Justičné systémy v členských štátoch - Luxembursko

Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: francúzština.

V tejto časti nájdete prehľad organizácie súdov v Luxembursku.


Organizácia súdnictva – súdny systém

Súdny systém Luxemburského veľkovojvodstva je rozdelený na všeobecné súdy a správne súdy. K nim sa pripája ústavný súd.

Všeobecné súdy

Súdy sú ústavou poverené vykonávať súdnu moc a všeobecné a miestne výnosy a nariadenia iba vtedy, ak sú v súlade so zákonom.

1. Všeobecné súdnictvo

Najvyšší súd

Na vrchole hierarchie všeobecných súdov sa nachádza najvyšší súd, ktorý zahŕňa kasačný súdodvolací súd, ako aj generálnu prokuratúru. Nachádzajú sa v Luxemburgu.

Okresné súdy

Luxemburské veľkovojvodstvo je rozdelené na dva súdne okresy a v každom z nich sa nachádza okresný súd, jeden v Luxemburgu a jeden v Diekirchu.

Zmierovacie súdy

tri zmierovacie súdy, jeden z nich je v Luxemburgu, jeden v Esch-sur-Alzette (súdny okres Luxemburg) a jeden v Diekirchu (súdny okres Diekirch).

2. Špecializované súdy

Najvyššia rada sociálneho zabezpečenia

Najvyššia rada sa skladá z predsedu, dvoch prísediacich vymenovaných spomedzi sudcov a dvoch zástupcov národnej zdravotnej poisťovne (Caisse Nationale de Santé, CNS).

Arbitrážna rada

Arbitrážna rada zdravotného zabezpečenia sa skladá z predsedu a dvoch zástupcov národnej zdravotnej poisťovne (CNS).

Správne súdy

Správny súd (Cour administrative)

Správny súd sa skladá z piatich sudcov a má len jeden senát, ktorý zasadá v zložení troch sudcov.

Prvostupňový správny súd (Tribunal administratif)

Prvostupňový správny súd sa skladá z desiatich sudcov a má tri senáty, ktorý zasadajú v zložení troch sudcov.

Právne databázy

Informácie o ministerstve spravodlivosti, právnických povolaniach, právnych predpisoch, súdoch, väzniciach, službách občanom, formulároch a novinkách sú dostupné na webovej stránke Odkaz sa zobrazí v novom okneministerstva spravodlivosti.

Je prístup do databázy bezplatný?

Áno, prístup do databázy je bezplatný.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneLegilux

Odkaz sa zobrazí v novom oknePortál luxemburskej justície

Odkaz sa zobrazí v novom okneSprávne súdy

Odkaz sa zobrazí v novom okneMinisterstvo spravodlivosti

Odkaz sa zobrazí v novom okneVláda Luxemburska


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 04/02/2015