Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Domstolsväsen i medlemsstaterna - Sverige

Här får du en överblick över domstolssystemet i Sverige.


Rättssystemets uppbyggnad – rättsväsendet

Typ av domstolar – kort beskrivning

Med rättsväsendet avses normalt myndigheter som ansvarar för rättssäkerhet och rättstrygghet. Domstolarna utgör stommen i rättsväsendet, som även omfattar myndigheter med ansvar för brottsförebyggande och brottsutredande verksamhet, däribland följande:

Andra myndigheter kan ha arbetsuppgifter med anknytning till rättsväsendet, t.ex. Länken öppnas i ett nytt fönsterKronofogden.

Domstolshierarki

Sverige har två parallella typer av domstolar:

  • Allmänna domstolar, som handlägger brottmål och tvistemål.
  • Allmänna förvaltningsdomstolar, som handlägger förvaltningsmål.

De allmänna domstolarna har tre instanser: tingsrätt, hovrätt och Högsta domstolen.

Även förvaltningsdomstolarna har tre instanser: förvaltningsrätt, kammarrätt och Högsta förvaltningsdomstolen. Dessutom finns det några specialdomstolar som avgör tvister inom olika specialområden.

Domstolsförvaltning

Länken öppnas i ett nytt fönsterJustitiedepartementet ansvarar för frågor som rör domstolarna, inklusive processrätt och domstolarnas organisation. Men varken regeringen eller någon annan myndighet får bestämma hur en domstol ska döma i ett enskilt fall.

Länken öppnas i ett nytt fönsterDomstolsverket är den centrala förvaltningsmyndigheten för de allmänna domstolarna, de allmänna förvaltnings­domstolarna, de regionala hyres- och arrendenämnderna samt Länken öppnas i ett nytt fönsterRättshjälpsmyndigheten.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 22/10/2015