Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Съдебни системи в държавите-членки - Люксембург

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница френски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

 

Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

В този раздел ще намерите кратък преглед на организацията на съдилищата в Люксембург.


Организация на правосъдната система — съдебна система

Правосъдната система на Великото херцогство Люксембург включва два вида съдилища: обикновени и административни. Към тези два вида се добавя и Конституционният съд.

Общи съдилища

Конституцията възлага на съдилищата упражняването на съдебната власт и прилагането на приетите от централните и местните органи подзаконови нормативни актове, доколкото те са в съответствие със закона.

  1. Общи съдилища

  • Върховен съд

Най-високо в йерархията на обикновените съдилища е Върховният съд, който включва Касационен съд, Апелативен съд и Главна прокуратура. Намира се в Люксембург.

  • Окръжни съдилища

Великото херцогство Люксембург е разделено на два съдебни окръга, като във всеки от тях има по един окръжен съд –— единият в Люксембург, а другият в Дикирх.

  • Мирови съдилища

Съществуват три мирови съдилища — в Люксембург, в Еш-сюр-Алзет (съдебен окръг Люксембург) и в Дикирх (съдебен окръг Дикирх).

  1. Специализирани съдилища

  • Висш съвет по социално осигуряване

Висшият съвет по социално осигуряване (Conseil supérieur des assurances sociales) се състои от председател, членове, назначени измежду съдиите, и двама представители на Националната здравна каса (Caisse Nationale de Santé - CNS).

  • Арбитражен съвет

Арбитражният съвет по социално осигуряване (Conseil arbitral de la sécurité sociale) се състои от председател и двама представители на Националната здравна каса (CNS).

Административни съдилища

  • Административен съд

Административният съд се състои от пет съдии и има само едно отделение, което заседава в тричленен състав.

  • Административен трибунал

Административният трибунал се състои от десет съдии и има три отделения, които заседават в тричленни състави.

Бази данни с правна информация

Информация относно министерството на правосъдието, юридическите професии, законодателството, съдилищата, местата за лишаване от свобода, гражданските служби, както и формуляри и новини можете да намерите на уебсайта на Връзката отваря нов прозорецМинистерството на правосъдието.

Достъпът до базите данни безплатен ли е?

Да, достъпът до базите данни е безплатен.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецLegilux

Връзката отваря нов прозорецПортал за правосъдие

Връзката отваря нов прозорецАдминистративни съдилища

Връзката отваря нов прозорецМинистерство на правосъдието

Връзката отваря нов прозорецПравителство на Люксембург


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 04/02/2015