Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

Navigācijas ceļš

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Tiesu sistēma dalībvalstīs - Skotija

Šī valsts ir pārejas procesā, lai izstātos no ES.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas angļu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Šajā nodaļa sniegts pārskats par Skotijas tiesu sistēmu.


Tiesu sistēmas organizācija – tiesu sistēmas

Apvienotajā Karalistē ir trīs jurisdikcijas: Anglijas un Velsas, Skotijas, un Ziemeļīrijas jurisdikcija.

Tiesu administrācija

Skotijā par tiesu administrāciju atbildīgs ir Saite atveras jaunā logāSkotijas Tiesu dienests. Šis dienests ir deleģētās Saite atveras jaunā logāSkotijas valdības aģentūra.

Tiesu veidi un hierarhija – svarīgāko tiesu īss apraksts

Dažādās tiesas Skotijā ir organizētas turpmāk izklāstītajā veidā.

Krimināllietas tiek dalītas “smagajās lietās” (nopietnas lietas, kuras izskata zvērinātie) un “paātrinātajās lietās” (mazāk nopietnas lietas, kuras izskata viena tiesneša sastāvā).

Augsto Justīcijas tiesu vada Lords-ģenerāltiesnesis, kurš ieņem arī Lorda-priekšsēdētāja amatu. Šī ir augstākā krimināllietu instance valstī, kas izskata smagas krimināllietas, piemēram, par slepkavību vai izvarošanu. Tā ir arī galīgā apelācijas instance krimināllietās.

Lielāko daļu krimināllietu – gan smago, gan paātrināto – izskata Šerifa tiesa, bet mazāk nopietnas paātrinātās lietas izskata Miertiesa. Pēdējā sastāv no miertiesnešiem (kuri ir neprofesionāli tiesneši, kam palīdz padomdevējs ar jurista kvalifikāciju, vai arī algoti miertiesneši, kam ir jurista kvalifikācija).

Civillietu tiesas izskata dažādas lietas, ieskaitot par deliktu, līgumsaistībām un komercstrīdiem. Augstākā instance civillietās Skotijā ir Augstākā civillietu tiesa. Šī tiesa sastāv no Ārējās palātas, kura veic lietu sākotnējo izskatīšanu, un no Iekšējās palātas, kura galvenokārt izskata apelācijas sūdzības. Galvenais tiesnesis ir Lords-priekšsēdētājs.

Kasācijas sūdzības var iesniegt jaunajā Apvienotās Karalistes Augstākajā tiesā.

Šerifu tiesas var izskatīt lietas, kas pēc būtība ir līdzīgas Augstākajā civillietu tiesā izskatītajām lietām, taču var izskatīt lietas arī vienkāršotas procedūras kārtībā, ja prasības summa nepārsniedz GBP 5000,00 un nav nepieciešama likumīgā pārstāvja palīdzība.

Sīkāka informācija par Skotijas tiesām ir pieejama Saite atveras jaunā logāSkotijas Tiesu dienesta tīmekļa vietnē.

Saites

Saite atveras jaunā logāSkotijas Tiesu dienests, Saite atveras jaunā logāSkotijas valdība


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Lapa atjaunināta: 18/05/2020