Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Съдебни системи в държавите-членки - Литва

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница литовски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

 

Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Настоящият раздел съдържа преглед на съдилищата в Литва.


Организация на правосъдната система — съдебна система

В Литва има 56 общи съдилища и 6 специализирани (административни) съдилища.

Администрация на съдилищата

Общото събрание на съдиите (Visuotinis teisėjų susirinkimas) е най-висшестоящият автономен съдебен орган, включващ всички съдии в Литва.

Съдебният съвет на Литва (Teisėjų taryba)е изпълнителен автономен съдебен орган, съставен от 23 членове, който гарантира независимостта на съдилищата и съдиите.

Дисциплинарният съд (Teisėjų garbės teismas) е автономна съдебна институция, която гледа дисциплинарни дела срещу съдии и петиции на съдии срещу клевети.

Администрацията на националните съдилища (Nacionalinės teismų administracija) има за цел да осигури ефективното функциониране на съдебната система и спомага за гарантиране на независимостта на съдилищата и съдиите и организационната автономност на съдилищата.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецНамиране на компетентните съдилища


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация: 22/12/2015