kroatien

Domstolslagen reglerar domstolarnas organisation, räckvidd och faktiska behörighet.

I Kroatien utövas domstolsväsendet av domstolarna i egenskap av särskilda statliga myndigheter. De ska utföra dem självständigt och oberoende inom det tillämpningsområde och den behörighet som fastställs i lag.

Domstolarna meddelar domar på grundval av Republiken Kroatiens konstitution, internationella fördrag som utgör en del av Republiken Kroatiens rättsordning samt lagar och andra författningar som antagits i enlighet med Republiken Kroatiens författning, internationella fördrag och lagar.

Domstolarna prövar tvister om grundläggande rättigheter och skyldigheter för människor, om Republiken Kroatiens och lokala och regionala självförvaltningsenheters rättigheter och skyldigheter och om andra juridiska personers rättigheter och skyldigheter, utdömer påföljder och andra åtgärder mot dem som begår brott och brott som föreskrivs i lagar och andra författningar, avgöra lagligheten av allmänna och enskilda offentligrättsliga organs handlingar, avgöra tvister som rör medborgarnas personliga förhållanden, tvister som rör privaträttsliga förhållanden, tvister som rör privaträttsliga tvister och andra civilrättsliga tvister samt regler i andra rättsliga frågor där lagen föreskriver detta. Domstolarna ska döma på grundval av konstitutionen, internationella fördrag, lagar och andra tillämpliga rättskällor.

Rättsväsendet i Republiken Kroatien administreras av allmänna domstolar och specialdomstolar samt av Republiken Kroatiens högsta domstol, som också är den högsta domstolen i Republiken Kroatien.

Allmänna domstolar är de domstolar som handlägger ärenden där ingen specialdomstol är behörig. Det rör sig om kommunala domstolar och distriktsdomstolar.

Specialdomstolar är domstolar som handlägger ärenden där behörighet föreskrivs i lag. Det rör sig om handelsdomstolar, förvaltningsdomstolar, brottmålsdomstolar, Kroatiens högsta handelsdomstol, Kroatiens högsta förvaltningsdomstol och Republiken Kroatiens högsta brottmålsdomstol.

Förutom denna uppdelning delas domstolarna in i första och andra instans.

Talan väcks vid domstolar i första instans för att avgöra en rättsfråga. Det rör sig om kommunala domstolar, förvaltningsdomstolar, brottmålsdomstolar och handelsdomstolar.

Överklaganden av avgöranden från domstolar i första instans prövas av domstolar i andra instans och andra uppgifter som föreskrivs i lag utförs. Det rör sig om distriktsdomstolar (i förhållande till lokala domstolar), Kroatiens högsta handelsdomstol (handelsdomstolar), Kroatiens högsta brottmålsdomstol (avseende brottmålsdomstolar) och Republiken Kroatiens högsta förvaltningsdomstol (i fråga om förvaltningsdomstolar).

Kommunala domstolar och brottmålsdomstolar inrättas för en eller flera kommuner, en eller flera städer eller delar av stadsområden, medan distriktsdomstolar, handelsdomstolar och förvaltningsdomstolar för ett eller flera län.

Republiken Kroatiens högsta handelsdomstol, Republiken Kroatiens högsta förvaltningsdomstol, Republiken Kroatiens High Misdemeanour Court of the Republic of Croatia och Supreme Court of the Republic of Croatia är etablerade i Republiken Kroatien.

Republiken Kroatiens högsta domstol

Republiken Kroatiens högsta domstol har sitt säte i Zagreb.

 1. säkerställer en enhetlig tillämpning av lagen och lika tillämpning av alla,
 2. beslutar om ordinära rättsmedel om detta föreskrivs i en särskild lag,
 3. Europaparlamentet beslutar om extraordinära rättsmedel mot slutliga domstolsavgöranden i Republiken Kroatien.
 4. löser en behörighetskonflikt om detta föreskrivs i en särskild lag,
 5. den behandlar aktuella frågor om rättspraxis, analyserar utbildningsbehoven för domare, domstolssekreterare och praktikanter inom rättsväsendet och utför andra uppgifter enligt lag.

Republiken Kroatiens högsta domstol Trg
Nikola Šubića Zrinsko 3
10 000 Zagreb
Tfn: Tfn + 385 1 486 22 22, + 385 1 481 00 36
+385 1 481 00 35 e-post:
Länken öppnas i ett nytt fönsterVsrh@vsrh.hr http
Länken öppnas i ett nytt fönster://

Ordförande för Republiken Kroatiens högsta domstol

Ordföranden för Republiken Kroatiens högsta domstol företräder Republiken Kroatiens högsta domstol och rättsväsendet och utför domstolsförvaltning och andra uppgifter som fastställs i lag och i rättegångsreglerna för Republiken Kroatiens högsta domstol.
Ordföranden för Republiken Kroatiens högsta domstol ska, med förbehåll för yttrandet från Högsta domstolens allmänna möte och det behöriga utskottet i det kroatiska parlamentet, väljas av Kroatiens parlament för en period av fyra år på förslag av Republiken Kroatiens president och får omväljas för samma befattning vid utgången av den perioden. Ingen får väljas för denna befattning mer än två gånger. En person som uppfyller de allmänna och särskilda villkoren för en domare i Republiken Kroatiens högsta domstol kan väljas till
ordförande för Republiken Kroatiens högsta domstol. Om en person som inte har innehaft en domartjänst i den domstolen väljs till ordförande för Republiken Kroatiens högsta domstol, ska Nationella domstolsrådet också utnämna honom till domare i den domstolen.

