Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Съдебни системи в държавите-членки - Румъния

Настоящият раздел от портала ви предоставя преглед на съдилищата в Румъния.


Организация на правосъдната система — съдебна система

Принципите, структурата и организацията на румънската съдебна система са заложени в Конституцията на Румъния и в Закон № 304/2004 относно организацията на съдебната система.

Следните съдилища съставляват съдебната система:

 • Висшият касационен съд;
 • апелативните съдилища;
 • трибуналите;
 • специализираните трибунали;
 • съдилищата от първа инстанция и
 • военните съдилища.

Йерархия на съдилищата

Връзката отваря нов прозорецВисшият касационен съд функционира като Върховен съд на Румъния. Той гарантира еднаквото тълкуване и прилагане на правото от другите съдилища.

 • 15-те апелативни съдилища разполагат с трибунали и специализирани трибунали в рамките на своята компетентност.
 • 42-те трибунала са организирани на областно равнище и в Букурещ и по правило са разположени в главния град на всяка област.
 • 4-те специализирани трибунала функционират като отделни съдилища за дела, засягащи непълнолетни лица и семейноправни въпроси (1), и за търговски дела (3).
 • 176 съдилища от първа инстанция са в рамките на компетентността на трибуналите.

Видове съдилища — кратко описание

Няколко съдилища от първа инстанция извършват съдебната си дейност в рамките на компетентността на всеки от 42-та трибунала.

Всички 176 функциониращи съдилища от първа инстанция са организирани на областно равнище и в районите на Букурещ.

Всеки съд се оглавява от председател с управленска правоспособност. Специализираните отделения на съда се ръководят от председател на отделението. Във всеки съд ръководна комисия взима решения относно общи въпроси, свързани с управлението на съда.

Военните съдилища са организирани в 4 военни трибунала, Териториалния военен трибунал в Букурещ и Военно-апелативен съд в Букурещ. Всеки от военните трибунали има статут на военно звено.

 • Връзката отваря нов прозорецВисшият магистратски съвет е органът, който по Конституция гарантира независимостта на съдебната власт. Освен това той гарантира спазването на закона и на критериите за компетентност и професионална етика при упражняването на професионалните задължения на съдиите и прокурорите.
 • Връзката отваря нов прозорецМинистерството на правосъдието допринася за правилното функциониране на съдебната система, гарантира, че правораздаването протича при подходящи условия като обществена услуга и защитава правовия ред и правата и свободите на гражданите.

Бази данни с правна информация

Следните бази данни с правна информация са достъпни онлайн:

Достъпът до базата данни с правна информация безплатен ли е?

Да, достъпът до базата данни с правна информация е безплатен.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецОрганизация на правосъдието — Румъния

Връзката отваря нов прозорецНамиране на компетентни съдилища


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация: 10/02/2016