Fermer

LA VERSION BÊTA DU PORTAIL EST DISPONIBLE!

Consultez la version bêta du portail européen e-Justice et faites-nous part de votre expérience!

 
 

Chemin de navigation

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Kohtukorraldus liikmesriikides - Holland

Cette page a été traduite automatiquement: sa qualité ne peut pas être garantie.

La qualité de cette traduction a été évaluée comme: mauvaise

Estimez-vous que cette traduction est utile?

Sellel lehel antakse ülevaade Madalmaade kohtusüsteemist.


Kohtukorraldus – õigussüsteemid

Kohtute haldamine

Nõukogu on kohtusüsteemi osa, kuid see ei ole ise õigus. Nõukogu võttis üle justiitsministri vastutuse mitmete ülesannete täitmise eest. Need juhtimisülesanded hõlmavad rahaliste vahendite jaotamist, finantsjuhtimise, inimressursside, IKT ja eluasemete järelevalvet. Nõukogu toetab kohtuid nende ülesannete täitmisel kõnealustes valdkondades. Lisaks on nõukogu ülesanne parandada kohtusüsteemi kvaliteeti ja anda nõu uute õigusaktide kohta, mis mõjutavad õigusemõistmist. Lisaks esindab nõukogu kohtupraktikat sotsiaalses ja poliitilises arutelus. Nõukogu ülesanded on seotud äritegevusega (selle mõiste kõige laiemas tähenduses), eelarveküsimustega ja kohtupraktika kvalitatiivsete aspektidega.

Nõukogul on keskne roll kohtusüsteemi rahastamise ettevalmistamisel, rakendamisel ja sellega seotud aruandekohustuse täitmisel. Rahastamine põhineb nõukogu hallataval töökoormuse mõõtmise süsteemil. Nõukogu innustab välja töötama kohtute igapäevase juhtimise töökorda ja jälgib seda protsessi. Selle konkreetsed ülesanded on inimressursid, eluase, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ning välisasjad. Nõukogul on mitmed ametlikud volitused, mis võimaldavad tal neid ülesandeid täita. Nii näiteks on nõukogul pädevus anda siduvaid üldjuhiseid ärijuhtimise valdkonnas, kuigi ta kasutab seda pädevust võimalikult vähe.

Nõukogu vastutab kohtu- ja kohtuametnike värbamise, valimise ja koolitamise eest. Ta täidab neid ülesandeid tihedas koostöös kohtute nõukogudega. Nõukogul on neisse nõukogudesse liikmete nimetamisel oluline hääl.

Nõukogu roll õigusemõistmise kvaliteedi valdkonnas on edendada õiguse ühetaolist kohaldamist ja parandada õiguse kvaliteeti. Kuna tal on seos kohtupraktika sisuga, ei ole tal siduvat pädevust.

Nõukogul on ka üldine nõuandev funktsioon. Ta annab valitsusele nõu uute õigusaktide kohta, mis mõjutavad kohtupraktikat. Nende puhul konsulteeritakse pidevalt kohtute nõukogudega.

Kuigi nõukogul on ametlikud volitused, ei tohiks nõukogu ja kohtute vahelist suhet käsitada hierarhilise suhtena. Selle peamine eesmärk on toetada kohtuid nende ülesannete täitmisel. Nende ülesannete nõuetekohaseks täitmiseks konsulteerib nõukogu korrapäraselt kohtute presidentide, direktorite, valdkondlike presidentide ja delegaatide kolleegiumiga (kohtute esindajatest koosnev nõuandev organ).

Kohtute liigid – lühikirjeldus

Kohtud

Madalmaad on jagatud 11 ringkonnaks, millest igaühel on oma kohus. Igas kohtus on mitu piirkondlikku kokkulepet. Kohus koosneb vähemalt neljast sektorist. See hõlmab kõikidel juhtudel haldus-, tsiviil-, kriminaal- ja kantonite sektorit. Perekonnad ja noored kuuluvad sageli eraldi sektorisse, nagu see on mõnikord välisriikide kodanike puhul. Otsuse teeb kohtu administratsioon.

Sektorid

Piirkond

Tavakodanike jaoks on suhteliselt lihtne, et nende juhtumiga tegeletakse kantonite sektoris. Kohtlemine selles sektoris tähendab, et neil peaks olema lubatud propageerida oma juhtumit, mitte kaasata neid esindavat advokaati kohtumenetlustesse. Tsiviilõiguse valdkonnas käsitleb Kantonrechter kõiki üüri-, rendi- ja tööasju ning vaidlusi kuni 25000 EUR suuruste nõuete üle.

