Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

Navigatsioonitee

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Kohtukorraldus liikmesriikides - Šotimaa

Tsiviilõiguse valdkonnas jätkuvad ELi õiguse kohaselt need pooleliolevaid menetlused, mis on algatatud enne üleminekuperioodi lõppu. Vastastikusel kokkuleppel Ühendkuningriigiga hoiab e-õiguskeskkonna portaal Ühendkuningriigiga seotud asjakohast teavet oma portaalis kuni 2022. aasta lõpuni.

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje inglise keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.

Sellel lehel antakse ülevaade Šotimaa kohtutest.


Kohtukorraldus – kohtusüsteemid

Ühendkuningriigis on kolm kohtualluvussüsteemi: Inglismaa ja Wales, Šotimaa ja Põhja-Iirimaa.

Kohtute haldamine

Šotimaal vastutab kohtute haldamise eest Lingil klikates avaneb uus akenŠotimaa kohtuamet (Scottish Courts Service). Šotimaa kohtuamet on sõltumatu asutus, mida juhatab lordpresident, kes on Šotimaa kõige kõrgem kohtunik.

Kohtute liigid ja hierarhia – peamiste kohtute lühikirjeldus

Eri tüüpi kohtud on Šotimaal organiseeritud järgmiselt.

Kriminaalkohtus jagunevad menetlused suurema kohtukoosseisuga menetlusteks (solemn) (kõige tõsisemad kohtuasjad, kus kohut mõistavad vandekohtunikud) ja väiksema kohtukoosseisuga menetlusteks (summary) (vähem tõsised asjad, kus hagi menetleb üks kohtunik).

Kõrgemat kriminaalkohut (High Court of Justiciary) juhib lord-ülemkohtunik (Lord Justice General), kes on ka lordpresidendi (Lord President) ametis. See kohus on riigi kõrgeim kriminaalkohus, kus menetletakse kõige tõsisemaid kuritegusid, nagu mõrvad ja vägistamised. Samuti on tegemist viimase astme kohtuga, kuhu kriminaalasju saab edasi kaevata.

Suuremat osa kriminaalasju, nii suurema kohtukoosseisuga asju (solemn) kui ka väiksema kohtukoosseisuga asju (summary) menetletakse šerifikohtus (Sheriff Court) ja vähem tõsiseid väiksema kohtukooseisuga asju palgata rahukohtus (Justice of the Peace Court). Viimane koosneb rahukohtunikest (justices of the peace) (kellel ei pea olema juristi kvalifikatsiooni ja keda abistab õigusalase kvalifikatsiooniga ametnik) või õigusalase kvalifikatsiooniga rahukohtunikest (stipendiary magistrates)).

Tsiviilkohtutes menetletakse hagisid kõikvõimalikes küsimustes, sh varaline kahju, perekonnaasjad ja kaubandus. Sessioonikohus (Court of Session) on Šotimaa kõrgeim tsiviilkohus. See jaguneb väliskojaks (outer house), mis menetleb asju enne võimalikku edasikaebamist, ning sisekojaks (inner house), mis menetleb peamiselt edasikaebusi. Ülemkohtunik on lordpresident (Lord President).

Õigusküsimusi saab edasi kaevata uude Ühendkuningriigi ülemkohtusse (Supreme Court of the United Kingdom).

Šerifikohtud menetlevad sarnaseid asju nagu sessioonikohtudki, kuid pakuvad ka lihtsustatud menetlust hagide puhul, kus vaidlusalune summa ei ületa 5000 naelsterlingit ja õigusesindajate abi ei ole kohustuslik.

Täpsemat teavet Šotimaa kohtute kohta leiab Lingil klikates avaneb uus akenŠotimaa kohtuameti veebisaidilt.

Lingid

Lingil klikates avaneb uus akenŠotimaa kohtuamet, Lingil klikates avaneb uus akenŠotimaa valitsus


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 18/05/2020