Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Justičné systémy v členských štátoch - Rumunsko

V tejto časti portálu nájdete prehľad súdneho systému v Rumunsku.


Organizácia súdnictva – súdny systém

Zásady, štruktúra a organizácia rumunského súdneho systému sú stanovené v rumunskej ústave a zákone č. 304/2004 o organizácii súdnictva.

Súdny systém tvoria tieto súdy:

 • Najvyšší kasačný a odvolací súd,
 • odvolacie súdy,
 • tribunály,
 • špecializované tribunály,
 • okresné súdy a
 • vojenské súdy.

Hierarchia súdov

Odkaz sa zobrazí v novom okneNajvyšší kasačný a odvolací súd funguje ako najvyšší súd v Rumunsku. Zabezpečuje jednotný výklad a uplatňovanie práva na ostatných súdnych dvoroch.

 • Do právomoci 15 odvolacích súdov patria tribunály a špecializované tribunály.
 • Na úrovni kraja a v Bukurešti je zriadených 42 tribunálov, ktoré sa spravidla nachádzajú v hlavnom meste každého kraja.
 • 4 špecializované tribunály fungujú ako samostatné súdy pre prípady zahŕňajúce maloleté osoby a rodinné právo (1) a obchodné prípady (3).
 • Do právomoci tribunálov patrí 176 okresných súdov.

Druhy súdov – krátky opis

Niekoľko súdov vykonáva svoju súdnu činnosť v rámci právomoci každého zo 42 tribunálov.

Všetkých 176 aktívnych súdov je zriadených na úrovni kraja a v okresoch Bukurešti.

Každému súdu predsedá predseda, ktorý má riadiacu funkciu. Špecializované sekcie súdu vedie predseda sekcie. Na každom súde rozhoduje o záležitostiach týkajúcich sa správy súdu vedúci výbor.

Vojenské súdy tvoria 4 vojenské tribunály, Teritoriálny vojenský tribunál v Bukurešti a Vojenský odvolací súd v Bukurešti. Každý vojenský tribunál má štatút vojenskej jednotky.

 • Odkaz sa zobrazí v novom okneVyššia sudcovská rada je orgán, ktorý v zmysle ústavy zabezpečuje nezávislosť súdnictva. Okrem toho zabezpečuje dodržiavanie právnych predpisov a kritérií kompetentnosti a profesionálnej etiky pri vykonávaní profesie sudcov a prokurátorov.
 • Odkaz sa zobrazí v novom okneMinisterstvo spravodlivosti prispieva k riadnemu fungovaniu súdneho systému, zabezpečuje výkon spravodlivosti za riadnych podmienok ako verejnej služby, bráni právny poriadok a práva a slobody občanov.

Právne databázy

Nasledujúce právne databázy sú dostupné online:

Je prístup do právnej databázy bezplatný?

Áno, prístup do právnej databázy je bezplatný.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneOrganizácia súdnictva – Rumunsko

Odkaz sa zobrazí v novom okneVyhľadávanie príslušných súdov


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 10/02/2016