Lagen om områden och säten vid domstolarna (Narodne Novine (NN; kroatiens officiella tidning) nr 67/18) genomförde en territoriell organisation och ytterligare rationalisering av domstolsnätverket och inrättade 15 distriktsdomstolar, 34 lokala domstolar, 9 handelsdomstolar och 4 förvaltningsdomstolar.

Länken öppnas i ett nytt fönsterDomstolslagen

Länken öppnas i ett nytt fönster Lag om domstolars territorium och säte

Rättsliga myndigheter

De rättsliga myndigheterna i Republiken Kroatien består av domstolar och allmänna åklagarmyndigheter.

Domstolar

Republiken Kroatiens högsta domstol

Distriktsdomstolar (15)

High Commercial Court (1)

Högsta förvaltningsdomstolen (1)

High Misdemeanour Court (1)

Lokala domstolar (34)

Handelsdomstolar (9)

Förvaltningsdomstolar (4)

Åklagare

Åklagarmyndigheten är en oberoende och oberoende rättslig myndighet som har befogenhet och skyldighet att vidta rättsliga åtgärder mot lagöverträdare och andra brott, att vidta rättsliga åtgärder för att skydda Kroatiens egendom och att lämna in rättsmedel för att skydda Kroatiens konstitution och lagar.

Åklagarmyndigheten ska utöva sina befogenheter på grundval av Republiken Kroatiens konstitution, internationella fördrag som utgör en del av Republiken Kroatiens rättsordning, gemenskapens regelverk, lagar och andra rättskällor.

Republiken Kroatiens riksåklagarämbete är etablerat för hela Kroatiens territorium, och de kommunala åklagarmyndigheterna är också organiserade i Kroatien för att hantera kommunala domstolar och offentligrättsliga organ samt distriktsåklagarkontor som handlägger distriktsdomstolar, handelsdomstolar och förvaltningsdomstolar. Lagen får inrätta särskilda åklagarmyndigheter som ska handlägga vissa typer av mål och inför rättsligt utsedda domstolar.

Kommunernas advokatbyråer är underordnade distriktsåklagarens kontor, och distriktsåklagarämbeten och de särskilda statliga rättshjälpsbyråerna är underordnade Republiken Kroatiens riksåklagarämbete.

En åklagarmyndighet leds av en åklagare som är ansvarig för att utföra uppgifter som faller inom åklagarmyndighetens ansvarsområde och som han företräder och leder.

Republiken Kroatiens riksåklagare är chef för Kroatiens åklagarmyndighet. En person får utnämnas till riksåklagare i Republiken Kroatien som uppfyller de allmänna och särskilda villkoren för utnämning till biträdande allmän åklagare i Republiken Kroatien och utses av det kroatiska parlamentet på förslag av Kroatiens regering, med förbehåll för ett yttrande från det kroatiska parlamentets utskott för rättsliga frågor för en period på fyra år och kan utnämnas på nytt för samma tjänst vid utgången av den perioden. Ingen får utses till denna tjänst mer än två gånger.

Genom lagen om områden och hav vid allmänna åklagarmyndigheter (Narodne Novine (NN; kroatiens officiella tidning) nr 67/18 rationaliserades nätverket av statliga åklagarmyndigheter genom att 15 regionala åklagarkontor och 25 kommunala åklagarkontor inrättades.

Republiken Kroatiens åklagarmyndighet

Byrån för bekämpning av korruption och organiserad brottslighet

Regionala åklagarmyndigheter

Lokala åklagarmyndigheter

Kroatiens åklagarmyndighet Gajeva 30a
, 10 000 Zagreb http://www.dorh.hr/
Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.dorh.hr/

Riksåklagare
tel: Tfn + 385 1 459 18 88
+385 1 459 18 54 e-post:
Länken öppnas i ett nytt fönstertajnistvo.dorh@dorh.hr

Brottmålsavdelningen
Tfn: Tfn + 385 1 459 18 00
+385 1 459 18 05 e-post:
Länken öppnas i ett nytt fönstertajnistvo.kazneni@dorh.hr

Tvistemålsavdelningen
tel: Tfn + 385 1 459 18 61
+385 1 459 19 12 e-post:
Länken öppnas i ett nytt fönsterTajnistvo.gradjanski@dorh.hr [CJ1]

Länken öppnas i ett nytt fönsterRegionala och kommunala åklagarmyndigheter

Länken öppnas i ett nytt fönsterLagen om åklagarmyndigheten

Länken öppnas i ett nytt fönsterLag om områden och högkvarter för åklagarmyndigheter

Byrån för bekämpning av korruption och organiserad brottslighet

Byrån för förebyggande av korruption och organiserad brottslighet (USKOK) är en särskild åklagarmyndighet specialiserad på lagföring av korruption och organiserad brottslighet, baserad i Zagreb, som ansvarar för hela Kroatiens territorium. Behörigheten för byrån för förebyggande av korruption och organiserad brottslighet fastställs i lagen om byrån för förebyggande av korruption och organiserad brottslighet.

Byrån för bekämpning av korruption och
organiserad brottslighet
Gajeva 30a 10
000 Zagreb Tfn + 385 4591 874
+385 1 4591 878 e-post:
Länken öppnas i ett nytt fönstertajnistvo@uskok.dorh.hr

Länken öppnas i ett nytt fönsterLagen om byrån för förebyggande av korruption och organiserad brottslighet


Det här är en maskinöversättning. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Senaste uppdatering: 18/11/2020