Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Съдебни системи в държавите-членки - Литва

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница литовски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

Настоящият раздел съдържа преглед на съдилищата в Литва.


Организация на правосъдната система — съдебна система

В Литва има 56 общи съдилища и 6 специализирани (административни) съдилища.

Администрация на съдилищата

Общото събрание на съдиите (Visuotinis teisėjų susirinkimas) е най-висшестоящият автономен съдебен орган, включващ всички съдии в Литва.

Съдебният съвет на Литва (Teisėjų taryba)е изпълнителен автономен съдебен орган, съставен от 23 членове, който гарантира независимостта на съдилищата и съдиите.

Дисциплинарният съд (Teisėjų garbės teismas) е автономна съдебна институция, която гледа дисциплинарни дела срещу съдии и петиции на съдии срещу клевети.

Администрацията на националните съдилища (Nacionalinės teismų administracija) има за цел да осигури ефективното функциониране на съдебната система и спомага за гарантиране на независимостта на съдилищата и съдиите и организационната автономност на съдилищата.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецНамиране на компетентните съдилища


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 22/12/2015