Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

Navigatsioonitee

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Kohtukorraldus liikmesriikides - Leedu

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje leedu keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.

Selles osas antakse ülevaade Leedu kohtutest.


Kohtukorraldus Kohtusüsteem

Leedus on 56üldkohut ja kuus erikohut (halduskohut).

Kohtute haldamine

Kohtunike Üldkogu (Visuotinis teisėjų susirinkimas) on kõrgeim sõltumatu kohtuorgan, kuhu kuuluvad kõik Leedu kohtunikud.

Leedu kohtunõukogu (Teisėjų taryba) on kohtusüsteemi autonoomne täitevorgan, mis koosneb 23 liikmest ning tagab kohtute ja kohtunike sõltumatuse.

Kohtunike Aukohus (Teisėjų garbės teismas) on sõltumatu kohtuorgan, kus arutatakse kohtunike distsiplinaarküsimusi ja kohtunike avaldusi au teotamise kohta.

Riiklik kohtute amet (Nacionalinės teismų administracija) peab tagama, et kohtusüsteemi institutsioonid toimiksid tõhusalt ning aitama tagada kohtute ja kohtunike sõltumatuse ja kohtute korraldusliku autonoomia.

Lingid

Lingil klikates avaneb uus akenLeia pädev kohus


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 22/12/2015