Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Retssystemer - Sverige

Den originale sprogudgave af denne side svensk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

Dette afsnit giver et overblik over domstolssystemet i Sverige.


Domstolssystemet og retssystemer

Domstolstyper – kort beskrivelse

Retsvæsenet forstås normalt som de myndigheder og instanser, der er ansvarlige for retsstatsprincippet og retssikkerheden. Domstolene udgør rygraden i retsvæsenet, som også omfatter myndigheder med ansvar for kriminalitetsforebyggelse og efterforskning, herunder:

Andre myndigheder kan have opgaver i forbindelse med retsvæsenet, f.eks. Link åbner i nyt vinduefogedretten.

Domstolshierarki

Sverige har to parallelle typer domstole:

  • De almindelige domstole, som behandler straffesager og civile søgsmål
  • De almindelige forvaltningsdomstole, som behandler forvaltningssager.

De almindelige domstole har tre instanser: distriktsdomstole, appeldomstole og en højesteret.

Forvaltningsdomstolene har ligeledes tre instanser: lokalforvaltningsdomstole, appelforvaltningsdomstole og den højeste forvaltningsdomstol. Derudover findes der en række specialdomstole og nævn, som er nedsat med det formål at behandle bestemte slags sager og forhold.

Domstolsforvaltning

Link åbner i nyt vindueJustitsministeriet er ansvarligt for forhold, der vedrører domstolene, herunder retspleje og domstolenes organisering. Hverken regeringen eller andre instanser har dog beføjelser til at afgøre, hvordan en domstol skal dømme i individuelle sager.

Link åbner i nyt vindueDomstolsstyrelsen er den centrale forvaltningsinstans for offentlige domstole, offentlige forvaltningsdomstole, regionale leje- og pagtnævn og Link åbner i nyt vindueretshjælpsmyndigheden.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 06/11/2012