Kriminaalasjades tegeleb kantoni kohtunik ainult väiksemate kriminaalasjadega (kuriteod). Sageli on tegemist juhtumitega, mille puhul politsei või prokurör on teinud ettepaneku lahenduse leidmiseks. Kui süüdistatav keeldub ettepanekut vastu võtmast, menetleb asja kantoni kohtunik. Kantonrechter (Kantonali kohus) lahendab asja tavaliselt kohe pärast kohtuistungit.

Kriminaalõigus

Kriminaalõiguse valdkonna kohtunikud tegelevad kõigi kriminaalasjadega, mida ei menetle kantoni kohtunik. Ravi võib toimuda kas ühes või mitmes kojas, kus on kolm kohtunikku. Mitmekojaline koda tegeleb keerukamate juhtumitega ja kõigi juhtumitega, mille puhul prokurör vajab rohkem kui üheaastast vangistust.

Tsiviilõigus/perekond

Tsiviilõigussektor tegeleb ka kohtuasjadega, mis ei ole määratud konkreetselt kantoni kohtunikule. Enamikul juhtudel on sellistel juhtudel üks kohtunik, kuid keerukamate kohtuasjadega tegelemiseks on mitu kolme kohtunikuga koda. Mitmetel kohtutel on perekonna ja noorte jaoks eraldi sektor: nii on see juhul, kui selliseid juhtumeid esineb sageli.

Haldusõigus

Vaid mõne erandi puhul peaksid haldusvaidlused alati olema kohtus; paljudel juhtudel eelneb haldusmenetlusele halduskaebuse esitamise menetlus haldusasutustes. Tavaliselt peaks need kohtuasjad kuuluma ühe kohtuniku pädevusse, kuid ka sellisel juhul võib kohus otsustada määrata kolm kohtunikku keerukaks kohtuasjaks või põhiküsimustega seotud kohtuasjaks. Kui kõnealusel kohtul ei ole välismaalaste asjadega tegelemiseks eraldi sektorit, käsitletakse neid haldusõiguses või selle osakonnas. Avaliku teenistuse ja sotsiaalkindlustuse asjade menetlemine kuulub spetsiaalse apellatsiooniorgani – Centrale Raad van Beroep – ja enamiku teiste asjade puhul Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (riiginõukogu haldusõiguse osakond) pädevusse.

Kohtud

11 haldusüksust koondati nelja haldusüksusesse, mis on nelja kohtu tööpiirkonnad: Haag ja Amsterdam, Arnhem-Leeuwarden ja s-Hertogenbosch. Kriminaal- ja tsiviilõiguse valdkonnas menetlevad kohtunikud üksnes kohtu otsuse peale esitatud apellatsioonkaebusi. Euroopa Kohus vaatab juhtumi asjaolud uuesti läbi ja teeb oma järeldused. Enamikul juhtudel saab apellatsioonikohtu otsuse vaidlustada, esitades apellatsioonkaebuse Hoge Raad der Nederlandenile (Madalmaade kõrgeim kohus). Lisaks kriminaal- ja tsiviilasjadele menetleb kohus kõiki maksuotsuste peale esitatud kaebusi.

Erikohtud

Centrale Raad van Beroep on apellatsiooniorgan, mis tegeleb peamiselt avaliku teenistuse ja sotsiaalkindlustuse küsimustega. Nendes valdkondades on see kõrgeim kohus. Centrale Raad van Beroep asub Utrechtis.

College van Beroep voor het bedrijfsleven (College van Beroep voor het bedrijfsleven) on spetsiaalne halduskolleegium, mis lahendab vaidlusi sotsiaal-majandusliku haldusõiguse valdkonnas. Lisaks on kolleegium teatavate seaduste, näiteks konkurentsiseaduse ja Telecommunicatieweti apellatsioonikogu. Kolledž asub Haagis.

Ülemkohus

Haagis asuv Hoge Raad der Nederlanden (Madalmaade kõrgeim kohus) kontrollib, kas madalama astme kohus on oma otsuse tegemisel kohaldanud seadust õigesti. Kohtuasja asjaolud, nagu need on tuvastanud madalama astme kohus, ei ole enam vaieldavad. Kassatsioonkaebusel on oluline roll õigusüksuse edendamisel.

Juriidilised andmebaasid

Lisateavet saab Lingil klikates avaneb uus akenMadalmaade kohtuasutuse veebisaidilt.

Kohtupraktikat võib leida ühtsest Lingil klikates avaneb uus akenõiguslikust andmebaasist.

Kas juurdepääs nendele andmebaasidele on tasuta?

Jah, juurdepääs on tasuta.

Seonduvad lingid

Lingil klikates avaneb uus akenKohtupraktika


See on sisu masintõlge. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Viimati uuendatud: 11/12/2019